Társadalmi kommunikáció világnapja

Társadalmi kommunikáció világnapja
Szeretettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az alábbi rövid üzenetemet ismertessék a hívekkel és Húsvét VII. vasárnapjának perselyadományait – a katolikus média javára – a főesperesi központokba május hónap végéig eljuttatni szíveskedjenek. Isten fizesse fáradozásaikat!

D. a J. Kr.!
KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREIM ÉS HÍVEIM!

Húsvét VII. vasárnapján, május 13-án, idén 52. alkalommal szervezi meg Anyaszentegyházunk a Társadalmi kommunikáció világnapját, amelyre Ferenc Szentatyánk már januárban kiadta üzenetét „Az igazság szabaddá tesz benneteket. (Jn 8,32) Az álhírek és a békét szolgáló újságírás” címmel. „Aki informál, az formál, alakít, és emberi személyek életével bánik. Ezért a források megbízhatósága és a közlés hiteles volta valóban olyan folyamat, amely hozzájárul a közjó fejlődéséhez, képes bizalmat szülni és megnyithatja a közösség és a béke útjait” – jelenti ki üzenetében a Szentatya. A média tehát formál, életmódot, életstílust alakít, emberségünkhöz hozzátesz vagy lefarag belőle, ezért egyáltalán nem mellékes, hogy vannak-e csatornái az Igének, Krisztus életre hívó szavának a mai világban…

Ezzel összhangban érezték egyházunk felelős vezetői a rendszerváltozás utáni reményteljes napokban a katolikus sajtó újraindításának igényét. Közel három évtizede sorra jelentek meg lapjaink, majd nagyváradi központtal létrejött a sajátos szolgálatot betöltő erdélyi Mária Rádió, hogy minél szélesebb társadalmi rétegekhez elérjen Krisztus örömhírének vigasztaló szava, írott vagy hangzó formában. A harmadik keresztény évezred küszöbén főegyházmegyei zsinati határozat született a katolikus média támogatásáról, amelyet tavalytól főegyházmegyei gyűjtés formájában is élő gyakorlattá tettünk. Tavalyi adományaitokat, amelyekkel a Mária Rádió, a Vasárnap és Keresztény Szó és a romkat.ro weboldal fenntartását támogattátok, hálásan köszönöm!

Kedves Testvéreim! Ebben az évben is arra kérlek benneteket: segítsétek adományaitokkal a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban, hogy a katolikus média eszközein keresztül építsük a közösséget, tudjunk egymás életéről, összefonódjunk az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában.

Életetekre, tanúságtevő fáradozásaitokra a feltámadt Krisztus áldását kérve,

Gyulafehérvár, 2018. május 1-jén, Szent József, a munkás emléknapján

†György s.k.

érsek