IX. / 2023. Körlevél (2023. november 9.)

2023. / IX. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön

 

Szám: 3082/2023

Szent Erzsébet-gyűjtés

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, a Gyulafehérvári Caritas szándékára perselyezünk. Lehetőségeinkhez mérten támogassuk azt a nagylelkű munkát, amelyet a szeretetszolgálat munkatársai végeznek.

A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. november 29-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára:

IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.

A jó Isten sokszorosan fizesse meg mindenki áldozatát!

Szám: 3128/2023

Megbízatások főegyházmegyénkben

  • 2023. október 3-án Ft. Csíki Szabolcs csíkdelnei plébánost felmentettem a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúságpasztorációs Bizottságának titkári feladatköre alól és helyébe T. Simon Imre atyát, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség főlelkészét neveztem ki.
  • 2023. október 4-én Ft. Márton József főesperes-plébánost, kérését meghallgatva felmentettem a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Lelkiségi Mozgalmak Bizottságának titkári feladatköre alól, helyébe Ft. Kovács István-László kőhalmi plébánost neveztem ki.
  • 2023. október 18-án Ft. Hurgoi Sándort, a gyulafehérvári Papnevelő Intézet fegyelmi prefektusát kineveztem a 2025-ös Jubileumi Szentév főegyházmegyei koordinátorává.

Szám: 3151/2023

Személyi változások a Főegyházmegyei Hivatalban

Az elmúlt hónapokban a Főegyházmegyei Hivatalban több személyi változásra került sor. Új alkalmazások történtek, illetve Lőrincz Zita munkaügyi referens és Bajkó Terézia gazdasági tanácsos megváltak a Főegyházmegyei Hivataltól. Mindkettőjüknek köszönetemet fejezem ki a főegyházmegyénkért végzett több évi munkáért és a jó Isten áldását kérem életükre.

Főegyházmegyei hivatalunk új feladatköreit ellátó munkatársai:

       - Szilágyi Gabriella – Főegyházmegyei Főhatóság titkárnője

                        Tel.: 0743-121.961, e-mail: gabriella.szilagyi@romkat.ro

       - Szitás Aranka – kapus

                        Tel.: 0748-331.533, e-mail: aranka.szitas@romkat.ro

       - Szilágyi Bernadett – a Contex-program projektmenedzsere

                        Tel.: 0743-121.931, e-mail: bernadett.szilagyi@romkat.ro

       - Vass Csongor – munkaügyi referens

                        Tel.: 0748-331.525, e-mail: csongor.vass@romkat.ro

        - Tóth Krisztián – levéltáros

                        Tel.: 0748-331.538, e-mail: krisztian.toth@romkat.ro

         - Zsebe Márta – gazdasági tanácsos; Főegyházmegyei Gazdasági Hivatal titkárnője

                Tel.: 0744-171.846, e-mail: marta.zsebe@romkat.ro

Szám: 3175/2023

Klarisszák távozása főegyházmegyénkből

A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a 2018. április 1-jén megjelent Cor Orans instrukciójában ad utasításokat Ferenc pápa Vultum Dei Quaerere konstitúciójának végrehajtásához.

Az instrukció értelmében a női szemlélődő rendek esetében önálló ház létéhez legalább nyolc örökfogadalmas nővér jelenléte szükséges (39. pont). Mivel a csíksomlyói Klarissza Remeteség „Szécsény Ágacskája” nem éri el ezt a létszámot, megszünteti működését a csíksomlyói rendházában, szerzetes nővérei pedig visszatérnek a szécsényi remeteségbe, ahol folytatják klarissza szerzetesi életüket.

A klarissza nővérek 2023. november 11-én 10.30 órai kezdettel a csíksomlyói kegy-templomban hálát adnak a jó Istennek az itt töltött évekért. A Dr. Kerekes László segédpüspök által bemutatott szentmisében megköszönjük a jó Istennek hivatásukat, helytállásukat, jelenlétüket és imáikat, egyben kérve, hogy ne feledkezzenek meg imádkozni főegyházmegyénk papjaiért és híveiért.

Bízva abban, hogy idővel visszatérhetnek a csíksomlyói házba, annak működtetését a ferences atyák veszik át. Tőlük lehet igényelni a házat elcsendesedésekre, lelkigyakorlatokra.

Szám: 3177/2023

Fechetă Eugen fr. Jenő OFM felfüggesztése

Folyó év október 31-i hatállyal Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, az Egyházi Törvénykönyv 1333. kánon 1. §-a értelmében felfüggesztette Fechetă Eugen fr. Jenő ferences atyát.

Szám: 3228/2023

Plébánosi vizsgát tettek

  A plébánosi vizsgára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 2023. november 8-án a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt eredményesen vizsgáztak:

          1. Jánossi Imre

         2. Farkas Zsombor

          A plébánosi vizsga követelményeinek teljesítésével eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv elvárásának és a 967. kán. 2. §-a értelmében „visszavonásig” terjedő joghatóságot kapnak.

Szám: 3229/2023

Plébánosi cím megadása

Opra István oroszhegyi lelkésznek a Plébánosi Vizsga Szabályzata (722/2022) 10. §-a értelmében, a benyújtott tudományos dolgozat értékelését követően (14. §), megadtam a plébánosi címet. A jó Pásztor vezesse és segítse lelkipásztori feladatában.

Gyulafehérvár, 2023. november 9-én                                            † Gergely

                                                                                                            érsek s.k.