XI. / 2023. KÖRLEVÉL (december 20.)

2023. / XI. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

 

Székhelyükön

 

Szám: 3650/2023

Karácsonyi üzenet 2023.

 

Karácsony napján felolvasható a szentmisék végi hirdetésekben.

 

            Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett Hívek!

 

            „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,

      hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)

 

            Napjainkban sok reményvesztett emberrel találkozhatunk, olykor talán mi magunk is remény nélkülinek látjuk az életet és világunkat, különösen, amikor a jóra való törekvésünk mellett versengést látunk, az anyagiak uralmát, a halál kultúráját, a farkastörvények uralkodását. Világunk rossz történései sokszor megzavarnak minket.

            Van remény? Mit remélhetünk? Nem a szegény, a szenvedő, a becsapott ember van bajban, hanem az, akinek nincs reménye. Először is tehát legyen reményünk!

            Reményünk alapját Jézus Krisztus fogalmazta meg az Őt éjnek idején felkereső Nikodémusnak: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Az ember csak akkor kapja meg az igazi remény ajándékát, ha megismeri az Istent, ha találkozik Vele. „Aki nem ismeri Istent, lehet, hogy sokféle reménye van, de végső soron remény nélkül, a nagy, az egész életet hordozó remény nélkül él” (XVI. Benedek, Spe salvi, 27).

            Azért, hogy találkozhassunk Vele, hogy megismerhessük Őt, Isten megtestesült és emberré lett: beleszületett a világba. Tette anélkül, hogy számítgatott volna, hogy megéri neki vagy sem. Isten nem lobbizott és nem kereste a mi viszont-szeretetünket. Irántunk való szeretete ajándék számunkra, hiszen nem érdemeltük ki azt. Ez a lehajló, emberré lett szeretet adja meg számunkra a reményt.

            Számunkra Jézus Krisztus megtestesülése nem információ, nem hír, hanem olyan valóság, amely átformálja és hordozza életünket. Isten ma is éppúgy szereti a világot, az embereket, mint Jézus születésekor, minden emberi gyarlóságunk és esendőségünk ellenére. Isten azt akarja, hogy reményünk legyen, hogy életünk legyen, hiszen egy Isten nélküli világ remény és élet nélküli világ.

            Feltehetjük a kérdést: Jézus Krisztus születésével jobb lett a világ? De még mielőtt válaszként sorolni kezdnénk a történelem folyamán és a napjainkban tapasztalható sok rosszat, ne feledjük, hogy olyanok az idők, amilyenek az emberek, és „az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők” (Márton Áron, Újévi beszéd, 1947. január 1). Az embert nem a tudomány, nem a gazdagság, nem a siker, nem a betöltött pozíció újítja meg, hanem csak a feltétel nélküli Szeretet, Aki emberré lett.

            Nem hoz előrelépést annyi, ha kritikával illetjük a világot: ehhez kereszténységünk önkritikája is kell (Spe salvi, 22). Ha reményteli, élő Egyház akarunk lenni, fel kell ismernünk, hogy szükségszerűen a betlehemi jászoltól kell elindulnunk. Isten nélkül semmit sem tehetünk (Jn 15,5). Nem keveset, nem valamicskét, hanem semmit.

Ünnepeljük azzal az elhatározással Jézus születését, hogy igyekszünk megjavulni, hogy ezáltal jóra forduljanak az idők, „újból keresztényeknek kell lennünk ízig-vérig, hogy emberekké nemesedjünk, a földön emberi életet élhessünk, és Isten áldására méltók legyünk” (Márton Áron, Újévi beszéd, 1947. január 1).

            A betlehemi Kisded meghitt szemlélése közben tudatosítsuk magunkban, hogy Isten nélkül nincs remény, nincs élet. Legyen számunkra a mostani Karácsony a megújulás, a személyes megtérés és a mások felé forduló szeretet kiindulópontja. Vigyük el a szeretetet és reményt azokhoz is, akiknek hite pislákol vagy megroppant. Azokhoz, akiknek ünneplését gyász, fájdalom, bánat, reménytelenség árnyékolja be. Az emberré lett Isten adjon erőt az újrakezdéshez. Nem kételkedhetünk az Ő szeretetében! A vigasztalást is Tőle várjuk.

            Imádkozzunk és cselekedjünk a magunk, családunk, kis- és nagyközösségeink, főegyház-megyénk megújulásáért, amit célul tűzött ki 2024-es Lelkipásztori Évünk.

            A Boldogságos Szűzanya, aki igen-jével ajtót nyitott Istennek a mi világunkba, és aki a remény csillaga, legyen példakép megújuló keresztény életünk számára. Ő legyen közbenjárónk, ő tanítson minket vele együtt hinni, remélni és szeretni.

 

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet és áldott, boldog Újesztendőt kívánunk

Főtisztelendő Paptestvéreinknek, kedves Híveinknek és minden jóakaratú embernek!

 

Imádság megújulásért

Mindenható, irgalmas Istenünk! Szerető Mennyei Atyánk!

Neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket!

Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység Lelkét,

hogy egyre jobban megismerjük szent Fiadat, Jézus Krisztust,

mint Üdvözítőnket és Megváltónkat,

és egyre jobban szeressünk Téged.

Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra,

hogy közösségben közelebb kerüljünk Hozzád,

és hűségesen teljesítsük akaratodat.

Szűz Mária, Édesanyánk!

Imádkozzál érettünk és vezess minket egyre közelebb szeretett Fiadhoz, Jézus Krisztushoz!

Ámen.

 

Gyulafehérvár, 2023. december 25-én, Karácsony – Urunk születése főünnepén

               

 

† Dr. Kovács Gergely                                                            † Dr. Kerekes László

    érsek, apostoli kormányzó                                             segédpüspök, általános helynök

 

Szám: 3651/2023

Plébániai kormányzó kinevezése

            2023. december 4-től Ft. Gödri Istvánt, eddigi megbízatásaiban megerősítve, a zernyesti plébánia kormányzójává neveztem ki.

Szám: 3693/2023

Szent Család ünnepi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

            A főegyházmegyei családpasztoráció támogatására az idén is Szent Család ünnepén, 2023. december 31-én tartunk gyűjtést. A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2024. február 1-ig a Főegyházmegyei Hivatalhoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.

Szám: 3686/2023

Összesítő kimutatás a vegyes házasságokról

            A 2023-ban megkötött vegyes házasságokról összesített kimutatást kérünk, 2024. január 31-ig.

Szám: 3687/2023

Valláskülönbség akadálya alól felmentést kell kérni

            A valláskülönbség akadálya alól (azaz katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is az Érseki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban. A típusnyomtatvány (adatlap) megtalálható a Contex-felületen a dokumentumok/házassági ügyek cím alatt.

            A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086., 1124. és 1125. kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat, nevezetesen a szabadegyezség (jegyesvizsgálat) és a katolikus fél ígéretét igazoló jegyzőkönyv egy példányát. A felmentés hiányában megkötött házasság érvénytelen.

Szám: 3688/2023

Engedély vegyes házasságokhoz

            A 2024. évre minden, plébánosi feladatkörrel megbízott lelkipásztornak megadom az engedélyt a vegyes házasságok megkötésénél való asszisztálásra, a kánoni feltételek teljesülése után. Az engedély megadásánál tartsák be az Egyházi Törvénykönyv 1124-1129 kánonok előírásait.

Az engedélyt a házasultak anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába az alábbiak szerint kell bejegyezni: „Engedélyezve a F. H. 3688/2023 sz. alapján”.

Szám: 3711/2023

Főegyházmegyei gyűjtések 2024-ben

            Felhívom Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmét a jövő évi kötelező gyűjtésekre, és kérem, hogy szíveskedjenek ezeket már most beírni előjegyzési naptárjukba, az alábbiak szerint:

           2024. február 11-én, évközi 6. vasárnapon a főegyházmegyei ifjúsági pasztoráció számára;

            2024. március 29-én, Nagypénteken a Szentföld megsegítésére;

            2024. május 12-én, Húsvét 7. vasárnapján a katolikus sajtó javára;

      2024. június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén az apostoli Szentszéknek (péterfillérek);

            2024. szeptember 29-én a Szentírás üzenetének terjesztésére;

            2024. október 20-án, évközi 29. vasárnapon a missziókért;

            2024. november 17-én, évközi 33. vasárnapon Szent Erzsébet-gyűjtés;

            2024. december 29-én, Szent Család ünnepén a családpasztoráció támogatására.

            Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az adott gyűjtést legalább egy héttel hamarabb hirdessék híveik körében.

Szám: 3715/2023

Lelkigyakorlatok 2024-ben

           A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne:     a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

  Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.” Kérem, hogy lelkigyakorlaton való részvétel után küldjék meg az igazolást főegyházmegyei hivatalunknak.

            2024-ben az alábbi lelkigyakorlat-lehetőségeket kínáljuk a Főtisztelendő Paptestvérek számára:

Papi lelkigyakorlat Gyulafehérváron

Helyszín: Gyulafehérvár

Időpont: 2024. augusztus 26-29., hétfőtől csütörtökig. Hétfőn 13 órakor ebéddel kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Ft. Péter Arthur főesperes, plébános.

Részvételi díj: 370 RON.

Jelentkezés: janos.hurgoi@romkat.ro

 

Papi lelkigyakorlat Sugásfürdőn

Helyszín: Sugásfürdő, Szarvas villa

Időpont: 2024. február 26. – február 29., hétfőtől csütörtökig (Nagyböjt II. vasárnapja utáni héten). Hétfőn 11 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Fr. Timár Sándor Asztrik OFM, templomigazgató.

Jelentkezés: hajdujanos1957@gmail.com vagy a +40-740-259.456-os telefonszámon SMS üzenetben.

Résztvevők száma: maximum 20 fő.

 

Papi lelkigyakorlat Hargitafürdőn

 

Helyszín: Hargitafürdő – Szent István Ház és Pálos kolostor

Időpont: 2024. március 11. – március 14., hétfőtől csütörtökig (Nagyböjt IV. vasárnapja utáni héten). Hétfőn 11 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Fr. Bátor Péter Botond OSPPE, elöljáró-plébános.

Jelentkezés: palosbotond@gmail.com vagy a +40-742-599.559-os telefonszámon, SMS üzenetben.

Résztvevők száma: maximum 20 fő.

 

Lelkigyakorlatok ferences kolostorokban

Nagyböjti lelkigyakorlat:

Helyszín: Esztelnek – Ferences Kolostor

Időpont: 2024. február 27 – 29. (Kedden 9 órakor kezdődik, és csütörtökön 19 órakor fejeződik be.) Résztvevők száma: 9 személy részére bentlakással (bejárással több is lehet).

Moderátor: Ft. dr. Tempfli Imre

Jelentkezés: Fr. Kakucs Béla Szilveszter OFM, frszilveszter@gmail.com, +40-745-252.845

Nyári lelkigyakorlatok:

Helyszín: Csíksomlyó – Szent Klára Ház, (Kissomlyó u. 4 sz., szentklara@csiksomlyo.ro)

Időpont 2024. június 3-6. (Hétfő délben ebéddel kezdődik, csütörtökön délben ebéddel fejeződik be). Résztvevők száma: 9 személy részére bentlakással.

Moderátor: Fr. Timár Asztrik OFM

Jelentkezés: timarasztrik@gmail.com, +40-722-292.676

Helyszín: Szárhegy – Ferences Kolostor

Időpont 2024. június 17-20. (Hétfő délben ebéddel kezdődik, csütörtökön délben ebéddel fejeződik be). Résztvevők száma: 8 személy részére bentlakással.

Moderátor: Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM

Jelentkezés: laczkodanaklet@gmail.com, +40-737-016.003

 

Jezsuiták által tartott lelkigyakorlatok

Helyszín: Marosvásárhely – Jezsuita Rendház, Székelybő – Szent Ignác Ház

Időpont: személyesen egyeztetve a négy jezsuita egyikével: P. Jakabos Barnabás SJ, P. Tamás Barna SJ, P. Mihalkov Ferenc SJ, P. András Csaba SJ.

A lelkigyakorlatok lehetnek 3, 5 vagy több naposak.

Jelentkezhet személyesen egyetlen személy, vagy kiscsoportban is lehet tervezni lelkigyakorlatos napokat 3-8 fő számára.

Lehet teljesen személyes igény szerint kialakítani a személyes imákat és kísérését, vagy lehet egy téma körül alakítani a szemelyes imákat. Ilyen témák lehetnek: Történelmem átimádkozása; Kiengesztelődés életem nehéz történeteivel, személyeivel; Hivatásom elmélyítése, alakítása életszakaszaim szerint; Döntéshelyzetben, választás előtt.

 

Lelkigyakorlatok a marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármelita Kolostorban

   Július második felében Dr. Kajtár Edvárd atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem liturgika tanára tart lelkigyakorlatot papoknak a Marosszentgyörgyi Kármelben.

  Téma: a szentmise.

  Jelentkezés: kis.szent.terez.karmel@gmail.com

 

Szám: 3714/2023

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért - 2024

            Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

            Főegyházmegyei Zsinatunk javaslatai közt olvassuk: „A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahova igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.” (Javaslatok 2.)

            Ennek értelmében bíztatom Paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátor-ban (116-118. oldal) megfogalmazott imákat. Az imahetet 2024. január 18-25. között tartjuk.

  Az idei ökumenikus imahét mottója: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27).

Az imahét anyaga megtalálható az alábbi honlapokon:

Magyarul: http://www.meot.hu/

Románul: www.aidrom.ro

Szám: 3700/2023

Bérmálások 2024-ben

            Amint már a 2758/2023 körlevélből értesültek, 2024-ban bérmálást végzünk a Kovászna-Brassói, a Gyulafehérvári, a Szeben-Fogarasi és az Erzsébetvárosi főesperesi kerületekben, az alábbi beosztás szerint:

 

 1.  

Április

5.

Péntek

de. 11

Sepsiszentgyörgy – Őrkő

 1.  

Április

5.

Péntek

du. 5

Sepsiszentgyörgy – Szent Gellért

 1.  

Április

6.

Szombat

de. 11

Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek (magyar)

 1.  

Április

6.

Szombat

du. 5

Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek (román)

 1.  

Április

7.

Vasárnap

de. 11

Sepsiszentgyörgy – Szent József

 1.  

Április

7.

Vasárnap

du. 5

Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király

 1.  

Április

8.

Hétfő

de. 11

Kőhalom

 1.  

Április

8.

Hétfő

du. 5

Homoróddaróc

 1.  

Április

9.

Kedd

de. 11

Miklósvár

 1.  

Április

9.

Kedd

du. 5

Sepsikőröspatak

 1.  

Április

10.

Szerda

de. 11

Málnásfürdő

 1.  

Április

10.

Szerda

du. 5

Sepsibükszád

 1.  

Április

11.

Csütörtök

de. 11

Szentivánlaborfalva

 1.  

Április

11.

Csütörtök

du. 5

Mikóújfalu

 1.  

Április

12.

Péntek

de. 11

Illyefalva

 1.  

Április

12.

Péntek

du. 5

Feketehalom

 1.  

Április

13.

Szombat

de. 11

Zernyest

 1.  

Április

13.

Szombat

du. 5

Rozsnyó

 1.  

Április

14.

Vasárnap

de. 11

Barót

 1.  

Április

14.

Vasárnap

du. 5

Szováta

21.

Április

20.

Szombat

de. 11

Kiskapus

22.

Április

20.

Szombat

du. 5

Bólya

23.

Április

21.

Vasárnap

de. 11

Medgyes

24.

Április

27.

Szombat

de. 11

Székelyudvarhely – Szent Miklós

25.

Április

27.

Szombat

du. 5

Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz

26.

Április

28.

Vasárnap

de. 11

Zetelaka

27.

Április

28.

Vasárnap

du. 5

Korond

28.

Május

4.

Szombat

de. 11

Borbánd

29.

Május

4.

Szombat

du. 5

Szászsebes

30.

Május

5.

Vasárnap

de. 9

Gyulafehérvár (román)

31.

Május

5.

Vasárnap

de. 11

Gyulafehérvár (magyar)

32.

Május

9.

Áldozócsütörtök

de.11

Uzon (templombúcsú)

33.

Május

11.

Szombat

de. 11

Nagyenyed

34.

Május

11.

Szombat

du. 5

Tövis

35.

Május

12.

Vasárnap

de. 11

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

36.

Május

16.

Csütörtök

du. 5

Zalatna (templombúcsú)

 

37.

Május

19.

Pünkösd

de. 11

Csíkszereda – Szent Kereszt

 

38.

Május

19.

Pünkösd

du. 5

Csíkszereda – Szent Ágoston

 

39.

Május

20.

Pünkösdhétfő

du. 5

Tür (templombúcsú)

               

40.

Május

23.

Csütörtök

de. 11

Négyfalu – Türkös (templombúcsú)

41.

Május

25.

Szombat

du. 5

Fogaras (templombúcsú)

42.

Május

26.

Vasárnap

de. 11

Nagyszeben – belváros (templombúcsú)

43.

Május

26.

Vasárnap

du. 5

Nagyszeben – Teréziánum

44.

Június

29.

Szombat

du. 5

Alvinc (templombúcsú)

45

Június

30.

Vasárnap

du. 5

Verespatak (templombúcsú)

     Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat lelkesedéssel és megfelelő pedagógiai igényességgel készítsék fel. A bérmálkozók alsó korhatára a betöltött 15. életév. Továbbra is bíztatok minden lelkipásztort, hogy amint a bérmálandók száma eléri a 45-50-et, ne várjanak az ötévenkénti szentségkiszolgáltatásra, hanem kérelmezzék a soron kívüli bérmálást. Százfős vagy még nagyobb csoportok felkészítése körülményes, a bérmálás szertartása is kinyúlik, és legtöbb esetben a bérmálandókon, családjaikon és bérmaszüleiken kívül további hívek részvétele is nehézkes.

     Köszönöm a lelkiismeretes hozzáállást és közreműködést.

Szám: 3717/2023

Áthelyezési és nyugdíjazási kérések

            Szeretettel kérem azokat a Paptestvéreket, akik bármilyen oknál fogva új szolgálati helyre szeretnének kerülni, kérésüket írásban nyújtsák be a főegyházmegyei hivatalnál. Zsinati könyvünk 118. rendelkezése szerint „a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati idő öttől tizenöt évig terjedjen. Legalább öt évet nehéz szórvány helyen is működjön mindenki. Tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a Főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.

            Kérem azon Paptestvéreimet, akik betegség, öregség vagy más nyomós ok miatt már nem tudják feladataikat megfelelően ellátni, nyugállományba vonulási szándékukat írásban jelezzék. Az állami törvények szerinti korhatár elérése és a nyugdíjazás önmagában nem lehet érv a nyugállományba vonulás kérelmezésére, hiszen Egyházi Törvénykönyvünk a plébánost hetvenötödik életévének betöltésekor szólítja fel a plébánosi hivatalról való lemondásra (538. kán., 3.§.).

       Valamennyi kérés benyújtási határideje 2024. március 1.

       Paptestvéreim megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Szám: 3729/2023

Továbbképző kántoroknak

            Lelkigyakorlatos továbbképzőt tartunk a kántorok részére 2024. február 5-8. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. A továbbképző február 5-én, hétfőn 15 órakor kezdődik. A résztvevőket arra kérik a szervezők, hogy 14 óráig érkezzenek meg, hogy a program kezdetéig szállásukat elfoglalhassák.

            A továbbképző minden alkalmazásban lévő kántor részére kötelező. Jelentkezni 2024. január 31-ig a Jakab Antal Ház recepcióján lehet, a 0266-313452 vagy a 0741-258156 telefonszámokon.

            Részvételi díj 500 lej, melyből 250 lejt biztosítunk. Főtisztelendő Paptestvéreimet arra kérem, hogy tegyék lehetővé kántoraik részvételét a továbbképzőn; útiköltségeikről, valamint a 250 lejes részvételi díjukról lehetőség szerint gondoskodjanak.

 

Szám: 3730/2023

Isten Igéje vasárnapja

            Ferenc pápa az Aperuit Illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelében 2019. szeptember 30-án elrendelte, hogy az évközi idő harmadik vasárnapján ünnepeljük Isten Igéjének vasárnapját. Ez 2024-ben január 21-re esik. Isten Igéjének vasárnapja arra szólít fel, hogy különösen is figyeljünk az Úr/Isten jelenlétére életünkben. A szentmisék keretében tartott homíliában mutassunk rá erre az isteni jelenlétre.

 

Szám: 3731/2023

Statisztikai adatok beküldése

            Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az előző évekhez hasonlóan, a 2023-as év statisztikai adatait 2024. január 16-ig szíveskedjenek beküldeni a kerületi főesperesi hivatalba.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2024. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba. Az így beérkezett adatokat a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

 

Szám: 3732/2023

Érseki Hivatal programja az ünnepek alatt

            A korábbi évekhez hasonlóan az Érseki Hivatal 2023. december 23. és 2024. január 8. között zárva tart, viszont lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk. Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.

Gyulafehérvár, 2023. december 20.

† Gergely

érsek s.k.