VII. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:


Szám: 1804–2013.

Karácsonyi körlevél 2013

(Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy Karácsony napján – minden szentmisén – olvassák fel körlevelem a hirdetések előtt.)

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Főegyházmegyénk minden évben a lelkipásztori terv alapján egy-egy évet hirdet meg, hogy keresztény életünk egy-egy lényeges vonását kiemelje.

Amikor Szentatyánk – a Pápa – tematikus évet hirdet, mindig csatlakozunk. Így zártuk le Krisztus Király ünnepén a Szentatyával együtt a Hit évét.

A 2013-2014-es liturgikus évre – főegyházmegyénk pasztorális terve alapján – a Plébánia Évét hirdettük meg. Örvendek, mert ez tökéletesen összefügg a Karácsonnyal.

A Karácsony Urunk születésének a napja. Názáretben – liturgikus naptárunk szerint március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony vagy az Angyali Üdvözlet ünnepe – az Angyali Üdvözlet bazilikájában büszkén írták ki a ferences atyák, a Szentföld őrei, hogy Verbum caro hic factum est = Az Ige itt lett testté. A hírüladást követően, kilenc hónap múlva Betlehemben születik meg a világ Megváltója. Az Isten adta természeti törvény szerint, ezért van liturgikus naptárunkban is kilenc hónap különbség Gyümölcsoltó Boldogasszony és Karácsony között.

A Szentcsalád az Egyház előképe, s ennek mintájára minden keresztény család egy „kis egyház”. Az egyházközség vagy plébánia az egyházmegye legkisebb egysége, az egyházmegye pedig az Egyetemes Egyház legkisebb egysége, az apostolutóddal az élen. Milyen megható az első híradás az első keresztény egyházközségről, a jeruzsálemi „szentekről” (ahogy Szent Pál nevezte őket): „Állhatatosan kitartottak az apostolok taní-tásában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban... Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek….” (Csel 2,42.45.)

A „plébánia évében” minden egyházközség erre törekedjen, hogy ezt a bibliai ősmintát valósítsa meg:

1. Ragaszkodjatok a Katolikus Egyház tanításához, mert ez Krisztus tanítása. Az örömhír hirdetését Krisztus az élő Egyházra bízta, nem könyvekre. Az Egyházat pedig az Általa küldött Szentlélek vezeti be a teljes igazságba immár 2000 éve. Napjainkban is sokan jelentkeznek Krisztus nevében. Ne higgyetek nekik. Krisztus egy egyházat alapított, és arra bízta az „örömhír” – a megváltás evangéliumának – hirdetését.

2. A kenyértörés, jelenkori nevén – a Szentmiseáldozat, legyen keresztény katolikus életetek központja. A vasárnapi szentmisén hálát adunk az elmúlt hétért, kérjük Isten segítségét és áldását a következő hétre. Szentségekhez járulhatunk, hogy részvételünk teljesebb legyen, és töltekezzünk Isten kegyelmével, amely nélkül nem élhetjük meg keresztény hétköznapi életünket. A vasárnapi szentmiseáldozat kegyelme elkísér munkás hétköznapjainkban.

3. Hitvallásunk nem áll meg a vasárnapi szentmisénél. A mindennapi életben jótékonysággal tanúsítjuk felebarátaink előtt, hogy Isten maga a szeretet. Ezért mondjuk, hogy minden katolikus megkeresztelt hívő misszionárius, hithirdető. Életpéldája mutatja, hogy a mai elvilágiasodott társadalomban is lehet valaki megbízható, talpig becsületes ember, katolikus hite alapján. Ez az életpélda feltűnő a mai társadalomban. De ezt vállaltuk a keresztség és a bérmálás szentségében. S valahányszor szükségessé válik, szóval is meg kell vallanunk szent hitünket. Első az életpélda, utána a tanítás.

A plébániai évnek ezek a felvázolt feladatai segítsenek titeket arra, hogy minél előbb cselekvő tagjaivá váljatok egyház-községeteknek.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2013. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

†György s.k.

       érsek


Szám: 1935–2013.

Családpasztoráció támogatására felhívás

A család felbonthatatlanul egybefonódik Isten életének titkával, mely Egység és Háromság: „Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére – Isten képére teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27–28)

Ezt az igazságot Márton Áron erdélyi püspök így fogalmazta meg: „A földi élet és családi viszonyok acélbordázatát földön túlról származó erkölcsi törvények alkotják.” (Az elnémult harangok üzenete, Erdélyi Iskola, 1935-36. III. Évf. 3-4. sz. 149.old.).

A család itt hatolhat mélyebbre saját létének megértésében és megélésében.

A hit, a vasárnap és az ünnepek, különösen is a szentmise, Isten igéjének olvasása, a közös családi szentély és ima acélbordázat és megtartó erő a család számára.

Ferenc pápa rendkívüli püspöki szinódust hívott össze 2014. októberére, melynek témája: „A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében”.

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége az első nemzetközi családév 20. évfordulóján ismét a családok társadalmi szerepére irányítja a figyelmet: 2014 a család nemzetközi éve lesz.

Hálával vesszük számba főegyház-megyénk szervezett családpasztorációs tevékenységének 10 évét. Ennek lépéseit, áldásait a www.csalad.ro weboldalon követhetjük nyomon. Az egyes kerületekben elindult jegyes kurzusok, a jegyes oktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek/édesapák, feleségek/édesanyák, néhány éve pedig elváltak és özvegyek lelki napjait is tartjuk főegyházmegyei szinten. Három megyében 2006-tól elindítottuk a Boldogabb Családokért iskolai programot is, melynek célja a családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében.

Megköszönve minden lelkipásztor és plébánia eddigi támogatását, a Főegyház-megyei családpasztoráció újbóli támoga-tására perselyezést tartunk 2013. december 29-én, Szent Család ünnepén. A begyült adományokat a Főegyházmegyei Család-pasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2014. február 10-ig.

Cím és más elérhetőség:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053.Târgu-Mureş / P-ţa. Trandafirilor Nr. 61.

Tel: 0265–250270 (int.109); Fax: 0365–414187;

Cod fiscal: 27225935

COD IBAN: RO48 RNCB 0193 1174 7099 0001 Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro

A családpasztoráció rendezvényeire 2014-ben is ajánljunk és irányítsunk minél több házaspárt és családot!


Szám: 1937–2013.

Vegyes vallású házasságokhoz engedély

Főegyházmegyénkben lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak.

Engedélyünk hivatkozási száma 1937–2013, mellyel ezt a fakultást a 2014-es esztendőre is meghosszabbítom, a korábbi feltételek mellett.


Szám: 1936–2013.

Valláskülönbség akadálya alóli felmentés intézése

Ismételten emlékeztetem Paptestvé-reimet, hogy a valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni.

A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kán.) meg-határozott feltételek teljesítését igazoló okmányt (szabadegyezség, jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.


Szám: 1946–2013.

Abortuszt elkövetők feloldozására engedély

Mostani rendelkezésemmel meghosz-szabbítom az előző fakultást és főegyházmegyénkben gyóntatási felhatalmazással rendelkező valamennyi Paptestvéremnek, megadom a külön felhatalmazást az abortusz feloldozásához a 2014-es esztendőre is. 

Nyomatékkal kérem a gyóntató atyákat annak kihangsúlyozására, hogy a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg a bűnbánónak. Alkalmazzanak megfelelő elégtételt. A gyónó lelkiállapotának szem előtt tartásával tudatosítsák az elkövetett bűn súlyosságát.


Szám: 1948–2013.

Vegyes vallású házasságokról kimutatás

1784–2012. számú leiratommal engedélyeztem lelkipásztorainknak, hogy a megfelelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak, a 2013-as esztendőben.

Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy az így megkötött házas-ságokról, a korábban megadott minta alapján, összesített kimutatást küldjenek a főegyház-megyei központba.

Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2013-ban megkötött vegyes vallású házasságokról, összesített kimutatást várunk, az új esztendő első napjaiban, január hónap végéig.


Szám:1857–2013.

Plébánosi vizsgát tettek

2013. november 14-én, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:

 • Fülöp László – Gelence
 • Hölgyes Pál-Zsolt – Székelyudvarhely
 • Kiss Attila – Óradna

Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvény-könyv (C.I.C.) 521. k. 3§-a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést nyernek.

A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom a korábban tanult anyagot felfrissítésére, elmélyítésére.

A plébánosi vizsga szabályzatának 2§.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyoma-tékkal érvényt szeretnénk szervezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

Örvendetes dolog, hogy főegyházmegyénkben is egyre több azon papok száma, akik magasabb tudományos fokozat megszerzéséért hajlandók tovább tanulni és dolgozni. A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.
 


Szám: 1879–2013.

Őrkanonoki kinevezés

A Gyulafehérvári Főszékeskáptalan 2013. november 22-én tartott rendes gyűlésén, a Szabályzat 15. pontja értelmében Ft. Msgr. Szász János pápai káplán, petrozsényi plébános lemondott őrkanonoki tisztségéről. A lemondást köszönetnyilvánítás mellett elfogadtam, azzal a feltétellel, hogy Ft. Msgr. Szász János a továbbiakban is megtartsa a tiszteletbeli kanonoki címet.

A megüresedett őrkanonoki tisztségbe, az eddigi gyakorlathoz híven Ft. Varga Rezső esperest, főegyházmegyei vagyonkezelő urat neveztem ki.


Szám: 169–2013.

Pápai kinevezés

XVI. Benedek pápa 2013. február 22-én N.ro 5009/ON del 04/02/2013 szám alatt kelt bullájával Msgr. Potyó Ferenc pápai káplán, általános helynök, irodaigazgató urat Őszentsége tiszteletbeli Prelátusának (Prelato d'Onore di Sua Santità) nevezte ki.

Főegyházmegyénk millenniuma alkalmával pápai kinevezésre felterjesztett Paptestvérek között már szerepelt, de akkor interstitium és korhatár miatt elmaradt a kinevezés, amelyet most pótolt a Szentszék.


Szám: 1958–2013.

Templomi koncertek rendezéséhez utasítás

Egyre gyakrabban előfordul, hogy templomainkat koncertek rendezéséhez igénylik. A legtöbb esetben engedünk a kérésnek, rendelkezésükre bocsátva az Isten-házat.

Paptestvéreimet emlékeztetni szeret-ném az Istentiszteleti Kongregáció 1987. november 5-én kelt levelére, amely a templomi koncertek tartására vonatkozó utasításokat tartalmazza.

Ezek röviden:

 • Figyelembe kell venni az Egyházi Törvénykönyv C.I.C. 1210., 1213. és 1222. kánonjait.
 • A szentmise keretében előadott klasszikus „miséket” rövidíteni kell a hívek cselekvő részvétele miatt. Ajánlatosabb azonban ezeket a műveket – teljes egészükben – a templomokban szentmisén kívül, musica sacra (egyházi zene) koncerteken előadni.
 • A templomokat meg kell nyitni az egyházi vagy vallásos zenekoncertek előtt. Kizárt minden más fajta zene. Tehát nem engedhető meg profán célokra szerzett zene előadása (legyen akár klasszikus, kortárs vagy más ihletésű).
 • Az egyházi zenét, amelyet a körülmények miatt nem lehet liturgikus ünneplés alatt előadni, és a vallásos zenét (amelyet a Szentírás, liturgia sugalmazott, és Istenre, a Szűzanyára, a Szentekre vagy az Egyházra vonatkozik), elő lehet adni templomokban, de csakis liturgikus ünnepléseken kívül.
 • Koncertek engedélyezése egyedül a helyi főpásztor joga „per modum actus” (tehát esetenként egy koncertre, és nem általános engedélyt adva, sem sorozatra vagy pl. fesztivál idejére).

Nyolc feltétel:

 1. Idejében kérelmezzék a körülmények pontos megadásával.
 2. A főpásztori engedély megadása után, a plébánosok és templomigazgatók engedé-lyezhetik az énekkarok és a zenekarok igénybevételét, az említett feltételek mellett.
 3. A részvétel a templomi koncerteken szabad belépésű és ingyenes.
 4. A zenészek és énekesek a szent helynek megfelelő ruhában jelenjenek meg.
 5. A zenészek és énekesek ne foglalják el a presbitériumot (a szentélyt). Részesítsék legnagyobb tiszteletben az oltárt, a széket, a felolvasó állványt (altare, sedilia, ambo).
 6. Az Oltáriszentséget – ha lehetséges – a koncert idejére helyezzék mellékkápol-nába vagy legalább egy díszes helyre (CIC 938. k. 4§).
 7. A lehetőségek szerint a koncertet ne csak művészeti és történelmi magyarázatokkal kísérjék, hanem a megértést és a benső részvételt elősegítő magyarázatokkal is egészítsék ki.
 8. A koncert szervezői írásban biztosítsák a polgári felelősséget, a kiadásokat, a templom benső rendjének visszaállítását, az esetleges felmerülő károk megtérítését.

Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy az elkövetkező időben, a fenti szempontok alapján járjanak el, ha templomukban koncertet rendeznek.


Szám: 1930–2013.

Plébániai műtárgyak nyilvántartása és őrzése

A közeljövőben várható, hogy a megyei vagy helyi rendőrségtől a plébániákra felszólítást küldenek a műtárgyak nyilvántartásának elkészítésére és a kimutatás leadására. Amennyiben ilyen jellegű megkeresés érkezik plébániájukra, szíveskedjenek erről értesíteni az érseki hivatalt. Szíveskedjenek elküldeni a felszólításról készített másolatot, hogy a további ügyintézést központilag végezhessük. Ugyanakkor felhívjuk Paptestvéreink figyelmét, hogy ahol még nem sikerült megoldani az épületek megfelelő zárását, és nem szereltek riasztó berendezést, a templomokra haladéktalanul igyekezzenek ezt pótolni. Előfordulhat, hogy megfelelő biztonsági feltételek hiányában, azt fogják szorgalmazni, hogy egyházi műkincseinket adjuk át – a biztos megőrzés érdekében – az állami hatóságoknak. Az ilyen helyzeteket mindenképpen el kellene kerülni.


Szám: 1938–2013.

Gyógykezelési költségek visszatérítése

Egyházi alkalmazottaink, akik rendszeresen befizették javadalmuk után a nyugdíj illetéket Egyházi Nyugdíjintézetünkbe, gyógykezelési költségeik térítését igényelhették, és ezután is számíthatnak erre a támogatásra.

Ezen költségek visszatérítése évente egyszer történik. A térítési keret személyenként 2000 lei/év összegig terjedhet. Ettől a kerettől csak rendkívüli esetben, pl. súlyos műtét elvégzése után lehet eltérni. Az ilyen kérelmeket alapos felülvizsgálat után hagyjuk jóvá.

Továbbra is érvényes, hogy a kérelmező nevére kiállított számlát (factură) fogadjuk el.

A hivatalunkba eljuttatott kéréseket összegyűjtjük, és évente kétszer továbbítjuk: első részben a június 30-ig beérkezett kéréseket, második részben pedig a december 1-ig eljuttatott kéréseket terjesztjük elő kifizetésre.

A gyógykezelési költségek ilyen formájú térítése egyfajta segítség, támogatás akar lenni, és nem értelmezhető kötelező juttatásként.


Szám: 1939–2013.

Érseki Hivatal ünnepi zárvatartása

Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy Érseki Hivatalunk a 2013. december 20-a és 2014. január 7-e közötti időszakban zárva tart.  

A hivatalos ünnepeken és munkaszüneti napokon kívüli időt, évi szabadságuk rovására veszik igénybe alkalmazottaink.

A halaszthatatlan lelkipásztori ügyeket ez idő alatt is intézzük. Egyéb hivatalos ügyet, csak az ünnepek eltelte után lehet intézni.


Szám: 1786–2012.

Statisztikai adatok beküldése

Az előző évek gyakorlatához híven, ezúton is emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy 2013-as év statisztikai adatait 2014. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi Hivatalokba, az alábbi szempontok szerint:

 • Katolikus hívek száma…………………………………..
 • 2013-ban megkereszteltek száma…………………
  • Ebből egy éven aluli……………….........................
  • 1–7 év közötti…………………................................
  • 7 éven felüli………………………………………………….
 • A megbérmáltak száma 2013-ban…………………
 • Elsőáldozók száma 2013-ban…………………......
 • Egyházi házasságkötések száma 2013-ban………….
  • ebből tiszta………………………………
  • vegyes……………………………………..
 • Temetések száma 2013-ban…………………………
  • ebből ellátva…………………….........
  • ellátatlan………………………………….

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2014. január 31-ig küldik be az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továb-bítjuk.

Tudjuk, hogy az ünnepekkel járó feladatok megterhelik a Paptestvéreket. Ezt követik a házszentelések, amelyek végzéséhez a betlehemi Gyermek áldását és segít-ségét kérjük. Legyen részük minél több lelkipásztori örömben – híveik szolgálatában.

A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.

Köszönjük megértő együttműködésüket.

Gyulafehérvár, 2013. december 15-én,

Advent III. vasárnapján,

   

†György s.k.

      érsek