I. Körlevél

Körlevél I.

Köszönet a 2016-os évi támogatásért
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására
Jubiláns papjaink 2017-ben
Papi lelkigyakorlatok 2017-ben
Papi rekollekciók időpontjai 2017-ben
Bérmálások rendje 2017-ben
Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
Plébánosi vizsga időpontja
Anyakönyvi másodpéldányok készítésével kapcsolatos rendelkezés
Katolikus temetéssel kapcsolatos Szentszéki instrukció
Elhunyt paptestvérek 2016-ban


Köszönet a 2016-os évi támogatásért

D. a J. Kr.!
 
Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves jó Hívek!
 
 
Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az új esztendő első napjaiban a mindenható Istennek mindazért, amit az elmúlt évben kaptunk Tőle. Hálát adunk a sok kegyelemért, az áldásért amelyben, érdemtelenségünk ellenére is bőségesen részesített minket.
A jó Isten után köszönetet mondok az Úr szőlőjében dolgozó Paptestvéreimnek, bármilyen beosztásban és bárhol is dolgoznak, valamint plébániai munkatársaiknak. Isten áldása kísérje önzetlen, fáradságot nem ismerő munkájukat.
 
Köszönetet mondok Főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményeinkben dolgozó alkalmazottaknak, tanároknak, hitoktatóknak és nevelőknek, az önkénteseknek, hogy munkájuk által az emberek sokaságát segítették közelebb Istenhez.
 
Hálával tartozom Főegyházmegyénk híveinek a sok imáért, a plébániákon kifejtett munkájukért, a sokszor erejüket próbára tevő adakozásokért, amelyekben templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórvány plébániáinkat az elmúlt évben is támogatták. Isten bőségesen áldja meg mindannyiukat az új esztendőben.
 
Hálás köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, az anyaországiaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak, a nyugati szervezeteknek a sok támogatásért, mellyel intézményeinket, templomainkat az elmúlt esztendőben is részesítették.
 
Kiemelt köszönet illeti meg a kormányunk keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot a jó együttműködésért, az államsegélyekért, a különböző pályázatok támogatásáért.
 
Köszönetet mondok továbbá a Megyei Önkormányzatok, a Polgármesteri Hivatalok vezetőinek, hogy templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.
 
Minden nagylelkű adományért Isten bőséges áldását kérem mindannyiuk életére és további szolgálatára.
 
 
Íme, néhány bevételi adat a 2016-os esztendőből:
 
 
A köszönetek mellett kérem Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy a jövőben se feledkezzenek meg egyházközségük, valamint Főegyházmegyénk támogatásáról. Tudatában vagyok annak, hogy híveink is sokszor nélkülözik még a legszükségesebbeket is és szintén rászorulnának a támogatásra. Éppen ezért, szívből felajánlott adományaik sokkal kedvesebben a jó Isten előtt.
 
Hálám és megbecsülésem jeléül szeretettel küldöm Főtisztelendő Paptestvéreimnek és Kedves Híveimnek, imádsággal kísért főpásztori áldásomat.
 
 
Gyulafehérvár, 2016. december 31.
 
† György s.k. 
érsek
 

Szám: 52–2017.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Ebben az évben is megszervezzük január 18-25. között a hagyományos imahetet a keresztények egységéért.

Ebben buzdít Főegyházmegyei Zsinatunk is többek között:

A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahová igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.”(Javaslatok 2).

Ennek értelmében biztatom Paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy cselekvően kapcsolódjanak be az imahét programjába.

Az idei imahét mottója:

MERT KRISZTUS SZERETETE SÜRGET MINKET

(2Kor 5, 14).

Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egyégért, felhasználva a Preorátorban (116–118. old.) megfogalmazott, vagy az imahét programjában ajánlott imákat


Szám: 55–2017.

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

Ebben az évben is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét. 

Erre Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban kerül sor 2017. február 6-9. között. A részt venni szándékozók január 31-ig jelentsék a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján igényüket a 0266-313425 vagy 0741-258156-os telefonszámok valamelyikén. Bár minden kántor számára elengedhetetlenül fontos lenne a részvétel, mégis az a szervezők kérése, hogy csak azok jelentkezzenek, akik komolyan veszik a programot

A továbbképző február 6-án 15 órakor Veni Sancte-val kezdődik, de a résztvevőket arra kérik a szervezők, hogy 14 óráig érkezzenek meg, hogy a program elkezdése előtt szállásukat elfoglalhassák. 

A lelki programok vezetője Főtisztelendő Rózsa Gáspár deményházi plébános lesz. 

Előadók: Józsa Domokos váradszöllősi karnagy, Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor/karnagy, valamint Főtisztelendő Farkas László kisszemináriumi spirituális/zenetanár. 

Főtisztelendő Paptestvéreinket arra kérjük, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki a részvételi és utazási költségeket. Részvételi díj egy személynek, a támogatók jóvoltából: 200 RON. 

 


Szám: 58–2017.

 

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Főegyházmegyénkben farsang utolsó vasárnapja az ifjúság napja. Dicséretes dolog, hogy ez alkalomból több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni.

Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek:

 • Ifjúsági csoportvezetők téli tábora
 • Ifjúsági lelkészségek regionális találkozója – a Gyulafehérvári-, Szatmári-, Nagyváradi- és Temesvári egyházmegyék ifjúsági lelkészségeinek részvételével
 • Ifjúsági lelkészségek országos találkozója – a romániai római- és görögkatolikus egyházmegyék ifjúsági lelkészségeinek részvételével
 • „Teljes Szívvel” - ifjúsági csoportvezető képzés
 • FIF Fórum – a FIF elnökségének körútja az egyházmegye székelyföldi régiójába; találkozás az ifjúsági csoportok vezetőivel
 • Resurrexi – ifjúsági ének-zenecsoportok találkozója és képzése
 • FIF Kupa – ifjúsági csoportok sportnapja
 • Önkéntesek tábora
 • Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
 • FIF hálaadó est
 • FIF munkatársak találkozója

Szeretettel kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy ezeket a programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe, és buzdítsák őket a részvételre. Részletesebb informácókat az ifjúsági lelkészség honlapján találhatnak: www.fif.ma

A FIF tevékenységének támogatásához főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 33.786 lejjel járultak hozzá.

Megköszönve Főtisztelendő Testvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2017. február 26-án, évközi 8. vasárnapon szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyűlt adományokat juttassák el a szokásos módon a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

Az ifjúság vasárnapján főpásztori áldásommal együtt tolmácsolják Szentatyánk buzdító szavait, melyeket a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó imavirrasztásán mondott a fiataloknak: „Jézus, aki az út, arra hív téged, hogy hagyj nyomot a történelemben. Ő, aki az élet, arra hív, hogy hagyj nyomot, amely élettel tölti meg történelmedet és mások történelmét. Ő, aki az igazság, arra hív téged, hogy hagyd el az elkülönülés, a megosztottság útjait. Az Úr áldja meg álmaitokat!”

 

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIOCEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

RO–505200. FAGARAS, Str. V. ALECSANDRI nr. 1.

Web: www.ekip.ro; Tel. 0740-558015 (Tamás Barna ifj. lelkész); E-mail: ifilelkesz@yahoo.com

BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) FAGARAS

COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521


Szám: 60-2017.

Jubiláns papjaink 2017-ben

Örömmel hozom Paptestvéreim tudomására, hogy ebben az évben is a jó Isten végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen emlékeznek szentelésük 25., 50., illetve 60. évfordulójára. Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 1999,73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit.

(Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000, 94.)

Ezüstmisések (25 év):

 • Ft. György Ferenc Elemér - Torda
 • Ft. Marek Ferenc P. Bernardin OFM – Déva I.
 • Ft. Pál Vilmos-Barna – Csíkszentgyörgy
 • Ft. Sebestyén Péter – Marosvásárhely – Szent Imre
 • Ft. Msgr. Szakács Endre – Szamosújvár – örmény

Aranymisések (50 év):

 • Ft. Balázs György – Kászonjakabfalva
 • Ft. Msgr. dr. Czirják Árpád-Ferenc – Kolozsvár
 • Ft. Msgr. Csató Béla – Csíkszentkirály
 • Ft. Hajdó Vilmos – Pastor Bonus
 • Ft. Sebestyén Domokos – Oroszhegy
 • Ft. Szabó Dénes – Nagyenyed

Gyémántmisések (60 év):

 • Ft. Msgr. Bodó Péter – Gyergyószentmiklós
 • Ft. Márk Vince P. József OFM - Csíksomlyó

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet

2017. június 22-én, csütörtökönGyulafehérvárra

(más egyházmegyés jubilánsokkal együtt, amennyiben ők is részt szeretnének venni a hálaadáson).

Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét mutatunk be Székesegyházunkban a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért, valamint minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel felidézzük a régi emlékeket, meghittebbé téve ezáltal ünneplésünket.


Szám: 53 –2017.

Papi lelkigyakorlatok 2017-ben

Az alábbiakban közlöm a 2017-es évre tervezett papi lelkigyakorlatok időpontjait:

1. Nyári lelkigyakorlat a csíksomlyói Ferences Kolostorban

2017. június 19-én, hétfő déltől (ebéddel kezdődően) – június 22., csütörtök délig (ebéddel zárulva) Csíksomlyón szervezünk a Paptestvéreknek lelkigyakorlatot, melynek vezetője Ft. fr. Páll József P. Leo OFM atya lesz. Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a csíksomlyói Ferences Kolostornál.

Részvételi költség: 200 RON.

2. Sugásfürdői lelkigyakorlat

A Sepsi-Barcasági főesperesség ebben az évben is megszervezi Paptestvérek részére immár hagyományossá vált nagyböjti lelkigyakorlatot, melynek helyszíne a súgásfürdői Szarvas villában lesz.

Időpont: 2017. március 6, 7 és 8, vagyis Hamvazószerda utáni héten: hétfőn, kedden és szerdán. A lelkigyakorlat március 6-án, hétfőn reggel 9 órától kezdődik.

Moderátor: Ft. Oláh Dénes főesperes, marosvásárhelyi plébános.

Jelentkezni a hajdu57@rdslink.ro e-mail címen, vagy a Krisztus Király plébánia elérhetőségein lehet.

Szeretettel emlékeztetem és kérem Paptestvéreimet, hogy ne feledkezzenek meg saját megszentelődésükről és kellő időben vegyenek részt lelkigyakorlaton.

Mindenki a neki leginkább megfelelő időpontot és helyet válassza.


Szám: 54-2017.

Papi rekollekciók időpontjai 2017-ben

Korábbi évekből visszatérő probléma, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek – különböző okokra hivatkozva – távol maradnak. Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.

Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.

Az előbbi nehézség elkerülése érdekében, a továbbiakban közzétesszük a 2017-es esztendő papi lelkinapjainak kerületekre leosztottidőpontjait:


Rekollekciós

központok

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi tanulmányi

lelkinap

Őszi tanulmányi

lelkinap

Adventi

lelkinap

Kézdivásárhely

március 27

május 15

október 16

december 11

Sepsiszentgyörgy

március 28

május 16

október 17

december 12

Csíksomlyó

március 29

május 17

október 18

december 13

Székelyudvarhely

március 30

május 18

október 19

december 14

Gyergyószentmiklós

március 27

május 15

október 16

december 11

Marosvásárhely

március 28

május 16

október 17

december 12

Kolozsvár

március 29

május 17

október 18

december 13

Gyulafehérvár

március 30

május 18

október 19

december 14

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni.

Kérjük a kerületek főespereseit, hogy ahol a papi gyűlések helye változik, időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Ismételten és nyomatékkal felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben. Kérjük, hogy a múlt évi részvételt, aki még nem jelentette, mielőbb pótolja.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (1 Kor 9,27)


 

Szám: 45–2017.

Bérmálások rendje 2017-ben

Ebben az évben bérmálást végzünk a Marosi, Felcsíki és Alcsík-Kászoni főesperesi kerületekben. Megismételjük ide vonatkozó, korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alább közölt beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1. Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A fíliák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Néhány lényeges szempontra ismételten felhívom Paptestvéreim figyelmét:

 • A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.
 • A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal ne nyújtsák a liturgiát.
 • Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyen. Az ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egy fogás.

Kerüljük a túlzást mindenben! Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő híveinkre.

MAROSI FŐESPERESI KERÜLETBEN:1.

Április

22

szombat

de. 10

Deményháza

2.

Április

22

szombat

du. 5

Ehed

3.

Április

23

vasárnap

de. 10

Nyárádremete

4.

Április

23

vasárnap

du. 5

Vármező

5.

Április

24

hétfő

de. 10

Marosszentgyörgy (templombúcsú).

6.

Április

24

hétfő

du. 5

Jedd

Április 25. – Papi Szenátus ülése Alvincen

7.

Április

26

szerda

de. 10

Nagyernye

8.

Április

26

szerda

du. 5

Sáromberke

9.

Április

27

csütörtök

de. 10

Bátos

10.

Április

27

csütörtök

du. 5

Vajola

11.

Április

28

péntek

de. 10

Görgényüvegcsűr

12.

Április

28

péntek

du. 5

Görgényszentimre

13.

Április

29

szombat

de. 10

Székelykál

14.

Április

29

szombat

du. 5

Iszló

15.

Április

30

vasárnap

de. 10

Nyárádszereda

16.

Április

30

vasárnap

du. 5

látogatás a filiákban

17.

Május

1

hétfő

de. 10

Nyárádköszvényes

18.

Május

1

hétfő

du. 5

Mikháza

19.

Május

2

kedd

de. 10

Marosjára

20.

Május

2

kedd

du. 5

látogatás a filiákban

Május 3-5 CER/Plenaria – Püspökkari Konferencia Kolozsvár

21.

Május

6

szombat

de. 10

Székelyudvarhely

22.

Május

7

vasárnap

de. 10

Jobbágytelke

23.

Május

7

vasárnap

du. 5

Székelyhodos

24.

Május

8

hétfő

de. 10

Jobbágyfalva

25.

Május

8

hétfő

du. 5

Nyárádselye

26.

Május

9

kedd

de. 10

Szentháromság

27.

Május

9

kedd

du. 5

látogatás a filiákban

28.

Május

10

szerda

de. 10

Nyárádtő

29.

Május

10

szerda

du. 5

Maroskeresztúr

30.

Május

11

csütörtök

de. 10

Ákosfalva

31.

Május

11

csütörtök

du. 5

látogatás a filiákban

FELCSÍKI FŐESPERESI KERÜLETBEN:32.

Május

12

péntek

de. 10

Csíkszentmihály

33.

Május

12

péntek

du. 5

Ajnád

34.

Május

13

szombat

de. 10

Kézdivásárhely II

Május 14. – Szent László ünnepség Nagyváradon

35.

Május

15

hétfő

de. 10

Csíkszenmiklós

36.

Május

15

hétfő

du. 5

Csíkborzsova

37.

Május

16

kedd

de. 10

Balánbánya (templombúcsú)

38.

Május

16

kedd

du. 5

Csíszenttamás

39.

Május

17

szerda

de. 10

Csíkszentdomokos

40.

Május

17

szerda

du. 5

Csíknagyboldogasszony

41.

Május

18

csütörtök

de. 10

Csíkdelne

42.

Május

18

csütörtök

du. 5

Csíkpálfalva

43.

Május

19

péntek

de. 10

Szépvíz

44.

Május

19

péntek

du. 5

Madéfalva

45.

Május

20

szombat

de. 10

Csíkrákos

46.

Május

20

szombat

du. 5

Csícsó

47.

Május

21

vasárnap

de. 10

Csíkdánfalva

48.

Május

21

vasárnap

du. 5

Csíkmadaras

49.

Május

22

hétfő

de. 10

Csíksomlyó

50.

Május

22

hétfő

du. 5

Csíktaploca

51.

Május

23

kedd

de. 10

Hargitafürdő

52.

Május

23

kedd

du. 5

Gyimesfelsőlok

53.

Május

24

szerda

de. 10

Gyimesközéplok

54.

Május

24

szerda

du. 5

Hidegség

55.

Május

25

Áldozócsütörtök

de. 10

Csíkszentkirály

56.

Május

25

Áldozócsütörtök

du. 5

Csíkszentimre

57.

Május

26

péntek

de. 10

Kostelek

58.

Május

26

péntek

du. 5

Magyarcsügés (templommegáldás)

59.

Május

27

szombat

de. 10

Gyimesbükk

60.

Május

27

szombat

du. 5

Csíkszentsimon

61.

Május

28

vasárnap

de. 10

Csíkszentgyörgy

62.

Május

28

vasárnap

du. 5

Kozmás

63.

Május

29

hétfő

de. 10

Nagytusnád

64.

Május

29

hétfő

du. 5

Verebes

65.

Május

30

kedd

de. 10

Csíkszentmárton

66.

Május

30

kedd

du. 5

Lázárfalva

67.

Május

31

szerda

de. 10

Csíkmenaság

68.

Május

31

szerda

du. 5

Csíkmindszent

69.

Június

1

csütörtök

de. 10

Kászonújfalu

70.

Június

1

csütörtök

du. 5

Csatószeg

 

71.

Június

4

Pünkösd

de. 10

Csíkszereda – Szent Kereszt

72.

Június

4

Pünkösd

du. 5

Csíkszereda – Szent Ágoston

73.

Június

4

Pünkösd

de. 10

Gyergyószentmiklós I.

74.

Június

5

Pünkösdhétfő

de. 10

Csíkszentlélek (templombúcsú)

75.

Június

5

Pünkösdhétfő

du. 5

Jakabfalva (templombúcsú)

76.

Június

11

Szentháromság

vasárnapja

de. 10

Zsögöd (templombúcsú)

77.

Június

11

Szentháromság

vasárnapja

du. 5

Tusnádfürdő

78.

Június

13

Kedd

de. 10

Újtusnád (templombúcsú)

79.

Június

15

Úrnapja

de. 10

Nagykászon (templombúcsú)

80.

Június

18

Vasárnap

de. 10

Sinfalva (templommegáldás)

2. A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, s ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi, esetleg a vizitációtól függetlenül.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.


Szám: 57–2017.

Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2017/2018-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2017. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
 
Előszeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.
 
A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészí-tés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 11. osztály végén már lehetséges. Szintén opcionálisan – intenzív angol nyelvtanulási lehetőséget is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).
 
Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2017. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat plébánosuk ­– vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán:
 
Tel./Fax: 0258-819869
 
 
Az előző tanévekkel szemben, idén csak két felvételi szesszió lesz, a következők szerint:


 I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2017. május 22-23.

- Beiratkozás ANYANYELVI PRÓBÁRA* és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA

(a helyi iskola által kiadott beiratkozási lap mellékletével - Anexă la fişa de înscriere).

2017. május 24-27.

- Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2017. május 29.

- Az anyanyelvi próba és képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ők nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek!

* Az anyanyelvi próba azon tanulóknak szükséges, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

 

II. szesszió2017. szeptember 04.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2017. szept 05.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.

- A felvett tanulók beírása.

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 

 Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

 • a megfelelő parancsolat pontos idézése;

 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?

 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);

 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);

 2. Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);

 3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;

 4. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;

 5. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;

 6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

 Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)


Szám: 56 – 2017.

Plébánosi vizsga időpontja

Szeretettel felhívjuk a Paptestvérek figyelmét, hogy ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek.

A vizsgára 2017. november 16-án, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron. Ismételten kérjük azon a Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

A plébánosi vizsga megfelelő motivációt jelent a korábban tanult és lassan feledésbe merülő teológiai ismeretek felelevenítésére.

Megismételjük erre vonatkozó korábbi közleményünket. A plébánosi vizsga szabályzatának 2§-ban ez áll:

„Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot. NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Az 1869-2016. számú rendelkezésem értelmében a FŐTISZTELENDŐ cím azon Paptestvéreket illeti meg, akik sikeresen letették a plébánosi vizsgát.


Szám: 78–2017.

Anyakönyvi másodpéldányok készítésével kapcsolatos rendelkezés

Amint előző években megjelent körleveleink is tanúskodnak, igyekszünk hatványozott figyelmet fordítani egyházközségeink írott örökségének védelmére. Az Érseki Levéltárunkban végzett feldolgozó munka során, az utóbbi években beérkezett anyakönyvi másodpéldányok terén nagymértékű minőségbeli romlást tapasztaltunk. A legfőbb problémát a fénymásolás növekvő terjedése okozza. A fénymásolt anyakönyvi oldalak nem a maradandóságot szolgálják, mivel gyakran tartalmi sérülésekkel, csonkított szövegrészekkel érkeznek és számos, állományvédelmileg elfogadhatatlan eljárással készülnek (ragasztók, ragasztószalagok, fémtűzők stb. használatával).

A valósághoz az is hozzátartozik, hogy ezt a gyakorlatot toleráltuk az utóbbi időben. Reméltük, hogy ezzel is könnyítünk a lelkipásztorkodó papság adminisztrációs megterhelésén. Az eredmény sajnos jóval az elvárás alatt maradt, ami így nem folytatható.

Mindezek arra késztettek, hogy megfelelő konzultáció után, más magyar egyházmegyék erre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elrendeljem, hogy az idei, 2017-es évtől kezdődően csak az anyakönyvi űrlapokra kézzel írott másodpéldányokat fogadjuk el. A Főesperesi Hivatalokat kérem, hogy csak a hagyományos módon (tintával, kézzel) kiállított másodpéldányokat küldjék hozzánk.

A fénymásolatban eddig beérkezett másodpéldányok helyettesítésének mikéntjéről és a hiányzó évkörök pótlásáról a későbbiekben rendelkezem.

Bízom benne, hogy ma, amikor kivívott kisebbségi jogainkat egyre több támadás éri, Paptestvéreim felismerik a helyzet fontosságát és képesek lesznek áldozatot hozni azért, hogy a másodpéldányokban levő adatok biztos helyen, állapotukban időálló, jogilag eredetiként megőrződjenek a jövő nemzedékek számára.

Az előbbiekkel kapcsolatosan felmerülő egyéb részletekben a Főesperesi központok szolgálnak eligazítással.


Szám: 59–2017.

Katolikus temetéssel kapcsolatos Szentszéki instrukció

Az elmúlt év október 25-én jelent meg a Hittani Kongregáció Ad resurgendum cum Christo („Hogy feltámadjunk Krisztussal”) kezdetű instrukciója a Katolikus Egyház temetési szertartásával és eljárásával kapcsolatban. Ebben többek között kifejti, hogy egyházunk továbbra is azt képviseli, hogy a temetés legteljesebb formája az elföldelés, de megengedett a hamvasztás is, jóllehet mindkét forma csak temetőben, vagy arra kijelölt kultikus helyen végezhető csak el. Az instrukció nemet mond az elhunytak hamvainak szétszórására vagy otthon őrzésére, és előírja, hogy az elhunytak hamvait szabályszerűen kell őrizni szent helyen, vagyis temetőben vagy templomban, vagy megfelelő egyházi hatóság által kifejezetten erre a célra kijelölt helyen. Ebből következik, hogy temetési gyászmisét az urna jelenlétében végezni és az urnát beszentelni nem lehet, ha az urnát hazaviszik, vagy a hamvakat szétszórják. Háznál sem végezhető szertartás az urna elhelyezésekor. A hozzátartozó természetesen továbbra is kérhet gyászmisét az elhunytért.


Szám: 1–2017.

Elhunyt paptestvérek 2016-ban

 1. Nt. GERGELY Géza címzetes esepres, atyhai plébános életének 76., papságának 51. évében, 2016. január 29-én, pénteken elhunyt a Pastor Bonus székelyudvarhelyi Papi Otthonban. 2016. feburár 1-jén, hétfőn temették szülőfalujában, Székelyszentkirályon.

 2. Nt. KOVÁCS Gábor címzetes esperes, kovásznai plébános, életének 72., papságának 48. évében 2016. február 14-én, vasárnap Kovásznán elhunyt. 2016. február 17-én, szerdán temették szülőfalujában, Farkaslakán.

 3. Nt. Dr. BOTÁR Gábor szentszéki tanácsos, székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa, életének 52., papságának 27. évében 2016. február 18-án, csütörtökön hajnalban a Madonna di Campiglio dél-tiroli sítelepen elszenvedett baleset után, Trentóban, a Santa Chiara kórházban halt meg. 2016. február 23-án, kedden temették szülőfalujában, Csíkszentgyörgyön a Kálváriatemetőben.

 4. Nt. BIRMAN József szentszéki tanácsos, nyugalmazott maroshévízi plébános, életének 73., papságának 50. évében türelmesen viselt hosszú betegségek után, szentségekkel megerősítve, 2016. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol főünnepén, szerdán hajnalban Szárhegyen elhunyt. 2016. július 1-én, pénteken szülővárosában, Borszéken temették a városi temetőben.

 5. Ft. MÁTÉ Róbert-Béla berecki plébános életének 45., papságának 21. évében 2016. október 23-án Berecken hirtelen elhunyt. 2016. október 28-án, pénteken szülővárosában, Brassóban temették a görögkeleti temetőben.

 6. Ft. FERENCZ Béla P. Ervin OFM ferences atya, nyugalmazott szárhegyi templomigazgató, életének 97., szerzetességének 79., papságának 74. évében 2016. november 6-án, vasárnap elhunyt a csíksomlyói kolostorban. 2016. november 9-én, szerdán temették szülőhelyén, Szárhegyen a ferences kolostor temetőjében.

 7. Nt. VASS Ince szentszéki tanácsos, nyugalmazott székelyszentkirályi plébános, életének 74., papságának 48. évében 2016. november 27-én, vasárnap elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban. 2016. november 29-én, kedden temették a székelyudvarhelyi katolikus temetőben, szülei mellé.

 8. Ft. BIRÓ János P. Antal (OFM) a szászvárosi Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthon lelkésze életének 99., papságának 76. évében 2016. december 13-án, kedden reggel a kecskeméti kórházban elhunyt. 2016. december 17-én, szombaton szülőfalujában, Küküllőkeményfalván helyezték nyugalomra.

R. i. p. !

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

 

Gyulafehérvár, 2017. január 15.

 

 

 

György s.k.

érsek