Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

A 2018. január 18–25 között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét mottója: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

Az egység Isten ajándéka, kegyelem, amit együtt kell kikönyörögnünk az Úrtól. Intenzíven együtt kell imádkoznunk. Tesszük is ezt az egységért való imádság hetében. Ez még csak egy igen félénk, szórványosan jelentkező, legelső lépés, de ez is hálaadás. Csakis a Lélek imádkozhat hathatósan bennünk, olyan mélyen, ahogy Isten akarja. A Lélek dolga, hogy egyesítsen bennünket Jézus Krisztusnak, mint Urunknak elismerésében. Ő virraszt az eszmecserék mélyén. Ezt élhetjük meg ezekben a közös együttlétekben, amikor együtt imádkozunk. Az imaheti programot ebben az esztendőben a Karibi Egyházak Konferenciájának főtitkárának vezetésével egy ökumenikus munkacsoport szerkesztette.

Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátorban (116-118. old.) megfogalmazott, vagy az imahét programjában ajánlott imákat.

AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE

2Móz/Kiv 15,1–21

Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: Magasztalom az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette. Az Úr az erősségem és menedékem, ő lett a szabadítóm. Ő az én Istenem, őt dicsőítem. Ő az atyáim Istene, őt magasztalom. Az Úr nagy harcos, Jahve a neve. A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette, legjobb harcosai elmerültek a Sás-tengerben. A hullámok elborították őket, úgy merültek a mélybe, mint a kő. Uram, a jobbod kitűnik erejével, Uram, a jobbod leveri az ellenséget. Dicsőséged nagyságával megbéní-tottad ellenségeidet, haragod tüze megemész-tette őket, mint a pelyvát. Orrod leheletétől a víz feltornyosult, a hullámok megálltak, mint a fal, a habok a tenger közepén megmerevedtek. Az ellenség így szólt: üldözőbe veszem, utolérem őket, szétosztom a zsákmányt, s lelkem kielégül. Kivonom kardomat, s kezem elpusztítja őket. De te kifújtad leheletedet, s a tenger elborította őket. Úgy merültek el, mint az ólom, a hatalmas hullámokban. Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit övez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes vagy tetteidben, csodákat művelsz. Kinyújtottad jobbodat, a föld elnyelte őket. A népet, amelyet kiszabadítottál, jóságosan vezetted, elvitted hatalmaddal szent lakóhelyedhez. A népek hallották és remegtek, Filisztea lakóit gyötrelem szállta meg. Edom fejedelmei megijedtek, Moáb vezetőit elfogta a félelem, s Kánaán minden lakója reszketett. Félelem és rettegés fogta el őket, karod erejétől megmerevedtek, mint a kő. Így vonult át néped, Uram, így vonult át a néped, melyet kiváltottál. Elhoztad őket és elültetted, a hegyen, amely a te szent örökséged. Ezt a helyet, Uram, te tetted lakóhelyeddé, ezt a szentélyt, Uram, a te kezed készítette. Az Úr uralkodik örökkön-örökké. Amikor a fáraó lovai, szekerei és lovasai beértek a tengerbe és az Úr visszazúdította rájuk a vizet, és amikor Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, akkor Mirjam prófétanő, Áron nővére, kezébe vette a dobot, s az asszonyok mind utána mentek dobbal, táncot lejtve. Mirjam így énekelt előttük: „Magasztaljátok az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette.”

(Szent István Társulat Biblia - kiadása)

Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

1.nap:

„Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban!” 
3Móz 19,33–34: „Szeressétek a jövevényeket, mint magatokat…”
Zsolt 146: „Az Úr őrzi a jövevényeket…”
Zsid 13,1–3: „Mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.”
Mt 25,31–46: „… jövevény voltam, és befogadtatok…”

IMÁDSÁG:

Örök Istenünk, Te mindenek Ura vagy, nem csak egy kultúráé vagy országé. Arra hívsz minket, hogy szívesen fogadjuk be magunk közé az idegent. Segíts nekünk a Szentlelkeddel, hogy testvérként élhessünk, és add, hogy a Te országod igazságában mindenkivel békében éljünk. Jézus nevében imádkozunk Hozzád ezért, örök Istenünk. Ámen.

2.nap:

„Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet…” 
1Móz 1,26–28: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására.”
Zsolt 10,1–10: „Uram, miért állsz oly távol?”
Filem 1,16: „Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet:… szeretett testvéred.”
Lk 10,25–37: Az irgalmas szamaritánus

IMÁDSÁG:

Kegyelmes Istenünk, vezess minket közel azokhoz, akik az emberkereskedelem áldozataivá váltak. Mutasd meg nekik általunk is, hogy látod kínjukat, és hallod kiáltásukat. Hadd legyen a Te egyházad egységes, könyörületes és bátor abban, hogy azért a napért munkálkodjon, amikor senki sem lesz kizsákmányolás áldozata, amikor mindenki szabadon békés és méltóságteljes életet élhet. Ezért imádkozunk a Szentháromság Isten nevében, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint amit mi tehetünk vagy elképzelhetünk. Ámen.

3.nap:

„Tested a Szentlélek temploma.” 
2Móz 3,4–10: „Isten megszabadítja azokat, akik nyomorúságban vannak.”
Zsolt 24,1–6: „Uram, mi vagyunk az a nemzedék, akik hozzád folyamodunk.”
1Kor 6,9–20„… dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”
Mt 18,1–7: „Jaj a világnak a botránkozások miatt!”

IMÁDSÁG:

Istenünk! A Te mennyei kegyelmeddel gyógyíts meg minket testileg és lelkileg is. Adj nekünk tiszta szívet és világos elmét, hogy dicsőséget adhassunk szent nevednek. Add, hogy az egyházak elérjék azt a közös célt, hogy megszentelődjön a te néped Jézus Krisztus által, aki Veled, a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

4.nap:

„Remény és gyógyulás” 
Ézs 9,2–7a: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége…”
Zsolt 34,1–14: „… törekedj békességre és kövesd azt!”
Jel 7,13–17: „… Isten letöröl szemükről minden könnyet.”
Jn 14,25–27: „Békességet hagyok nektek…”

IMÁDSÁG:

Istenünk, aki magad vagy a remény és a vigasztalás! Jézus feltámadásával legyőzted az erőszakot a kereszten. Népedként kérünk, lehessünk látható jelei annak, hogy az erőszak vereséget szenved ebben a világban. Most is ezt kérjük feltámadott Urunk nevében. Ámen.

5.nap:

„Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik messze földről…” 
5Móz 1,19–35: „Istenetek, az Úr előttetek jár és gondotokat viseli.”
Zsolt 145,9–20: „Az Úr támogat minden elesettet.”
Jak 1,9–11: „A gazdag úgy fog elmúlni, mint a mező virága.”
Lk 18,35–43: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”

IMÁDSÁG:

Szerető Istenünk! Te felemeled a szegényeket és az ínséget szenvedőket, és visszaadod emberi méltóságukat. Hallgasd meg mai világunk szegényeinek kiáltásait. Adj nekik új reménységet, és emeld fel őket, hogy néped újra eggyé lehessen. Jézus nevében kérünk. Ámen.

6.nap:

„A másik hasznára tekintsünk” 
Ézs 25,1–9: „… vigadjunk és örüljünk szabadításának.”
Zsolt 82: „Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát…”
Fil 2,1–4: „… senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”
Lk 12,13–21: „… őrizkedjetek minden kapzsiságtól…”

IMÁDSÁG:

Mindenható Istenünk! Te adj erőt és bátorságot egyházadnak, hogy folyamatosan hirdesse az igazságosságot és az irgalmasságot, még az igazságtalan uralom és elnyomás idején is. Amikor Krisztusban való egységünket ünnepeljük, a te Szentlelked legyen velünk, hogy mások szükségleteire is figyelemmel legyünk. Ámen.

7.nap:

„Építs családot otthon és az egyházban” 
2Móz 2,1–10: Mózes születése
Zsolt 127: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”
Zsid 11,23–24: Mózest rejtegették a szülei, mert látták, hogy a gyermek szép volt.
Mt 2,13–15: József „… felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.”

IMÁDSÁG:

Kegyelmes Istenünk, te úgy küldted el Fiadat ebbe a világba, hogy egy átlagos családba szülessen, olyan ősökkel, akik között hithűek is és bűnösök is voltak. Kérjük áldásodat minden családra, háztartásra, közösségre. Különösen könyörgünk a kereszténység családjának egységéért, hogy higgyen a világ. Jézus nevében kérünk. Ámen.

8.nap:

„Összegyűjti a szétszórtakat… a föld négy széléről.” 
Ézs 11,12–13: „Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem lesz Efraim ellensége.”
Zsolt 106,1–14; 43–48: „…gyűjts össze, hogy hálát adhassunk szent nevednek…”
Ef 2,13–19: „… lebontotta az elválasztó falat…”
Jn 17,1–12: „… én megdicsőíttettem őbennük.”

IMÁDSÁG:

Urunk, Istenünk! Alázatosan kérünk, hogy a te kegyelmed által az egyházak az egész világon békességed eszközei legyenek. A Te gyógyító és szerető követeid és küldötteid egységben jelenjenek meg a megosztottságban élő népek között. Szenteltessék és dicsőíttessék meg a Te neved. Ámen.