Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen, a 495–502. kánonokban előírja, hogy minden egyházmegyében, meghatározott célokkal állítsák fel a Papi Szenátust. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának tizenhárom választott tagját – 2014-ben kilenc központban –, a szolgálatot végző papság választotta meg. Ezt egészítettük ki a jog szerinti, illetve az általam kinevezett tagokkal huszonötre, amit a főegyházmegyénk nagy kiterjedése indokolt. A nyári szabadságolás nem tenné lehetővé a későbbi választást, ezért használjuk ki a most sorra kerülő rekollekciós összejövetelt a választások megtartására. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata többek között az alábbiakat tartalmazza:

„4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 25 tagból áll, akikből 13 választott tag, 5 hivatalból jogszerinti tag és 7 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

  • Egy-egy küldöttet választ az Alcsík– Kászoni, Felcsíki, Gyergyói, Székelyudvarhelyi, Kézdi–Orbai, Sepsi–Barcasági, Gyulafehérvári, Hunyadi és a Szeben–Fogarasi főesperesség, valamint a teológiák tanári kara (gyulafehérvári, kolozsvári teológiai fakultás és a gyulafehérvári kisszeminárium paptanárai) és egyet a főszékeskáptalan.
  • Két-két küldöttet választ: Marosvásárhelyen (Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesség), Szamosújváron (Kolozs–Dobokai, Aranyos-Tordai, Belső–Szolnoki főesperesség).

6. Választójoggal rendelkeznek, és választhatók:

a) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

b) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1.–2).”
 
A szenátorválasztás a következőképpen alakul: 

  • Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllöi kerületek részére;
  • Gyergyószentmiklosón 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére; 
  • Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík–Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére; 
  • Székelyudvarhelyen 1 szenátort választanak a kerület képviseletére; 
  • Brassó–Szentkereszt plébánián 1 szenátort, a Sepsi–Barcasági kerület részére; 
  • Kézdivásárhelyen 1 szenátort, a Kézdi– Orbai kerület részére; 
  • Szamosújváron 2 szenátort választanak a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére; 
  • Alvincen 1 szenátort választanak, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére.

Egyúttal közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

a). – A választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

b). – A választások gyakorlati levezetésével mindenhol az illetékes kerületek főespereseit bíztam meg, akik a részleteket majd a helyszínen ismertetik.

c).– A választást megelőzően ismertessék a szenátor jogait és kötelességeit, valamint azokat az elvárásokat, amelyeket a kerület papsága igényel képviselőjétől.

d). – Lehetőleg állítsanak két vagy több jelöltet, akikre leadhatják szavazataikat.

e). – A választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelyre senki és semmilyen címen befolyást nem gyakorolhat. A szavazatokat a bizottság, az összes választók jelenlétében számolja meg – táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét – megjelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő, aki (vagy akik – ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Egyenlő szavazatszám esetében a megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott. 

f). – A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel (a kiküldött nyomtatvány igénybe vételével), nyomtatvány igénybe vételével), amely nemcsak az összes leadott szavazatokat tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát az érsekségre továbbítsák, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket hitelesíti a választást vezető elnök–főesperes és a választóbizottság tagjai (előre kijelölt két pap).

g). – A fent említett Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem kerül választásra, mert azt – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy annak fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jogszerinti és általam a Papi Szenátusba kinevezettekből tevődjön össze. Ennek a kollégiumnak feladata többek között az is, hogy a püspöki szék üresedése esetén az Egyházmegyei Kormányzót (Administrator dioecesanus) megválassza, ha a Szentszék azonnal nem intézkedik. Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét. A Szentlélek bölcsessége és világossága vezesse választásukat.

(részlet a 2019/V. érseki körlevélből)