Körlevél X./2017

(Szeretettel kérem a Paptestvéreket,

hogy Karácsony napján minden szentmisén olvassák fel körlevelem a hirdetésekben.)

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

A karácsony a család ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szentcsaládot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!”

Kérem Kedves Híveimet, hogy ne a sajtóra, ne állítólagos ellenőrizhetetlen magán kinyilatkoztatásokra stb. hallgassanak, hanem úgy, ahogy azt a keresztségi fogadásban, nevünkben ígérték kereszt-szüleink, a bérmáláskor – már mi magunk – tudatosan megismételtük, hogy a Katolikus Egyház tanítását követjük. Az Úr Jézus mennybemenetelkor nem adott Szent Apostolai kezébe kis katekizmust, hanem élő Egyházat alapított, rábízta az Örök Élet igéinek hirdetését: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk 10,16) Elküldte a Szentlelket, aki „elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16,13) Ezért mi, öntudatos katolikusok, csak Anyaszentegyházunk hivatalos tanítására hallgatunk, és azt követjük.

Isten szeretetből teremtette az embert. Férfinak és nőnek teremtette. Bensőséges közösségre hívta meg őket: „hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 19,6). A Teremtő a házasságot azért alapította, hogy a házastársak közösségét és javát előmozdítsa és gyermekeket nemzenek és neveljenek. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbonthatatlan, miként Jézus Krisztus ezt megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10,9).

Az áteredő bűn következtében nagyon fenyegeti a házasságot a széthúzás és a hűtlenség. Ezért közvetíti a házasság szent-sége a kitartáshoz szükséges kegyelemet. A szentségi házasság Krisztusnak az Egyház iránti jegyesi szerelmének a jele: „Ti férjek, szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az Egyházat” (Ef 5,25).

Az Anyaszentegyház Jézus Krisztus Titokzatos Teste. A család „megmutatja és megvalósítja az Egyháznak, mint Isten családjának közösségi és családi természetét. Minden tagja a maga szerepe szerint gyakorolja a keresztségi (általános) pap-ságot, hozzájárulva ahhoz, hogy a család a kegyelem és az imádság közössége legyen, az emberi és keresztény erények iskolája, s a gyermekek felé a hit első hirdetésének a helye.” Ezért nevezzük a keresztény csalá-dot családegyháznak is. Ha azt akarjuk, hogy Isten segítségével fennmaradjon Egyházunk, népünk Erdély földjén is, akkor vállaljátok a keresztény családegyházat is a szentségi házasság kegyelemközvetítő erejében bízva.

Sajnos, sok testvérünk kényszerül kül-földön dolgozni, hogy eltartsa a családot. Emiatt gyakran megszakad a házastársi élet egysége. A hazalátogatás nem biztosítja a család megmaradását… Megoldás lehetne, hogy – amint javul az anyagi helyzet – jöjjenek haza a vendégmunkán levő családtagok, s a család hordozza együtt az élet keresztjét. A gyermekek családban nőjenek fel. A házasság azért szentség, hogy a szentségi kegyelem erősítse a házastársakat, a szülőket és a gyermekeket a keresztény hit megélésében, a családegyház tanúságtételében.

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és

áldott, boldog újesztendőt kívánok Főtisztelendő Testvéreimnek,

kedves Híveimnek

és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2017. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

† György s.k.

                                                                                                      érsek


Szám: 1879–2017.

Szent Család vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

„Az egyház a családok családja, melyet állandóan gazdagít az összes családegyház élete" (Amoris Laetitia, 87). Ha helyesen akarjuk értelmezni a II. Vatikáni Zsinat kijelentését, amikor „családegyházról" ír (LG 11), akkor a megtestesült Szeretet közelségében meg kell találnunk az ehhez méltó és ennek megfelelő egyházi stílust is, szem előtt tartva, hogy itt nem egyirányú kapcsolatról van szó. Az Egyház nemcsak ad a családoknak – tanít, útmutatással szolgál, előír –, hanem kap is ugyanazon családoktól. Ez a kölcsönösség az Egyház életszerűségének forrása. A házasság és a család krisztusi örömhíre esélyt ad mindannyiunknak arra, hogy emberi létezésünk átalakuljon, szeretetünk felemelkedjék, hogy az ember meglelje az igazi boldogságot és örömet.

Szeptemberben Jászvásáron (Iași) a Romániai Püspöki Kar Konferencia őszi ülésén a római és görög katolikus püspökök a családok, az ifjúság és a katolikus oktatás témájában tanácskoztak. Az eseményen részt vett Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa is, aki – többek között – ezt nyilatkozta: A konferenciát követően megerősítettük azt, hogy „az elmúlt évtize-dekben a család és a házasság intézménye elleni folyamatos támadásnak vagyunk tanúi itt, Európában és az egész világon". A teremtés alapigazságát veszik célba, megkérdőjelezik a férfi és a nő közötti kapcsolatnak, az élet továbbadásának és a gyermekek nevelésének fontosságát. Éppen ezért imáinkba foglaljuk, bátorítjuk és támogatjuk a kinyilatkoztatott igazságot képviselő romániai civil mozgalmakat. Imádkozunk a népszavazásért is, amely az alaptörvény 48. cikkelyének módosítására irányul. Egyetértünk azzal, hogy Románia alkotmányában „a család a felek szabad akaratnyilvánításából létrejött házasság" helyett „a család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasság” szerepeljen. Ez szükséges és fontos lépés a házasság és a család védelmében.

Főegyházmegyénkben a családiroda köré szerveződő családmunkacsoport hozzáértő és lelkes házaspárjai hitvalló életükkel, legjobb tudásukkal vesznek részt ennek folyamataiban. Mindezek mellett továbbra is koordináljuk a számos családcsoportot, szervezzük a jegyeskurzusokat, a házaspárokat és családokat megszólító hétvégéket. Képzés és lelkigyakorlatok keretében képviseljük az életvédelem, a természetes születés-szabályozás fontosságát. Négy megyében, önkéntesek részvételével iskolai keretek közé visszük a családi életre nevelés programunkat stb. Ezeket nyomon követhetjük Főegyházmegyénk nemrég megújult családpasztorációs honlapján is, a www.csalad.ro internetes oldalon.

Ezúttal mondok köszönetet a lelkipász-toroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták Főegyházmegyénk család-pasztorációját. A 2016-os évben meghirdetett Szent Család Vasárnapi gyűjtésből 25.064 lej gyűlt össze. Ez a 2017-es év költségeinek 16%-át fedezte. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2017. december 31-én, Szent Család ünnepén. A begyűlt adományokat a Főegyház-megyei Családpasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2018. február 10-ig.

A Családpasztorációs Központ adatai:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61.

Tel: 0742-139.380, Fax: 0365–414–187;

Cod fiscal: 27225935

COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001

Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro

            Mindannyiuk adományát ez úton is köszönjük. Jutalmazza a betlehemi Gyermek kegyelme és áldja meg családjaikat az új esztendőben is!


Szám:1880–2017.

Vegyes vallású házasságokhoz újabb engedély

Megismételjük korábbi közleményeinket:

Az eddigi gyakorlathoz híven, főegyházmegyénkben lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak. Engedélyünk hivatkozási száma 1880–2017., mellyel ezt a fakultást a 2018-as esztendőre is meghosszabbítom, a korábbi feltételek mellett.


Szám: 1881–2017.

Valláskülönbség akadálya alól továbbra is felmentést kell kérni

A valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban. A kérelemhez szükséges mellékelni az egyházi törvényben (1086. kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat (szabadegyezség, jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.


Szám: 1882–2017.

Vegyes vallású házasságokról kimutatást kérünk

1966–2016. számú leiratommal engedélyeztem lelkipásztorainknak, hogy megfelelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak, a 2017-es esztendőben.

Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy – az így megkötött házasságokról, a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.

Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2017-ben megkötött vegyes vallású házasságokról összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, az új esztendő első napjaiban, legkésőbb január hónap végéig.


Szám: 1883–2017.

Érseki Hivatal ünnepi zárvatartása

Paptestvéreink szíves tájékoztatására közöljük, hogy Érseki Hivatalunk 2017. december 22 és 2018. január 8 közötti időszakban hivatalosan zárva tart. Hivatalunk szolgálati telefonjain sem lesz elérhető személy ez idő alatt.

Lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk, Érseki központunk papjait a szünnapok alatt is kereshetik.

Ezúton is kérjük szíves megértésüket. Köszönjük!


Szám: 1903–2017.

Főegyházmegyei Gazdasági Tanács határozatai

Folyó év november 29-én került sor főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsának rendes őszi gyűlésére. Az itt megfogalmazott elvárásokat, az alábbiakban közlöm Paptestvéreimmel.

  • Minden kerületben el kell indítani az ingatlanok felmérését – kinek a nevén van, és fel kell értékelni. Ahol szükséges, ott a jogi kereteket is tisztázni kell.
  • Az újonnan alkalmazott pénzügyi ellenőr, Lukács Levente az első negyedévben a főesperességeket és egy-egy plébániát látogat meg.
  • A plébániák átadásakor és papi elhalálozáskor pénzügyi ellenőr segítse a Gazdasági Osztályt és az illetékes főesperest, az elhunyt tartozásainak és végrendeletének rendezésében és végrehajtásában.
  • A kölcsönöket vissza kell téríteni. Csak abban az esetben vehet fel kölcsönt a lelkipásztor vagy plébánia, ha az előzőt törlesztette. A plébánia vállaljon a kölcsönre garanciát, a lelkipásztor fizetésével garantáljon.
  • Újabb kölcsönök kiadását fel kell függeszteni addig, amíg a többség nem törleszti adósságát.
  • Legyen a faértékesítés engedélyköteles. Az 50 m3 alatti mennyiség a gazdasági igazgatónak, az afölötti a Gazdasági Tanácsnak a hatáskörébe tartozik.
  • A szórvány plébániák részére 2017. évre előirányzott 1.300.000 lej legyen kifizetve. Ennek egyik feltétele, hogy a kért kimutatásokat a szórvánnyal kapcsolatosan mindenki küldje be. A másik fontos feltétel a központi hozzájárulások maradéktalan kifizetése.
  • Minden plébánia a házbérek 20%-át az érsekségre küldje be, és az érsekségen keresztül történjenek a támogatások kiutalásai.

Szeretettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a fenti rendelkezéseket vegyék komolyan és mindenki a maga területén, szerezzen érvényt ezeknek.


Szám: 1884–2017.

Lukács Levente főegyházmegyénk új belső pénzügyi ellenőre

Szénégető Csaba lemondásával megüresedett főegyházmegyénk belső pénzügyi ellenőri állása.

Erre a feladatra Lukács Leventét kértem fel, aki az utóbbi nyolc évben a Hargita Megyei Tanács keretében, az egyházi programokat koordinálta. A felkérést el-fogadta és 2017. december 1-től kineveztem a feladatkör ellátására. Személye nem isme-retlen Paptestvéreim körében: teológiát végzett és a papság szentségében is részesült; 2017 nyarán kapta meg a Szentatya felmentését és laikus státusban rendezni tudta helyzetét.

A belső ellenőrzéseket előzetes bejelentés után fogja végezni. E tevékenység célja, hogy a hiányosságokra rámutatva, azok kiigazítását előmozdítsa. Munkája során nem alkalmaz szankciókat, hanem a főegyházmegye papjainak a munkáját igyekszik segíteni.

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy fogadják szeretettel, legyenek hozzá bizalommal és biztosítsák közreműködésükről főegyházmegyénk érdekében.


Szám: 1885–2017.

Statisztikai adatok beküldésének szorgalmazása

Emlékeztetjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy az előző évek gyakorlatához híven, a 2017-es év statisztikai adatait 2018. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi Hivatalokba, a korábban közölt szempontok szerint.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2018. január 31-ig küldik be az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre bekül-deni.

Köszönjük megértő közreműködésüket.

Gyulafehérvár, 2017. december 10-én – Advent II. vasárnapján,

Magyar szentek és boldogok emléknapján.

        

 

                                                                                                                                 † György s.k.

                                                                                                           érsek