Körlevél III. - 2014. május 9.

D. a J. Kr.!

VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK

Tartalom:


Szám: 790–2014.

Európai uniós parlamenti választás

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Testvéreim, Kedves jó Hívek!

 

Ez év május 25-én, európai uniós parlamenti választásra kerül sor országunkban is. Az utóbbi években kétkedés és közömbösség hangulata terjedt népünk körében is.

Bár sokan aggodalommal veszik észre, hogy a keresztény kultúrát, az emberi és evangéliumi értékeket földrészünkön veszélyek fenyegetik, és gyakran elutasítás fogadja, olykor még az Európai Unió politikusai részéről is, mégis – vagy éppen ezért – hitünk alapján is felelősséget érzünk népünkért és Európáért.

Hívő kereszténynek és felelős állampolgárnak, kötelessége élni a választás lehetőségével. Résztvételünk nem fölösleges, mert rajtunk is múlik, hogyan alakul öreg kontinensünk jövője. Választásunkkal olyan embereket juttathatunk az Európai Parlamentbe, akik a keresztény értékrendet képviselik, felvállalva egyházunk, kisebbségi népünk érdekeit – annak érvényesüléséért fáradozva. Ennek az elvárásnak maradéktalanul csak az tud megfelelni, aki az összefogás egységén keresztül akarja érdekünket képviselni.

Azokat a jelölteket válasszuk, akik őszintén támogatják Egyházunkat, annak erkölcsi normáit, az élet védelmét a fogantatástól a halálig. Azok lehetnek a mi képviselőink, akik a családi közösséget, a férfi és a nő közötti házasságon keresztül tartják elfogadhatónak. Hiteles jelölt az, aki nem önző csoportérdeket követ, hanem népünk javát és felemelkedését.

Álljon itt befejezésül II. Szent János Pál pápa buzdítása „A keresztény gondolkodás át tudja alakítani a politikai, kulturális és gazdasági társulásokat az élet olyan közösségévé, melyben minden európai ember otthon érezheti magát” (Ecclesia in Europa, 121).

Szeretettel kérem Kedves Híveimet, és minden jóakaratú embert, hogy május 25-én menjenek el választani és szavazatukkal azokat a jelölteket támogassák, akik a fenti elvárásoknak leginkább megfelelnek.

A Pünkösdkor kiáradó Szentlélek kegyelme világosítson és vezessen döntésetekben!

 

Ehhez küldöm főpásztori áldásomat –

 

    Gyulafehérvár, 2014. május 11-én, Jó Pásztor vasárnapján.                      † György s.k.

        érsek

 


Szám: 750 – 2014.

Tavaszi papi rekollekció programja

 

Ezúton értesítjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy a tavaszi papi rekollekció programja az alábbi beosztás szerint alakul:

 1. Első körben:

            – Május 19-én, hétfőn                         –          Marosvásárhelyen;

            – Május 20-án, kedden                       –          Gyergyószentmiklóson;

            – Május 21-én, szerdán                       –          Csíksomlyón;

            – Május 22-én, csütörtökön                –          Székelyudvarhelyen.

 1. Második körben:

            – Június 16-án, hétfőn             –          Brassó–Szent Keresztben;

            – Június 17-én, kedden                       –          Kézdivásárhelyen;

            – Június 18-án, szerdán                       –          Erzsébetbányán;

            – Június 20-án, pénteken                     –          Gyulafehérváron.

Mindkét körben az előadó:

Ft. dr. Lukács Imre-Róbert teológiai tanár, bírósági helynök, plébános

Téma: A vegyes házasságban tett ígéretek megszegésének jogi következményei       

Minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmisét követően külön elmélkedésen vesznek a részt a Paptestvérek; utána elvégezhetik a szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést az ebéd után is. Ebéd előtt ejtsék meg az elkövetkező öt évre (2014. szeptember 1-től – 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra) szóló szenátorválasztást.

Ezzel kapcsolatos tudnivalókat mellékelten ismertetjük Tisztelendő Testvéreinkkel, a „Papi Szenátus újraválasztása” címszó alatt.


Szám: 787–2014.

Papi Szenátus újraválasztása      

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen, a 495–502. káno-nokban előírja, hogy minden egyház-megyében, meghatározott célokkal állítsák fel a Papi Szenátust. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának tizenkét választott tagját 2009-ben – kilenc központban –, a szolgálatot végző papság választotta meg. Ezt egészítettük ki a jogszerinti, illetve az általam kinevezett tagokkal huszonnégyre, amit a főegyházmegyénk nagy kiterjedése indokolt.

A nyári szabadságolás nem tenné lehetővé a későbbi választást, ezért használjuk ki a most sorra kerülő rekollekciós összejövetelt a választások megtartására.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata többek között az alábbiakat tartalmazza:

„4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 24 tagból áll, akikből 12 választott tag, 5 hivatalból jogszerinti tag és 7 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

 • egy-egy küldöttet választ az Alcsík–Kászoni, Felcsíki, Gyergyói, Székelyudvarhelyi, Kézdi–Orbai, Sepsi–Barcasági, Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi főesperesség, valamint a teológiák tanári kara (gyulafehérvári, kolozsvári teológiai fakultás és a gyulafehérvári kisszeminárium pap-tanárai).
 • két-két küldöttet választ: Marosvásárhelyen (Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesség), Erzsébetvároson (Kolozs–Dobokai, Aranyos–Torda, Belső–Szolnoki főesperesség).

6. Választójoggal rendelkeznek, és választhatók:

a) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

b) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1–2).”

A szenátorválasztás a következőképpen alakul:

 • Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllöi kerületek részére;
 • Gyergyószentmiklosón 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére;
 • Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík-Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére;
 • Székelyudvarhelyen 1 szenátort választanak a kerület képviseletére;
 • Brassó–Szentkereszt 1 szenátort, a Sepsi–Barcasági kerület részére;
 • Kézdivásárhelyen 1 szenátort, a Kézdi–Orbai kerület részére;
 • Erzsébetbányán 2 szenátort választanak a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére;
 • Gyulafehérváron 1 szenátort választanak, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére.

Egyúttal közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

a). – A választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

b). – A választások gyakorlati levezeté-sével Ft. dr. Lukács Imre-Róbert tanár urat bíztam meg, aki a részleteket majd a helyszínen ismerteti

c). – A választást megelőzően ismertes-sék a szenátor jogait és kötelességeit, valamint azokat az elvárásokat, amelyeket a kerület papsága igényel képviselőjétől.

d). – Lehetőleg állítsanak két vagy több jelöltet, akikre leadhatják szavazataikat.

e). – A választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelyre senki és semmilyen címen befolyást nem gyakorolhat. A szavazatokat a bizottság, az összes választók jelenlétében számolja meg – táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét – meg-jelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő, aki (vagy akik – ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Egyenlő szavazatszám esetében a megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott.

f). – A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel, amely nemcsak az összes leadott szavazatokat tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát az érsekségre továbbítsák, míg a másik a főesperesi irat-tárban marad. A jegyzőkönyveket hitelesíti a választást vezető elnök és a választóbizottság tagjai (előre kijelölt két pap).

g). – A fent említett Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem kerül választásra, mert azt – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy annak fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jogszerinti és általam a Papi Szenátusba kinevezettekből tevődjön össze. Ennek a kollégiumnak feladata többek között az is, hogy a püspöki szék üresedése esetén az Egyházmegyei Kormányzót (Administrator dioecesanus) megválassza, ha a Szentszék azonnal nem intézkedik.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét. A Szentlélek bölcsessége és világossága vezesse választásukat.

Imádságos köszöntéssel –

Gyulafehérvár, 2014. május 9.                                    †György s.k.               

                                                                                                      érsek


Szám: 736–2014.

Teológiai felvételivel kapcsolatos tudnivalók – 2014

Papképzés – Pasztorális szak

Krisztus ma is, mint kétezer évvel ezelőtt, meghív embereket, hogy Őt szorosabban kövessék, életüket neki ajándékozva evangéliumát hirdessék a világnak. Ez a hivatás ajándék, Krisztus kiválasztásának, meghívásának eredménye a lélekben.

Sokszor nem is értjük egészen, csak "érezzük". A hivatással együtt jár a küldetés is, amelyre készülni kell emberileg, lelkileg, szellemileg. Kétezer éve maga Jézus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Napjainkban, a világ különböző részein, szemináriumokban készülnek az ifjak erre a különleges szolgálatra, életformára…

…Gyulafehérváron is ugyanez történik, s ennek az útnak az első lépése a felvételi a szemináriumba, amelyet idén nyáron is megrendezünk, és amelyre nagy szeretettel várjuk a papságra jelentkezőket.

Jelentkezés:

 • a helyi plébánoson keresztül, postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Bibliotecii 3, 510009-Alba Iulia)
 • jelentkezési határidő: 2014. július 11.
 • előkészítő és felvételi: 2014. július 14-18. között a Papnevelő Intézetben.
 • 2014. július 13-án, vasárnap este 19.00 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás; / N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követel-ményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is. /
 • Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve;

A felvételi díja:

 • 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az 5-ös osztályzatot).
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;
 • A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos

jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

& Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

 

II. Egyháztörténelem

 1. Az egyház születése és az első keresz-tény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

& Forrásanyag:

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005.

(A tételek utáni számok a könyv oldal-számait jelölik.)


 

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei:

    keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

& Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

***

Eredményhirdetés:

– a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül;

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni.

Titkárság: Ferencz Margit,

Tel: 0258-811688 – Mobil: 0745-770134;

Prefektus: András István,

E-mail: istvan_andras@hotmail.com

Mobil: 0740-551159.

Gyulafehérvár, 2014. május 9.                                               

†György s.k.

érsek