I. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. február 11.)

2023. / I. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 330/2023

Köszönet a 2022-es évi támogatásért

Bár az elmúlt év bővelkedett nehézségekben és kihívásokban, mégis hálával és köszönettel tekintek vissza a mögöttünk maradó esztendőre.

Köszönetet mondok közvetlen munkatársaimnak, paptestvéreimnek és a főegyházmegyénk plébániáin dolgozóknak a válsággal sújtott gazdasági helyzetben való helytállásért, kitartásért és töretlen munkáért. Isten áldása kísérje szolgálatukat, életüket a jövőben is!

Köszönöm a szerzetesek és szerzetesnők szolgálatát, akik világító jelként vannak jelen a főegyházmegyében. Köszönet a karitatív és szociális munkát végző szervezetek munkájáért, köszönet a nevelőknek, tanároknak, hitoktatóknak az odaadó szolgálatért és hivatástudatért.

A főegyházmegye minden hívőjének köszönöm a kitartást és a hűséget. Kiemelten köszönöm, hogy a gazdasági nehézségek közepette is áldozatot hoznak és anyagi támogatásukkal is kifejezik a közösségtudatot, a hűséget Isten és egyháza iránt. A Jóisten erősítse mindannyiunkban az együvé tartozás lelkületét, plébániai közösségeink váljanak még élőbbekké azáltal, hogy – a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat szellemében – híveink cselekvően bekapcsolódnak a közösség életébe.

Köszönet a Magyar Kormány és mindazon külföldi segélyszervezetek támogatásáért, melynek köszönhetően megújulhatott számos templom és egyházi épület, sőt újak is épülhettek, valamint közösségépítő rendezvények sora valósulhatott meg, amelyek megerősítettek hitünkben, kultúránkban, identitásukban.

Köszönet a Román Kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságnak a megítélt támogatásokért, a kiutalt államsegélyekért, a templomaink, épületeink felújítására nyújtott vissza nem térítendő támogatásokért.

Köszönet a megyei és helyi tanácsok vezetőinek, akik a rendelkezésükre álló eszközökkel támogattak, hogy templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat fel tudjuk újítani és a közösség érdekében használni.

Azt reméltük, hogy a 2021-es nehézségek után könnyebb lesz a sorunk, legalább az anyagi küzdelmek enyhülnek, de 2022 még mélyebb válságot hozott, háborút a gazdasági nehézségek mellé. Együttérzésre és támogatásra volt szüksége a nálunk nehezebb helyzetben levőknek, melyből példásan kivettük részünket főegyházmegyénk Caritas-szervezete, a Máltai Szeretetszolgálat, valamint krisztusi lelkületű híveink közreműködésével.

A 2022. év végén elbúcsúzott a földi élettől emeritus pápánk, XVI. Benedek; köszönet az érte mondott imákért, a főegyházmegye területén kezdeményezett minden imaláncért, rózsafüzérért, felajánlott lelki és fizikai lemondásért, jószándékért, jó cselekedetért.

„Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.” (Kol 2,7) Verjünk gyökeret Jézus Krisztusban, építsük rá egész életünket, hogy a benne való hitben megerősödve gyümölcsöző életet éljünk. Akkor nehézségben és örömben egyaránt, hálával a szívünkben fogunk lefeküdni és felkelni az év minden napján. Ehhez adjon a mindenható Atya erőt 2023-ban is!

Köszönetem kifejezése mellett következzék néhány gazdasági adat – a teljesség igénye nélkül – a 2022 -es évre vonatkozóan:

2022

RON

Külföldi szervezetektől pályázati támogatások:

központ, plébániák, intézmények számára

638 586

 

Magyar Kormánytól

Miniszterelnökség - Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság; Nemzetpolitikai Államtitkárság

 

1 157 201

 

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

24 450 637

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

4 900 000

 

Megyei Tanácsok

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

3 414 519

 

Plébániáktól

 

 

4 910 818

Más forrásokból

kamat, szponszorizálás

 

400 595

gazdasági tevékenység

 

1 617 017

kiadványok

 

183 013

Összesen

 

 

41 672 385


Szám: 364/2023

Nagyböjti üzenet

"Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot."

A nagyböjti idő különösen alkalmas arra, hogy elmélyítse bennünk azt a végtelen nagy szeretetet, amivel Isten annyira szerette a világot, hogy magára vette a megvetés szégyenletes fáját, és életét adta értünk a keresztfán. Ez kereszténységünk és hitünk alapja, kiindulópontja. Ez táplálja bennünk az Iránta való viszontszeretetet, és ez ad mintát és erőt felebarátunk szeretetére is.

Hiszen a szeretet tartja fenn a világot, nem az érdek vagy számítgatás. Az a tiszta, hátsó szándék nélküli szeretet, ami mindig a másik, a világ javát akarja. A mi Urunk, Jézus Krisztus nem tartotta isteni méltóságát olyan fontosnak, hogy feltétlenül ragaszkodni akarjon hozzá, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát egészen a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Elképzelni sem lehet ennél nagyobb szeretetet. Isten nem csupán nagylelkű velünk szemben, hanem szeret. Nem csak ad, hanem önmagát adja.

Jean Lacroix XX. századi francia filozófus szerint „szeretni annyit jelent, mint megígérni másnak és magunknak, hogy sohasem alkalmazzuk a szeretettel szemben a hatalom eszközeit.” Világunk hatalmának megannyi formája befolyásol minket, kezdve a csábítástól egészen az erőszakig. Sokféle kísértésnek, álcázott erőszaknak az áldozatai vagyunk, melyek hamis gyümölcsöket teremnek a mindennapi keresztény katolikus életünkben. Ilyen a pletyka, a hízelgés, a megszólás, a rágalom, a lejáratás, a hazugság, az önzés sokféle formája. A világ folyamatosan kísért, hogy ilyen magatartással forduljunk embertársaink felé.

Szeretet nélkül nem élhető az élet. Isten – aki Fia feláldozásával nem a hatalom eszközét alkalmazta, hanem ellenkezőleg, megalázta magát egészen a kereszthalálig – a kölcsönös szeretetre szólít fel bennünket. Az Iránta való szeretetre és a felebarátunk iránti szeretetre, mely képessé tesz minket arra, hogy egyházközségünket, egyházmegyénket szeretetközösséggé formáljuk. Törődjünk egymással, egyházközségünkkel, főegyházmegyénkkel, Egyházunkkal, mindenkivel, mert a szeretet nem közömbös, hanem a másik javát akarja.

A világ megváltása a keresztfán történt, iszonyú szenvedés és halál által. Jézus Krisztus szenvedésében Isten megmutatta nekünk, hogy csak a szeretetből tudunk élni, ahogyan Ő is, mert Ő a Szeretet. Vállaljuk Vele együtt szeretetből a szenvedést, az áldozatot, mert így lesz életünk Őbenne.

Az odaadó szeretet kiteszi magát a meg nem értés, a félreértés, a visszautasítás veszélyének. Tegyük félre előítéleteinket, nyissuk meg szívünket az Isten és a mellettünk lévő embertárs szeretetére. Végezzük hűségesen és kitartóan a dolgunkat. Szeressünk akkor is, amikor nehéz, amikor nem éri meg, amikor félreértik, amikor megítélnek. Vegyük magunkra az ebből fakadó áldozatot. Ne csak a nagylelkűség, de a szeretet irányítsa gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Ne csak adjunk, hanem magunkat adjuk Isten és embertársaink ügyének. Így lesz életünk Krisztus-követés, hiszen Ő is ezt tette irántunk való szeretetből.


Szám: 90/2023

Jubiláns papjaink 2023-ban

„Add meg papjaidnak – mennyei Atyánk – szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.” (I. Nagy Szent Leó pápa)

Teljes búcsúban részesül a pappászentelésének 25. (ezüst), 50. (arany), 60. (gyémánt) vagy 70. (rubin) évfordulóját ünneplő pap, ha Isten előtt megújítja fogadalmát, hogy hűségesen tölti be a hivatásával járó kötelezettségeit, valamint azok a krisztushívők, akik áhítattal vesznek részt az évfordulós szentmisén (Enchiridion Indulgentiarum, LEV 19994, 73, 27. pont).

A jó Pásztor végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül tizenegyen jubilálnak 2023-ban. Adja meg a Mester nekik a mindvégig tartó hűséges és önzetlen áldozópapi szolgálat ajándékát:

Ezüstmisés (25 év):

 1. Albert István P. Leánder OFM – Kaplony
 2. Becze Antóniusz Titusz – Bruckmühl (Németország)
 3. Boros László – Szentkatolna
 4. Gábos Zoltán – Málnásfürdő
 5. Dr. Jitianu Liviu – Zürich (Svájc)
 6. Kádár Sándor – Szászváros
 7. Szénégető István-Barnabás – Marosvásárhely VI.

Aranymisés (50 év):

 1. Bakos Balázs – Borszék
 2. Bartalus Zoltán Jakab – Madéfalva
 3. Fórika János – Csíkrákos

Gyémántmisés (60 év):

 1. Csiszér Albert-András – Gyergyószentmiklós Szent Erzsébet öregotthon

Szeretettel hívom és várom jubiláló Paptestvéreimet Gyulafehérvárra, 2023. június 22-én, csütörtökön, a délelőtt 11:00 órától kezdődő közös hálaadó szentmisére székesegyházunkban és az azt követő ünnepi ebédre.

A zökkenőmentes szervezés érdekében arra kérem a jubiláns atyákat, hogy legkésőbb június 19. hétfő déli 12:00 óráig jelezzék részvételi szándékukat Ft. Kovács Szabolcs érseki titkárnál. Köszönöm az együttműködést.


Szám: 360/2023

Gyűjtés az ifjúságpasztoráció támogatására

Emlékeztetem a Főtisztelendő Paptestvéreket a 2022./XII. körlevélben meghirdetett idei gyűjtésekre. 2023. február 19-én, évközi 7. vasárnapon a főegyházmegyei ifjúságpasztoráció számára szervezünk gyűjtést. A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. március 1-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára:     

IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.


Szám: 361/2023

Nagyböjti és tavaszi papi lelkinapok programjai

A tavaszi papi lelkinapot (rekollekció) a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. dr. Kiss Endre teológiai tanár, lelkivezető, kanonok

            Téma: Papi lelkiség

–          Május 15-én, hétfőn          –    Kézdivásárhelyen

–          Május 16-án, kedden        –    Sugásfürdőn

–          Május 17-én, szerdán        –    Csíksomlyón

–          Május 19-én, pénteken   –     Székelyudvarhelyen

 

Második körben

Előadó: Ft. dr. András István teológiai tanár, rektor, kanonok

Téma: A papi hivatások felkarolása

–          Május 15-én, hétfőn          –    Tekerőpatakon

–          Május 16-án, kedden        –    Marosvásárhelyen

–          Május 17-én, szerdán        –    Kolozsváron

–          Május 19-én, pénteken     –   Gyulafehérváron

Főtisztelendő Paptestvéreimet arra bíztatom, hogy a lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot. Ismételten kérem, hogy vegyenek részt a teljes programon.

Köszönetemet fejezem ki a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkáért, a szervezésért és a paptestvérek biztatásáért. Egyúttal kérem őket arra, hogy kerületeikben szervezzék meg a nagyböjti lelkinapot. A rekollekciók lezajlásáról és a részvételről továbbra is jelentést kérek.


Szám: 365/2023

Felmentések, kinevezések, átszervezések

 1. Csüdör Imre jobbágyfalvi plébánost, eddigi beosztását megtartva, 2023. január 23-i hatállyal kineveztem a deményházi és ehedi plébániák kormányzójává.
 2. Bereczki Attila-Szabolcs zetelaki segédlelkészt 2023. február 1-i hatállyal felmentettem beosztásából.
 3. Balázs Imre atyát 2023. február 1-én zetelaki kisegítő lelkésszé neveztem ki.
 4. Demeter István diakónust 2023. február 1-i hatállyal felmentettem a szovátai plébánia szolgálata alól.
 5. A kommandói leányközség lelkipásztori szolgálatával, 2023. február 1-i hatállyal, Mihály Imre zágoni plébánost bíztam meg.

Szám: 366/2023

Plébánosi vizsga

2022. november 1-jén Dr. Kerekes László segédpüspököt, általános helynököt neveztem ki a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Plébánosi Vizsgáztató Bizottság elnökévé.

A szabályzat értelmében (https://ersekseg.ro/hu/dokumentumok/szabalyzatok) a plébánosi vizsga minden év november hónap 11-hez (Tours-i Szent Márton emléknapjához) legközelebb eső szerdán van a Papnevelő Intézetben. Az idei vizsga időpontja 2023. november 8., szerda délután 14:00 óra. Helyszíne a szeminárium aktuális előadótermei.

Kérem, hogy mindazok, akik plébánosi vizsgát szeretnének tenni, a szabályzat szerint járjanak el, mindenben egyeztetve a bizottság elnökével e-mailen vagy telefonon.


Szám: 1/2023

2022-ben elhunyt paptestvérek

1. CSAVAR Tibor nyugalmazott plébános életének 65-ik, papságának 39-ik évében 2022. május 26-án, Áldozócsütörtökön hunyt el. 2017-től betegnyugdíjas éveit Székelyudvarhelyen töltötte a Papi Otthonban. 2022. május 30-án, szülőfalujában, Kézdiszentkereszten temettük a helyi temetőben.

2. id. LUKÁCS János bátosi plébános, szentszéki tanácsos életének 75-ik, papságának 49-ik évében 2022. november 4-én, pénteken hunyt el. Végakarata szerint Bátoson temettük a helyi temetőben 2022. november 7-én.

 

Requiescant in pace – a feltámadt Üdvözítő legyen jutalmuk!

 

 

 

Gyulafehérvár, 2023. február 11.

                                                                                                 † Gergely

                                                                                                  érsek s.k.