Körlevél VII. / 2018. július 11.

Tartalom:


Szám: 1184-2018.

Személyi  változások-kinevezések, felmentések és áthelyezések  főegyházmegyénkben

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye plébániáin augusztus elsejével az alábbi személyi változásokra kerül sor:

A. Újmisések: 2018. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban, az alábbi diakónusokat. A szentelést követően megkapták új állomáshelyeikre szóló kinevezést.

1. KOVÁCS JÓZSEF újmisést – Csíkszereda Szent Keresztbe,

2. POPESC MIHĂIŢĂ CRISTIAN újmisést – Nagyszeben Belvárosba,

3. ANTAL ZOLTÁN LÁSZLÓ újmisést – Gyergyószentmiklós Szent Istvánba,

4. PASCA SZILÁRD újmisést – Csíkszentdomokosra,

5. FÜLÖP ZSOMBOR újmisést – Brassó Belvárosba neveztem ki segédlelkésznek.

***
B. Segédlelkészek:

 1. TODOR ATTILA csíkszeredai segédlelkészt a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisává,
 2. FARKAS ERVIN brassói segédlelkészt szintén a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává neveztem ki.
 3. ELEKES SZABOLCS nagyszebeni segédlelkészt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára,
 4. BENEDEK RÓBERT KÁROLY sepsiszentgyörgyi káplánt Brassó Bolonyába,
 5. LUKÁCS JÁNOS csíkszentdomokosi káplánt Barótra,
 6. BIRÓ KÁROLY baróti káplánt Ditróba neveztem ki.
 7. BOJTOR ATTILA kolozsvári segédlelkész római tanulmányokra megy. Helyébe
 8. LÁSZLÓ ISTVÁN ifj. gyulafehérvári kisszemináriumi prefektust neveztem ki.
 9. BENE KÁLMÁN ditrói segédlelkészt elengedtem szerzetbe. A megszentelt élet karthausi közösségében folytatja hivatását.
 10. SAJGÓ BALÁZS a Caritas Lelki Igazgatója, kisegítő lelkészként is működött Gyergyószentmiklóson. Augusztus 1-től felmentettem plébániai megbízatásai alól, hogy kifejezetten a Caritas-ügyek szolgálatára állhasson.
 11. OBERMÁJER ERVIN római tanulmányairól hazatérő papunkat a gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává neveztem ki.

***

C. Plébánosok, lelkészek

 1. KÉMENES LÓRÁNT ZOLTÁN türi plébánost a kolozsvári Szent Mihály egyházközségbe neveztem ki plébánosi minőségben. A plébánosi feladatokat átmenetileg ellátó
 2. VERES STELIAN plébánost helyettesnek neveztem ki.
 3. FARKAS LÁSZLÓ gyulafehérvári kisszemináriumi spirituálist szentkeresztbányai plébánosnak,
 4. BIRTON RÓBERT-ATTILA brassó-belvárosi segédlelkészt Székelykálba,
 5. BECZE LORÁNTot Székelykálból Szentkatolnára,
 6. OPRA ISTVÁNt Szentkatolnáról Oroszhegyre,
 7. SEBESTYÉN DOMOKOSt Oroszhegyről Ákosfalvára,
 8. MÁTHÉ FERENCet Ákosfalváról Szentdemeterre,
 9. SEBESTYÉN ÁGOSTONt Szentdemeterről Máréfalvára neveztem ki plébánosi minőségben.
 10. SCHEIANU CIPRIAN csíkszeredai segédlelkészt Gödemesterházára,
 11. PUSKÁS ATTILÁt Gödemesterházáról Nyárádselyébe,
 12. NAGY LÁSZLÓt Nyárádselyéből Gyergyószárhegyre neveztem ki plébánosnak.
 13. GYÖRGY BALÁZS gyergyószárhegyi lelkész átmenetileg Háromkútra nyert kinevezést.
 14. BUCIUMAN GHEORGHE TRAIAN Brádról Türbe kerül plébánosnak.
 15. LÁSZLÓ REZSŐ visszatér a Pálos Rendből főegyházmegyei szolgálatba és Csikcsicsóba kapott plébánosi kinevezést.
 16. NAGY JÓZSEF csíkcsicsói plébános betegségére való tekintettel kisebb egyházközséget kért. Ennek értelmében Kézdimartonosra kapott plébánosi kinevezést.
 17. KOVÁCS ZSOLTot Kézdimartonosból Csíkszentmártonba helyeztem.
 18. VAKARIA BÉLA betegségére való tekintettel, kisebb, gyergyói plébániát igényelt. Így kapott kinevezést az orotvai plébániára.
 19. SZECSETE ZOLTÁN Orotváról Balánybányára,
 20. BÁLINT EMIL Balánbányáról a megüresedett csíkszeredai Szent Ágoston plébániára került plébánosi beosztásban.

***

D. Plébániák oldallagos ellátása:

 1. Brádot és fíliáit átmenetileg ellátják a dévai Szent Antal, II-es számú plébániáról,
 2. Lemhényt oldallagosan ellátja KOPÁCSI FERENC Kézdialmásról.

Az esetleges félreértések elkerülése céljából közlöm, hogy az alábbi helyeken nem történt változás, csupán megerősítés:

 1. Főtisztelendő Dr. SZÉKELY DÉNES kanonok, teológiai tanár úr, korábbi gyulafehér-vári megbízatásai megtartásával, augusztus 1-től plébánosi minőségben, továbbra is ellátja Kolozsvár-Monostort és Tordatúrt.
 2. MÁLNÁSI DEMETER kosteleki megbízatása megtartásával, augusztus 1-től kinevezett gyimesközéploki plébános.

Mindnyájuknak töretlen munkabírást, lelkes szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!

***

 

E. Jezsuitáknál változás:

 1. P. KISS ULRICH SJ augusztus 1-től befejezi marosvásárhelyi szolgálatát és visszatér Budapestre.
 2. P. JAKABOS BARNABÁS SJ lesz a marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója és ő vezeti az ún. Jezsuita Udvart is, amely magába fogalja az egész ottani ténykedést.
 3. P. HORVÁTH FERENC LÁSZLÓ SJ augusztus 1-től Marosvásárhelyre nyert kinevezést. Ő fogja végezni az egyetemi lelkészséggel kapcsolatos feladatokat és tevékenységével jelen lesz az egyetemi kampuszokon is.

***

 

F. Nyugállományba vonultak:

 1. EGYED GÁBORt betegségére való tekintettel, köszönetnyilvánításunk mellett, augusztus 1-től nyugállományba vonul.
 2. SZECSETE LÁSZLÓ szentkeresztbányai plébános, ismételt köszönetnyilvánításunk mellett, betegnyugdíjas állományba vonult.
 3. SÁNTHA PÁL lemhényi plébánost felmentettem betegsége idejére a plébánia vezetése alól; betegszabadsága idején gyógykezelésben részesül.

Az önálló egyházközségbe pályázó lelkészek kérését is teljesítettük, ahol a körülmények megengedték, de határozottan kértük, hogy záros határidőn belül tegyék le a plébánosi vizsgát.

Amennyiben ezen elvárásnak nem tesznek eleget, képességüknek megfelelő egyházközségbe kerülhetnek.

 

Az újonnan kinevezett és új állomáshelyre kerülő Paptestvéreknek

sok kegyelmet, töretlen munkabírást, jó együttműködést

és örömteli szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!


Szám: 1185–2018.

Főesperesi kinevezés a Kolozs-Dobokai kerületbe

Főtisztelendő Kovács Sándor kanonok, kolozsvári plébános halálával megüresedett a Kolozs-Dobokai kerület főesperesi feladatköre. Ezt átmenetileg Főtisztelendő Veres Stelian plébániai kormányzó látta el, megbízásom alapján.

Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (ZsK) Rendelkezéseinek 115-117. pontjai értelmében ötéves időszakra nevezzük ki a főespereseket.

Folyó év augusztus 1-től, a Kolozs-Dobokai kerület élére, Főtisztelendő Kémenes Lóránt-Zoltánt neveztem ki, főesperesi minőségben.

Megbízatása 2022. október 31-ig terjed.

Fogadják szeretettel az új főesperest és imádkozzunk közösen, hogy áldásos legyen tevékenysége.

Mindannyiuknak eredményes munkát és jó együttműködést kívánunk, a jó Pásztor áldásával.


Szám:1186–2018.

Pál József Csaba az új temesvári megyéspüspök

Pál József Csaba resicabányai plébánost, hegyvidéki főesperest nevezte ki Ferenc pápa – 2018. május 16-án – a temesvári egyházmegye élére. Pál József Csaba Roos Márton püspököt követi, aki 2017 őszén töltötte be 75. életévét.

Az új püspök Főegyházmegyénkből származik. 1955. december 3-án született Csíkcsomortánban. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári Római Katolikus Kántor-iskolában, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán végezte. 1981. június 21-én Jakab Antal megyéspüspök szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban.

Ezt követően négy évig segédlelkészként tevékenykedett a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián, majd 1985-től a temesvári egyházmegyében folytatta lelkipásztori szolgálatát. Kräuter Sebestyén megyéspüspök sorrendben bakóvári, buziás-fürdői, majd pedig niczkyfalvi plébánosnak nevezte ki. 1987-től a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa, később esperessé, majd pedig a hegyvidéki főesperesi kerület főesperesévé nevezték ki. Lelkipásztori szolgálatát hűségesen, megbízhatóan, nagy hozzáértéssel és odaadással végezte. A székes-káptalan tagjaként a Canonicus Carolinus Senior címet viseli. 1994 óta a Vita Catholica Banatus egyházmegyei folyóirat felelős szerkesztője.

Az egyházmegye érdekében kifejtett tevékenységét a papság és a hívek nagyra értékelték, a resicabányai lelki élet és az ökumenizmus terén kifejtett munkáját a Krassó-Szörény Megyei Tanács 2010-ben díszpolgári oklevéllel ismerte el.

A püspökszentelésre és a beiktatásra augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén, 10.00 órai kezdettel kerül sor a temesvári Szent György székesegyházban.

Az új püspököt kísérjük imádságainkkal és jókívánságainkkal. Isten oltalmazza őt, és ajándékozzon neki sok erőt és kegyelmet a magasztos feladat teljesítéséhez.

(Magyar Kurír nyomán)


Szám: 1187–2018.

Gazdasági Osztály közleményei

 

A. Néhány szempont a plébánia átadás-átvétellel kapcsolatban:

 1. A működéshez szükséges a plébánia banki folyószámlájához kötődő adatok aktualizálása. Ahhoz, hogy az újonnan kinevezett plébános hozzáférhessen a számlához, az alábbi iratokra van szükség:
 • az Állami Pénzügyi Hivatal (ANAF) által kibocsátott adószám (certificat de înregistrare fiscală): szükséges az eredeti irat bemutatása, a bank másolatot tart meg;
 • a számla hozzáféréséhez jogosult személy személyazonossági igazolványának (carte de identitate) bemutatása eredetiben, a másolat a banknál marad;
 • Főegyházmegyei Hatóság által kibocsátott igazolás. Ennek kiállításához szükség van az érvényes személyazonossági igazolvány adataira, amelyeket kérünk postán vagy pk@romkat.ro e-mail címre elküldeni.
 1. Vagyoni helyzet alapos felmérése:
 • az ingó és ingatlanok leírása (épületek, mezőgazdasági területek, erdők…);
 • tartozások pontosítása, ezekről leltár készítése. Javasoljuk a korábban már kiküldött jegyzőkönyv-minta használatát az anyagiak ügyében.
 1. Az ingatlanok jogi helyzetének áttekintése, telekkönyvek létezésének számbavétele.
 1. A bérbe adott vagy vett ingatlanok pontos leírása, azok bérszerződésének áttanulmányo-zása (különös tekintettel az érvényességre).
 1. Erdőgazdálkodás esetében érvényes üzemterv létezésének ellenőrzése.
 1. Az alkalmazottak pontos státusa, feladatkörük behatárolása és azok teljesítése
 1. A későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében ajánlatos ellenőrizni:
 • az állami pénzügyi hivatalnál (ANAF) milyen adókötelességek voltak bejelentve a 010-es formanyomtatványon;
 • ha az illető plébánia nem ÁFA fizető – nincs RO-s adóazonosítója – akkor nincs semmilyen adókötelezettsége az államkassza fele; ez esetben le kell tenni a 070-es formanyomtatványt, amely felmenti az időszakos jelentési kötelezettség alól;
 • a helyi adóhivatalnál: milyen ingatlanok vannak megadóztatva? Fontos tudni, hogy műemléképületekre és nem mezőgazdasági területre nincs adókötelezettség.

B. Pályázási tervek előkészítése

Az elmúlt időszakban a Magyar Kormány, különböző támogatáskezelők közvetítésével, számos esetben jelentős anyagi segítséget nyújtott egyházi vonatkozású tervek megvalósításához. Magyarország jövő évi költségvetésének függvényében írják majd ki szeptember után a következő pályázatokat. Bár még nem ismeretes a pályázati kiírások tárgyköre, arra biztatjuk Főtisztelendő Plébános urakat, hogy tervezzenek és jövőre szóló beruházási szándékaikat közöljék a Főegyházmegyei Hatósággal is. Az életképes projektek sikeres megvalósításának egyik fontos feltétele az alapos tervezés.

Folyó év február 12-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél tett látogatásunk alkalmával, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program folytatásának szándékáról biztosított. Mint ismeretes főegyházmegyénkben 29 óvoda/bölcsőde létesül, vagy felújításra kerül. Az elmúlt esztendőben az Érsekség összesítése alapján kapták meg plébániáink az óvodaprogram keretében a támogatásokat.

Tisztelettel kérjük, hogy óvodafejlesztéssel kapcsolatos terveiket időben jelezzék Gazdasági Osztályunknak.

Az Érsekségen keresztül is le lehet adni a pályázatokat a bukaresti Vallásügyi Államtitkársághoz; elsősorban templomfelújításokra lehet központi állami támogatásra pályázni.

Biztatni szeretnénk Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy a pasztorális munka mellett, a sokszor megterhelő, de mégis jelentős anyagi szükségletek fedezéséhez, éljenek a különböző pályázatok adta lehetőségekkel.

Terveik megvalósulásához Isten bőséges áldását kérjük, és egyben sikeres pályázást kívánunk!

C. Nyugati segélyszervezetekhez benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók:

A Gyulafehérvári Főegyházmegye plébániái és más egyházi intézményei az alábbi szervezetekhez fordulhatnak támogatásért különféle célra. Felelősen átgondolt és reálisan megírt pályázatoknak van esélye támogatás elnyerésére. A pályázatokat közvetlenül vagy közvetve (az érsekségen keresztül) lehet benyújtani. Kivételt képeznek a Linz-i pályázatok, amelyeket összegyűjtve továbbítunk Linzbe. Tisztelettel kérjük, hogy a közvetlenül benyújtott pályázatokról is küldjenek egy példányt az Érsekségre.

A főegyházmegyei ajánlás kivétel nélkül, minden pályázathoz szükséges. Minden – pá-lyázatot fogadó – szervezetnek megvan a saját pályázati űrlapja, ami az illető szervezet honlapján többnyire elérhető, vagy kérésre továbbítjuk az érdeklődőknek.

Támogató szervezet

Mire lehet pályázni?

Elérhetőség és

információ

Benyújtás/

elbírálás

határideje

Missio Pro Europa

Ausztria

Pasztorális tevékenységhez kapcsolódó kellékek (projektor, hangosítás, laptop, videó biztonsági rendszer)

www.missio.at

Elbírálás októberben

Renovabis

Németország

Szervezeti fejlesztések, programok

www.renovabis.de

Elbírálás folyamatos

Kirche in Not

Németország

Evangélizációval kapcsolatos programok

www.kirche-in-not.de

Elbírálás folyamatos

Osthilfe Fonds der Diözese Linz – Linz-i Egyházmegye Segélyalapja

Pasztorációval, médiaszerepléssel kapcsolatos tevékenységek, képzések. Nőknek szánt programok

www.caritas-linz.at

Benyújtás február végéig

Kérdéseikre szívesen válaszol Kovács Imre projektfelelős a 0744-793633-as számon, vagy az imre.kovacs@romkat.ro email címen.

***


„IN CORDE IESU SALUS”

Szám: 22–2018.

Pótfelvételi a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételit (II. szesszió) hirdet a 2018/2019-es iskolai évben induló IX. osztályának – az I. szesszióból fennmaradt 6 helyére ­– azon „egyház-közelibb” fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, 2018. szept. 15-ig nem töltik be a 18. életévüket – elégedetlenek a számítógépes elosztás kínálta lehetőséggel, szeretnek tanulni és még nem iratkoztak be más tanintézménybe.

2018. szeptember 03.

Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára (ha szükség).

2018. szept. 04-05.

A képességvizsga (illetve az anyanyelvi próba) lezajlása. Az eredmények kifüg-gesztése. A felvett tanulók beírása.

***

Gyulafehérvár, 2018. július 11-én,

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepén.

 † György s.k.