Szentírás-vasárnapi felhívás és gyűjtés

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!

Újra meg újra buzdít az Egyház bennünket: „Olvassátok a Szentírást!” A hívek közül sokan készségesen próbálnak eleget tenni ennek a felhívásnak, de amikor nekifognának a bibliaolvasásnak, nem várt nehézségekkel szembesülnek: „Hol kezdjem az olvasást? Szó szerint kell-e érteni mindent, amit a Szentírásban olvasok? Ki tudja megmagyarázni a homályos részeket? Milyen gyakran és mennyit olvassak?...” A körlevélnek a terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részletesen kifejtsem a választ ezekre a kérdésekre, egyébként is a hívek a katolikus könyvesboltokban, de az interneten is viszonylag könnyen megtalálhatják a Bibliával kapcsolatos szakirodalmat illetve szakvéleményt.

Egy-két eligazító szempontot viszont megfogalmaznék: a szentírásolvasást az egyházi hagyomány „lectio divina”-nak, vagyis „isteni olvasmánynak” nevezi. Nem véletlenül, hiszen a Szentírás Istentől jön, Istenről tanúskodik, Istenhez vezet és Isten közelségének tapasz-talatát nyújtja, ha imádságos lélekkel olvassuk.

A „lectio divina” tehát imádságos olvasása a Szentírásnak. II. Guigo karthauzi szerzetes a lectio divina-t a szerzetesek létrájának nevezi, ami felvezet Istenhez (Scala claustralium). Ennek a létrának négy foka van: az első az olvasás, a második az elmélkedés, a harmadik az imádság, végül a negyedik a szemlélődés. Először tehát figyelmesen elolvassuk a kiválasztott szentírási szakaszt, utána azon elmélkedünk, hogy mit is akar Isten nekünk mondani az adott szentírási részben. Az imádságban mi válaszolunk Istennek arra, amit Ő üzent nekünk a Biblia szavain keresztül, végül pedig a szemlélődésben befogadjuk Istent a mi életünkbe.

Guigo szerzetes egy szemléletes példával világosítja meg ennek a négy lépésnek az értelmét: „Maga az Úr mondja: Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek (Mt 7,7). Keressetek tehát az olvasmányban és találtok az elmélkedésben, kopogtassatok imádságban és megnyittatik nektek a szemlélődésben. Az olvasmány olyan, mint amikor szilárd ételt veszünk a szájunkba, az elmélkedés megaprítja és megrágja, az imádság ízlelgeti, és a szemlélődés elnyeri az ízlelés örömét.”

Ne keseredj el, ha nem értesz meg egyből mindent, amit olvasol. Szíriai Szent Efrém ezekkel a szavakkal buzdít: „Amit alkalmatlanságod miatt nem nyersz el ebben az órában, az elnyered egy másikban. Csak tarts ki. Ne próbáld türelmetlenül egy kortyból magadhoz venni azt, amit nem lehet egyszerre lenyelni. De gyávaságból ne is add fel, hogy meríts abból, amit csak kortyonként vehetsz magadhoz.”

Szent Jeromos ünnepe, illetve a „Szentírás vasárnapja” alkalmából kívánom, hogy gazdagodjatok a Szentírás ismeretében és imádságos lelkületben.

Az elmúlt évek gyakorlatához híven szeptember utolsó vasárnapján (idén szeptember 24.) ismét megtartjuk a gyűjtést főegyház-megyénkben a Szentírás terjesztésének ügyéért. A Katolikus Magyar Bibliatársulat ezúttal is köszönetét fejezi ki mindazok iránt, akik adományaikkal, önkéntes munkájukkal támogatták a Társulatot, illetve a Szentírás terjesztésének ügyét. A Katolikus Magyar Bibliatársulat célkitűzései között szerepel, hogy jutányos áron eljuttassa a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek Isten Igéje iránt, illetve hogy olyan programokat, lelki napokat szervezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését.

Ez utóbbi célt szem előtt tartva mellékeljük e körlevélhez a Katolikus Magyar Bibliatársulat által készített bibliaóra vázlatot. Ugyanakkor – megbízásunkra – a Katolikus Magyar Bibliatársulat Főegyházmegyei Biblianapot szervez, mely idén – október 21-én, szombaton, Székelyudvarhelyen lesz. Címe: „Migránskérdés bibliás szemmel”. A Biblia-nap 10:00 órakor kezdődik, és délután 5 órakor a székelyudvarhelyi ferences templomban bemutatott szentmisével ér véget. A Biblia-társulat szeretettel várja az érdeklődőket, hogy ez alkalommal is erősíthessék egymást a közös imában és a Szentírás jobb megismerésében. A biblianapra való bejelentkezés módjával és a részletes programmal kapcsolatosan a szerve-zők hamarosan jelentkeznek, illetve a részletek megtalálhatók a www.bibliatarsulat.ro oldalon.

&

Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének ismeretében!

Ft. Paptestvérek figyelmébe!

A Szentírás vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. Külön köszönet azoknak a papoknak, lelkészeknek, akik előadásokat, lelki impulzusokat tartottak a Szentírásról, vagy akik bibliaolvasó csoportokat szerveztek. Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e kezdeményezést. Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is e gyűjtést. Hálás köszönet ezen áldozatotokért! Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át a

Katolikus Magyar Bibliatársulat alábbi bankszámlájára:

Asociaţia Catolică Biblică Maghiară - Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Mostani körlevelünkhöz is mellékelünk munkavázlatot csoportos szentírásolvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasárnapja alkalmából a plébánián szervezzenek az idén is híveik, valamint munkatársaik számára a megküldött vázlat alapján szentírás-olvasó csoportos találkozókat.

Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Bibliatársulat a Főegyházmegyei Biblianapot. Kérem Paptestvéreimet, hogy hozzák híveik tudomására e rendezvényt, és az érdeklődők számára szervezzék meg a részvétel lehetőségét.

Bibliaóra vázlat – „Maradjatok énbennem”

  1. Szentírási szakasz (Jn 15, 1-17)

 

1Én vagyok az igazi szőlőtő,                 és Atyám a szőlőműves (földművelő).

2Minden szőlővesszőt, amely bennem nem terem gyümölcsöt,           lemetsz rólam,

és minden olyat, amely gyümölcsöt terem,                                         megtisztít,

hogy több gyümölcsöt teremjen.

3Ti már tiszták vagytok az ige (logosz/ tanítás) által, amelyet hirdettem nektek.

4Maradjatok énbennem,                                                                       s én tibennetek.

Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától,             csak ha a szőlőtőn marad,

úgy ti sem,                                                                                           ha nem maradtok bennem.

5Én vagyok a szőlőtő,               ti a szőlővesszők.

Aki bennem marad,                  s én benne,

az sok gyümölcsöt terem.

Hisz nélkülem                          semmit sem tehettek.

6Aki nem marad bennem,         azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad.

Összeszedik, tűzre vetik és elég.

7Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad,

akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok

8Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaimmá váltok.

9Amint engem szeret az Atya,                          úgy szeretlek én is titeket.

Maradjatok meg                                               az én szeretetemben.

10Ha teljesítitek parancsaimat,              megmaradtok szeretetemben,

amint én is megtartottam Atyám parancsait,     és megmaradok szeretetében

11Ezeket azért mondom nektek,

hogy az én örömöm                                         legyen bennetek is,

és teljes legyen az örömötök.

12Az az én parancsom,                                                 hogy szeressétek egymást,

amint én                                               szerettelek benneteket

13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 

14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 

15Nem nevezlek többé szolgának benneteket,              mert a szolga nem tudja, mit tesz ura.

Barátaimnak mondalak benneteket,                             mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 

16Nem ti választottatok engem,                                     hanem én választottalak benneteket,

s arra rendeltelek, hogy menjetek,                               teremjetek gyümölcsöt,

és gyümölcsötök megmaradjon.

Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 

17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

 

2.  Magyarázat a csoportvezetőnek

 

Szent János evangéliumában nagyon gyakran előfordulnak Jézus szájából az „én vagyok” kifejezések, amelyek arra hívatottak, hogy Jézus lényét megvilágítsák. Az „én vagyok” kifejezés felidézi a Kiv 3,14-et, amikor Isten kinyilatkoztatja önmagát Mózesnek az égő csipkebokorban. Isten az Örökkévaló, akire lehet számítani, aki mindig ott van népe mellett, jelen van mindig, kiváltképpen, amikor keressük arcának fényét.

Szent János evangéliumában hét ilyen tömör kifejezést találunk, amelyek Jézus önazonosságát fejezik ki, és amelyek kölcsönösen megvilágítják és kiegészítik egymást:

Én vagyok

-       az élet kenyere (Jn 6)

-       a világ világossága (Jn 8)

-       az ajtó (Jn 10)

-       a jó pásztor (Jn 10)

-       a föltámadás és az élet (Jn 11)

-       az út az igazság és az élet (Jn 14)

-       az igazi szőlőtő (Jn 15)

A következőkben a Jn 15,1-17 felépítését nézzük meg. Elolvasva a szentírási részt szembeötlik, hogy szinte minden kijelentés ellentétpárokból áll. Az ellentétpárok a szőlőtő – szőlővesző – szőlőműves (érdemes elolvasni az Iz 5,1-7 szentírási részt is, amely úgyszintén a szőlőskert képével fejezi ki Isten és népének kapcsolatát) példázatából indulnak ki, de csakhamar kiegészülnek más kulcsszavakkal is.

A szentírási szakaszt két részre lehet osztani. Az első (Jn15,1-8) a szőlőtő-szőlővessző példázatot tárja fel, a második (Jn 15,9-17) a szeretet parancsolatára vonatkoztatja az első részben felvázolt példát. Mindkét részt ugyanaz a gondolat zárja (Jn 15, 7-8 és Jn 15,16) éspedig: a tanítványok feladata, hogy gyümölcsöt teremjenek, illetve hogy a gyümölcs abban mutatkozik meg, hogy az Atya meghallgatja a tanítványok kérését.

A szentírási rész gondolatmenetét a következőképpen lehetne felvázolni:

– maradjatok meg bennem (a szőlőtőn/ az én szeretetemben/ barátságomban/ az én tanításomban, ami a szeretet parancsa), hogy én is bennetek maradhassak (szeretetemmel, tanításommal) és hogy általam gyümölcsöt hozzatok (a szeretet gyümölcsét, amely az önfeláldozó életben teljesedik ki), ahogy én is megmaradok az Atyában (a szőlőműves szeretetében/ akaratában/ tanításában) és akkor „mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek”.

A szőlőműves két nagyon is hasonló, de céljában teljesen ellentétes műveletet végez: eltávolít vagy megtisztít (vö 1 Kor 12-13 és 1 Pt 4,12-19). Működése arra irányul, hogy gyümölcs teremjen. Végső soron a Jn 15,1-17-ből egy mély ekkleziológia bontakozik ki: Isten mérhetetlen bölcsessége szerint munkálja az Ő népének az üdvösségét, napról napra kialakítva benne a szeplőtelen Jegyest, aki méltó bevonulni a Bárány menyegzőjére (vö. Jel 19,6-9).

  1.  Óravázlat

1.      Közelítés a szöveghez

A csoport tagjai imával/ énekkel ráhangolódnak Isten igéjére. (Jézus életem, erőm, békém… vagy más ének, ima). Ezek után figyelmesen, többször is elolvassák a szentírási részt. Csendet tartanak. A csoportvezető irányításával megpróbálják részekre osztani a szentírási szakaszt, felismerni benne a vezérfonalat, kulcsszavakat, amelyek gyakrabban előfordulnak, ellentétpárokat, alapgondolatot. Mindehhez segítséget adnak az óravázlatban foglaltak.

Hány részre osztanád fel a szöveget?

Milyen címet adnál az egyes részeknek?

 

2.      Isten szól hozzám a Szentírás által

Ha a szöveget a csoport kellőképpen megismerte, akkor ismét rövid csendet lehet tartani, utána pedig teret adni a személyes felismeréseknek. Az alábbi kérdéseket nem muszáj mind megválaszolni, ezek csak eligazításként illetve segítségként vannak. Ha nagy a csoport (több mint 8), akkor érdemes kiscsoportban, vagy kettesével átbeszélni a kérdéseket és megosztani a felismeréseket. A bibliaórát rövid kiértékelővel illetve imával zárjuk.

3.      Kérdések

1.    Az Atya a szőlőműves, a Fiú a szőlőtő. Milyen szerepet szánnál a Szentléleknek? Hogyan mutatkozik meg a Szentháromság a szőlőtő példabeszédében?

2.    Hogyan tapasztalod meg a mindennapi életben Istennek a működését: megtisztít, lemetsz, hordoz és éltet?

3.    Hogyan tisztít meg a szeretet?

4.    Hogyan választ és Istentől és száraszt el a szeretetlenség?

5.    „Bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok”. Milyen érzésekkel tölt el ez az ígéret? Mit szeretnél kérni?

6.    Mi szeretnél lenni? Dús, elnyúlt, zöldellő szőlővessző, vagy inkább kevés levéllel, visszametszve de gazdagon termő szőlővessző?

7.    Kéréseink teljesülésének feltétele, hogy Istenben maradjunk. Mit jelent ez rád vonatkoztatva? Teljesülnek a kéréseid?

8.    Adott ez a szentírási szakasz új felismerést Istenről? Helyedről az Egyházban? A gyümölcsökről, amit teremned kell?

© KMB

(VII./2017. érseki körlevél)