XIII. Körlevél - 2015. december 8. (Karácsony)

D. a J. Kr.!
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 
 
Szám: 1737–2015.
 
 
D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!
 
Karácsony ünnepe önkéntelenül is a család felé irányítja figyelmünket, hisz Isten úgy akarta, hogy Egyszülött Fia gyermekként szülessék a földre. Ezzel a ténnyel is nyomatékot akart adni annak az elgondolásnak, amelyet házasságnak és családi életnek nevezünk. 
Amint tudjátok, az eltelt két évben kétszer is püspökszinódus volt Rómában, melyek témája a családok lelkipásztori gondozása volt. A Szentatya gyakorlati kérdésekben kért tanácsot a Világegyház püspökeitől. Sajnos, a sajtó félremagyarázta az elhangzottakat, és azt remélte, hogy a Katolikus Egyház megváltoztatja hittételeit. Elfelejtették, hogy a püspökszinódus nem törvényhozó, hanem csak tanácsadó szerv. A Szentatya egyedül – vagy az Egyetemes Zsinattal együtt – csalatkozhatatlan hit és erkölcs dolgában, amikor a legfelsőbb egyházi tanítóhivatal nevében beszél. (A hittudomány kifejezése: „ex cathedra” szól.) 
Mivel a házasságra vonatkozó katolikus tanítást már a tavalyi körlevelemben kifejtettem, most csak Ferenc Szentatyánkat idézem. A püspökszinódust záró beszédében 2015. október 24-én, szombaton mondta: „Azt jelenti, hogy mindenkit arra bátorítunk: értse meg, mennyire fontos a család intézménye, valamint a férfi és nő között megkötött, az egységen és a felbonthatatlanságon alapuló házasság intézménye, és becsülje meg ezeket, mint a társadalom és az emberi élet lényegi alapját.” Más szóval: Ferenc Szentatyánk ismét megerősíti a házasságra és a családra vonatkozó katolikus tanítást. Az idei karácsony ünneplése is jó alkalom, hogy elmélyítsük e bibliai tanítást és imádkozzunk azért, hogy akik ezt az életformát választják, Isten elgondolása szerint akarják megélni házasságukat és családi életüket. 
Keresztény életünkre vonatkozóan rendkívüli szentév kezdődött el most az új egyházi év kezdetén. Ferenc Szentatyánk a Misericordiae Vultus (Az Irgalmasság Arca) kezdetű április 11-én, húsvét második, vagyis az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén kelt bullájával meghirdette az Irgalmasság rendkívüli jubileumát, amely 2015. december 8-án kezdődik a Szeplőtelen Fogantatás főünnepén, és 2016. november 20-án zárul, Krisztus Király vasárnapjával. Mivel az Irgalmasság rendkívüli Szentévét külön körlevélben meghirdettem, ezért itt csak az Isteni Irgalmasság és a Karácsony kapcsolatáról beszélek.
Amikor az első emberpár elkövette az ősbűnt, Isten megkönyörült rajtuk. Még a bánat jelét sem mutatták. Isten mégis megígéri a Megváltót, aki széttiporja a sátán fejét (Ter 3,15). A megváltó eljöveteléről szóló hírt örömhírnek, vagyis görög szóval evangéliumnak nevezzük. A földi száműzetés kezdetén elhangzó örömhír végig vonul az üdvtörténeten a beteljesedésig, a húsvéti misztériumig. Isten végtelen irgalmában egyre többet nyilatkoztat ki a megváltásról. „Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett” (Zsid 1,1-2: a karácsonyi szentleckéből). A második isteni Személy az angyali üdvözletkor testesült meg a Boldogságos Szűzanya szeplőtelen szíve alatt férfi nélkül, a Szentlélek erejéből, hogy az Isten adta törvények szerint kilenc hónap múlva Betlehemben megszülessék. Gyermek-ként jött közénk, hogy ne féljünk tőle. Kitárja kis kezét, mint később a kereszten, hogy mindenkit irgalmába fogadjon. A választott nép szabadulása az egyiptomi rabságból és átkelése a Vörös tengeren a megváltás előképe. A 136(135). zsoltár huszonhatszor ismétli meg – minden zsoltársor végén – „mert irgalma örökké tart”. Így fejezi ki háláját a szabadulásért. Ezért tekintünk Istenbe vetett bizalommal a jövőbe, mert a Karácsony bebizonyította, „hogy irgalma örökké tart”. A karácsonyi szent ünnepeken is, de az irgalmasság évében is a zsoltárossal sokszor imádkozzuk: „Istenünk irgalmas jóságát, mindörökké éneklem”. (Zsolt 88/89/,2) 
 
Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!
 
Gyulafehérvár, 2015. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén
 
 
 †György s.k.
 érsek

Szám: 1795–2015.

 
Az októberben, Rómában lezajlott Családszinódus során tanúi lehettünk annak, hogyan működik körünkben a Szentlélek. Az egyes tapasztalatokból, javaslatokból egy újfajta egyház képe bontakozott ki. Természetesen az egy, szent, katolikus és apostoli Anya-szentegyházé, amely ugyanaz, mint volt, mégis új hangsúlyokkal. Amit a II. Vatikáni Zsinat tanított a világi Krisztus-hívők szerepéről és küldetéséről, azt itt és most már megélt valóságként láttuk. A családok, a családokból álló közösségek szerepe a hit átadásában, az egyházi közösségek, a plébániák építésében és formálásában, de az összes emberi problémában való segítés terén is – a tapasztalat bizonyítja – elsőrendű és kulcsfontosságú. Ez olyan korfordulót mutat, amelyet nem mi szerveztünk, hanem a Szentlélek érlelt meg.
A Családszinódus legjelentősebb eredményei a zárójelentésben kerültek össze-foglalásra, mely rengeteg pasztorális tanácsot, ötletet ad; külön szól – felszólító módban – arról, 
- hogy legyenek családokból álló közösségek mindegyik plébánián; 
- hogy milyen nagy szerepük van a lelkiségi mozgalmaknak, amelyek a családokat és a generációkat összekapcsolják;
- hogy milyen fontos az, hogy közösségként éljük meg a hitünket. Ebbe integrálódjanak a fiatalok, így kapják meg a család és a házasság eszményét, s az esküvő után is egy baráti családokból álló közösség kísérje őket. 
Többször előkerült a dokumentumban, hogy mennyire fontos a házasság távolabbi, közelebbi közvetlen előkészítése, a liturgia megünneplése, valamint a házastársak utólagos közösségi kísérése. 
Szentcsalád Vasárnapjára készülve a názáreti szentcsaládot – Jézust, Máriát és Józsefet – szemléljük. Áldást kérünk Főegyházmegyénk családpasztorációjára (www.csalad.ro); áldást és további lelkesedést az erre kiképzést nyert, helyi vagy egyház-megyei szinten – ebben elkötelezett – papok és világiak számára. A kerületekben elindult jegyeskurzusok, a jegyesoktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek/édesapák, feleségek/édes-anyák, apa/lánya és egyedülállók lelki napjait is tartjuk főegyházmegyei szinten. Idén óriásplakát-kampányt is indítottunk (egyelőre csak Sepsiszentgyörgyön) az abortuszban érintettek védelmében. A helyi önkormányzat bevonásával és önkénteseknek köszönhetően szakmai és lelki segítséget tudtunk nyújtani. Ha egy magzati életet mentettünk meg, értéke akkor is felbecsülhetetlen. Hargita, Kovászna és Maros megyében 2006-tól elindítottuk a Boldogabb Családokért iskolai programot is, melynek célja a családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében. Ma 55 településen, több mint 40 képzett önkéntes végzi ezt a jelentős munkát.
Mindezen tevékenységek anyagi támogatásához járult hozzá a 2014. december 28-án megtartott Főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 34.260 lej volt. 
Megköszönve minden lelkipásztor és plébánia eddigi támogatását, a Főegyház-megyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2015. december 27-én, Szent Család ünnepén. A begyült adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban, vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2016. február 10-ig.
 
 
 
OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053. Târgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor, Nr.61.
Tel: 0265–250–270 (int.109); Fax: 0365–414–187;
Cod fiscal: 27225935
COD IBAN: RO48RNCB0193117470990001
 
 
Az Irgalmasság Szentévében a családpasztoráció rendezvényeire ajánljunk és irányítsunk minél több házaspárt és családot. Legyenek ők ebben a megbomlott világban a béke, a kölcsönös tisztelet és szolidaritás első sejtjei.
 

Szám: 1784–2015.

 
Az eddigi gyakorlathoz híven, főegyház-megyénkben lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak. Engedélyünk hivatkozási száma 1784–2015, mellyel ezt a fakultást a 2016-os esztendőre is meghosszabbítom, a korábbi feltételek mellett.
 

Szám: 1785–2015.

 
A valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes alkalommal az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban. A kérelemhez szükséges mellékelni az egyházi törvényben (1086. kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat (szabadegyezség, jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.
 

Szám: 1786–2015.

 
Mostani rendelkezésemmel meghosszabbítom az előző fakultást és főegyház-megyénkben gyóntatási felhatalmazással rendelkező valamennyi Paptestvéremnek, megadom a külön felhatalmazást az abortusz feloldozásához a 2016-os esztendőre is. Az Irgalmasság Évére külön pápai felhatalmazás adja meg a gyóntató atyáknak, hogy a fenntartott bűnök alul is feloldozzanak. Alkalmazzanak megfelelő elégtételt. A gyónó lelkiállapotának szem előtt tartásával tudatosítsák az elkövetett bűn súlyosságát. 
 

Szám: 1787–2015.

1901–2014. számú leiratommal engedélyeztem lelkipásztorainknak, hogy meg-felelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak, a 2015-ös esztendőben.
Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy – az így megkötött házasságokról, a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.
Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2015-ben megkötött vegyes vallású házasságokról, összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, az új esztendő első napjaiban, január hónap végéig.

Szám: 1788–2015.

 
2015. november 19-én, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően: 
1. Both Dávid Zetelaka
2. Farkas Ervin Brassó-Bolonya
3. Göthér Gergely Szentágota
4. Kovács Károly Sepsiszentgyörgy – Szt.József
5. Kovács Zsolt Kézdimartonos
6. Mihai Zoltán Lajos Gyergyószentmiklós
 
Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvény-könyv (C.I.C.) 521. k. 3§-a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést kapnak.
Bár egyeseket irritál, de ennek ellenére megismételjük a plébánosi vizsgával kapcsolatos korábbi közleményünket:
– A plébánosi vizsga szabályzatának 2§.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló ige-hirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”
Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal érvényt próbálunk szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, annak tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett pap-testvérei előnyt élveznek vele szemben.
A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel. 
 

Szám: 1789–2015.

 
Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy Érseki Hivatalunk 2015. december 23-a és 2016. január 7-e közötti időszakban zárva tart.
A halaszthatatlannak minősülő lelki-pásztori ügyeket ez idő alatt is intézzük. Egyéb hivatalos ügyet, csak 2016. január 7-e után lehet intézni. Kérjük szíves megértésüket!

Szám: 1790–2015.

Az előző évek gyakorlatához híven, ezúton is emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy a 2015-ös év statisztikai adatait 2016. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi Hivatalokba, a korábban közölt szempontok szerint. Ezeket már közöltük, de mostani körlevelünkben is – a biztonság kedvéért – megismételjük.
A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2016. január 31-ig küldik be az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.
A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.
 
Köszönjük megértő közreműködésüket.
 
 
Gyulafehérvár, 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.
 
 
†György s.k.
érsek