Papi továbbképző időpontja és tárgya

 
A 2015-ös évben megszervezésre kerülő papi továbbképző tanmenete!
Minden évben megszervezésre kerül a papi továbbképző, mely jó alkalom arra, hogy ismereteinket felfrissítsük, s az új kihívásokkal szembenézzünk. Ugyanakkor ez a találkozó arra is szolgál, hogy megerősítsen papi identitásunkban, hogy találkozzunk régi osztálytársainkkal, kollégáinkkal, felidézve a Gyulafehérváron eltöltött esztendők szépségét és gazdagságát.
A közös együttlét, a közös problémák átbeszélése erőforrás lehet papi mindennapjainkhoz.
Az idei évben a papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak:
  • egyháztörténelem,
  • pasztorális,
  • biblikum.
Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.
Minden érdeklődőt és érintettet szeretettel várunk!
Időpont: 2015. szeptember 8-12.
Helyszín: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS)
Érkezés: szeptember 8-án este 20.00 óráig
Hazautazás: szeptember 12-én reggeli után
Programfelelős: Ft. András István prefektus
 
Bejelentkezni lehet és kell szeptember 5-éig, este nyolcig; (ez nagyon fontos lenne a szállás és az étkezés előkészítésnek szempontjából, ezért tisztellettel kérjük a paptestvéreket, hogy a bejelentkezésre legyenek figyelemmel).
 
Telefonszámok: 0745 770134 - titkárság;
0752 245060 – Ft. András István prefektus
EGYHÁZTÖRTÉNELEM
- A reformáció előzményei
- A magyarok vallásossága a Jagellók korában
- A reformáció eszméje
- Az erdélyi reformáció
- Fráter György munkássága
- A kassai vértanúk
 
Könyvészet:
HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973.
MARTON József: Az erdélyi egyházmegye a középkorban. Csíkszereda 2013.
MARTON József: A keresztény újkor. Marosvásárhely 2006.
PÁSZTOR Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest 2000.
 
PASZTORÁLIS
- Szórvány
- Szekták
- Ökumenizmus
 
Könyvészet:
BOURGEOIS, Daniel: Az egyház pasztorációja. Szeged 1999.
TOMKA Ferenc: Új evangelizáció. Budapest 1999.
A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Budapest 1986.
TOMKA Miklós: A legvallásosabb ország? Budapest 2005.
II. JÁNOS PÁL pápa: Christifideles laici. Budapest 1990.
DARVAS-KOZMA József: Szórványpasztoráció. Csíkszereda 2006.
Ne osszátok meg Krisztus köntösét (A Gyulafehérvári Érsekség kiadványa). Gyfv. 1993.
BENKŐ Antal: A szekták és az (új) vallási közösségek. In. Távlatok, 2003/1. melléklete.
SÓLYMOS Szilveszter – GÁL Ferenc: Ökumenizmus. Budapest 1981.
KERESZTÉNY EGYSÉGTITKÁRSÁG: Ökumenikus Direktórium.
 
BIBLIKUM
 
Első téma:
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
DIRETTORIO OMILETICO
CITTA’ DEL VATICANO
ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI KONGREGÁCIÓ
 
Homiletikai direktórium
Cittá del Vaticano 2014
Ennek a szentszéki dokumentumnak második részéből a I–III. pontokat, a Szentírással foglalkozó részeit ismertetem. Magyarul még nem jelent meg.
Ferenc pápa Az evangélium öröme (Evangelii Gaudium) kezdetű enciklikájának harmadik fejezete, „Az evangélium hirdetése” kötelező olvasmány. A magyar kiadásban: 67–103 old.
 
Második téma:
ERŐSZAK A BIBLIÁBAN
Ajánlott könyvészet magyarul:
Jutta HAUSMANN, Ennyire kegyetlen az Isten? Megjegyzések az ószövetségi átok-fogalomhoz, Ókor 3/4 (2006), 96–99.
KOCSI György, Az Ószövetség és az erőszak, Vigília, 2007/6, 402–412.
KOCSIS Imre, Jézus és az erőszak, Vigília 2007/6, 413–422.
KATÓ Szabolcs Ferencz, „Örül az igaz, mikor látja a bosszút, mikor lábát a gonoszok vérében mossa,” Az úgynevezett bosszúzsoltárok a nqm szemantikájának fényében.” in Református Szemle, 107/6 (2014. november–december), 605–642.
Józef NIEWIADOMSKI, Vallás és erőszak. A kinyilatkoztatás válasza az erőszak problémájára, Vigília 2007/6, 423–431.
Erich ZENGER, Ein Gott der Rache? Feindpsalmen verstehen, Herder, Freiburg 22006.
 
(részlet a IV. érseki körlevélből)