X. körlevél - 2015. szeptember 15.

D. a J. Kr.!
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 
 

Szám: 1408–2015. 

 
 
D. a J. Kr.!
Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!
 
A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon (idén szeptember 27-én) ünnepli az Egyház a Szentírás vasárnapját. Az elmúlt évek gyakorlatához híven az idén is meghirdetem erre a vasárnapra a Szentírás üzenetének terjesztése céljából a főegyházmegyei gyűjtést.
A Szentírás mélyebb megismeréséhez két gyakorlati út áll rendelkezésünkre: a mindennapos egyéni szentírásolvasás és a csoportos szentírásolvasás bibliaolvasó csoportok keretében. Amint a szentmise is két részből áll, igeliturgiából és áldozatliturgiából, úgy a lelki táplálékot is egyaránt merítjük a szentségek rendszeres vételéből, illetve a szentírásolvasásból. A kettő ugyanis kiegészíti egymást.
Az egyéni rendszeres szentírásolvasás előnye, hogy könnyebben beiktatható a mindennapokba, akkor is, ha csak kevés idő áll rendelkezésünkre. A bibliaolvasó csoportok viszont lehetőséget adnak a tapasztalatcserére, a téma elmélyítésére és a közös imára.
Az éves katolikus biblianap is ez utóbbi célokat szolgálja. Idén a Katolikus Biblianap a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében Kolozsváron, október 17-én, szombaton kerül megrendezésre. Témája a következő: 
„Hogyan maradjak hűséges Isten meghívásához?”
Szeretettel buzdítom híveimet, hogy vegyenek részt az egyházmegyei biblianapon, melynek részletes programját a szervezők a közeljövőben ismertetni fogják.
Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének ismeretében!
 
 
Gyulafehérvár, 2015. szeptember 15.
†György s.k.
érsek
 
 
Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is Szentírás vasárnapjára a Szentírás üzenetének terjesztése céljából a főegyházmegyei gyűjtést. 
Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e kezdeményezést: Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért!
Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át az alábbi bankszámlára:
 
Katolikus Magyar Bibliatársulat 
Asociaţia Catolică Biblică Maghiară
Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001
Banca Comercială Română SA Alba Iulia
 
 
A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) célkitűzései között szerepel, hogy jutányos áron juttassa el a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek Isten Igéje iránt, illetve hogy olyan programokat, lelki napokat szervezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb meg-ismerését. A Katolikus Magyar Bibliatársulat szívesen szervez biblianapokat azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik, illetve nyitottak különféle javaslatokra és lelkipásztori meglátásokra.
Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Bibliatársulat a Főegyházmegyei Biblia-napot, amelyre ez alkalommal Kolozsváron, folyó év október 17-én, szombaton kerül sor. Kérem Paptestvéreimet, hogy hozzák híveik tudomására e rendezvényt, és az érdeklődők számára szervezzék meg a részvétel lehetőségét.
Mostani körlevelünkhöz is mellékeljük a KMB által készített munkavázlatot csoportos szentírásolvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasárnapján, a plébánián szervezzenek az idén is híveik, valamint munkatársaik számára a megküldött vázlat alapján szentírásolvasó csoportos találkozókat.
 
 

Szám: 1380 – 2015.

 
 
Az Országos Lelkipásztori Intézet 2015. október 29-én, csütörtökön 10 órától – 16 óráig szakmai napot hirdet papok részére a püspöki konferencia Budapest VI. kerület irodaházában (Városliget fasor, 42). 
A beszélgetéssel egybekötött előadást S.E.R. Alberto Bottari de Castello, Magyarország Apostoli Nunciusa tartja. Előadásának címe: 
New Age, okkultizmus, és ami mögötte van. 
Mit kezdjünk a Sátán létével? Lelkipásztori tapasztalataim ezen a területen. Kihívások és feladatok. 
 
A nap fővédnöke: 
Eminenciás és Főtisztelendő Msgr. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. 
 
Napirend: 
 
- napközi imaóra
- Bíboros úr köszöntője
- Nuncius úr előadása
- szünet
- kérdések – válaszok
- ebéd
- lelkipásztori tapasztalatok (Hugyecz János atya, Kunszabó Zoltán)
- fórum
- szentségimádás 
 
 
A szakmai napra való jelentkezésről, bővebb tudnivalókról az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) weboldalán (oli.katolikus.hu/aktuális) lehet tájékoztatást kapni. 

Szám: 1333–2015.

 
 
Főegyházmegyénk Papi Szenátusának őszi rendes ülésére 2015. október 13-án kerül sor az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban. A Szenátus fő napirendi pontja: A liturgikus előírások megtartása. 
Paptestvéreim is beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat a napirenddel, vagy más, fontosnak tartott témakörrel kapcsolatosan.
Beküldési határidő: 2015. október 7.

Szám: 1340–2015.

 
Ez évi első körlevelünkben meghirdetett program értelmében, az őszi lelki napokat a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:
 
1. Első körben:
– Október 5-én, hétfőn Marosvásárhelyen;
– Október 6-án, kedden Gyergyószentmiklóson;
– Október 7-én, szerdán Csíksomlyón;
– Október 8-án, csütörtökön Székelyudvarhelyen;
 
Előadó: Ft. Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
 
2. Második körben:
– Október 5-én, hétfőn Kézdivásárhelyen;
– Október 6-án, kedden Brassó-Belvárosban;
– Október 7-én, szerdán Kolozsváron;
– Október 8-án, csütörtökön Gyulafehérváron.
 
Előadó: Ft. Dr. Ferenczi Sándor teológiai tanár, plébános.
 
Mindkét körben a téma: Az Irgalmasság évének előkészítése. (Pasztoráció és az idők jelei).
 
A szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, majd ezt követően elvégezhetik szentgyónásukat. Az előadást és a megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse, ahol kötetlen együttlét keretében megbeszélhetik közös gondjaikat és terveiket. Amennyiben igény mutatkozik a rekol-lekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is. 
Valamennyiük cselekvő részvételére szá-mítva, imádságos szeretettel köszönti –
 
†György s.k.
érsek

Szám: 1412–2015.

 
 
Tisztelendő Testvéreimet emlékeztetem, hogy a jövő évben bérmálás és főpásztori vizitáció esedékes a Belső-Szolnoki, Hunyadi és Székelyudvarhelyi kerületekben.
A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt, amelyeket a hittanórákkal párhuzamosan kell tartani.
Feltételezzük, hogy a bérmálkozók számbavételére és felkészítésük megkezdésére az iskolai év megnyitásával egyidőben már sor került.
Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb f.é. december 31-ig jelezzék hivatalunknak szándékukat.
A bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15. év.
Kérjük Tisztelendő Paptestvéreinket, hogy megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez.
Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő elkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a nagykorúság szentségét.

Szám: 1422–2015.

 
 
Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének a napján tartjuk Székesegyházunk búcsúját, mely egyben Hittudományi Karunk tanévnyitó Veni Sancte-ja is. 
Az ünnepi szentmise de. 11 órától kezdődik, hogy a távolabbról jövők is elérjenek.
E napon van Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 35. évfordulója.
Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

Szám: 1421–2015.

 
A főegyházmegyei direktórium és falinaptár jövő évi kiadásával és a főesperességekre való kiszállításával ezentúl egyházi kiadónk, a kolozsvári székhelyű Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, a Vasárnap és a Keresztény Szó kiadója foglalkozik. 
A szóban forgó két kiadványt az előző években is a Verbum készítette elő, mostantól azonban a teljes ügyintézés – a megrendeléstől a kifizetésig minden – hozzájuk tartozik.
A direktórium és a falinaptár nyomdába küldése előtt szükséges a megrendelési listák aktualizálása, ezért arra kérem a Ft. Plébános urakat, hogy 2015. szeptember 25-ig írásban (e-mailben) vagy faxon jelezzék a kiadónak, hogy 2016-ra hány példányt rendelnek mindkét kiadványból.
 
Elérhetőségek: terjesztes@verbumkiado.ro; 0264-450.747 

Szám: 1413-2015.

 
 
Megjelent a „Dicsérjétek az Urat” c. énekeskönyv, harmadik kiadása. Énekeskönyvünk az érsekség kegytárgyüzletében kapható. Egy példány ára 25 RON.
 
 
 
Gyulafehérvár, 2015. szeptember 15.
 
 
 †György s.k.
érsek