VI./2014. Körlevél

 

D. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:


Szám: 1386-2014.

Jubileumi Mária év Csíksomlyón          

A Szent István Első Királyunkról nevezett Erdélyi Ferences Provincia egyetértésben a Gyulafehérvári Főegyházmegyével Jubileumi Mária Évet hirdet 2014. szeptember 14-től 2015. szeptember 15-ig abból az alkalomból, hogy a csíksomlyói Boldogságos Segítő Szűzanya kegyszobra 500 éves.

Íme, a Ferenc-rend ezirányú közleménye: „A csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilika legdrágább kincse az Oltárszentség után a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. A körülbelül ötszáz éves, reneszánsz stílusú kegyszobor hársfából készült. Alkotója ismeretlen. Magassága 2,27 m. A világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tartja Szent Fiát, a világ Megváltóját. 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök idején az egyház «Csodatevő, segítő Szent Szűz»-nek nevezte el.

Nagy tekintélye van a csíksomlyói kegyhelynek a székely nép és a világon szétszóródott magyarok életében. A Boldogságos Szűz Máriába vetett bizalom a kegyhelyen erőt és reményt adott és ad a kegyhelyre zarándoklóknak: székely népünk és a világ magyarságának a csíksomlyói kegyhely lett a hit, a szellemi élet és a kultúra védőbástyája, oltalmazója és továbbörökítője mindannak, ami a nemzeti öntudatot meghatározza.

A szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet hirdetünk a kegyhelyen 2014. szeptember 14-től – 2015. szeptember 15-ig. A jubileumi év minden egyes napjára a Szentatya, Ferenc pápa teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel.”          

„A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy bűnökért járó ideig tartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.” (KEK 1471)

A Szentszék (Paenitentiaria Apostolica, Prot. N. 386/14/1) teljes búcsút engedélyez az általános feltételek mellett. A Jubileumi Mária Év alatt, 2014. szeptember 14-től – 2015. szeptember 15-ig, mindennap elnyerhető a teljes búcsú a szokott feltételek mellett:

 • szentgyónás bármikor (előző napokban is) lehet,
 • szentáldozás aznap a kegytemplomban,
 • imádság a Szentatya szándékára (pl. egy Miatyánk és egy Üdvözlégy).

A búcsúnyerés napján meg kell látogatni a csíksomlyói kegytemplomot, részt kell venni a Szűzanya tiszteletére tartott áhítatosságon, vagy egyszerűen magunkban imádkozunk Erdély hithűségéért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családok védelméért, imánkat a Miatyánk, Hiszekegy és a Csodatevő és Segítő Szűz Mária fohászokkal fejezzük be. Ezt a búcsút fel lehet ajánlani a megholtakért is.

Akik öregség vagy súlyos betegség miatt nem tudnák meglátogatni a kegytemplomot, elnyerhetik ugyanezt a teljes búcsút a három szokásos feltétel mellett, ha a Boldogságos Szűzanya szentképe előtt imád-kozva lelkileg csatlakoznak a kegytemplom-ban tartott valamelyik ájtatossághoz.

A jubileumi Mária-év megnyitása 2014. szeptember 14-én, vasárnap fél 11-kor lesz a kegytemplomban.

† György s.k.

       érsek

 


Szám: 1404–2014.

Szentírás-vasárnapi gyűjtés

A Szentírástudomány védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon ünnepli az Egyház a Szentírás vasárnapját. Ez idén szeptember 28-ára esik. A Szentírás vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. A Katolikus Magyar Bibliatársulat célkitűzései között szerepel, hogy jutányos áron eljuttassa a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek Isten Igéje iránt, illetve hogy olyan programokat, lelki napokat szervezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését.

A Katolikus Magyar Bibliatársulat szívesen szervez biblianapokat azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik, illetve nyitott a javaslatokra és a lelkipásztori meglátásokra.

Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e kezdeményezést. A befolyt összegből a biblikus apostolkodással járó költségek egy részét (kb. felét) fedezni tudtuk az elmúlt esztendőben. Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is a gyűjtést. Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért! Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át Katolikus Magyar Bibliatársulat alábbi bankszámlájára:

   Asociaţia Catolică Biblică Maghiară

Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001

   Banca Comercială Română SA Alba Iulia

***

Mostani körlevelünkhöz is mellékelünk munkavázlatot csoportos Szentírás-olvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasárnapja alkalmából a plébánián szervezzenek az idén is híveik, valamint munkatársaik számára a megküldött vázlat alapján szentírás-olvasó csoportos találkozókat. Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Bibliatársulat a Főegyházmegyei Biblia-napot, amelyre ez alkalommal Csíkszeredában, folyó év október 25-én kerül sor. Addig még részletes információkat nyújtanak a szervezők.

Kérem Paptestvéreimet, hogy hozzák híveik tudomására e rendezvényt, és az érdeklődők számára szervezzék meg a részvétel lehetőségét.

 

D. a J. Kr.!

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!

Az idén a Katolikus Magyar Bibliatársulat születésének húszadik évfordulóját üli. Ezt az ünnepi alkalmat a Katolikus Magyar Bibliatársulat október 25-én Csíkszeredában szeretné a paptestvérekkel és a hívekkel közösen megülni. Hálával emlékezünk meg azokról, akik a Szentírás ismeretét és terjesztését eddig is szívügyüknek tekintették, elsősorban Nagy József atyáról, aki 1994-től a Katolikus Magyar Bibliatársulat alapító elnöke és vezetője volt.

„Aki a Szentírást nem ismeri, Krisztust nem ismeri”, mondja Szent Jeromos. Újabban egyre gyakrabban jönnek más vallású hívek azzal, hogy ők ismerik a Szentírást és kizárólag csak ők képesek a Biblia helyes magyarázatát adni. Bármennyire is felületes ezeknek a bibliaismerete, gyakran azt kell tapasztalnunk, hogy katolikus híveink még e felületes érveléseket sem tudják megcáfolni. Nagyon is időszerű komolyan venni a Szentírást, ha ténylegesen ragaszkodunk katolikus keresztény hitünkhöz. Isten ma is szól hozzánk a Szentírás szavai által. De vajon nem lett-e számunkra is olyan a Szentírás, mint Keresztelő Szent János megtérésre buzdító szava: „A pusztában kiáltó szava vagyok: Tegyétek egyenessé az Úr útját”. (Jn 1,23) Ki hallja meg azt a szót, ami a pusztában hangzik el? Csakis az, aki veszi a fáradtságot, hogy kimenjen a pusztába.

Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének ismeretében!

                                       † György érsek

 

Munkavázlat csoportos szentírásolvasáshoz

Az Írás beteljesedik (Jézus a názáreti zsinagógában)

 1. A szöveg ismertetése

16Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. 17Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: 18„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, 19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” 20Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rá szegeződött. 21S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

(Lk 4,16-21)

 

1Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. 2Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, 3és koszorút adjak a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket. Az igaz élet tölgyeinek nevezik majd őket, akiket az Úr ültetett el, az ő dicsőségére. 4Fölépítik az ősi romokat, és ami már rég pusztulásnak indult, azt helyreállítják. Újra fölépítik az elhagyott városokat, amelyek annyi nemzedéken át romokban hevertek. 5Idegenek állnak elő és legeltetik nyájaidat, szántóvetőid és vincellérjeid is más nemzetből valók lesznek. 6Benneteket meg az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái. A nemzetek gazdagságát élvezitek majd, és kincseikkel ékesíthetitek magatokat. 7Mivel kétszeres volt a gyalázatuk, hisz megvetés és leköpdösés volt a részük, azért kétszeres lesz az örökségük is az országban, és örökké tartó lesz az örömük. 8Mert én, az Úr szeretem az igazságot, ám a rablást meg a gazságot gyűlölöm. Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük.

(Iz 61,1-8)

 1. Ószövetség és Újszövetség

Jézus a názáreti zsinagógában. Iz 61,1-2-t olvassa fel:

 • Jézus nemcsak az értünk emberré lett második isteni Személy, hanem Ő beleszületett a választott nép körébe, identitását meghatározza a zsidó vallásosság. Rendszeresen eljár a zsinagógába. Ismeri és olvassa a Törvényt, a Prófétákat és az Írásokat (vagyis az Ószövetséget, a héber Tanach-ot). Felolvasásra jelentkezik, és úgy magyarázza az Ószövetséget, mint ami Róla szól. Ez az újdonság. Nem véletlenül írja Szent Ágoston: „Novum testamentum in vetere latet, et in novo vetus patet” (az Újszövetség a régiben van elrejtve, és az újban a régi mutatkozik meg világosan”).
 • Jézus Izajás próféta tekercséből olvas fel. Izajás próféta könyvének ez a része a babiloni fogság utáni korból származik: még nincs újraépülve a Templom, a zsidó népen az érdektelenség, a reménytelenség vesz erőt, egyeseket már nem érdekel a szülőföld, jól érzik magukat a szétszórtságban, a viszonylagos jólétben. Nem akarnak hazamenni, akik hazamentek, nagy kihívás előtt állnak, sok az akadály, csüggedtek, reményvesztettek. Ezekhez érez Isten nevében küldetést, felkenést az Úr embere (de messiási kifejezés is: az Úr Fölkentje az, aki majd felvállalja ezt a küldetést).
 • Vajon érvényes ránk az állapot, ami akkor jellemezte a zsidó népet? Mennyi bennünk a kilátástalanság, a kényelem, az érdektelenség?
 • A két szöveg nem teljesen egyezik. Milyen elérések vannak? Miért? Mit akar Isten üzenni?
 1. Ma beteljesedett…
 • Mit jelent az Úr Jézusnak ez a mondása: „ma beteljesedett”?

„Ezért, mint a Szentlélek mondja: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, 8ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a kísértés napján a pusztában tettétek. 9Atyáitok ott próbára tettek, megkísértettek, bár szemükkel látták 10negyven évig, amiket tettem. E néptől viszolyogtam és azt mondtam: Tévelygő szívűek ezek, utaimat nem ismerték meg. 11Megesküdtem hát haragomban, hogy nyugalmamba nem mennek be. 12Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek.”                                                                                                            (Zsid 3,7-12)

 • „Ma, amikor majd meghalljátok szavát…” vajon melyik időre vonatkozik ez a „ma”? Arra az időre, amikor Jézus ezt a szentírási részletet felolvasta? Arra az időre, amikor ezt a szentírási részletet leírták? Vagy pedig éppen neked szól, aki a szentírási szöveget most olvasod?
 • Mi teljesedett be?
  1. örömhír – a szegényeknek
  2. szabadulás – a foglyoknak
  3. látás – a vakoknak
  4. szabadon bocsátás – az elnyomottaknak
  5. hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
 • Ha te nem vagy sem szegény, sem fogoly, sem vak, sem elnyomott, akkor Jézus részéről nincs számodra örömhír. De mit is mond a Szentírás? „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20, 29) és ismét: „Ha vakok volnátok – felelte Jézus –, nem volna bűnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.” (Jn 9,41).

 

 1. Ellenkezés
 • Nem tudjuk, milyen áthagyományozódás révén került bele az evangéliumba ez a történet. Csak sejthetjük, hogy Lukács milyen lelkülettel, szándékkal örökíti meg ezt a részletet. Krisztus halála és feltámadása után 3-4 évtized eltelt. A kereszténység és a zsidóság a különválás határán áll. A zsidók Isten választottjaiként kivételezettnek érzik magukat és nem tudják elfogadni, hogy Isten a pogányokat is meghívja az üdvösségre. Mi kit (kiket) szeretnénk kirekeszteni az üdvösségből?
 • Lukács evangélista látókörében maradva ez az evangéliumi részlet a dialógusra ösztönöz közösségeinkben:
 • a családban – kinek van igaza?
 • az egyházi közösségeinkben – ki az igazi (egymást megismerni, értékelni, szolgálni)?
 • a társadalomban: magyarság – esszük meg egymást a magunk sírját ásva. Félre kellene tenni a bosszút, erőszakot. A remény munkálóivá csak együtt lehetünk. Legalább mi, akik belátjuk mindezt, legyünk Isten erejéből / kenetéből a remény, a jövő munkálóivá.

A te igazságod, az nem kell. Csak az igazság.

És tarts velem, keressük közösen.

A magadét tartsd meg magadnak.

(Antonio Machado)

 

 • e résszel való szembesülés ébresszen rá küldetésünkre népünk körében – akkor leszel igazán gazdag, ha megosztod értékeidet.

Javaslat a bibliás munkához

Közeledés a szöveghez:

a. A résztvevők egy plakátra felírnak olyan idézeteket, mondásokat, melyeket szívesen használnak. Beszélgetés:

 • Milyen idézeteket idézek?
 • Mit érek el az idézés által?
 • Miért idézek?

b. A résztvevők sorban felidézik egy-egy (pozitív, vagy negatív) emléküket egy valamikor hallott prédikációról.

 1. Találkozás a bibliai szöveggel:
  • A szöveg (Lk 4,16-21, Iz 61,1-8) felolvasása: először a vezető, majd a résztvevők, sorjában.
  • Kikérdezni a résztvevők első benyomásait a szöveggel kapcsolatosan, esetleg: melyik szövegrész (szó, mondat…) érintett meg? Mi a vélemény a szövegben levő idézettel kapcsolatosan (mi tűnik fel benne, melyik gondolat hat meg…)?

     Mik a hasonlóságok, illetve különbségek a két szöveg között?

Kiscsoportokban folyik tovább a munka:

 

 1. Olyan jézusi elbeszéléseket keresni, melyek szemléltetik, hogy mit akart Jézus mondani, amikor idézte a következőket:
 2. Az Úr Lelke van rajtam
 3. Ő kent föl engem
 4. hirdessem az evangéliumot a szegényeknek
 5. hirdessem a foglyoknak, hogy szabaddá kell lenniük
 6. hirdessem a vakoknak, hogy kell látniuk
 7. hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét
  1. Beszélgetések a részről (Lk 4,16-21)
 8. Mit emel ki Lukács evangélista az egész történetben?
 9. Milyen embert emel ki Jézus az üzenetében?
 10. Kit szólíthatott meg ez a beszéd akkor?
  1. Tapasztalatcsere, megbeszélés arról, hogy mit jelent a „beteljesülés”;
  2. Plénum;

 

 1. Továbbmenni a szöveggel

Csoportokban:

a. Lk 4,16-21-et még egyszer felolvasni, utána a mai helyzetre aktualizálni: milyen csoportokat célozna meg ma Jézus, kikre irányítaná a figyelmünket?

b. Mindenki felír egy kis lapra néhány mondatot, amit valaha valakinek /esetleg plébániai közösségnek/ már régóta el szeretett volna mondani és most elmondana.

Plénumban megbeszélni:

 • az aktualizálás eredményét (mai csoportok…)
 • mondatok felolvasása:
 • Ki fogadja el ezt a mondatot?
 • Kit zavarna ez a mondat?
 • Összhangban van-e a mondat Jézus üzenetével?

 

Benyomások:

Mit értettem meg? Mire volt jó? Hogyan tovább?

A bibliás munka befejezéseként elimádkozzuk közösen a Magnificat-ot, mely ószövetségi idézetekkel van tele. (Lk 1,46-55)


Szám: 1364–2014.

Papi szenátus őszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának őszi rendes ülésére 2014. szeptember 23-án kerül sor az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.

A Szenátus fő napirendi pontja:

Az újonnan kinevezett Szenátus alakuló ülése. A hatékonyabb munkavégzésre vonatkozó javaslatok előterjesztése és egyéb meglátások ismertetése. Szenátusi szakbizottságok meghatározása és ezek élére bizottsági titkárok kijelölése.

Paptestvéreim is beküldhetik javasla-taikat, meglátásaikat a napirenddel, vagy más, fontosnak tartott témakörrel kapcsolatosan.

      Beküldési határidő: 2014. szeptember 19.


Szám: 1445–2014.

Őszi papi rekollekció programja

Az őszi papi rekollekciót, melynek témája a Szórvány, a következő beosztás szerint szervezzük, a főesperesi központokban:

 1. körben:
 • Október 13-án, hétfőn                  –          Marosvásárhelyen;
 • Október 14-én, kedden                 –          Gyergyószentmiklóson;
 • Október 15-én, szerdán                 –          Csíksomlyón;
 • Október 16-án, csütörtökön          –          Székelyudvarhelyen;

Előadók: Főtisztelendő Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes, plébános, és Tisztelendő Balla Árpád szászrégeni plébános.

 

 1. körben:
 • Október 13-án, hérfőn                  –          Brassóban a Szent Kereszt plébánián;
 • Október 14-én, kedden                 –          Kézdivásárhelyen;
 • Október 15-én, szerdán                 –          Kolozsváron;
 • Október 16-án, csütörtökön          –          Gyulafehérváron;

Előadó: Tisztelendő Kémenes Lóránd - Zoltán türi plébános.

 

Minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmisét követően külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek és utána elvégezhetik szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására. Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést az ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére ezúttal is számítunk. Ismételten felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy a részvételről írásban tájékoztassanak, megjelölve a távolmaradók nevét és a hiányzás okát is. (vö. I. számú körlevél; 17–2011). Akik az előző rekollekciós részvételről nem küldtek jelentést, szíveskedjenek mulasztásukat pótolni.


Szám: 1465–2014.

Bérmálás 2015-ben

A bérmálásokra vonatkozó korábbi körlevelünkből már ismerik a Paptestvérek a 2014-es bérmálási rendet.

Ennek értelmében a Küküllői, Kolozs-Dobokai és Gyergyói főesperesi kerületekben lesz bérmálás.

A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt, amelyeket a hittan-órákkal párhuzamosan kell tartani. Feltéte-lezzük, hogy a bérmálkozók számbavételére és felkészítésük megkezdésére az iskolai év megnyitásával egyidőben már sor került.

Nyomatékkal kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltassuk ki a nagykorúság szentségét.


Szám: 1446–2014.

Tanulmányi napok Kolozsváron

KATOLIKUS PSZICHOLÓGUSOK ÉS TEOLÓGUSOK IV. TALÁLKOZÓJA

Meghívó

A BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KARA

és a PSYCHO-LOGOS SZAKMAI TÁRSASÁG

tanulmányi napokat rendez 2014. október 24-25-én, Kolozsváron

ÖNÁTADÁS  VAGY  ÖNFELADÁS? CSALÁD,  HÁZASSÁG,  PÁRKAPCSOLAT címmel.

A tanulmányi napokra szeretettel várunk mindenkit, aki a téma iránt érdeklődik, de különösen lelkipásztorainkat és katolikus pszichológus kollégáinkat. Célunk egy olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetjük, miként segíthetünk a ma emberének keresztényként a pszichológia sajátos eszközeivel is.

PROGRAM:

Péntek, október 24.

16.00 - Szentmise a teológia kar kápolnájában;

17.00 - Megnyitás, köszöntés: Prof. dr. Marton József, egyetemi tanár, a RKTK dékánja;

          Ft. Kovács Sándor főesperes-plébános, a rendezvény fővédnöke;

17.20 - Előadás: prof. dr. SZENTMÁRTONI MIHÁLY SJ, egyetemi tanár: Az Istent kereső ember - A pszichológia rákérdez az Isten-kép fontosságára a segítő szolgálatban.

 1.  - Szünet;

18.45 - Előadás: LOTHRINGER ÉVA, szociális testvér, képzésben lévő családterapeuta: "KÉTSÉG AZ EGYSÉGBEN? EGYSÉG A KÉTSÉGBEN!" Szimbiózistól a szintézisig - családok útkeresései a családterápia tükrében.

 1.  - Kérdések, hozzászólások;

20.00 - Kötetlen együttlét, agapé.

 

Szombat, október 25.

9.00 - Előadás: prof. dr. SZENTMÁRTONI MIHÁLY SJ, egyetemi tanár: Az embert kereső Isten - A teológia rákérdez a pszichológia fontosságára a lelki életben.

10.00 - Kávészünet;

10.15 - Előadás: PETROV LJUBOMIR, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichodráma kiképző: Határaim, határaink, alkalmazkodás, önérvényesítés a minden-napjainkban.

11.00 - Szünet;

11.15 - Műhelymunkák…

 1. ILLYÉS MAGDA (egyetemi asszisztens, pszichoterapeuta): Kötődni és/vagy kötözni.
 2. LÁZÁR SAROLTA (klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor):

Már százszor megmondtam... Hát ez megint mi? Önáltatás, önfeladás, önátadás.

 1. LOTHRINGER ÉVA (szociális testvér, képzésben lévő családterapeuta):

Háza-sokk? Kultúrsokk! Miben hasonlít a globalizált társadalom és a házasság? Társadalmi modellek a párkapcsolatban?... Hogyan próbáljuk megérteni és megoldani mindennapi különbözőségeinket? Utak, tévutak, kiutak, és a saját tapasztalataink...

 1. - Kávészünet;
 2. - Kerekasztal-beszélgetés; moderátor: dr. Vik János (egyetemi adjunktus, logoterapeuta);

13.45 - A tanulmányi napok bezárása: Homa Ildikó (klinikai pszichológus, pszichoterapeuta);

 

Helyszín: RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR, KOLOZSVÁR, Iuliu Maniu nr. 5 (Szentegyház u. 5 sz.)

A részvétel díjtalan.

 

TÁMOGATÓK:                                                                      SZERVEZŐBIZOTTSÁG:

SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA – KOLOZSVÁR                            Homa Ildikó

BOLYAI TÁRSASÁG                                                                      Illyés Magda

                                                                                                            Lázár Sarolta

  Vik János

További információk:

Homa Ildikó /Psycho-logos/ e-mail: ildiko.homa@gmail.com, tel: 0745 - 70 37 32

Illyés Magda /RKTK/ e-mail: maqda.illves@rocateo.ubbclui.ro, tel: 0743 - 12 34 64

 


Szám: 1470 – 2014.

Márton Áron játékfilm előkészítéséről

Márton Áron Szent Mihály napján halt meg. Ehhez a naphoz kötve kezdjük el a püspök nevével címjelzett missziót, melyet sajátos módon az életéről szóló nagyjátékfilm köré építünk.

Azt szeretnénk, hogy ez az alkotás a hívő népközösség tanúságtétele legyen. Hisszük, hogy felidézve Márton Áron személyét – a nép-egyház virágkorát – a hívő nép újrafogalmazza magát, önerőre ébred, és rátalál azokra a forrásokra, ami abban az időben éltette és összetartotta a népet: a hit, együttműködés, kölcsönösség és az egymásért érzett felelősség.

Ez a film szép lehetőséget kínál arra, hogy felsorkozzunk a megújulást hordozó, szent ember mögé. Tömör drámaisággal elénk tárja a Kárpátoktól körülbástyázott Erdély történelmi drámáját, tragédiáját és a XX. század legszebb erkölcsi győzelmeit. Az izgalmas cselekménysorok színterei, történései csokorba kötik mindazt a szépséget, amit a természet és a szorgos kéz itt Erdélyben alkotott.

A film misztikus nyitánya magával ragad a Keleti-Kárpátok szívébe. Az Egyeskő fehérlő sziklái egy nagy történelmi tragédia emlékét őrzik. A székelyek itt ölték meg Báthory Endrét, Erdély bíboros fejedelmét. A hitrege szerint a föld sokáig vérzik, majd a véres földbe beleszúrt keresztfa gyökeret ereszt, ágat hajt, kilombozik. Egy nagy ígéretet hordoz, miszerint Isten, ha jönnek a zord idők, a megölt bíboros helyett új főpásztort támaszt. A nagy szállásfa alatti pásztortűz fényénél mesélő Péter bácsi akkor még nem sejti, hogy már a küszöbön áll az a fergeteges vihar, amely az ezeréves keresztény magyar királyságot is felforgatja, szétszaggatja. Nem sejti azt sem, hogy e kirügyezett kereszt ígéretét, a tűz mellett figyelő gyermek Márton Áron hordozza, majd valóra váltja.

Márton Áron jellemét a nagy történelmi idők sorsfordító viharai formálták és próbálták meg. Átéli az I. és II. világháború borzalmait. A filmben a személye körüli küzdelem két síkon bontakozik ki: belülről az ellenzéki, megalkuvó papság támadja, kívülről pedig elszenvedi az erőszakos kommunista rendszer tombolását, a börtönök megalázó nyomorúságát. A börtönévek megpróbáltatásai nem rendítik meg. Sem az erőszak, sem az agymosás, sem a csábítás eszközeivel nem tudják jellemét megtörni. Minden hátrányos helyzetbe került emberért harcol, ezért nemzeti és felekezeti határok fölé emelkedik. Megalkuvást nem tűrő személyes állásfoglalásával meghatározza egyháza és népe sorsát.

A nép érzi, hogy Áron püspök egész lényével szereti őket, és sajátos módon viszonozza ezt a szeretetet. Ősi katonai elemeket is magába foglaló, gyalogos és lovas ünnepélyes felvonulásokon a rajongás határát érintve ujjong, eggyé válik. Ez az út a nép győzelmi útja, az öröm diadalmenete.

A nehézségeken fölülemelkedik a közösségből áradó hit, öröm, összetartás. A nép követi az igazságot hirdető, a népe védelmét hősiesen felvállaló, bátor vezetőt, és ebben megtapasztalja életerejét, a közösségi élet szépségét.

A népegyház ekkor éli virágkorát. Gyönyörű látvány, ahogy a hatalmas tömegek megmozdulnak a bérmakörutak alkalmából. Ezt szeretnénk felidézni, ennek a hangulatába belehelyezkedni és megörökíteni. Több mint 20 helyen fogunk forgatni, hogy egész Erdély népe bekapcsolódhasson a lakhelyéhez közel eső cselekménybe.

A filmkészítés bonyolult, de ugyanakkor szép élményeket felkínáló közösségi erőpróba. Összefogást, szervezettséget, hitet és áldozatot kíván. Jó lenne egy ilyen komoly vállalkozást együtt felvállalni. Egy ilyen „játék-filmet” együtt játszani. Éppen ezért kérjük, hogy – első lépésként – anyagilag támogassa a Márton Áron Missziót.

Adományait átadhatja a helységenként nyugtatömbbel körbejáró közismert személyeknek, vagy szívesen fogadjuk a következő bankszámlára:

Asociaţia Aron Film Egyesület

CNP/CUI 33035501

Sediul: Tîrgu-Mureş, str Călăraşilor – nr. 1.

RON: RO47BTRLRONCRT0245987901

HUF: RO10BTRLHUFCRT0245987901

 

Gyulafehérvár, 2014. szeptember 11-én.

 

†György s.k.

      érsek