Szinodális folyamat

A gyulafehérvári főegyházmegye papjainak, szerzeteseinek és világi híveinek

A szinodalitás az Egyháznak, mint Isten Népének sajátos életmódja és működése (modus vivendi et operandi), amely kinyilatkoztatja és tartalmat ad a közösségnek, amikor annak minden tagja együtt van úton, összegyűl és aktívan részt vesz az evangelizáló küldetésben (Nemzetközi Teológiai Bizottság, Szinodalitás az Egyház életében és missziójában, 2018. március 2., 6.)

Az Egyház, Isten népe nem statikus: mozgásban van. Ezt jelenti a szinódus szó: szünodosz = szün+hodosz együtt úton lenni, közösen járni.

Szinódusok tartása nem újkeletű az Egyházban. Szent VI. Pál pápa 1965-ben, a II. Vatikáni Zsinatot követően hozta létre a Püspöki Szinódust, mint állandó intézményt, „amelyben a világ különböző részeiből kiválasztott püspökök hatékonyabb segítséget (információt, tanácsot) nyújtanak a legfőbb pásztornak.” (VI. Szent Pál, Apostolica sollicitudo motu proprio, 1965. szeptember 15.).

A világ minden részéről időnként összehívott püspökök értekezésének az a célja, hogy tanácsadóként segítsék a pápa tevékenységét. Nem hoznak döntéseket, nem kormányozzák az Egyházat, hanem fontos kérdésekben tanácsot adnak a pápának.

A püspöki szinódus 1965 óta tizenöt alkalommal gyűlt össze rendes formában, három esetben került sor rendkívüli tanácskozásra, és tizenegyszer rendeztek meg egy-egy földrésszel vagy térséggel foglalkozó szinódust. A tizenhatodik alkalomra eredetileg 2022 októberében került volna sor. Amikor viszont közölték, hogy a püspöki szinódust csak 2023 októberében rendezik meg, az is kiderült, hogy a szinódus kétéves folyamattá alakul át, azzal a céllal, hogy az egyházmegyéknek legyen idejük és lehetőségük eljuttatni Rómába az emberek benyomásait, gondolatait és igényeit. Tehát az Egyház olyan szinódust tervez, amely befogadja és átöleli Isten egész népét és messze túlmutat azon, hogy csak a püspökök összejövetele legyen.

A szinodális folyamat három szakaszból áll. Az első szakasz az egyházmegyei, amely a 2021. október 17-én tartott megnyitástól 2022 márciusáig tart. Ezalatt arra keressük a választ, hogyan valósul meg ma főegyházmegyénkben az „együtt járásunk”, és milyen konkrét lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk ebben a szünodoszban.

2022 áprilisától a szinódus titkársága feldolgozza az egyházmegyékből beérkező tapasztalatokat, összefoglalásokat és ezek alapján megalkotja az első ideiglenes munkaanyagot. Ezt követően, 2022 októbere és 2023 márciusa között földrészenként, a püspöki konferenciák szintjén folytatódik a folyamat, majd ennek eredménye lesz a végleges munkadokumentum, amelyet 2023 októberében Rómában a tényleges püspöki szinóduson tárgyalnak meg.

A jövő év márciusáig tartó főegyházmegyei szakaszban mi is ezt szeretnénk tenni: találkozni, meghallgatni és helyesen dönteni. A szinodális folyamat középpontjában a küldetés kérdése áll: hogyan tudjuk Krisztus örömhírét legjobban átadni annak a világnak, amelyben élünk. Erre keressük a választ, ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, aki arra vezet, amerre Isten akarja, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetnének bennünket. Nem (csak) a végeredmény fontos, hanem maga a folyamat: az út, amelyen együtt járunk. A meghívás a közösség építésére szól, a részvételre és a küldetés vállalására, a meghallgatásra és a párbeszéd gyakorlására. A találkozásoknak és megbeszéléseknek imádságos légkörben kell folyniuk.

Ahhoz, hogy ez a közös párbeszéd és munka Főegyházmegyénkben jól működjön, szinódusi kapcsolattartó bizottságot hoztam létre Ft. Csont Ede tusnádi plébános vezetésével, az alábbi összetétellel: Buciuman Gheorghe Traian plébános; Csíki Szabolcs plébános, ifjúsági főlelkész; Kiss Endre szemináriumi spirituális; Sajgó Balázs Caritas-lelkivezető; Szénégető István plébános, családpasztorációs iroda vezetője, Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök; Homa Ildikó SSS rendi elöljáró; Bíró János kántor; Mihály Magdolna gyógyszerész; Molnár Izabella pasztorális iroda munkatársa; Szőcs Csilla FIF munkatárs; Tamás Levente iskolaigazgató. Köszönetem mellett eredményes munkát kívánok a bizottságnak.

A közösségi média által folyamatosan tájékoztatni fogjuk a paptestvéreket és híveket a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszáról. Az érsekség honlapján külön menüpontot hoztunk létre (https://ersekseg.ro/hu/content/szinodus), ahol ezzel kapcsolatos információkat és segédanyagokat osztottunk és osztunk meg.

Arra kérem Főegyházmegyénk papjait, szerzeteseit és híveit, hogy imádkozzanak az Egyházért, amikor erre a fontos lelki megújulására készül.

Bízom benne és remélem, hogy – a szinódusi kapcsolattartó csapat segítségével – mindannyian gyümölcsözően részt tudunk venni és hasznunk lesz abból, hogy egymást meghallgatjuk, miközben megosztjuk történeteinket, tapasztalatainkat, kihívásainkat, reményeinket.

Imádkozzunk a szinódus sikerért:

„Jöjj, Szentlélek! Te új nyelveket fakasztasz és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk, amelyik szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel. Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban! Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen.”

Dr. Kovács Gergely
érsek s.k

(IX./2021 körlevél)