XII. Körlevél, 2016. november 27.

D. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

 

Tartalom:


Szám: 1870–2016.
Választási körlevél

Mellékelten   megküldjük   a   küszöbön   álló parlamenti   választásokra   írt   körlevelünket.   Kérem Főtisztelendő  Testvéreimet,  hogy  folyó  év  december  4-én,  advent  II.  vasárnapján,  minden  szentmisén olvassák fel a hirdetések előtt.

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Testvéreim!
Kedves Keresztény Hívek!

Négyévenként megismétlődő esemény, hogy  urnához  hívják  országunk  választásra jogosult  polgárait.  Ilyenkor  szenátorokat és képviselőket választunk a törvényhozásba. Szokás  szerint   megismétlem  felhívásomat Kedves Híveimhez. Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és Egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus  hívő  járuljon  az  urnákhoz  és szavazzon,  mert  ez  nemcsak  politikai  ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is.
A II. Vatikáni Zsinat tanítja: „A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével!” (Gaudium et spes 75.).
Isten   Szolgája   Márton   Áron   püspök 1947.  október 26-án  kelt,  VIII.  számú  körlevelében  így  figyelmeztet: „Nem ülhetünk ki  az  útszélre,  hogy  a  zajló  élet  folyását  kívülről figyeljük. Nem zárkózhatunk be a templomba  sem,  hogy  azt,  ami  a  piacokon történik,   ne   lássuk.   Az   események   az életünkön   mennek   keresztül,   tehát   ami történik,  nemcsak  a  világ  dolga,  hanem  a mi dolgunk is.”

Mint mindig, most is azt kérjük kedves Híveinktől,  hogy  menjenek  el  szavazni  és lelkiismeretük   szerint olyan   személyekre  adják szavazatukat,  akikről  tudják,  hogy  Egyházunk  és  népünk  érdekeit  védik,  az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak  az  elmúlt  években,  és  a  sok külső  és  belső  támadás  ellenére  is  hűek maradtak népünkhöz. Korunk  emberét  egyre  inkább  a  létbizonytalanság  jellemzi.  A  kiábrándultság, széthúzás   és   csalódottság   napjaiban   arra hívom   fel   híveink   és   minden   jó akaratúember figyelmét, hogy életünk csak részben magánügy:   szavainkkal   és   döntéseinkkel beírjuk magunkat egymás életébe. Szavaink, döntéseink   mindig   közösségünk   ügyét   is alakítják,  életünk  minőségét formálják. Éppen   ezért   jogunk   és   erkölcsi   kötelességünk  gyermekeinknek  felelősségteljes, népünk  és  nemzetünk  értékeit  hűséggel  és becsülettel   ápoló   világot   átadni,   amelybe leadott  voksaink,  szenátorokra  és  képviselőkre  vonatkozó  választásaink  is  beletartoznak.

Az utóbbi idők történései megértették velünk,  hogy  összefogás  nélkül,  eredménytelen   minden   fáradozásunk.   Mindannyian látjuk  a  nagy  veszélyt,  hogy  az  eddigi  eredmények   még   visszafordíthatók,   ha   nincs erős  jelenlét  a  parlamentben  és  nem képviselik kisebbségi  népünk  érdekeit  ott, ahol  rólunk,  életünkről  és  jövőnkről  is döntenek.

Bízom kedves Híveim felelős döntésében, hogy felül tudnak emelkedni a hangzatos  ígérgetéseken,  és  a  megtévesztő  szólamok ellenére is, jövőnk, megmaradásunk és népünk képviselete    érdekében    adják    le szavazatukat  december  11-én. Ehhez  küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.
 


Szám: 1868-2016.
Ferenc pápa szentévet lezáró apostoli levele
November     21-én,  hétfőn délelőtt mutatták   be   a   Szentszék   Sajtótermében Ferenc  pápa tizenöt  oldalas Misericordia et misera kezdetű apostoli levelét, amelyet november  20-án,  vasárnap,  az  irgalmasság jubileumát  lezáró  szentmisén  látott  el  kézjegyével  és  osztott  ki  jelképesen  különböző csoportoknak.

A  levélben  szereplő  négy  rendelet közül, a minket leginkább érintő, hogy mostantól  fogva  minden  felszentelt  pap  rendelkezik   a   joghatósággal,   hogy   az   abortusz  bűnével hozzá fordulókat feloldozza. Ezt   a   felhatalmazást   a   Szentatya   a jubileumi év utánra is megadja papjainknak. Ez  a  felhatalmazás  nem  változtat  a  bűn súlyosságán, amely feloldozása után, megfelelő  penitenciát  kell   alkalmazni   a gyóntatószékben.

„Közülünk  senki  sem  szabhat  feltételt Isten  irgalmassága  számára – szögezi  le  a Szentatya – az   mindig   a   mennyei   Atya ingyenes aktusa marad: feltétel nélküli és ki nem  érdemelt  szeretet.  Nem  kockáztathatjuk meg,   hogy   ellenálljunk   a   szeretet   teljes szabadságának,    mellyel    az    Isten    belép minden   ember   életébe.   Az   irgalmasság ennek  a  szeretetnek  a  konkrét  cselekedete, mely   miközben   megbocsát,   átalakítja   és megváltoztatja  az  életet.  Napjaink  technika uralta  világában  úgy  tűnik,  hogy  megnövekszik  a  sokféle  szomorúság,  magány  és reménytelenség.  Éppen  ezért  van  a  remény, az igazi öröm tanúira.”Szám: 1871–2016.
Bérmálás 2017-ben
Főtisztelendő Testvéreimet emlékeztetem,  hogy  a  jövő  évben  bérmálás  és főpásztori  vizitáció  az  Alcsík-Kászoni, Felcsíki és Marosi kerületekben lesz. Reméljük,  hogy  a  fent  említett  kerületekben, a hitoktatás őszi beindulásával párhuzamosan,    megkezdték    a bérmálkozók felkészítését is. Az  esedékes  évi  programtól  eltérő,  rendkívüli    bérmálás    is    lehetséges,    ha  lelkipásztori   szempontok   azt indokolják. Azon  egyházközségek  lelkipásztorai,  akik  a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb folyó év december 31-ig jelezzék hivatalunknak.
bérmálási  korhatár  továbbra  is  a  betöltött  15  év. Csak megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez. A  bérmálási  időpontokat,  januárban megjelenő  körlevelünkben  fogjuk  közzétenni.


Szám: 1840-2016.
Plébánosi vizsgát tettek

Az érvényben  lévő  főegyházmegyei előírásoknak  megfelelően,  valamint  az  521. kánon  3.§.  értelmében  2016.  november  17-én eredményesen letették a plébánosi vizsgát az alábbi Paptestvérek:

1. Balla Imre - Marosvásárhely;
2. Kiss Endre – Kolozsvár;
3. Veres Stelian – Kolozsvár.

Eredményes   vizsgájukhoz   ezúton   is gratulálunk.  Valamennyien használhatják  a  plébános címet, ha ennek megfelelő kinevezést kapnak.
Ettől  kezdve  kijár  nekik  a Főtisztelendő cím. A  plébánosi vizsgára való előkészület és  annak  letétele  jó  alkalom  arra,  hogy  a
korábban   tanult   anyagot   felfrissítsék,   és elmélyítsék.

A  plébánosi  vizsga  szabályzatának 2.§.-ban ez áll: „Plébánosi  vizsga  nélkül  senki  sem használhatja  a  plébánosi  címet,  nem  kaphat  végleges,  visszavonásig  szóló  igehirdetési    és    gyóntatási    joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.


Szám: 1869–2016.
Papoknak kijáró megszólítás

Főegyházmegyénkben  az   volt  a  korábbi gyakorlat,  hogy  plébánosokat, lelkészeket,  segédlelkészeket  Tisztelendő címmel, megszólítással illettek. Mostani rendelkezésemmel  megváltoztatom  ezt  a  gyakorlatot  és ezután  minden papot,  aki  a  plébánosi  vizsgát  sikeresen  letette, a FŐTISZTELENDŐ cím illeti meg. Ez  a  megszólítás  érvényes az  egyházi  kitüntetettekre is. Most  megjelenő  sematizmusunk  már  ezt a besorolást próbálja gyakorlatba ültetni.Szám: 1796 – 2016.
Lelkipásztori – Teológiai Napok Egerben

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet Lelkipásztori–Teológiai Napokat szervez 2017. január 23-26. között Egerben, a Szent  János  Továbbképző Központban.
Ennek témája: Életadó kapcsolatok – életadó plébánia,
Jelmondata: „Szítsd fel magadban Isten kegyelmét” (2 Tim 1,6).
A  találkozás hétfő délután kezdődik és csütörtökön, az  ebéddel  fejeződik  be.  Kérjük, hogy minden jelentkező elejétől a végéig tervezze részvételét a konferencián! A  háromnapos  együttlét részvételi  díja nem emelkedett:
– Kárpátaljaiak részére: 5.500 Ft
– Erdélyi és délvidéki résztvevőknek: 14.500 Ft
– Magyarországi, felvidéki,  valamint egyéb EU-n belüli résztvevők esetében: 16.700 Ft
Akinek  a  feltüntetett  összeg  kifizetése nehézséget jelent, az jelezze a szervezőknek és   megkeresik   annak   a   módját,   hogyan segítsenek az anyagi teher csökkentésében. Jelentkezni elsősorban interneten  keresztül  lehet:  a w3.oli.katolikus.hu/aktualis honlapcímen,  a  meghívólevél  és  a  program alatti   linkre   kattintva.   Az   atyáknak   és   a munkatársaiknak is külön kell regisztrálniuk magukat!
Aki  papíron  kér  jelentkezési  lapot,  a fejlécben található elérhetőségeken keresztül tegye.
Jelentkezési határidő: december  31.
A   jelentkezéseket  beérkezési   sorrendben  tudják elfogadni!
Érkezés és regisztráció:
2017. január 23-án, hétfőn 11 órától a Szent  János  Továbbképző  Központban. (Eger, Foglár u.6.)
Aki  az  érkezés  napján  is  kér  ebédet, jelezze  ezt  a  jelentkezési  lapon  és  érkezzen meg legkésőbb 13 óráig! (A hétfői ebéd árát, 800  Ft-ot  külön  kell  fizetni  érkezéskor  a helyszínen.)
Az atyáktól kérik, hogy szóljanak más paptestvérnek is a konferenciáról, hívjanak el  olyanokat  is,  akik  eddig  még  nem  vettek részt ezen a rendezvényen! A papokat és diakónusokat kérik, hogy hozzanak  magukkal  zsolozsmáskönyvet  és albát!
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Gyulafehérvár, 2016. november 27-én, Advent I. vasárnapján

†György s.k.
érsek