TAMÁS József segédpüspök úr köszöntése

20 éve püspök Tamás József általános helynök úr

Tíz évvel ezelőtt így köszöntöttem Tamás püspök urat, és ez a köszöntés most – a huszadik évfordulón – is időszerű:

Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíkszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. Azt kértem, hogy a segédpüspök Székelyföldön székeljen, mert a főegyházmegye híveinek kétharmada ott él. Ő pedig Csíkszeredát választotta, hogy Csíksomlyó mellett lehessen.

A jeles évfordulón nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Tamás József püspök urat. Sok Paptestvérünk visszaemlékezik arra, hogy hosszú éveken át (1979-1997 között) lelki atyjuk volt a gyulafehérvári nagyszemináriumban.

Mivel püspökké szentelésének huszadik évfordulóját üljük, ezért csak az eltelt húsz évre tekintsünk vissza hálaadással. A püspökségen eltöltött húsz esztendő ténykedései: általános helynök, főegyházmegye kormányzásában részvétel, főegyházmegyei bizottságban titkár vagy tanácstag, bérmautak, valamint plébániái vizitációk főegyházmegye-szerte, az egyházi ünnepségek vezetése – főleg Székelyföldön, papi és szerzetesi lelkigyakorlatok irányítása és búcsúszónok itthon és külföldön, a csensztohovai magyar Zarándokvonat immár hagyományos lelki vezetője, a sok lelki beszélgetés Paptestvérekkel, Hívekkel, és még folytathatnám. Köszönjük, Püspök úr, a húsz év munkáját, és kérjük a jó Istent, hogy a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt még sokáig vezethesse hívő népünket az üdvösség útján „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára” (Szentmise).

Tamás püspök úr – szerénységében – minden ünneplést el szeretne kerülni, de megtisztelő kötelességemnek tartom, hogy kérjem a Paptestvéreket és kedves Híveimet, hogy, emlékezzenek meg róla a szentmisében, püspökké szentelésének huszadik évfordulóján – nem március 1-jén, lévén Hamvazószerda, hanem előző nap, február 28-án. (Az évfordulót megelőző vasárnapi szentmise hirdetéseiben, vagyis február 26-án, olvassák fel jelen körlevelemet).

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papsága és Hívei nevében, őszinte hálával és imádságos szeretettel köszönti:

Gyulafehérvár, 2017. március 1. Hamvazószerda.

                                                                                                            Jakubinyi György

                                                                                                                        érsek