Körlevél VIII.

D. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak
                                                                 Székhelyükön

 

Tartalom:

Árpád-házi Szent Erzsébet napi gyűjtésre felhívás
TAMÁS JÓZSEF segédpüspök úr 70 éves
Szenátusi szakbizottságok és azok vezetői
Kereszteletlen gyermek temetése
„Ments meg engem, Uram” c. gyászének szövege


 

Szám: 1745–2014.

Árpád-házi Szent Erzsébet napi gyűjtésre felhívás

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap, gyűjtést szervez. Erre az idén november 23-án kerül sor. Ezúton kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy az alábbi felhívást olvassák fel 2014. november 16-án, a szentmisék hirdetési keretében.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek!

Az egész életükben becsülettel dolgozó és gyerekeiket felnevelő idős és különböző betegségekkel küszködő emberek utolsó éveikben sokszor ide-oda költöző, nemkívánatos személyekké válnak.

Ahogy közeledünk a matuzsálemi korhoz, egyre kevéssé béklyóz már le a földi lét. A lelkünkkel egyre inkább képesek leszünk úgy repülni, ahogy kisgyermekkorunk legszebb álmaiban tettük egykoron. A szép öregkor egy helyesen leélt élet legnagyobb ajándéka.

Természetesen, mindez nem akarja azt a hamis illúziót kelteni, hogy az idős kor az örömök teljességét hozza el. Valaki egyszer találóan fogalmazta meg ezzel kapcsolatban: „Tudod fiam, amikor fiatal voltam, rengeteg volt az energiám. Csak sajnos nem tudtam azt, hogy mire is használjam. Most, hogy megöregedtem, már nagyon tudom, hogy mit kellene tennem. De már sajnos nincs hozzá energiám.

Az idős kor nemcsak a lelki kiteljesedést, hanem a lehetőségek beszűkülését is magával hozza. Ez a beszűkülés együtt jár a felelősség csökkenésével, s ehhez adódik még a fizikai meggyengülés is...

A Caritas Otthoni Szociális és Beteggondozásának nagy családja nap mint nap hozzájárul ahhoz, hogy őszinte szívvel, töretlen lelkesedéssel és szakmai hozzáértéssel segítsen az idős és beteg rászorulókon. Az elmúlt évben a hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint a Gyulafehérvári Caritas gyermekeknek szánt programjait sikerült megsegíteni adományaikkal, amely 180.797 lejt tett ki.

Ebben az évben idős és beteg testvéreink szolgálatát segítő Otthoni Szociális és Beteggondozás támogatására kérjük szíves adományaikat.

Felidézem Szentatyánk, Ferenc pápa elmúlt évi felhívását, amelyet egyik katekézisében a következőképpen fogalmazott meg: „Az a társadalom, amely magára hagyja a gyermekeket és kirekeszti az időseket, kitépi gyökereit és elhomályosítja jövőjét. A kicsinyek és az idősek gondozása a civilizáltság jele”.

Az élet viharában megfáradt, remegő kéz szorításáért, egy elégedett pillantásért, csendes mosolyért, hálás köszönömért érdemes segíteni, jelen lenni.

Az idősek több évtized terheit, örömeit, bánatait hordozzák nap, mint nap. Számunkra megtiszteltetés, hogy megbíznak bennünk, és elfogadják a feléjük nyújtott, segítő kezünket, hogy kéz a kézben haladhassunk azon az úton, amelyet mindannyiunk Teremtője kijelölt számunkra.

Főtisztelendő Paptestvéreimet és kedves Híveinket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas Szervezetünk kezdeményezését. Folyó év november 23-ra tervezett Szent Erzsébet gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál (BCR) nyitott,

RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006

számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából.

 

Gyulafehérvár, 2014. november 7.

György s.k.

érsek


Szám: 1698-2014.

TAMÁS JÓZSEF segédpüspök úr 70 éves

A Zsoltáros már közel háromezer évvel ezelőtt így énekelt: „Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad.” (Zsolt 90/89/, 10)

Tamás József segédpüspök atya esetében azonban elmondhatjuk, hogy a hetven év legtöbbje nem „betegség, hiú fáradozás” volt, mert a jó Isten papi hivatást adott neki, amelyet hűen követett a kis- és nagyszemináriumban Gyulafehérváron, majd a papi életben.  Isten Szolgája Márton Áron püspök hitvalló szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban 1968. április 21-én, fehérvasárnap. Akiket Márton Áron püspök szentelt, azokat az ő életpéldája lelkesítette, hogy a nagy Püspököt kövessék papi életükben. Meggyőződésünk pedig az, hogy Szent Püspökünk közbenjár az égben egyházmegyéjéért, híveiért és különösen azokért a papokért, akiket ő szentelt, akiket mindig „Kedves Fiam”-nak szólított a szentelés jogán.

Tamás József püspök úr is a Márton Áron hitvalló püspök által megszabott irányt követte a papi életben: volt káplán, plébános a szórványban, majd 18 évig a gyulafehérvári papneveldében a kispapok lelki vezetője, nevelője, spirituálisa. A Gondviselés úgy vezette, hogy aki a papság ifjabb részét nevelte, előbb érseki általános helynökként vegyen részt az egyházmegye kormányzásában, majd II. Szent János Pál pápa 1996. december 18-án kinevezte Valabria címzetes püspökévé és a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelése magától értetődően Csíksomlyón volt a Segítő Szűzanya kegytemplomában, 1997. március 1-jén. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíkszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. Azt kértem, hogy a segédpüspök Székelyföldön székeljen, mert a főegyházmegye híveinek kétharmada ott él. Ő pedig Csíkszeredát választotta, hogy Csíksomlyó mellett lehessen.

A püspökségben eltöltött 17 esztendő ténykedései: általános helynök, részvétel a főegyházmegye kormányzásában, bérmautak és plébániai vizitációk, főegyházmegye szerte, főleg azonban Székelyföldön az egyházi ünnepségek levezetése, papi és szerzetesi lelkigyakorlatok irányítása itthon és külföldön… és még folytathatnám. De a sort nem zárhatjuk le, mert a Zsoltáros szerint „aki erőben van”, az a nyolcvanat is megéri. Mi azonban ne korlátozzuk a Gondviselést. Gondoljunk arra, hogy a Ter 6,3-ban a jó Isten az emberek gonoszsága miatt 120 évre csökentette az ember életét a földön…

Köszönjük meg Istennek, hogy nekünk adta Tamás József püspök atyát, segítsünk Neki hálát adni a 70 esztendőért és kérjük a jó Istent, hogy „éltesse sokáig”, akár százhúszig.

           (Ter 6,3)

Gyulafehérvár, 2014. november 12.

 

György s.k.

érsek


Szám: 1678–2014.

Szenátusi szakbizottságok és azok vezetői

A Gyulafehérvári Főegyházmegye újraválasztott Papi Szenátusa folyó év szeptember 1-től újabb ötéves mandátumi időre kezdte meg működését. A szeptember 23-án tartott őszi rendes ülésen, a szenátusi szakbizottságokat újraszerveztük és azok élére titkárt választottunk.

A szenátusi szakbizottságok a következők:

 

Sz.

SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK

TITKÁR

     1.             

Liturgikus és Egyházzenei Bizottság

Tamás József id.

     2.             

Hivatásgondozó és Ministráns Bizottság

Dr. Holló László

     3.             

Ifjúsági Bizottság

Tamás Barna

     4.             

Pasztorális Bizottság

Portik H. Kelemen

     5.             

Iskolai és Katekétikai Bizottság

Dr. Horváth István

     6.             

Szórvány Bizottság

Balla Árpád

     7.             

Egyházművészeti és Építészeti Bizottság

Varga Rezső

     8.             

Szociális és Karitatív Bizottság

Sajgó Balázs


Szám: 1649–2014.

Kereszteletlen gyermek temetése

Főegyházmegyénkben 2004-ben kézirat gyanánt kiadott Temetési Szertartás-könyvből kimaradt a meg nem keresztelt gyermek temetésére vonatkozó rész.

Ezt a hiányosságot szeretnénk most pótolni, a körlevelünkhöz csatolt, ide vonatkozó szertartás szövegével


Szám: 1679–2014.

„Ments meg engem, Uram” c. gyászének szövege

Legősibb gyászénekeink közé tartozik a „Ments meg engem, Uram”, amelyet temetéseken, gyászszertartásokon egyaránt éneklünk.

1978-tól, Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepétől, a Gyulfehérvári Püspökség bevezette az új temetési szertartást. Ekkor került sor a közismert, szentírási képekkel telített gyászénekünk, a „Ments meg engem, Uram” szövegének módosítására, s stencilezett formában történt terjesztésére. A 2004-ben kiadott Temetési Szertartáskönyv ennek az éneknek az eredeti szövegét visszavette úgy, ahogy a „Szent vagy Uram”, „Hozsanna” és „Dicsérjétek az Urat” című énekeskönyveinkben is szerepel.

Kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy ahol ezt eddig nem vették figyelembe, tegyék meg, hogy annak éneklése egységes legyen mindenütt.

Gyulafehérvár, 2014. november 7.

 

György s.k.

       érsek