X./2014. körlevél

 

(Szeretettel kérem a Paptestvéreket,

hogy Karácsony napján minden szentmisén olvassák fel körlevelem a hirdetésekben.)

 

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

1223. karácsonyát Assisi Szent Ferenc úgy akarta megünnepelni Greccioban (ejtsd: Gréccsó), hogy testi szemével is láthassa a betlehemi barlangot az újszülött Kis Jézussal, a Szűzanyával és Szent Józseffel. Celanói (ejtsd: Csélánói) Tamás, Szent Ferenc egyik első követője és életrajzírója így emlékezik meg az eseményről: „Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, Karácsony előtt vagy tizenöt nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá: ’Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Grecció-ban üljük meg, úgy siess, és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked! Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba és hogyan feküdt azt ökör és a szamár előtt a szénán.’ A derék és hűséges ember a parancs hallatára elsietett, és a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a szent kívánt tőle... Készen állott a jászol, ott volt a széna, odavezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az alázatosság, és Greccio mintegy új Betlehemmé alakult át.” (Szent Ferenc első életrajza, XXX. Fejezet, Újvidék-Szeged-Csíksomlyó 1993, 91.)

Azóta mi is betlehemet állítunk a karácsonyfa alá. Segít áhítatunkban, hogy jobban beleéljük magunkat Megváltónk születésének titkába. A jászolban és a jászol körül ott van az egész Szent Család! Hányszor fohászkodunk őseink imájával:

„Jézus, Mária, József, nektek ajánljuk szívünket, lelkünket. Jézus, Mária, József, álljatok mellettünk végső küzdelmünkben. Jézus, Mária, József, segítségetekkel békében költözzék el lelkünk. Ámen.” (Gyulafehérvári PREORÁTOR 2003, 52.)

Mivel főünnepeink olyan gazdagok témában, az Anyaszentegyház szükségesnek látta, Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy a főünnepek mellékszereplőinek vagy egy-egy témának a főünnep után külön ünnepet vagy emléknapot szenteljen. Ezért van az érvényben lévő naptárunkban is a karácsonyt követő vasárnapon Szent Család: Jézus, Mária és József vasárnapja! A Szent Család minden katolikus keresztény családnak az eszményképe. (A családra vonatkozó katolikus keresztény tanítást már kifejtettem húsvéti körlevelemben A Katolikus Egyház Katekizmusa alapján. Ezért most nem ismétlem.)

A család témája mindig időszerű, mert társadalmunkban világszerte válságban van a család – társadalmunk, népünk, Egyházunk megmaradásának az alapja. Ezért hívta össze Ferenc Szentatyánk is a III. Rendkívüli Püspöki Szinódust, hogy tárgyaljanak a családpasztoráció kérdéseiről. Ezzel ugyanakkor előkészítette a jövő ősszel tartandó XIV. Rendes Püspöki Szinódust is, amelynek a témája szintén a családpasztoráció. Anyaszentegyházunk a hitben kötelező döntéseket nem változtathatja meg. A Püspöki Szinódus csak tanácsadó szerv, nem törvényhozó. Hitünk témáit csak a pápa egyedül, amikor „ex cathedra” – vagyis mint a Katolikus Egyházi Tanítóhivatal birtokosa – nyilatkozik hit és erkölcs dolgában, vagy Egyetemes Zsinat a Pápával együtt nyilatkozik kifejezetten hit és erkölcs dolgában kötelező hitszabályként. Az Evangélium, Megváltásunk örömhíre változatlan. Itt csak arról van szó, hogy a változatlan Evangéliumot mindig a kor nyelvén kell meghirdetni, hogy megértsék. Ezért beszélünk arról, hogy a Püspöki Szinódus is nem a családra vonatkozó katolikus tanítás (férfi és nő örök szövetsége szentségi fokon, felbonthatatlan, kölcsönös támogatás, gyermekvállalás és nevelés a célja stb.) megváltoztatása, enyhítése, hanem a változatlan hitelvek lelkipásztori alkalmazása a megbeszélés tárgya. Közismert, hogy a sajtó, a tömegtájékoztatás mind Szentatyánk, mind a szinódusi atyák kijelentéseit kiragadják összefüggésükből, és úgy akarják bemutatni, hogy változni fognak a Katolikus Egyház örökérvényű döntései a Családra vonatkozólag is! Kérem Kedves Híveimet, hogy ne a sajtóra, ne állítólagos, ellenőrizhetetlen magánkinyilat-koztatásokra stb. hallgassanak, hanem úgy, ahogy azt a keresztségi fogadásban – nevünkben – ígérték keresztszüleink, a bérmá-láskor már mi magunk tudatosan megismé-teltük, hogy a Katolikus Egyház tanítását követjük. A régiek nagyon szépen fogalmazták meg nagyanyáink imakönyvében: „Hiszem mindazt, amit Katolikus Anyaszentegyházam hinnem elébem ád.” Az Úr Jézus mennybemenetelkor nem adott Szent Apostolai kezébe kis katekizmust, hanem élő Egyházat alapított, rábízta az Örök Élet igéinek hirdetését: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk 10,16) Elküldte a Szentlelket, aki „elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16,13) Ezért mi öntudatos katolikusok csak Anyaszent-egyházunk hivatalos tanítására hallgatunk, és azt követjük.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket

és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

 

 

            Gyulafehérvár, 2014. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

 

 

†György s. k.

érsek


Szám: 1865–2014.

Megszentelt Élet Évének meghirdetése         

2013 novemberében, a Szerzetes Elöljárók éves közgyűlésének végén, Ferenc szentatyánk meglepetésként jelentette be a jelenlévő elöljáróknak, hogy a 2015-ös év a Megszentelt Élet Éve lesz. A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa, João Braz de Aviz kardinális október 17-én jelentette be, hogy a Megszentelt Élet Évének megnyitója november 30-án, Advent első vasárnapján lesz. A Szentatya a Szent Péter Bazilikában szentmise keretében nyitja meg ünnepélyesen ezt a kegyelmi Évet.

Már ebben az évben Ferenc pápánk több buzdítást intézett a szerzetesekhez, feladatként jelölte ki számukra, hogy jelenlétükkel és szolgálatukkal „ébresszék fel a világot”.1

A Megszentelt Élet Évével az Egyház, a II. Vatikáni Zsinat szerzetesekről szóló konstitúciójának, a Perfectae Caritatis 50. Évfordulójára is kíván emlékezni. Az eltelt időszakra való emlékezés önreflexióra szólít fel mindannyiunkat. „A megszentelt élet terén vannak fények és árnyékok. Ennek felismerése a tisztánlátás és a bátorság gyakorlása. Fények és árnyak, mint minden társadalmi és egyházi valóságban”.2

A Megszentelt Élet Évének kulcsszavaira a hivatalos szentszéki logo fog emlékeztetni minket egész évben: EVANGÉLIUM, PRÓFÉCIA, REMÉNY. A megszentelt személyek küldetése az Egyházban és a világban az, hogy legyenek az új evangélizációnak a kovászai, hogy prófétai módon tegyenek tanúságot az Örök hazáról, amely felé mindannyian tartunk, és hogy a remény példaképei legyenek, akik a „remény ellen is reménykednek.” (vö. Róm 4,18).

A megszentelt élet ajándék az Egyház számára. Főegyházmegyénk is részesül ebből az ajándékból, hiszen területén több különböző lelkiségű szerzetesközösség szolgál, felragyogtatva különböző karizmáikban az Isteni Szépséget, amelyet rendalapítóik az alapítás kegyelmi időszakában megláthattak. Főegyházmegyénkben jelen van a megszentelt élet minden formája, szerzetesrend, kongregáció és apostoli élet társasága egyaránt. Ebben az évben különösen is együtt örülhetünk az Obszerváns Ferences Rend, a Piarista Rend, a Jezsuita Rend (Jézus Társasága), a Sarutlan Kármelita Nővérek Rendje, a Klarissza Nővérek Rendje, a Szentcsaládról elnevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Kongregációja, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja, az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek Társulata, a Jézus Szíve Népleányok Társasága és a Szociális Testvérek Társasága tagjaival.

Tisztelendő Paptestvérek,

Kedves Szerzetesek és Szerzetesnővérek, Kedves Hívek,

kívánom, hogy ebben a megszentelt életet ünneplő évben mindannyian átérezzük az Istennek teljesen odaajándékozott élet örömét. Ebben segítsen minket a Boldogságos Szűzanya:

Szűz és Anya, Mária,

te, aki a Lélektől indítva

befogadtad az élet Igéjét

alázatos hited mélységébe,

amelyet maradéktalanul odaajándékoztál az Örökkévalónak,

segíts,

hogy kimondjuk a mi „igenünket”,

most, amikor minden eddiginél jobban meg kell szólaltatnunk Jézus örömhírét.3

 

[1] Ld. A Spadaro SJ Ébresszétek fel a világot. Ferenc pápa gondolatai a szerzetesélet mai kérdéseiről. E–szerzetes 2 (2014) 1-13.

2 Jose Rodriguez Carballo szavai a 2014. jan. 31-én tartott sajtótájékoztatón, forrás: http://hu.radiovaticana.va/news/2014/02/01/2015_ az_istennek_szentelt_élett_éve_lesz_szentszéki_sajtóbemutató/ung. 769337

3 Evangelii Gaudium 288. p.


Szám: 1865–2014.

Teljes búcsú nyerhető a Megszentelt Élet Évében

(2014. november 30. Advent I. vasárnapja – 2015. február 2. Gyertyaszentelő

Boldogasszony, a Megszentelt Élet ima világnapja)

Az Apostoli Penitenciária a következő döntést hozta: (csak a Világegyházra vonatkozó részt közöljük)

„Minden részegyházban azokon a napokon, amikor az egyházmegyében különleges módon megemlékeznek a megszentelt életről vagy kifejezetten a megszentelt élet évéhez kapcsolódó rendezvényt tartanak, hívő lélekkel ellátogatnak a székesegyházba vagy a helyi ordinárius beleegyezésével kijelölt más szent helyre, vagy elmennek valamely szerzetesi templomba, vagy klauzúrás monostor oratóriumába, és ott nyilvánosan elmondják az imaórák liturgiáját, vagy kellő időt töltenek elmélyült elmélkedéssel, amit a Miatyánk elimádkozásával, a Hitvallás bármely hivatalosan jóváhagyott változatának elmondásával és a Szűz Mária segítségét kérő fohásszal fejeznek be”, teljes búcsút nyernek a szokott feltételek mellett.

Emlékeztetés: A már megbánt, meggyónt és feloldozást nyert bűneink után – bűnbánatunk tökéletlensége miatt – visszamaradó ideig tartó büntetések alól felold az Anyaszentegyház a „kulcsok oldó–kötő” Krisztustól nyert hatalmával az Úr Jézus végtelen érdemeiből és a Boldogságos Szűz Anya és Minden Szentek érdemeiből álló kegyelmi kincstár alapján – ez a búcsú –, ha az előirt imát, jócselekedet, zarándoklatot elvégezzük, előtte bármikor szentgyónáshoz járulunk, a búcsúnyerés napján áldozásunk, és utána a Szentatya szándékára imádkozunk (rendszerint egy Miatyánk, egy Üdvözlégy vagy Hiszekegy).

            A fentiek alapján főegyházmegyénkben elrendelem, hogy a fenti feltételekkel a Megszentelt Élet Éve folyamán minden szerzetes és megszentelt élet intézmény templomában és oratóriumában el lehet nyerni a teljes búcsút.


Szám: 1889–2014.

Családpasztoráció támogatására felhívás

Ferenc pápa a családot helyezte pápa-sága első szinódusának középpontjába, mivel a „család a mai napig emberségre tanít, és elengedhetetlen szerepe van az igazságos és szolidáris társadalom megteremtésében”.

Valóban felmérhetetlen az az erő, az az emberi energia, amely a családban összpontosul: kölcsönös segítség, nevelés, kapcsolattartás, az örömök és nehézségek egymással való megosztása. A házasság így nem lehet csupán egy téma az Egyházban. Nem csupán a pasztoráció egyik szektora. A család az igazi élet és a keresztény élet szívverése.

Szentcsalád Vasárnapjára készülve a názáreti szentcsaládot: Jézust, Máriát és Józsefet szemléljük. Imádkozunk a 2015. októberében sorra kerülő Rendes Püspöki Szinódus munkálataiért. Isten áldását kérjük Főegyházmegyénk családpasztorációjára is. Ennek lépéseit, áldásait a www.csalad.ro weboldalon követhetjük nyomon. Az egyes kerületekben elindult jegyeskurzusok, a jegyes oktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek/édesapák, feleségek/édesanyák, néhány éve, pedig elváltak és özvegyek, lelki napjait is tartjuk főegyházmegyei szinten. Ebben az évben abortuszban érintettek, illetve egyedülállók számára is adtunk lelki hétvégét; Hargita, Kovászna és Maros megyében 2006-tól elindítottuk a Boldogabb Családokért iskolai programot is, melynek célja a családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében – több mint negyven képzett önkéntes bevonásával. Székelyföld városaiban jövőre előkészítettünk egy olyan óriásplakát kampányt, melyben önkormányzatok támogatásával az élet szentsége és védelme mellett állunk ki és abortuszban érintett személyek számára adunk tájékoztatót, illetve nyújtunk támaszcsoportot.

Mindezen tevékenységek anyagi támogatásához járult hozzá a 2013. december 29-én megtartott Főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 35.504 lej volt. Megköszönve a lelkipásztorok és plébániák eddigi hozzáállását, a főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2014. december 28-án, Szent Család vasárnapján.

A begyült adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2015. február 10-ig.

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053. TÂRGU-MUREŞ – P-ţa Trandafirilor, Nr. 61.

Tel: 0265–250–270 (int.109); Fax:0365–414–187;

Cod fiscal: 27225935 – COD IBAN: RO48RNCB0193117470990001

Web: www.csalad.ro – E-mail: iroda@csalad.ro

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a családpasztoráció rendezvényeire 2015-ben is segítsenek és irányítsanak minél több házaspárt és családot!


Szám: 1901–2014.

Vegyes vallású házasságokhoz engedély

Az eddigi gyakorlathoz híven, főegyházmegyénkben lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak. Engedélyünk hivatkozási száma 1901–2014, mellyel ezt a fakultást a 2015-ös esztendőre is meghosszabbítom, a korábbi feltételek mellett.


Szám: 1902–2014.

Valláskülönbség akadálya alól felmentést kell kérni

Ismételten emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni.

A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kánon) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányt (szabadegyezség, jegyzőkönyv).

Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.


Szám: 1903–2014.

Abortuszt elkövetők feloldozására újabb engedély

Mostani rendelkezésemmel meghoszszabbítom az előző fakultást és főegyházmegyénkben gyóntatási felhatalmazással rendelkező valamennyi Paptestvéremnek, megadom a külön felhatalmazást az abortusz feloldozásához a 2015-ös estendőre is.  

Nyomatékkal kérem a gyóntató atyákat annak kihangsúlyozására, hogy a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg a bűnbánónak. Alkalmazzanak megfelelő elégtételt. A gyónó lelkiállapotának szem előtt tartásával tudatosítsák az elkövetett bűn súlyosságát.


Szám: 1904–2014.

Vegyes vallású házasságokról kimutatást kérünk

1937–2013. számú leiratommal enge-délyeztem lelkipásztorainknak, hogy a megfelelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak a 2014-es esztendőben.

Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy az így megkötött házasságokról, a korábban megadott minta alapján, összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.

Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2014-ben megkötött vegyes vallású házasságokról, összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, az új esztendő első napjaiban, január hónap végéig.


Szám: 1905–2014.

Plébánosi vizsgát tettek ebben az évben         

2014. november 13-án, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:           

         1.          

Boldizsár Ferenc

Gyergyószentmiklós

         2.          

Dávid Zoltán

Petrilla

         3.          

Kovács Péter-Pál

Gyergyóremete

         4.          

Málnási Demeter

Kostelek

         5.          

Papp Márton

Imecsfalva

         6.          

Ráduly István-Zsolt

Gyergyószentmiklós

         7.          

Táncos Levente-György

Dicsőszentmárton

Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 521. k. 3§-a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényel-hetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést nyernek.

A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom a korábban tanult anyag felfrissítésére, elmélyítésére.

Tudjuk, hogy egyeseket irritál, de ennek ellenére ismételten közöljük a plébánosi vizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

– A plébánosi vizsga szabályzatának 2§.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal érvényt szeretnénk szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

Örvendetes dolog, hogy főegyházmegyénkben is egyre több azon papok száma, akik magasabb tudományos fokozat megszerzéséért hajlandók tovább tanulni és dolgozni. A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.


Szám: 1906–2014.

Érseki Hivatal ünnepi zárvatartása

Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy Érseki Hivatalunk 2014. december 23-a és 2015.  január 7-e közötti időszakban zárva tart. A hivatalos ünnepeken és munkaszüneti napokon kívüli időt, évi szabadságuk rovására veszik igénybe központi alkalmazottaink. A halaszthatatlannak minősülő lelkipásztori ügyeket ez idő alatt is intézzük. Egyéb hivatalos ügyet, csak 2015.  január 7-e után lehet intézni.


Szám: 1900–2014.

Mosolygó Karácsonyt! című rendezvénysorozatot támogatjuk

Az RMDSZ Nőszervezete ebben az évben is megszervezi a Mosolygó Karácsonyt! című országos rendezvénysorozatot, melynek elsődleges célja segíteni a nehéz sorsúakon, a sok gyermekes családokon, idős személyeken, hátrányos helyzetben élő gyermekeken az ünnepek előtti időszakban.

Mint ismeretes, tavaly 39.660 erdélyi magyar emberhez sikerült eljutniuk egy kevés örömet és melegséget lopva a mindennapjainkba.

Emellett azt is megtapasztalhatták, hogy közösségünk tagjai milyen önzetlen szeretettel és segítőkészséggel kapcsolódtak be az adományozó rendezvényekbe. Megtapasztaltuk mindannyian azt, hogy a „mi” sokkal fontosabb, mint az „én”, és ebben az időszakban fokozottabb odafigyeléssel milyen sokat ajándékozhatunk, amely által mi is gazdagodunk.

Ezt a tevékenységet az egyházközségi Nőszövetségeknek közreműködésével végezték az elmúlt évben.

Tisztelendő Testvéreimet felkérem, hogy a helyi Nőszövetségi Társulat tagjait bátorítsák és segítsék, hogy az egymásra figyelés és kölcsönös törődés szellemében támogassuk ezt a programot. Kérem, vállaljanak részt ennek megvalósításából.

Jócselekedetük jutalmaként megkapják a betlehemi Gyermek, lelket gazdagító karácsonyi ajándékát – a szeretetet és a békét.


Szám: 1907-2014.

Sematizmusunk újra megjelenik

Karácsonyra megjelenik aktualizált sematizmusunk A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE NÉV- ÉS CÍMTÁRA – 2014. címmel.

Bevált gyakorlat, hogy két évente kiadjuk sematizmust, mert időközben számos adat módosul, vagy időszerűtlenné válik, s ezáltal az adattár nem felel meg az elvárásoknak.

Az adatgyűjtést a Paptestvérek és főesperesi központok hatékony közreműködésével végeztük.

Segítő munkájukért ezúton is köszönetünket szeretnénk tolmácsolni.

A plébániáknak szánt példányokat a főesperesi központokba fogjuk eljuttatni. Aki ezen kívül is szeretne sematizmust kérni, ezt az Érseki Hivataltól igényelheti.

A hatékony kapcsolattartás, a hivatali és személyes összeköttetés, valamint információcsere szempontjából, elengedhetetlenül szükséges főegyházmegyénk ezen megújított adattára.


Szám: 1908–2014.

Statisztikai adatok beküldésének szorgalmazása

Az előző évek gyakorlatához híven, ezúton is emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy a 2014-es év statisztikai adatait 2015. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi Hivatalokba, az alábbi szempontok szerint. (Ezeket már közöltük, de mostani körlevelünkben is, a biztonság kedvéért megismételjük.)

–        Katolikus hívek száma.............................................................

–        2014-ben megkereszteltek száma:............................................

·         Ebben egy éven aluli..............................................

·         1-7 év közötti.........................................................

·         7 éven felüli...........................................................

–        A megbérmáltak száma 2014-ben...........................................

–        Elsőáldozók száma 2014-ben..................................................

–        Egyházi házasságkötések száma 2014-ben.............................

·         ebből tiszta............................................................

·         vegyes...................................................................

–        Temetések száma 2014-ben....................................................

·         ebből ellátva..........................................................

·         ellátatlan................................................................

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2015. január 31-ig küldik be az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.

Köszönjük megértő együttműködésüket.

Gyulafehérvár, 2014. december 14-én, Advent. III. vasárnapján,

 

 

†György s. k.

                                                                                                                                  érsek