Köszönet a 2020-as évi támogatásért

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Belé vetjük minden reményünket, hogy ezentúl is mindig megment minket. De ti is segítsetek: imádkozzatok értünk, hogy a nekünk jutott kegyelemért sokak ajkáról szálljon fel hála a nevünkben.” (2Kor 1,3-4.10-11)

Az elmúlt év megpróbáltatásokat és korlátozásokat hozott, amelyek sok, számunkra kedves és fontos tevékenységben akadályoztak meg, találkozásokat tettek lehetetlenné. Ne felejtsük el azonban, hogy mindezek mellett is volt részünk örömökben, ajándékokban és kegyelemben. Elsősorban azt köszönöm meg ismételten a főegyházmegye papságának és híveinek, hogy szeretettel fogadtak, szentelésemre nagy számban eljöttek, és főpásztori első lépéseimet megértéssel, szeretettel és imával kísérték. Köszönöm, hogy a segédpüspök szentelését is hasonló szeretettel követték, bár a korlátozások miatt többnyire csak a közvetítés által. A személyes jelenlét kényszerű hiánya ellenére is érezhető volt az öröm, a hála és a felé áradó szeretet. Köszönet érte!

A 2021-es év kezdetén, a gondviselő Atyához fordulva, köszönetet mondunk a lezárult évért és kérjük áldását az új esztendőre. Hálát adunk a sok áldásért, amelyben a kényelmetlenségek, kellemetlenségek mellett és érdemtelenségünk ellenére is bőségesen részesített. Jó volt megélni, hogy a gondok és nehézségek ellenére van testvéri szeretet, közösségtudat, felelősségérzés főegyházmegyénk népében, ki tudtuk fejezni a törődést egymás iránt, és az egységet meg tudtuk őrizni.

Köszönetet mondok mindezért paptestvéreimnek, főegyházmegyénk minden egyes plébániáján, filiájában dolgozónak, valamint közvetlen munkatársaimnak. Isten áldása kísérje fáradságot nem ismerő, hűséges és önzetlen munkájukat.

Köszönet a főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményekben dolgozóknak, az egyházi, egyházközeli szervezetekben munkálkodóknak, az oktatásban, nevelésben helytálló tanároknak, hitoktatóknak, az önkénteseknek, hogy önfeláldozó munkájukkal sokak számára nyújtottak eligazítást, vigaszt, reményt.

Köszönöm a főegyházmegye minden egyes hívő keresztényének az imát, amellyel munkálkodásunkat kísérték, és önzetlen adakozásukat, amelyek nélkül templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórványplébániáinkat nem tudnánk fenntartani. Köszönöm, hogy minden külön felhívásunkra is segítőkészen reagáltak, minden gyűjtés alkalmával tanúságot tettek a keresztény felebaráti szeretetről, hűségről és kitartásról.

Köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak, hogy templomainkat, intézményeinket, kiadványainkat, rendezvényeinket az elmúlt év során is támogatták.

Kiemelt köszönet illeti a román kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot az államsegélyekért, pályázatok támogatásáért, építési segélyekért. Köszönet a megyei tanácsok és a polgármesteri hivatalok vezetőinek, akik templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.

Köszönetem kifejezéseként fogadják szeretettel főpásztori áldásomat.

Köszönetem kifejezése mellett következzék néhány adat – a teljesség igénye nélkül – a 2020-as évre vonatkozóan:

2020

lej

Külföldi szervezetektől pályázatokra

907 393

Magyar Kormánytól

Vallásügyi Titkárság, BGA

1 096 163

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

24 087 520

Támogatás érsekség, plébániák

2 115 000

Megyei Tanácsok

Támogatások plébániáknak

3 047 300

Plébániáktól

4 173 759

Más forrásokból

kamat, szponszorizálás

117 774

gazdasági tevékenység

1 097 540

kiadványok

2 708

Összesen

36 645 157

 

részlet a II./2021. érseki körlevélből