VI. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Főegyházmegyei gyűjtés a katasztrófa sújtotta Fülöp-szigetek lakosságának megsegítésére
Adventi papi rekollekció programja
Bérmálás 2014–ben
Sajgó Balázs a Caritas lelki igazgatója
Újabb kinevezések főegyházmegyénkben
Anyagiakkal kapcsolatos szenátusi álláspont
Darvas Kozma József elnöki kinevezése a főegyházmegyei Gazdasági Tanácsba
Mosolygó Karácsonyt!
Lektorok kis kézikönyve
Érsekség megújított honlapja
A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében
 


Szám:1845–2013.
Főegyházmegyei gyűjtés a katasztrófa sújtotta Fülöp-szigetek lakosságának megsegítésére

Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy 2013. december 1-jén, a szentmise hirdetései keretében olvassák fel alábbi felhívásunkat.

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek!


2013. november 8-án a Fülöp-szigeteket talán a történelem legsúlyosabb katasztrófája érte: 13 millió embert érintett a tájfun, több ezer ember halálát okozva. A földönfutóvá lett emberek száma milliókra rúg, akik elveszítették a legszükségesebbeket is, melyek nélkülözhetetlenek a mindennapi élethez. A 89 millió lakosú, túlnyomó többségében (83 %) római katolikus délkelet-ázsiai szegény szigetország segítségre, a mi segítségünkre is rászorul.

A romániai Caritas Konföderáció, az érintettekkel együttérző szolidaritás jeleként, országos gyűjtési akciót kezdeményezett. A gyűjtést a Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyta, és ennek napját 2013. december 8-ra tűzte ki.

Emberi és keresztényi kötelességünk segíteni katasztrófa sújtotta embertársainkon. Létük biztonságától megfosztott felebarátaink életéből még az emberi élethez szükséges legalapvetőbbek is hiányoznak. Ezek biztosítása, a szenvedőkhöz történő eljuttatása nem könnyű és nem akadálymentes feladat, de mindenképpen elemi keresztényi kötelesség. (Vö. Mt. 25, 35–45, különösen 25,40).

A befolyt összeg a nemzetközi Caritas gyorssegélyző alapját, valamint újjáépítő tevékenységét hivatott támogatni.

A Főtisztelendő Paptestvéreket és kedves Híveimet szeretettel kérem, hogy – lehetőségeikhez mérten – adományaikkal segítsenek a katasztrófa sújtotta vidékek rászorulóin.

A folyó év december 8-ra tervezett gyűjtésből származó összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas-nak a Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO73 RNCB 0003 0015 6949 0005 számú bankszámlájára utalni, vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770).

A bajba jutott testvéreink meg-segítésére szánt adományaikat fizesse vissza a Mindenható Isten, a maga kegyelmi gazdagságából.

Ezen újabb áldozatvállalásukért fogadják őszinte köszönetemet és főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2013. november 25-én.

 

György s.k.

                              érsek


Szám: 1769–2013.
Adventi papi rekollekció programja

Előre meghirdetett program szerint, az adventi lelki napot a következő beosztás szerint szervezzük, a főesperesi központokban:

 1. körben:

                       – December 9-én, hétfőn                  –          Marosvásárhelyen;

                       – December 10-én, kedden              –          Gyergyószentmiklóson;

                       – December 11-én, szerdán              –          Csíksomlyón;

                       – December 12-én, csütörtökön       –          Székelyudvarhelyen;

Téma: A hitüket nem gyakorlók Hiszekegye

Előadó: Főtisztelendő Dr. Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár

 

 1. körben:

                       – December 9-én, hétfőn                  –          Kézdivásárhelyen;

                       – December 10-én, kedden              –          Brassó-Bolonyai plébánián;

                       – December 11-én, szerdán              –          Kolozsváron;

                       – December 12-én, csütörtökön       –          Gyulafehérváron.

Téma:             Quo vadis, Theologia?

(Erdélyi teológiai oktatás és papképzés jelene és jövője)

Előadó: Főtisztelendő Dr. Holló László rektor, teológiai tanár

Minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmisét követően külön elmélkedésen vegyenek részt a Paptest-vérek, minek utána elvégezhetik szent-gyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést az ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére, ezúton is számítunk.

Ismételten felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy a részvételről írásban tájékoztassanak, megjelölve a távolmaradók nevét és a hiányzás okát is. (vö. I. számú körlevél; 17–2011). Akik az őszi részvételről még nem küldték be jelentésüket, szíveskedjenek mulasztásukat pótolni.


Szám: 1780–2013
Bérmálás 2014–ben

A bérmálásokra vonatkozó korábbi körlevelünkből már ismerik a Paptestvérek a 2014-es bérmálási rendet. Ennek értelmében a Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi, Erzsébetvárosi és a Gyulafehérvári főesperesi kerületekben lesz bérmálás.

A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt, amelyeket a hittanórákkal párhuzamosan kell tartani.

Feltételezzük, hogy a bérmálkozók számbavételére és felkészítésük meg-kezdésére az iskolai év megnyitásával egyidőben már sor került.

Nyomatékkal kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltassuk ki a nagykorúság szentségét.
 


Szám: 694–2013.
Sajgó Balázs a Caritas lelki igazgatója

Főtisztelendő Sebestyén Ottó, betegeskedése miatt, felmentését kérte a Caritas lelki igazgatói tisztségéből. Kérését elfogadtam és köszönetnyilvánításom mellett e szolgálatból felmentettem. Folyó év augusztus 1-jei hatállyal Főtisztelendő Sajgó Balázs nyárádszeredai plébánost a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatójává neveztem ki. Megbízatása visszavonásig terjed.

A jó Isten áldása segítse őt felelősségteljes szolgálatában.
 


Szám:1847–2013.
Újabb kinevezések főegyházmegyénkben

Tisztelendő Szőcs Csaba távozásával megüresedett a kolozsi plébánia. Ebbe a tisztségbe Tisztelendő Keresztes Olivér Brassó-Belvárosi segédlelkészt neveztem ki.

Tisztelendő Tófalvi Géza betegség címén, külföldön maradt. A megüresedett Kolozsvár – Szent Péteri plébániára – eddigi megbízatásainak megtartásával – Tisztelendő Takó István kolozsvári egyetemi lelkészt neveztem ki.

Tisztelendő P. Nagy István – Tarziciusz OFM atyát betegeskedése miatt áthelyezték Csíksomlyóra.

Ft. Provinciális atya előterjesztésére az esztelneki ferences templom templomigazgatói tisztségébe, fr. Kakucs Szilveszter OFM atyát nevezem ki.


Szám: 1347–2013.
Anyagiakkal kapcsolatos szenátusi álláspont

Ez év szeptember 24-én tartotta főegyházmegyénk Papi Szenátusa őszi rendes ülését. Ennek fő napirendi pontja volt: „Anyagiak a Főegyházmegye szolgálatában”.

A témafelvezetés keretében sorra kerültek azok a nehézségek és hiányosságok, amelyek a plébániák vagyonkezelésében tapasztalhatók.

Természetesen szó esett a sok szép példás gyakorlatról is, mert a legtöbb lelkipásztor jó sáfárként kezeli a rábízottakat.

A megoldásra váró nehézségek közül csak néhányat említenék:

 • nagy hiányosság mutatkozik a központi járulék befizetésénél; a személyek után előírt hat lejes hozzájárulás a központ, a teológia, a szórványok, valamint az iskolák támogatását hivatott szolgálni; (nyilvántartásunk szerint a tartozás:  1.124.290,32 RON.)
 • hiányos a házbérek utáni 20% befizetése; (tartozás: 1.100.000,00 RON).
 • nagyon sokan nem fizették be a naptárok árát;
 • hiányos vagy késedelmes a kért kölcsönök, vagy az autó-alap törlesztése;
 • gyakran előfordul, hogy a plébános a saját javait a plébánia vagyonával összemossa;
 • a mezőgazdasági ténykedésből, erdőgazdálkodásból származó jövedelmet nagyon sokszor nem vezetik be, vagy kereten kívüli szabad összegként kezelik;
 • előfordult, hogy egyházi vagyont (telek, épület, kegytárgy) főhatósági engedély nélkül adták el.
 • a plébániák átadásánál mindig problémát jelent az előd által felhalmozott tartozás; fontos tudni, hogy ebben az esetben nem a személynek, hanem az intézménynek a tartozásáról van szó.

A szenátus tagjai egyöntetűen kérik a plébániák vezetőit, hogy vegyék komolyan az anyagiak kezelését, intézményeink fenntartási költségeinek lelkiismeretes és időbeni befizetését, a tartozások kiegyenlítését.

Javasolják különféle szankciók alkalmazását, olyan esetben, ahol szándékos mulasztás tapasztalható. Ez lehet a fizetés bizonyos százalékának visszatartása, de súlyosabb esetben a más beosztásba való besorolás, a vagyonkezelési megbízatás alóli felmentés is alkalmazható.

A főesperesi ellenőrzések alkalmával legyenek szigorúak és következetesek ennek ellenőrzésében. Minden egyes hiányosság esetében külön is kérjük annak indoklását.

Hálás köszönetet mondunk mind-azon lelkipásztoroknak és híveknek, akik lelkiismeretes és áldozatos hozzájárulásukkal támogatják plébániájukat, valamint központi intézményeinket.

A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát és jóságát.


Szám: 1843–2013.
Darvas Kozma József elnöki kinevezése a főegyházmegyei Gazdasági Tanácsba

Főtisztelendő Msgr. Darvas Kozma József pápai káplán, csíkszeredai plébánost eddigi megbízatásainak megtartásával a 492. kánon 1. §. értelmében a gyulafehérvári főegyházmegye Gazdasági Tanácsa elnökének neveztem ki. Mostani kinevezését a tanács hatékonyabb és törvényes működése érdekében foganatosítottam.


Szám: 1768–2013.
Mosolygó Karácsonyt!

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nőszervezete megkeresett és arról tájékoztatott, hogy folyó év adventi időszakában egy országos rendezvény-sorozatot szeretne szervezni az egyházközségek, civil szervezetek és magánszemélyek segítségével. E rendezvény-sorozat a „MOSOLYGÓ KARÁCSONYT!” nevet viseli, amelynek keretében a következő programokat tervezik:

Ajándékcsomagok – Határtalan szeretet

 • ajándékcsomag típusok: időseknek, többgyerekes családoknak, gyerekeknek.

Csere–bere ajándékház

 • előre behatárolt időintervallumban működtetett ajándékház, ahol egy behozott ajándéktárgyért cserébe más ajándékot választhatnak maguknak a gyerekek – minden ajándék mellé kapnak még egy, a támogatók által felajánlott ajándékot.

TGyerek játszóház

 • az ünnepeket közvetlenül megelőző napokban játszóház működtetése, annak érdekében, hogy a szülőknek legyen ideje az ünnepi előkészületekre.

Ezúton kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy amennyiben helyileg megkeresik és segítségüket igényelik, lehetőségeik függvényében támogassák ezt a kezdeményezést.

Isten áldása és kegyelmének gazdagsága kísérje mindannyiuk áldozatos szolgálatát, hogy minél több erdélyi magyar családnak gondtalan és békés karácsonya legyen, tevékenységük folytán.


Szám: 1515–2013.
Lektorok kis kézikönyve

A Nagyváradi Püspökség tájékoztatott, hogy Dr. Tempfli Imre szerkesztésében megjelent „Lektorok kis kézikönyve” című kiadvány, mely hasznos elméleti és gyakorlati útmutatást nyújt már meglévő és leendő lektorok számára. A lektor „mivel Isten Szavát olvassa fel, döntő szerepe van abban, hogy Isten népe megérti-e és követni tudja-e azt?... Tőle, illetve egész megjelenésétől, fel-lépésétől és felolvasásától is függ a szentmise illetve az istentisztelet ünnepélyessége, meghittsége, emelkedettsége” – írja Tempfli atya bevezetőjében.

E könyv segítségére válik mind papjaink, mind híveink lelkipásztori szolgálatában, a liturgiákon való részvételükben, illetve a Szentírás mélyebb tanulmányozásában. A könyv a nagyváradi Római Katolikus Püspökségen kapható 15 RON ellenértékben, vagy ugyanitt meg is rendelhető.

Szeretettel ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe.


Szám: 824–2013.
Érsekség megújított honlapja

Bizonyára Tisztelendő Testvéreim is tapasztalták, hogy megújult az Érseki Hivatal honlapja. A megújítás után még akadozik ennek működése, de igyekszünk a hiányosságokat folyamatosan kiküszöbölni. Felhívjuk Paptestvéreink figyelmét, hogy szívesen közzétesszük hirdetéseiket honlapunkon, amennyiben ezek közérdekűek.

Az érsekség e-mail címére küldhetik meg hirdetési anyagaikat, melyek lehetőleg legyenek rövidek és tárgyilagosak.

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük.


Szám:1811–2013.

A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében

A Püspöki Szinódus III. rendkívüli közgyűlésének (2014. október 5. és 19.) előkészítő dokumentuma

A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében – címmel hirdette meg Ferenc pápa a Püspöki Szinódus III. rendkívüli köz-gyűlését, amelyet a Vatikánban tartanak majd 2014. október 5. és 19. között. A Szentszék által megküldött és itt mellékelt kérdések lehetővé teszik a részegyházak számára, hogy tevékenyen részt vegyenek a Rendkívüli Szinódus előkészítő munkájában, amelynek az a célja, hogy az Evangéliumot hirdesse a családdal kapcsolatos jelenkori lelkipásztori kihívások közepette.

A Kérdőív kilenc kérdéstömbből áll. Kitöltése nem kötelező. A válaszok megfogalmazásánál csak egy objektív helyzetképet szükséges vázolni (mi van nálunk?), nem kell azt egyben értékelni is (miért van így, hogy lehetne másképpen stb.). Foglalkozhatunk csak egy-két kérdés-tömbbel, vagy akár az egésszel is, tetszés szerint. Aki lelkipásztorként, tapasztalatai alapján egyedül szeretne válaszolni, megteheti. A Kérdőív kitöltéséhez azonban – helyi pasztorációs adottságok figyelembe-vételével és ahol ez lehetséges – a lelkipásztorok vonjanak be házaspárokat, családcsoportokat is.

Határidő: 2013. december 10.

A válaszokat küldhetik postán:

FŐEGYHÁZMEGYEI CSALÁDIRODA,

540053–TÂRGU MUREŞ

P-ţa Trandafirilor 61, jud. Mureş

vagy e-mailen: iroda@csalad.ro

A Kérdőívre érkezett válaszokat a Főegyházmegyei Családiroda munkatársai összesítik és továbbítják a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája (CER) részére, ahonnan felterjesztik a Szentszék illetékes hivatalába. Fontos megjegyezni, hogy ez nem világméretű népszavazás jellegű felmérés kíván lenni, csupán a házasságot és családot érintő pasztorációs helyzet aktualitásainak részleges bemutatása.

 

A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHIVÁSAI

AZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

 

ELŐKÉSZITŐ DOKUMENTUM

 

Kérdőív

Az itt következő kérdések lehetővé teszik a részegyházak számára, hogy tevékenyen részt vegyenek a Rendkívüli Szinódus előkészítő munkájában, amelynek az a célja, hogy az Evangéliumot hirdesse a családdal kapcsolatos jelenkori lelkipásztori kihívások közepette.

 1. A Szentírás és az Egyházi Tanítóhivatal családdal kapcsolatos tanításának elterjedésére vonatkozóan
 1. Milyen mértékű a Biblia, a „Gaudium et spes”, a „Familiaris consortio” és a Tanítóhivatal Zsinat utáni többi dokumentumának valós ismerete azzal kapcsolatban, hogy milyen értéket tulajdonít a Katolikus Egyház a családnak? Hogyan készítjük fel híveinket a családi életre az Egyház tanításának megfelelően?
 2. Ott, ahol ismerik az Egyház tanítását, vajon teljes mértékben el is fogadják-e? Vannak-e nehézségek a tanításnak a gyakorlatba történő átültetésekor? Melyek ezek?
 3. Milyen módon terjesztik az Egyház tanítását a lelkipásztori programok összefüggésében, országos, egyházmegyei valamint plébániai szinten? Milyen katekézis folyik a családdal kapcsolatban?
 4. Milyen mértékben ismerik ténylegesen el, vetik el és/vagy kritizálják az Egyházon kívüli körökben e tanítást, és főként annak mely aspektusait? Melyek azok a kulturális összetevők, amelyek gátolják az Egyház családdal kapcsolatos tanításának teljes mértékű elfogadását?

 

 1. A természettörvény szerinti házasságra vonatkozóan
 1. Milyen helyet foglal el a természeti törvény fogalma a civil kultúrában, intézményes, nevelési és akadémikus szinten, valamint az átlagember szintjén? Milyen antropológiai látásmódok húzódnak meg a család természetes alapjairól folyó vita mögött?
 2. Magát a természeti törvényt a férfi és nő kapcsolatának viszonylatában általában elfogadják-e a megkereszteltek?
 3. Milyen módon vitatják elméletben és gyakorlatban a természeti törvényt a férfi és a nő kapcsolatának viszonylatában, a családalapítás tekintetében? Hogyan képviselik és mélyítik el jelentését civil és egyházi szervezetek?
 4. Amennyiben vallásukat nem gyakorló, vagy magukat nem hívőnek valló megkereszteltek kérik az egyházi házasságot, miképpen lehet megoldani az ebből adódó lelkipásztori kihívásokat?

 

 1. A családpasztoráció az evangelizáció összefüggésében
 1. Milyen tapasztalatok keletkeztek az utóbbi évtizedekben a házasságra történő felkészítés terén? Miképpen igyekeztek ösztönözni a házastársak és a családok evangelizációjának feladatát? Hogyan lehet elősegíteni a családnak, mint „családi egyháznak” a tudatát?
 2. Sikerült-e olyan családi imaformákat javasolni, amelyek képesek ellenállni a mai élet és kultúra összetett voltának?
 3. A nemzedékek között feszülő jelenlegi válságos helyzetben hogyan voltak képesek a keresztény családok megvalósítani hivatásukat, a hit továbbadását?
 4. Miképpen sikerült a helyi egyházaknak és a családi lelkiségi mozgalmaknak példaértékű mintákat felmutatniuk?
 5. A házaspárok és családok miben tudtak hozzájárulni sajátos módon ahhoz, hogy a keresztény házaspárokról és családokról napjainkban is hihető, teljes értékű kép alakuljon ki?
 6. Az Egyház milyen lelkipásztori figyelmet fordított arra, hogy támogassa útjukon a házasságra készülő és a válságban lévő párokat?

 

 1. Lelkipásztori gondoskodás a házasság egyes nehéz helyzeteiben
 1. A kísérletként történő együttélés a helyi Egyház szintjén jelentős gondot jelent-e a lelkipásztori munkában? Milyen százalékban lehetne megbecsülni ennek jelenlétét?
 2. Léteznek-e tényleges élettársi kapcsolatok, amelyeket sem civil, sem egyházi viszonylatban nem ismernek el? Vannak-e ezzel kapcsolatos hiteles statisztikai adatok?
 3. Az újraházasodott különváltak és elváltak a helyi Egyház szintjén jelentős gondot jelentenek-e lelkipásztori szempontból? Százalékosan mennyire becsülhető a számuk? Milyen módon néznek szembe ezzel a valósággal megfelelő lelkipásztori programokon keresztül?
 4. Mindezekben az esetekben: hogyan élik meg a megkereszteltek nem szabályszerű állapotukat? Tudatában vannak-e ennek? Egyszerűen csak közönyt mutatnak? Úgy érzik-e, hogy kirekesztettek, szenvednek-e amiatt, hogy nem járulhatnak a szentségekhez?
 5. Milyen kérésekkel fordulnak az elvált és újraházasodott személyek az Egyház felé a szentáldozás és a szentgyónás tekintetében? Az e helyzetben lévő személyek közül hányan kérik ezeknek a szentségeknek a vételét?
 6. Amennyiben egyszerűsödne a házasság köteléke semmisségének kinyilvánítását célzó kánoni eljárás, vajon ez valós pozitív hozzájárulást eredményezhetne-e az érintett személyek problémáinak megoldása tekintetében? Ha igen, milyen formában?
 7. Létezik-e olyan lelkipásztori gondoskodás, amely segítséget jelent ezekben az esetekben? Hogyan zajlik ez a lelkipásztori tevékenység? Léteznek-e országos vagy egyházmegyei szinten ezt célzó programok? Miképpen hirdetik Isten irgalmát az újra házasodott különváltak és elváltak felé, és miképpen valósul meg az Egyház támogatása az ő hitbeli útjuk számára?

 

 1. Azonos nemű személyek együttélése vonatkozásában
 1. Létezik-e az Önök országában olyan civil törvény, amely elismeri az azonos neműek együttélését, és azt valamilyen módon egyenrangúvá teszi a házassággal?
 2. Mi a helyi és a rész-egyházak magatartása részint a civil állammal szemben, amely előmozdítja az azonos nemű személyek közötti együttélést, részint azokkal a személyekkel szemben, akik ilyen típusú kapcsolatban élnek?
 3. Milyen lelkipásztori gondoskodás lehetséges olyan személyekkel kapcsolatban, akik ilyen együttélést választottak a maguk számára?
 4. Olyan azonos nemű személyek esetében, akik gyermeket fogadtak örökbe, hogyan lehet lelkipásztori módon viselkedni a hit továbbadása tekintetében?

 

 1. A szabálytalan házassági kapcsolatból származó gyermekek nevelése vonatkozásában
 1. Milyen becsült arányt képviselnek az ilyen módon nevelkedő gyermekek és serdülők a szabályosan létrejött családokban született és felnövő gyermekekhez képest?
 2. Milyen magatartással fordulnak a szülők az Egyház felé? Mit kérnek? Csupán a szentségeket, vagy a hitoktatást és a vallás általában vett tanítását?
 3. A részegyházak hogyan mennek elébe ezen gyermekek szülei igényének, hogy a gyermekeik számára keresztény nevelést biztosítsanak?
 4. Miként zajlik ezekben az esetekben a szentség gyakorlata: a felkészítés, a szentség kiszolgáltatása és a lelki kisérés?

 

 1. A házastársaknak az életre való nyitottsága tekintetében
 1. Milyen szinten ismerik valójában a keresztények a Humanae vitae enciklika tanítását a szülői felelősséggel kapcsolatban? Mennyire ismert az erkölcsi megítélése a születésszabályozás különböző módszereinek? Milyen módon lehetne ezt a témát elmélyíteni lelkipásztori szempontból?
 2. Elfogadott-e ez az erkölcsi tanítás? Mik a legproblematikusabb pontjai, amelyek nehézzé teszik elfogadását a házaspárok nagy többsége részéről?
 3. Mely természetes módszereket javasolja a helyi egyház, hogy segítse a házaspárokat a Humanae vitae tanításának gyakorlatba történő átültetése terén?
 4. Mi ezzel a témával kapcsolatban a tapasztalat a bűnbánat szentségének és a szentáldozásban való részvételnek a gyakorlatában? 
 5. Milyen ellentmondások mutatkoznak az Egyház tanítása és a civil nevelés között ezen a téren?
 6. Miképpen lehet elősegíteni a születésekre nagyobb mértékben nyitott gondolkodásmód kialakulását? Hogyan lehet elősegíteni a születések növekedését?

 

 1. A család és a személy közötti kapcsolat vonatkozásában
 1. Jézus Krisztus fedi fel az ember misztériumát és hivatását: a család vajon kiemelt helye-e ennek teljesítésére?
 2. Melyek azok a kritikus helyzetei a családnak a mai világban, amelyek akadállyá válhatnak abban, hogy a személy találkozzon Krisztussal?
 3. Milyen módon hatnak vissza a családi életre azok a hitbeli krízisek, amelyeken az egyes személyek keresztülmehetnek?

 

 1. Egyéb kihívások és javaslatok
 1. Vannak-e egyéb kihívások és javaslatok a jelen kérdőívben körüljárt témákkal kapcsolatban, amelyeket sürgetőnek vagy hasznosnak ítélnek a megszólítottak?

Gyulafehérvár, 2013. november 24. Krisztus Király vasárnapján

 

                                                                                         György s.k.

        érsek