Szentírás-vasárnapi gyűjtés

A Szentírástudomány védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon ünnepli az Egyház a Szentírás vasárnapját. Ez idén szeptember 28-ára esik. A Szentírás vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. A Katolikus Magyar Bibliatársulat célkitűzései között szerepel, hogy jutányos áron eljuttassa a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek Isten Igéje iránt, illetve hogy olyan programokat, lelki napokat szervezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését.

A Katolikus Magyar Bibliatársulat szívesen szervez biblianapokat azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik, illetve nyitott a javaslatokra és a lelkipásztori meglátásokra.

Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e kezdeményezést. A befolyt összegből a biblikus apostolkodással járó költségek egy részét (kb. felét) fedezni tudtuk az elmúlt esztendőben. Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is a gyűjtést. Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért! Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át Katolikus Magyar Bibliatársulat alábbi bankszámlájára:

   Asociaţia Catolică Biblică Maghiară

Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001

   Banca Comercială Română SA Alba Iulia

***

Mostani körlevelünkhöz is mellékelünk munkavázlatot csoportos Szentírás-olvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasárnapja alkalmából a plébánián szervezzenek az idén is híveik, valamint munkatársaik számára a megküldött vázlat alapján szentírás-olvasó csoportos találkozókat. Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Bibliatársulat a Főegyházmegyei Biblia-napot, amelyre ez alkalommal Csíkszeredában, folyó év október 25-én kerül sor. Addig még részletes információkat nyújtanak a szervezők.

Kérem Paptestvéreimet, hogy hozzák híveik tudomására e rendezvényt, és az érdeklődők számára szervezzék meg a részvétel lehetőségét.

 

D. a J. Kr.!

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!

Az idén a Katolikus Magyar Bibliatársulat születésének húszadik évfordulóját üli. Ezt az ünnepi alkalmat a Katolikus Magyar Bibliatársulat október 25-én Csíkszeredában szeretné a paptestvérekkel és a hívekkel közösen megülni. Hálával emlékezünk meg azokról, akik a Szentírás ismeretét és terjesztését eddig is szívügyüknek tekintették, elsősorban Nagy József atyáról, aki 1994-től a Katolikus Magyar Bibliatársulat alapító elnöke és vezetője volt.

„Aki a Szentírást nem ismeri, Krisztust nem ismeri”, mondja Szent Jeromos. Újabban egyre gyakrabban jönnek más vallású hívek azzal, hogy ők ismerik a Szentírást és kizárólag csak ők képesek a Biblia helyes magyarázatát adni. Bármennyire is felületes ezeknek a bibliaismerete, gyakran azt kell tapasztalnunk, hogy katolikus híveink még e felületes érveléseket sem tudják megcáfolni. Nagyon is időszerű komolyan venni a Szentírást, ha ténylegesen ragaszkodunk katolikus keresztény hitünkhöz. Isten ma is szól hozzánk a Szentírás szavai által. De vajon nem lett-e számunkra is olyan a Szentírás, mint Keresztelő Szent János megtérésre buzdító szava: „A pusztában kiáltó szava vagyok: Tegyétek egyenessé az Úr útját”. (Jn 1,23) Ki hallja meg azt a szót, ami a pusztában hangzik el? Csakis az, aki veszi a fáradtságot, hogy kimenjen a pusztába.

Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének ismeretében!

                                       † György érsek

 

Munkavázlat csoportos szentírásolvasáshoz

Az Írás beteljesedik (Jézus a názáreti zsinagógában)

 1. A szöveg ismertetése

16Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. 17Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: 18„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, 19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” 20Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rá szegeződött. 21S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

(Lk 4,16-21)

 

1Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. 2Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, 3és koszorút adjak a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket. Az igaz élet tölgyeinek nevezik majd őket, akiket az Úr ültetett el, az ő dicsőségére. 4Fölépítik az ősi romokat, és ami már rég pusztulásnak indult, azt helyreállítják. Újra fölépítik az elhagyott városokat, amelyek annyi nemzedéken át romokban hevertek. 5Idegenek állnak elő és legeltetik nyájaidat, szántóvetőid és vincellérjeid is más nemzetből valók lesznek. 6Benneteket meg az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái. A nemzetek gazdagságát élvezitek majd, és kincseikkel ékesíthetitek magatokat. 7Mivel kétszeres volt a gyalázatuk, hisz megvetés és leköpdösés volt a részük, azért kétszeres lesz az örökségük is az országban, és örökké tartó lesz az örömük. 8Mert én, az Úr szeretem az igazságot, ám a rablást meg a gazságot gyűlölöm. Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük.

(Iz 61,1-8)

 1. Ószövetség és Újszövetség

Jézus a názáreti zsinagógában. Iz 61,1-2-t olvassa fel:

 • Jézus nemcsak az értünk emberré lett második isteni Személy, hanem Ő beleszületett a választott nép körébe, identitását meghatározza a zsidó vallásosság. Rendszeresen eljár a zsinagógába. Ismeri és olvassa a Törvényt, a Prófétákat és az Írásokat (vagyis az Ószövetséget, a héber Tanach-ot). Felolvasásra jelentkezik, és úgy magyarázza az Ószövetséget, mint ami Róla szól. Ez az újdonság. Nem véletlenül írja Szent Ágoston: „Novum testamentum in vetere latet, et in novo vetus patet” (az Újszövetség a régiben van elrejtve, és az újban a régi mutatkozik meg világosan”).
 • Jézus Izajás próféta tekercséből olvas fel. Izajás próféta könyvének ez a része a babiloni fogság utáni korból származik: még nincs újraépülve a Templom, a zsidó népen az érdektelenség, a reménytelenség vesz erőt, egyeseket már nem érdekel a szülőföld, jól érzik magukat a szétszórtságban, a viszonylagos jólétben. Nem akarnak hazamenni, akik hazamentek, nagy kihívás előtt állnak, sok az akadály, csüggedtek, reményvesztettek. Ezekhez érez Isten nevében küldetést, felkenést az Úr embere (de messiási kifejezés is: az Úr Fölkentje az, aki majd felvállalja ezt a küldetést).
 • Vajon érvényes ránk az állapot, ami akkor jellemezte a zsidó népet? Mennyi bennünk a kilátástalanság, a kényelem, az érdektelenség?
 • A két szöveg nem teljesen egyezik. Milyen elérések vannak? Miért? Mit akar Isten üzenni?
 1. Ma beteljesedett…
 • Mit jelent az Úr Jézusnak ez a mondása: „ma beteljesedett”?

„Ezért, mint a Szentlélek mondja: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, 8ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a kísértés napján a pusztában tettétek. 9Atyáitok ott próbára tettek, megkísértettek, bár szemükkel látták 10negyven évig, amiket tettem. E néptől viszolyogtam és azt mondtam: Tévelygő szívűek ezek, utaimat nem ismerték meg. 11Megesküdtem hát haragomban, hogy nyugalmamba nem mennek be. 12Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek.”                                                                                                            (Zsid 3,7-12)

 • „Ma, amikor majd meghalljátok szavát…” vajon melyik időre vonatkozik ez a „ma”? Arra az időre, amikor Jézus ezt a szentírási részletet felolvasta? Arra az időre, amikor ezt a szentírási részletet leírták? Vagy pedig éppen neked szól, aki a szentírási szöveget most olvasod?
 • Mi teljesedett be?
  1. örömhír – a szegényeknek
  2. szabadulás – a foglyoknak
  3. látás – a vakoknak
  4. szabadon bocsátás – az elnyomottaknak
  5. hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
 • Ha te nem vagy sem szegény, sem fogoly, sem vak, sem elnyomott, akkor Jézus részéről nincs számodra örömhír. De mit is mond a Szentírás? „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20, 29) és ismét: „Ha vakok volnátok – felelte Jézus –, nem volna bűnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.” (Jn 9,41).

 

 1. Ellenkezés
 • Nem tudjuk, milyen áthagyományozódás révén került bele az evangéliumba ez a történet. Csak sejthetjük, hogy Lukács milyen lelkülettel, szándékkal örökíti meg ezt a részletet. Krisztus halála és feltámadása után 3-4 évtized eltelt. A kereszténység és a zsidóság a különválás határán áll. A zsidók Isten választottjaiként kivételezettnek érzik magukat és nem tudják elfogadni, hogy Isten a pogányokat is meghívja az üdvösségre. Mi kit (kiket) szeretnénk kirekeszteni az üdvösségből?
 • Lukács evangélista látókörében maradva ez az evangéliumi részlet a dialógusra ösztönöz közösségeinkben:
 • a családban – kinek van igaza?
 • az egyházi közösségeinkben – ki az igazi (egymást megismerni, értékelni, szolgálni)?
 • a társadalomban: magyarság – esszük meg egymást a magunk sírját ásva. Félre kellene tenni a bosszút, erőszakot. A remény munkálóivá csak együtt lehetünk. Legalább mi, akik belátjuk mindezt, legyünk Isten erejéből / kenetéből a remény, a jövő munkálóivá.

A te igazságod, az nem kell. Csak az igazság.

És tarts velem, keressük közösen.

A magadét tartsd meg magadnak.

(Antonio Machado)

 

 • e résszel való szembesülés ébresszen rá küldetésünkre népünk körében – akkor leszel igazán gazdag, ha megosztod értékeidet.

Javaslat a bibliás munkához

Közeledés a szöveghez:

a. A résztvevők egy plakátra felírnak olyan idézeteket, mondásokat, melyeket szívesen használnak. Beszélgetés:

 • Milyen idézeteket idézek?
 • Mit érek el az idézés által?
 • Miért idézek?

b. A résztvevők sorban felidézik egy-egy (pozitív, vagy negatív) emléküket egy valamikor hallott prédikációról.

 1. Találkozás a bibliai szöveggel:
  • A szöveg (Lk 4,16-21, Iz 61,1-8) felolvasása: először a vezető, majd a résztvevők, sorjában.
  • Kikérdezni a résztvevők első benyomásait a szöveggel kapcsolatosan, esetleg: melyik szövegrész (szó, mondat…) érintett meg? Mi a vélemény a szövegben levő idézettel kapcsolatosan (mi tűnik fel benne, melyik gondolat hat meg…)?

     Mik a hasonlóságok, illetve különbségek a két szöveg között?

Kiscsoportokban folyik tovább a munka:

 

 1. Olyan jézusi elbeszéléseket keresni, melyek szemléltetik, hogy mit akart Jézus mondani, amikor idézte a következőket:
 2. Az Úr Lelke van rajtam
 3. Ő kent föl engem
 4. hirdessem az evangéliumot a szegényeknek
 5. hirdessem a foglyoknak, hogy szabaddá kell lenniük
 6. hirdessem a vakoknak, hogy kell látniuk
 7. hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét
  1. Beszélgetések a részről (Lk 4,16-21)
 8. Mit emel ki Lukács evangélista az egész történetben?
 9. Milyen embert emel ki Jézus az üzenetében?
 10. Kit szólíthatott meg ez a beszéd akkor?
  1. Tapasztalatcsere, megbeszélés arról, hogy mit jelent a „beteljesülés”;
  2. Plénum;

 

 1. Továbbmenni a szöveggel

Csoportokban:

a. Lk 4,16-21-et még egyszer felolvasni, utána a mai helyzetre aktualizálni: milyen csoportokat célozna meg ma Jézus, kikre irányítaná a figyelmünket?

b. Mindenki felír egy kis lapra néhány mondatot, amit valaha valakinek /esetleg plébániai közösségnek/ már régóta el szeretett volna mondani és most elmondana.

Plénumban megbeszélni:

 • az aktualizálás eredményét (mai csoportok…)
 • mondatok felolvasása:
 • Ki fogadja el ezt a mondatot?
 • Kit zavarna ez a mondat?
 • Összhangban van-e a mondat Jézus üzenetével?

 

Benyomások:

Mit értettem meg? Mire volt jó? Hogyan tovább?

A bibliás munka befejezéseként elimádkozzuk közösen a Magnificat-ot, mely ószövetségi idézetekkel van tele. (Lk 1,46-55)

(VI./2014. körlevél)