Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Főtisztelendő Paptestvérek, Kedves hívek!

Főegyházmegyei Zsinatunk javaslatai közt olvassuk: „A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahova igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.” (Javaslatok 2.)

Ennek értelmében bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátor-ban (116-118. oldal) megfogalmazott imákat, vagy az imahét programjában ajánlott imákat. Az imahetet 2022. január 18-25. között tartjuk.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Rövidített vázlat

Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy bemutassuk hódolatunkat” (Mt 2,2).

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. Jézus érzületével adjuk a Testvérek kezébe a 2022. évi imahét vezérfonalát. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Mind az igehirdetők, mind pedig az igehallgatók számára sok értéket készít ezáltal Isten. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2) Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ… ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei engedelmeskedve Isten hívásának indultak útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér célba, ha elfogadja és tudományába beépíti Isten terveit és követi Isten vezetését. Sokszor fordult már elő a tudomány történetében, hogy az Isten vezetése nélküli legnagyobb felfedezés is helybenjárás lett! A felhasználása nem illett bele Isten terveibe. Nem is válhatott senki hasznára, gyarapodására, egészségére. Azt is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a vakvilágba indult. Isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették egy-egy mondáson keresztül. Így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, hogy „csillag jön fel” (4Móz 24,17) / „csillag tűnik fel” (Szám 24,17). Sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, útját, járását Isten határozza meg (Jób 38,31 és Iz 40,26a). Sőt a bölcsek érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még Betlehem is az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe. Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz. Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és Isten igéje egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett. A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra, „mint sötét helyen világító lámpásra figyeljetek, amíg felkel a nap… a szívetekben” / „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Ezért imádkozva – reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.

AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Mt 2, 1-12)

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt.” Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt! Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

(Szent István Társulat Biblia-kiadása)

Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

  1. nap: Isten hívása - „…láttuk az ő csillagát napkeleten…” Mt 2,2.

Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba.

Zsolt 139,1–10: Jobbod megragadna engem.

Jn 16,7–14: Amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

IMÁDSÁG: Urunk, Istenünk! világítsd meg ösvényünket Krisztus világossága által, aki előttünk megy, és vezet bennünket. világosíts meg, és lakjál bennünk! Add, hogy felfedezzük szívünkben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunnyad a nagy világosság. világosság Teremtője, hálát adunk neked az el nem halványuló csillag ajándékáért, Jézus Krisztusért, Urunkért és Üdvözítőnkért. ő legyen zarándokutunk világossága! Gyógyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világossághoz, hogy egységre találjunk benne. Ámen.

  1. nap: „Hol van a zsidók királya, aki most született?” Mt 2,2

Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít.

Jer 23,1–6: Olyan király, aki bölcsen uralkodik.

Mt 20,20–28: Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.

IMÁDSÁG: Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos Istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. Segíts, hogy Jézus Krisztus Urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában. Krisztus nevében kérünk, aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

  1. nap: „Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.” Mt 2,3

Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét.

Zsolt 2,1–10: Miért tombolnak a népek?

Mt 2,1–5: Nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.

IMÁDSÁG: Urunk, Te Jézushoz vezettél minket a sötétségből. Te ragyogtattad fel a reménység csillagát életünkben. Segíts, hogy mind együtt szánjuk oda magunkat országod, a szeretet, igazság és béke országának munkálására, hogy a reménység világosságává legyünk a kétségbeesés és kilátástalanság sötétségében élőknek. Fogd a kezünket, Urunk, hogy minden nap érezhessük jelenlétedet. Hadd kövessünk félelem és aggodalmaskodás nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, forrósítsd fel szívünket, hogy szereteted melegét sugározzuk. Emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, hogy életünkkel magasztaljunk, Atya, Fiú, Szentlélek. Ámen.

  1. nap: „Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb” Mt 2,6

Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben.

1Pt 2,21–25: Most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.

Lk 12,32–40: Ne félj, te kicsiny nyáj.

IMÁDSÁG: Jó Pásztorunk, a kicsiny nyáj szakadozottsága megszomorítja Szentlelkedet. Bocsásd meg lanyha igyekezetünket és lassúságunkat akaratod követésében. Adj nekünk szíved szerint való bölcs pásztorokat, akik belátják a megosztottság bűnét, akik szentségben és igazságban vezetik az egyházakat a Benned való egység felé. Kérünk Urunk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

5. nap: „A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment” Mt 2,9

Az egyetlen Úr vezetésével.

Zsolt 121: Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem?

Jel 22,5–9: Az Úr Isten fénylik fölöttük.

IMÁDSÁG: Urunk Istenünk és Atyánk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött Fiadhoz vezesse a bölcseket. Erősítsd Benned való reménységünket, és adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz, és vigyázol népedre. Taníts minket, hogy kövessük Szentlelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk Jézus Krisztusban, a világ világosságában. Nyisd meg szemünket Lelkedre, bátoríts a hitben, hogy Jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is Betlehemben. Ezeket az áldásokat kérjük Tőled szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

  1. nap: „Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” Mt 2,11

Az egyetlen Úr imádására összegyűlve.

            Jel 4,8–11: Imádjátok azt, aki él örökkön örökké.

Mt 28,16–20: Amikor meglátták őt, leborultak előtte.

IMÁDSÁG: Irgalmas Istenünk! Te, aki megadtad a vakoknak, hogy meglássák benned Üdvözítőjüket, vezess megtérésre. Irgalmadban vedd el szemünkről a pikkelyeket, és indíts, hogy mint Istenünket és Megváltónkat imádjunk Téged. Bajainkban, bűneink terhe ellenére is hadd szeressünk teljes szívünkből! Hadd járjunk együtt, világosságod által vezérelve, egy szívvel és egy akarattal, ahogyan első tanítványaid! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen rajtunk, hogy együtt magasztaljunk a Lélek közösségében, és bizonyságot tegyünk a körülöttünk lévőknek. Ámen.

7. nap: „Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát” Mt 2,11

A közösség ajándékai.

Apcsel 3,1–10: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked.

Mt 6,19–21: Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.

IMÁDSÁG: Istenünk! Téged illet minden dicséret, dicsőség és hálaadás. Te kinyilatkoztattad magadat Fiad megjelenésével azoknak, akik már régóta várták jöveteledet, és azoknak is, akik nem vártak. Ismered a minket körülvevő szenvedést, a megosztottságunk által okozott fájdalmat. Látod a világ küzdelmét és a helyzet romlását a Közel-Keleten –, azon a helyen, amelyet születésedre kiválasztottál, amelyet jelenléted megszentelt. Kérünk, készítsd el szívünket és akaratunkat a Te ismeretedre! Amikor együtt megyünk az úton a messziről jött bölcsekkel, kérünk, nyisd meg szívünket szeretetedre és testvéreink szeretetére körülöttünk. Munkáld bennünk az akarást, indíts e világ átformálására és ajándékaink megosztására közösségünk erősítéséhez. Fogadd imádságunkat szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

8. nap: „Más úton tértek vissza hazájukba” Mt 2,12

Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett.

Zsolt 16: Megismerteted velem az élet útját.

Mt 11,25–30: Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek.

IMÁDSÁG: Kegyelmes Istenünk, amikor mi csak egy utat ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak azon járhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy minden út le van zárva előttünk, amikor kétségbe esünk, mindig megtalálunk Téged. Te a megújított ígéretek Istene vagy. Megtalálunk, amikor új utunkat egyengeted, azt, amire nem is gondoltunk. Hálát adunk, hogy jóságod minden várakozásunkat felülmúlja. hálát adunk értelmünkön túláradó bölcsességedért. hálát adunk, mert csodálatos útjaid addig nem látott lehetőségeket nyitnak meg előttünk. ha térképeinken keresgélve nem találunk utat, Téged, aki sokkal nagyszerűbb felé vezetsz, mindig megtalálunk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által kérünk, a Szentlélekkel egységben, hogy mindig vezess vissza magadhoz. Ámen.

(részlet a 2022/I. érseki körlevélből)