Körlevél II. - 2009. április 1.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Tartalom:

Húsvéti körlevél

Főpásztorunk pappá szentelésének 40. évfordulója

Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

Papi továbbképző tételei

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise és a papi ígéretek megújítása

Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

Lelkipásztorkodó papság szándéknyilvánítása

Végrendeletek megírásának ismételt szorgalmazása

Millenniumi televíziós forgatások

Történelmi sematizmus kiadása főegyházmegyénk millenniumi évében

Statisztikai adatok 2008-ból

Könyvajánlás


Szám: 429 – 2009.

Húsvéti körlevél

 

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén, a hirdetések előtt olvassák fel.

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

 Életünkben sokszor haladunk el temető mellett, sokszor veszünk részt temetésen és legalább egy évben egyszer – halottak napján – gyertyát gyújtunk szeretteink, ismerőseink sírján. Boldogan láttam sok helyt, hogy a temető kapuján felirat áll: „Feltámadunk”. Ez már keresztény hitvallás! Mert a temetőt csak a keresztények nevezték el „nyugvóhelynek”, görögül koimétérion, ebből a latin coemeterium és a magyar nyelvjárási szó cinterem (román ţintirim), amelynek szószerinti jelentése „hálóhely, nyugvóhely”. A keresztény ugyanis tudja, hogy a temető csak ideiglenes nyugvóhelyünk. Az utolsó napon megdicsőült testben feltámadunk, és Isten ítélőszéke elé állunk. De vigaszunkra szolgál, hogy – Az fog minket megítélni, aki szeretett minket és életét adta érettünk (vö. Gal 2,20).

Keresztény hitünk alapvető igazsága a feltámadás. Ezen áll és dől minden. Az Úr Jézus feltámadása volt az első. (vö. 1 Kor 15,20) A Hiszekegyben valljuk: „Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat”. Oda vár minket is. Azt akarja ugyanis, „hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok”. (Jn 14,4) A kereszten haldokolva megígéri a bűnbánó jobb latornak: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43) Tehát nem a föltámadáskor, nem a végítéletkor, hanem már halála órájában. Tulajdonképpen ez volt az első szentté avatás: az Üdvözítő kijelenti, hogy a jobb lator vele lesz a Mennyei Atya dicsőségében, vagyis üdvözül. Ezt teszi az Egyház is a szentté avatáskor, amikor isteni jelek alapján kijelenti csalatkozhatatlanul, hogy a szentté avatott Isten boldog színelátásában van, elérte földi élete végcélját, életpéldája ezért követhető, sőt követendő és közbenjár érettünk.

Szent Pál apostol fogalmazta meg ezt a legvilágosabban a korintusi és minden idők híveinek, vagyis nekünk is: „Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. (…) De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.” (1 Kor 15,12-14.20-22)

Szent Péter megvallotta Jézus istenfiúságát. Az Úr Jézus válasza: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek rajta erőt.” (Mt 16,17-18). Az Úr Jézus tehát megígérte, hogy Egyháza a világ végéig fennáll. De nem ígérte meg azt, hogy minden helyi egyház fennmarad. Példa rá a szentföldi és kisázsiai apostoli alapítású egyházközségek, amelyek eltűntek a történelem viharában (pl. a szamaritánus keresztények, vagy Efezus, Laodicea, Kolossze, stb. egyházközségei).

Jó erre felfigyelni, amikor Főegyházmegyénk alapításának ezredévét – a millenniumot – ünnepeljük. Megfigyelhetjük ugyanis, hogy történelmünk folyamán főegyházmegyénk többször átélte a feltámadást. Többé-kevésbé részleges megsemmisülés után mindig új életre támadt, és újra kivirágzott. De a Gondviselés után tőlünk függ, hogy a szentistváni alapítású római katolikus erdélyi püspökség – akármilyen nevet kap az idők folyamán – fennmarad-e a XXI. században, és át tudjuk-e adni a következő nemzedéknek? Hadd említsek néhány példát a feltámadásra ezeréves egyházmegyei történelmünkből...

Szent István királyunk az erdélyi püspökséget 1009-ben alapította. 1241-ben a tatárjárás elpusztította az egész országot. Regináld erdélyi püspök hősi halált halt négy püspöktársával Mohinál, a véres ütközetben. A gyulafehérvári székesegyház üszkös falait látta a menekülő Rogerius. És mégis, Isten akaratából, a második „országalapító” IV. Béla király és a hívek áldozatosságával, a pusztító hordák elvonulása után, új életre sarjadt az egyházmegye.

A XVI. század meghozta a magyarság vallási megoszlását is. Míg az erdélyi szászok teljes egészükben elfogadják Luther Márton reformját, a románok megmaradnak ortodox hitükben, addig a magyarok hosszas küzdelem után három „bevett vallást” ismernek el: a reformátust, az unitáriust és a római katolikust (az 1568-as tordai országgyűlésen), de kikötik, hogy a katolikusoknak püspökük nem lehet Erdélyországban. Százötven évig (1556-1716) Erdély püspöke száműzetésben élt. A pásztor nélkül maradt, megfogyatkozott, kisded nyájat elsősorban Székelyföld egyes részein a megmaradt lelkipásztorok, majd ferences és jezsuita missziós atyák és néhány katolikus világi főúr „Státusa” tartja fenn katolikus hitében, a csíksomlyói Szűzanya oltalmában. A püspök hazatérése után újra virágzásnak indult Szent István erdélyi egyházmegyéje.

1949-ben már teljhatalommal rendelkezett országunkban az ateista kommunizmus. A börtönök megtelnek minden felekezet híveivel és lelkipásztoraikkal. Isten Szolgája, Márton Áron erdélyi püspök is megjárja a kommunista börtönök poklát, hűséges papjaival együtt. De az Isteni Gondviselés úgy akarta, hogy a hatvanöt évig tartó kommunista uralom idején is megtűrt, megalázott módon, korlátozott lehetőségek között, de tovább éljen Szent István öröksége. Az 1989-es fordulatkor megindulhatott az újraéledés és kivirágzás.

Ez az újjáépítés, ez a feltámadás még mindig tart, immár húsz esztendeje. Sok a borúlátó ember, mert sok az elszomorító jel: a társadalom elvilágiasodása, gazdasági krízis és következményei: elvándorlás, népességi csökkenés, „pusztulunk”. Ennek ellenére a Feltámadott Krisztusra tekintek őseink hitével, és merem kiáltani: Testvérek, bízzatok, van Feltámadás! Ha a Gondviselés ezer éven át vezetett és újra meg újra feltámasztott minket, akkor most sem hagyhat el! De elvárja a mi hozzáállásunkat is. Légy Egyházad és nemzeted hitvalló fia, leánya! Mindennapi életeddel tégy tanúságot Krisztus mellett. Felragyogott a Feltámadás éjszakája, eljött a Húsvét ünnepe és a jeruzsálemi üres Szentsírból már sugárzik főegyházmegyénkre is a feltámadás fénye. „Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.” (Róm 13,12).

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2009. április 12-én, Urunk Feltámadásnak főünnepén.

† György s.k.

érsek

a húsvéti körlevél román nyelven >>


Szám: 430–2009.

Főpásztorunk pappá szentelésének 40. évfordulója

 

 

A jubileumi esztendőnek sok szép ünnepe, eseménye van. Ezek közé sorolhatjuk főpásztorunk – Msgr. Dr. Jakubinyi György érsek úr – pappászentelésének 40. évfordulóját is.

Bár a Szatmári Egyházmegye számára szentelte pappá 1969. április 13-án Isten Szolgája Márton Áron püspök úr, papi szolgálatának eltelt 40 évéből 35 évet a Gyulafehérvári Főegyházmegyében töltött el. 1974-től, mint a Szentírástudomány tanára működött a Hittudományi Főiskolán. 1990. április 29-től mint segédpüspök, 1994-től mint megyésfőpásztor szolgál.

Ha az ember ilyen alkalmakkor visszapillant az eltelt időre, az emlékek úgy hullnak lába elé, mint ősszel a sárguló falevelek. Egy pap emlékeiben elevenen él a hivatás megtapasztalása, amely elszólította a szülői ház melegétől, az élet tarka forgatagából. Elevenen él benne aztán az elindulás öröme, amikor a papszentelésben boldog szívvel vette magára a küldetés feladatát, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságának hirdetését. Elevenen él benne a papi szolgálat minden öröme, amelyen keresztül Isten kegyelmi ajándékait közvetítette a gyermekek, fiatalok, felnőttek és öregek felé, s amelyek főleg munkája nyomán gyümölcsöt is termettek. De elevenen él benne minden kudarc, sikertelenség is, amelyek Péter apostol szavait adják ajkára: „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk” (Lk 4,5). Elevenen él benne minden kereszthordozás is, amely a Krisztust követők osztályrészévé válik, hisz Krisztus szeretetének egyik legnagyobb bizonyítéka, ha nemcsak küldetését, nemcsak hatalmát, de keresztjeit is megosztja övéivel.

Az ilyen emlékek nyomán méltó és igazságos, hogy hálát adjon Isten szolgája az Istennek. Ezt teszi főpásztorunk is, amikor volt osztálytársaival együtt hálaadó szentmisét mutat be a gyulafehérvári székesegyházban.

Pappászentelésekor ezt a jelszót választotta: Magnificat – Magasztalja lelkem az Urat! A Szűzanyától kölcsönözött szavakkal teszi ezt a hálaadást most is. Vele együtt szeretnénk az évfordulón magasztalni az Urat mindazért, amit tehetségén keresztül kapott az Úrtól, s amit általa adott főegyházmegyénknek és népünknek – tanári munkáján, írásain és pásztori szolgálatán keresztül.

Isten áldja meg és segítse további munkájában, s tartsa meg népének szolgálatában, erőben és egészségben.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket és Kedves Híveinket, hogy az évfordulón imáikban emlékezzenek meg Főpásztorunkról:

„Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt”. (Szentmise)

Testvéretek az Úrban –

Gyulafehérvár, 2009. március 25-én,

Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén.

Tamás József

segédpüspök,

általános helynök

 


Szám: 471–2009.

Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

 

Szeretettel emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy ebben az évben is a nagypénteki Szent Sír persely bevételét a Szentföldi Egyházak támogatására fordítjuk. Ezt a gyűjtést az Apostoli Szentszék felkérésére szorgalmazzuk.

A gyűjtésből származó összeget jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahol összesítik, és a rendeltetés megjelölésével továbbítják az érsekség gazdasági hivatalába.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől. Ezt általában a főegyházmegyei sajtóban is közzétesszük – híveink tájékoztatására.

 


Szám: 423–2009.

Papi továbbképző tételei

 

Mellékelten megküldjük az idei papi továbbképző tételeit – az érdekeltek figyelmébe ajánlva. Ezeken való részvétel nem fakultatív.

A Plébánosi vizsga új rendje címen kiadott legutóbbi rendelkezésünk 247–1999. február 6-án jelent meg és annak idején körlevélben is közzétettük. Ebből idézünk emlékeztetésképpen:

„1.§. A plébánosi vizsga célja megállapítani, hogy a vizsgázóban megvan-e az önálló lelkipásztorkodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás, eleget tud-e tenni azoknak a követelményeknek, amelyeket az egyházjog és az egyházmegyei rendelkezések a plébánostól megkívánnak. Ezenkívül alkalmat ad a Főpásztornak, hogy megállapítsa: van-e a jelöltnek képessége és készsége, hogy igényesebb helyi vagy egyházmegyei feladattal is megbízhassa.

 

2.§. Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat az egyházmegyében végleges visszavonásig szóló plébánosi és gyóntatási joghatóságot, nem igényelhet áthelyezést és nem részesülhet kitüntetésben. Ilyen esetben csak mint plébániai kormányzó kap kinevezést, az Egyházi Törvénykönyv 540–541.k. értelmében.

 

3.§. A vizsgázás kötelezettsége vonatkozik a főegyházmegye területén a lelkipásztorkodásban működő papokra és a lelkipásztorkodásban működő szerzetesekre. Akik papságuk 8. évét betöltötték, már kötelesek is vizsgázni. Ezt a határidőt kivételes esetben a Főpásztor egy évvel meghosszabbíthatja. További hosszabbítást nem kaphat, és aki a határidőn belül nem jelentkezik a vizsgára, a Főpásztor visszavonhatja a prédikálási és gyóntatási joghatóságát, semmiféle segélyt, kedvezményt nem kaphat, fizetési kategóriában nem léphet előbbre és más szankcióban is részesülhet.

 

4.§. Vizsgára állhatnak azok a papok, akik a négyévi továbbképző tanfolyamon résztvettek, és a továbbképző-vizsgákat eredményesen letették.”

6.§. A vizsga alól felmentést kapnak hivatalból:

1. – Azok, akik a teológiai tudomány bármelyik ágából doktori vagy licenciátusi képesítést szereztek.

2. – Akik legalább öt éven át a hittudományi főiskolán tanítottak.

3. – A Főpásztor a vizsgáztató bizottság hozzájárulásával felmentheti azokat, akik a teológiában való jártasságukat és lelkipásztori rátermettségüket már közismert módon tanúsították.

4. – Azok, akik az utóbbi öt évben valamely tantárgyat a Levelező Tagozaton tanítottak, a Főpásztor felmentheti az írásbeli dolgozat és az általa tanított tárgy szóbeli vizsgája alul.

 

EGYHÁZJOG

 

 1. Természetes és jogi személyek, 96 – 123. kk.
 2. A jogcselekmények, a kormányzati hatalom, 124 – 144. kk.
 3. Az egyházi hivatalok 145 – 156. kk.
 4. A világi krisztushívők kötelességei és jogai 224 – 231. kk.
 5. A klerikusok kötelességei és jogai, a klerikusi állapot elvesztése 273 – 293. kk.
 6. A részegyházak és a bennük levő hatóság 368 – 430. kk.
 7. A házasság: a lelkipásztori gondoskodás és a házasság megkötését megelőző teendők 1063 – 1072. kk.
 8. A házasságot érvénytelenítő akadályok 1073 – 1094. kk.
 9. A házassági beleegyezés 1095 – 1107. kk.
 10. A házasság megkötésének formája 1108 – 1123. kk.
 11. A vegyes házasságok 1124 – 1129. kk.
 12. A házastársak különválása 1141 – 1155. kk.
 13. A büntetések és más büntető intézkedések 1331 – 1340. kk.
 14. Büntetendő cselekmények a vallás ellen és az egyház egysége ellen 1364 – 1369. kk.
 15. Büntetendő cselekmények az egyházi hatóságok ellen és az egyház szabadsága ellen 1370 – 1377.
 16. Az egyházi tisztségek bitorlása és a tisztségek gyakorlása során elkövetett büntetendő cselekmények 1378 – 1389. kk.
 17. Büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen 1392 – 1396. kk.
 18. Büntetendő cselekmények az emberi élet és szabadság ellen 1397 – 1398. kk.

 

Bibliográfia

ERDŐ, P., Egyházjog, Szent István Társulat, Bp. 1991.

 

ERKÖLCSTAN

 

 1. Az erkölcsteológia fogalma és módszere (Történeti kibontakozás. Az erkölcsteológia meghatározása. Az erkölcsteológia mint tudomány. Az erkölcsteológia érvelési módjai és mai módszere). Az erkölcsi cselekvés sajátos természete (Aquinoi Szt. Tamás megkülönböztetése. Tudatosság, szándékosság. Az erkölcsi cselekvés természete és a kettős hatás elve. Dilemma, kompromisszum).
 2. Jézus Krisztus etikája. A hegyi beszéd (tartalma, értelmezése és érvényessége, sajátossága). A Törvény tekintélye és a hegyi beszéd. Jézus Krisztus etikájának lényeges elemei (megtérés, embertárs iránti szeretet, a kereszt motívuma).
 3. Az emberi szabadság értelmezése (a szabadság fogalma, szituált szabadság, ösztönalkatunk, félelem és agresszió). A cselekvés szabadságának csökkenése vagy hiánya (külső kényszer, félelem, rendezetlen vágyak, hipnózis, kábítószer, szuggesztió, tömegszuggesztió). Szabadság az Ószövetségben. Szabadság az Újszövetségben. Tanítóhivatal a szabadságról.
 4. A törvény (fogalma, formái, természetes erkölcsi törvény és legfontosabb elvei). Pozitív isteni törvény (Ószövetségi törvény, Újszövetségi törvény). Emberi törvény (Krisztus követésének fényében. Az emberi törvény kötelező ereje).
 5. A lelkiismeret lényege: használt kifejezések körülírása, őslelkiismeret, lelkiismeret és okosság, az erkölcsi tudat, a lelkiismeret működése. A lelkiismeretről vallott felfogás fejlődése: lelkiismeret a népek öntudatában, lelkiismeret a Szentírásban, biblikus témák, patrisztikus kor, a lelkiismeret szemlélete a középkorban, lelkiismeret az újkorban, az egyház hivatalos tanítása a lelkiismeretről.
 6. A bűnfogalom különböző szintjei: erkölcs előtti színt, csak erkölcsi színt, igazi értelemben vett bűnfogalom. Krisztus-követés és bűn. Bűn a Szentírás tanításában. A bűn fogalma a szentatyáknál, a középkorban és a Tanítóhivatal szerint. Hangsúlyeltolódások a bűnfogalom területén. A bűn teológiai értelmezése. A bűn fajtáinak általános felsorolása (eredete szerint, jelenléte szerint, az aktuális bűn alfajai, főbűnök). Halálos bűn - bocsánatos bűn: a megkülönböztetés alapja, a különbség lényege, megkülönböztetés a gyakorlatban.
 7. A keresztény hit: fogalmának megvilágítása. A hit problémája és időszerűsége. A keresztény hit meghatározása. Egzisztenciális hit. A hit bibliateológiai értelmezése. A keresztény hit paradoxonai. A keresztény hitből fakadó kötelességek: a hit megismerésének, megvallásának, terjesztésének, a veszélyeztetett hit megvédésének kötelessége. A Tanítóhivatal nyilatkozásai elfogadásának kötelessége.
 8. A remény termékenysége és tévútjai: az Egyház mint a remény hordozója. A világért tevékeny, felelős remény. A remény mint a lelkierő fedezete. Bűnök a keresztény remény ellen.
 9. Az embertársi szeretet különböző megnyilvánulásai: szeretet a családban. Az embertárs szeretetéből fakadó tisztelet és a becsület. Őszinteség a szeretetben. Az irgalmasság cselekedetei. Az ellenség-szeretet. Bűnök a szeretet ellen.
 10. Az emberi élettel kapcsolatos keresztény felelősség: Mesterséges megtermékenyítés. A géntechnika bioetikai kérdésfelvetései. A Hittani Kongregáció állásfoglalása. Abortusz, öngyilkosság, gyilkosság, önvédelem, halálbüntetés, háború.
 11. A keresztény házasság alapvonásai: a keresztény házasság új képe; a keresztény házasság mint szentség. A termékeny és felelős házastársi szeretet: házastársi szeretet és szerelem; a házasság termékenysége és a családtervezés; a természetes családtervezés alapvető szempontjai. Felbonthatatlan házasság és válások.

Bibliográfia

BODA L.: A keresztény erkölcs alapkérdései (Erkölcsteológia I.), Budapest 1993.

 • Isten országa közöttünk (Erkölcsteológia II.), Budapest 1993.
 • Emberré lenni vagy birtokolni? (Erkölcsteológia IV.), Budapest 1994.

VARGA A.: Az erkölcsi élet alapjai. Teológiai Kiskönyvtár IV/6., Róma 1978.

 • Élet és erkölcs. Teológiai Kiskönyvtár IV/6b., Róma 1980.

HÄRING B.: Krisztus törvény I. Németh Mihály (ford.), Pannonhalma-Róma 1997.

 • Krisztus törvénye II. Németh Mihály (ford.), Pannonhalma-Róma 1998.

ALSZEGHY Z.: A házasság. Teológiai zsebkönyvek 8. Agapé, Szeged 1994.

KIRÁLY E.: A keresztény élethivatás I-III., Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek, Gyulafehérvár.

 

Dokumentumok

 1. A II. Vatikáni Zsinat Tanítása. Dr. Cserháti József – Dr. Fábián Árpád (szerk.), Szent István Társulat. Budapest.
 2. Katolikus Egyház Katekizmusa
 3. VI. Pál: Az emberi élet továbbadása (Humanae vitae). l. Amit Isten egybekötött. Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról. Szent István Társulat, Budapest 1986.
 4. Hittani Kongregáció: Instrukció a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról (Donum vitae). Családi Iránytű 5. Magzatvédő Társaság. Szent Gellért Egyházi Kiadó 1990.
 5. II. János Pál: Evangelium vitae. Enciklika. Szent István Társulat, Budapest 1995.
 6. A Boldogabb Családokért. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon. Budapest 1999.

DOGMATIKA

1. a) Az Eucharisztia áldozati jellege hogyan tükröződik Jézus alapító szavaiban, gesztusában? Önajándékozás, önmagát kiszolgáltatás; kenyér, kehely – jelek a jelben; „Vegyétek!” „Ezt cselekedjétek”– visszaemlékezésre buzdít; b) Mi a koinónia jelentése az 1 Kor 10,16 sk-ben? Részesedés közösen; kenyér és bor vétele közösséget közvetít;

2. Az Eucharisztia-alapító szavak milyen ószövetségi hagyományokra és helyekre utalnak Lk-nál (és Pálnál) és Mt-nál (és Mk-nál)? Mt, Mk – Sínai szövetség (áldozati vér); Pál, Lk – „Ezt cselekedjétek” zsidó ünnepi lakoma;

3. Hogyan fejeződik ki az utolsó vacsora és az Eucharisztia-ünneplés eszkatológikus vonása az Újszövetségben? Mindkettő eszkatológikus jel; Maranatha (Jöjj el – Urunk eljött) kérés és hálaadás egyszerre; jövő és jelen egyszerre;

4. Mik a görög és a latin egyházatyák Eucharisztia-teológiájának fő jellemzői? Görög: anamnézisz, megjelenítő emlékezés, az üdvösségtörténet láthatóvá lesz, Jézus története is; Latin: Szent Ambrus-átváltoztatás; Szent Ágoston- szentségi jel;

5.Kik az első és a második eucharisztikus vita szereplői és milyen nézetekkel?

a) Radbertus (euch.test=földitest)-Rathramnus (képletes);

b) Toursi Berengár (szimbólum)-Candida (elfogadtatja az azonosságot) ;

6. Mi a transsubstantiatio jelentése és jelentősége? Átlényegülés – a lényeg (szellemi) változik, az akcidens (érzékelhető) nem;

7. A Trentói zsinat szerint mi az összefüggés Krisztus golgotai keresztáldozata és a szentmise között? Zsidókhoz írt levélhez nyúl vissza. Nem a keresztáldozat megismétlése, vagy kiegészítése, hanem ábrázolása és emlékezete.

8. Melyek voltak a reformáció fő kifogásai az Eukarisztia katolikus értelmezése és gyakorlata ellen? Miseáldozat (ellentmond a Zsid.: „egyszer és mindenkorra”?) –- Valóságos jelenlét – Laikusok kehely áldozása (nem megvonható)

9. Mit tanított Luther, Zwingli és Kálvin az Úr Jézus eucharisztikus jelenlétéről? Luther: valós jelenlét, de az átlényegülést kritizálja; Zwingli: hívők átváltozása; Jézus nem lehet test szerint benne; Kálvin: nem Krisztus száll le, hanem minket emel fel

10. Mit tanít a 2. vatikáni zsinat Krisztus jelenléti módjairól (SC 7)? Nem csak a kenyérben és borban van jelen, hanem a többi szentségben, az igehirdetésben és az egybegyűlt közösségben is.

11. Említsen 3 dokumentumot, mely a szentségekről folyó ökumenikus párbeszédben nagy jelentőséggel bírnak? Pld. Az Úrvacsora (1978) Közös Nyilatkozat (1982) Tanítás-elítélések – egyházakat elválasztók?(1986) stb.

12. Határozza meg, hogy az Eukarisztia teológiájában mit jelentenek a következő kifejezések: anamnészisz (hálaadó és megjelenítő emlékezés az utolsó vacsorára)transsignificatio(kenyér és bor Krisztus teste és vére lesz)transfinalisatio(egybegyűltek átváltozása az Atya gyermekeivé)consecratio(a pap a kenyeret és bort Krisztus testévé és vérévé alakítja)

13. Sorolja fel az Eukarisztia-misztérium ünneplésének és értelmezésének fő szempontjait: Az eucharisztia az egyház központi ünnepe; benne az egyház alapszerkezete mutatkozik meg: összejövetel, közösség; fölszentelt pap általi vezetés;

14. Milyen érvek szólnak az Eucharisztiában való interkommúnió (ökumenikus Eucharisztia-ünneplés) ellen? 1) nincs egyetértés a hitvallásban (áldozat, valós jelenlét) 2) egyházi rend szentségének híja 3) az Eucharisztia az egység jele (korai lenne);

 

Ajánlott irodalom

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK), Budapest 1994.

A Keresztény Egységtitkárság Ökumenikus Direktóriuma , Budapest 1983.

II. Ökumenikus direktórium az ökumenizmus elveinek és szabályainak alkalmazásáról , (Ford. Diós István) Budapest 1996.

Babos István, Az Egyház szentségei, Agapé 1996.

Babos István, A szentségek. Életünk értelmét összefoglaló és annak irányt adó szertartások, Róma 1977.

Buttykay Antal, Az eucharisztia dogmájáról, Budapest 1942.

Gánóczy, Sándor, Bevezetés a katolikus szentségtanba, Pannonhalma 2006.

Gerhard Ludwig Müller, Katolikus dogmatika, A teológia tanulmányozásához és alkalmazásához, Budapest 2008.

Görbe József, Az Eucharisztia. Teológiai meditáció, Budapest 1997.

Guardini, Romano, Örökmécs, Budapest 2000.

II . János Pál, Ecclesia de eucharistia vivit, Az Egyház az Eucharisztiából él enciklika, Budapest 2003 .

Jungmann, Josef Andreas , A szentmise, Eisenstadt 1977.

Lafont, Ghislain, A katolikus egyház teológiatörténete, Budapest 1998.

Monfort, François, Találkozások Jézus Krisztussal. A szentségek, Bécs 1979.

Nemeshegyi Péter , Az eukarisztia , Róma 1975.

Nemeshegyi Péter, Az Eukarisztia, Teológiai Kiskönyvtár, III. 6, Róma 1975.

Nemeshegyi Péter , Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Az eukarisztia teológiája , Szeged 1994.

Paschasius Radbertus, Ratramnus , Az Úr testéről és véréről, Budapest 2001.

Pataky Géza , Az oltár világa. Eucharisztikus vademecum, Budapest 1963.

Richter, Klemens, Mi mindent jelez a liturgikus konstitúció?, in Mérleg 2003/3, 259–278.

Schneider, Theodor (szerk.), A dogmatika kézikönyve, II. kötet, Budapest 1997.

Tomka, Ferenc, Szentségek az érdeklődés központjában, in Vigilia 1976, 577–585.

Varga László, A titok ünnepléséből közösség születik, in Teológia 1990, 168–177.

Vorgrimler, Herbert, Új teológiai szótár, Budapest 2006.

Weissmahr Béla, Jézus Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. Adalékok a transzszubsztanciáció teológiai értelmezéséhez, in Szolgálat 1981/52, 10–19.

Taufe, Eucharistie und Amt, Frankfurt-Paderborn , 1982. Magyar fordítása megtalálható a http://www.dialogue.hu lapon Keresztség, úrvacsora, lelkészi szolgálat – „Limai dokumentum” (1982) / Baptism, Eucharist and Ministry – „Lima Document” címen.

XVI. Benedek pápa , Sacramentum caritatis, A szeretet szentsége kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás, Róma 2007 in

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_hu.html


Szám: 466 – 2009.

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise és a papi ígéretek megújítása

 

A hagyományhoz híven az idén is megtartjuk Székesegyházunkban a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisét, amely egyben főegyházmegyénk papságának is az ünnepe – és millenniumi ministráns és hittanos zarándoklat is.

A szentmisében megszenteljük az olajakat és a jelenlévő Paptestvérek megújítják szentelésben tett ígéreteiket. A közösen bemutatott szent áldozatban hálát adunk a kapott hivatásért és ennek gyakorlásához kapott bőséges isteni kegyelmekért.

Ezúton is szeretettel hívjuk Főegyházmegyénk valamennyi papját, a szerzeteseket és a nyugdíjasokat is beleértve, hogy koncelebrált szentmisével fejezzék ki együvétartozásukat a Főegyházmegye Főpásztorával és rajta keresztül az egész Egyházzal.

A nagycsütörtöki olajszentelő szentmise április 9-én, délelőtt 10.00 órától kezdődik .

Az ünnepségre jövő Paptestvérektől azt kérjük, hogy hozzanak magukkal albát. Szentmise előtt az érseki hivatalban minden jelenlevő Paptestvér kazulát kap. Beöltözés után körmenetben vonulunk Székesegyházunkba, ahol a kijelölt helyeket elfoglalják.

A szentmise után körmenetben visszük a megszentelt olajakat az érseki palotába. Ezt követően minden jelenlévő Paptestvéremet szeretettel hívom és várom az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy közösen elfogyasztott szerény agapé keretében is együtt lehessünk.

A kerületek képviselői ez alatt vehetik át, az érseki kápolna előtt – megbízottunktól – a kerületnek járó szent olajakat.


Szám: 426–2209.

Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

 

A gyulafehérvári Gr. Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2009/2010-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2009. szeptember 14-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, vagy kántori oklevelet óhajtanak szerezni (ez opcionális), vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni. A 2009/2010-es iskolai évtől kezdődően – szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német, francia) biztosítunk mindazoknak, akik ezt vállalják és óhajtják.

A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb május 15-ig jelentsék be szándékukat – plébánosuk által, vagy plébánosuk tudtával és írásos ajánlásával iskolai hitoktatójuk által – a Kisszeminárium igazgatóságán.

 

I. vizsgaszesszió

BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gr. Majláth G. Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

ANYANYELVI PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2009. június 12-15.

A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.

Igazgató, titkárnő

2009. június 16-18.

Anyanyelvi próba (szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

Magyar szakos tanár

2009. június 19.

Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése.

Titkárnő

KÉPESSÉGVIZSGA

2009. június 12-15.

- Beiratkozás a képességvizsgára

Igazgató, titkárnő,

2009. június 16-18.

- A képességvizsga lezajlása

2009. június 19.

- A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.

2009. június 20.

- A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása - elektronikus és postai úton - a megyei vizsgáztató bizottságokhoz. A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok / osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.

2009. június 22.

- A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása. A sikeres képességvizsgát követően felvett tanulók névsorának továbbítása - elektronikus és postai úton - az Országos Felvételi Bizottsághoz.

2009. június 23-27.

- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

II. vizsgaszesszió

BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gr. Majláth G. Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

KÉPESSÉGVIZSGA + ANYANYELVI PRÓBA

2009. július 6.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

Igazgató, titkárnő,

prefektus (szállás)

2009. július 7-8.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

Igazgató, spirituális,magyar szakos tanár

2009. július 9.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások megoldása.

A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása.

- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

Igazgató, titkárnő

2009. július 10.

- A fel nem vett tanulók továbbirányítása.

 

2009. július 12.

A II. vizsgaszesszióban felvett tanulók adatainak továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

Igazgató, titkárnő

III. vizsgaszesszió

BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gr. Majláth G. Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

KÉPESSÉGVIZSGA + ANYANYELVI PRÓBA

2009. augusztus 1.

- Képességvizsgát, valamint az anyanyelvi próbát tartó tanintézmények megnevezése.

Igazgató, titkárnő,

prefektus (szállás)

2009. aug. 1-5.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból). A képességpróbán felvett tanulók beírása.

Igazgató, spirituális,magyar szakos tanár

2009. aug. 1-10.

- A sehová be nem osztott tanulók továbbirányítása.

 

2009. aug. 12.

A III. vizsgaszesszióban felvett tanulók adatainak továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

Igazgató, titkárnő

 

A KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI HITTANBÓL

 

A hittan képességvizsga szóbeli és írásbeli próbákból áll. Sikeres szóbelit követhet írásbeli tesztelés.

 

VIII. oszt. – (írásbeli teszt alapján) Bajtai Zsigmond: Aki hisz, üdvözül című hittankönyvből:

Biblia (15-18.) – Teremtés, gondviselés (28-33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48.) – Legyen meg a te akaratod! (54-59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67-71.) – Jézus egyháza (79-83.) – Az egyház elöljárói (88-92.) – A keresztség (115-120.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147.)

VII. osztály– (írásbeli teszt alapján) Katolikus egyháztörténelem című hittankönyvből:

(Összeállította: Gál László)

Az őskeresztények tanúságtétele (9-11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12-14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29-31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41-44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45-47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51-53.) – Assziszi Szent Ferenc (58-59.) – Mórus Szent Tamás az angol szakadás vértanúja (82-83.) – Loyolai Szent Ignác (83-84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114-116.)

***

Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyvből (szóbeli vizsgára – elbeszélgetés formájában) az alábbi témák:

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19-23.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54-58.) – Az Úr napját szenteld meg! (60-65.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71.) – Testi és lelkiélet védelme (86-92.) – Tiszta élet (93-98.) – Igazság és becsület (106-110.) – Az egyház parancsai (112-117.)

 

Az iratokat tartalmazó dossziét 2009. június 12-15. között kell letenni az iskola titkárságán, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy;
 2. Igazolás a VIII. osztály sikeres elvégzéséről - az egységes dolgozatok (VII-VIII.oszt.) jegyeivel;
 3. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képességvizsgát tartunk!
 4. Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverinţă de vaccinări);
 5. Ellenőrző könyvecske;
 6. Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
 7. Keresztelési és bérmálási anyakönyvi kivonat;
 8. Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
 9. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
 10. Személyazonossági igazolvány-másolat.

 

Bővebb felvilágosításért a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”
510009. ALBA IULIA – Str. Păcii, nr. 4.
– – – Tel./fax: 0258-819869.
E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro – Honlap: http://www.gmgkliceum.ro

 

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért.

Érdeklődni lehet a fenti címen.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!


Szám: 467–2009.

Lelkipásztorkodó papság szándéknyilvánítása

 

Szeretettel emlékeztetjük ismételten Tisztelendő Testvéreinket, hogy Főegyházmegyei Zsinatunk határozatait tartalmazó Zsinati Könyv (Zs.K.) rendelkezéseit 2001. december 2-től törvényerőre emeltem.

A 118. Rendelkezés a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati időt 5–15 évi keretben jelöli meg. Ez nem jelenti azt, hogy 15 évnél többet nem maradhat egy helyen a szolgálatot végző lelkipásztor. Csupán a szándéknyilvánítást szorgalmazza a rendelkezés, amelynek értelmében „tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.

Ez a szándéknyilvánító készség mindenkitől elvárható, aki mostanig tizenöt évet szolgált egy helyen. A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a tizenöt év számítása nem 2001-től kezdődik, hanem a mostani működési helyre történt helyezés időpontjától. Ez azt jelenti, hogy a törvény érvénybe lépésétől kezdve mindenkire vonatkozik, aki tizenöt évet töltött egy helyen.

Ha valaki nem tenne eleget a fenti rendelkezésben előírt kötelezettségének, a főpásztor így is élhet a lehetőséggel, és más egyházközséget jelölhet ki működési területül.

A szándéknyilvánítás és felajánlási készség csupán könnyíti és gördülékennyé teszi az ügyintézést.

Ezúton is köszönjük a Paptestvérek áldozatkész szolgálatát és megértő együttműködését – a lelkek üdve érdekében.


Szám: 478–2009.

Végrendeletek megírásának ismételt szorgalmazása

 

A papok végrendelete ügyében legutóbb a 380 – 2008. szám alatt megjelent körlevelünkben rendelkeztünk. Ebben részletesen tájékoztattuk Paptestvéreinket a végrendelettel kapcsolatos tudnivalókról. Ismételten felkérjük azokat, akik még nem tettek eleget a leiratban foglaltaknak – haladéktalanul pótolják mulasztásukat.

A fent említett leiratban szerepelt: „ Ezúton is felkérjük Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy ellenőrizzék, megvan-e kerületük minden papjának a végrendelete, a fenti rendelkezések értelmében. Szorgalmazzák a hiányzó végrendeletek elkészítését, és 2008. május 1-ig tegyenek jelentést ezzel kapcsolatosan.”

Ezt a határidőt meghosszabbítom 2009. május 1-ig. Valamennyi főesperesi hivataltól a megadott időpontig jelentést kérek.

Tisztelendő Testvéreim megértő és cselekvő közreműködését ezúton is köszönjük.


Szám: 431–2009

Millenniumi televíziós forgatások

 

A millennium évében örvendetes módon három televíziós forgatócsoport is járja a főegyházmegyét, hogy – különböző anyagokat készítve – a nagy nyilvánosságnak is bemutassa főegyházmegyénk életét. A Román Televízió magyar adása képviseletében Tövissi Ildikó, a Duna Televízió vallási szerkesztősége nevében pedig Barlay Tamás készít bemutatókat a főesperesi kerületekről, valamint riportokat főegyházmegyénk kiemelkedő személyiségeiről a két televízióval megkötött médiapartnerségi szerződés értelmében. Emellett a Maksay Ágnes által képviselt Video Pontes Stúdió az érseki hivatal megrendelésére dokumentumfilmet készít főegyházmegyénk múltjáról és jelenéről.

A Román Televízióval, illetve a Video Pontes Stúdióval kötött szerződés értelmében főegyházmegyénk biztosítja a forgatások alatt a 2–3 tagú forgatócsoport elszállásolását. A forgatócsoportok érkezéséről előzetesen értesítjük az érintett plébániákat. Ahol a helyi körülmények nem teszik lehetővé, hogy az érintett plébánia szállásolja el a csoportot, kérjük, időben jelezzék a Pénzügyi Kamarának, hogy megfelelő szállást tudjunk keresni a stábnak.

Kérjük a Paptestvéreket, hogy fogadják szeretettel a televíziós forgatócsoportokat, mivel főegyházmegyénk ügyéért munkálkodnak.


Szám: 479–2009.

Történelmi sematizmus kiadása főegyházmegyénk millenniumi évében

 

Főegyházmegyénk alapításának millenniumi jubileumára történelmi sematizmust szeretnénk megjelentetni. Az évforduló nagyon hamar tovatűnik a maga ünnepségeivel, de szeretnénk maradandó emléket állítani – mostani életünkről – a későbbi nemzedékeknek.

E nagy mű megalkotásához valamennyi Paptestvér közreműködése szükséges. Az alábbi szempontok alapján elkészített anyagot 2009. május 31-ig adják le a kerületi főesperesi hivatalba.

Minden kerületi központban legyen e témában jártas – külön megbízott, aki összegyűjti a beérkező anyagot, rendszerezi és az esetleges hiányosságok pótlásánál is segítséggel szolgál.

A szerkesztésnél figyelembe vesszük az esedékes nyári helyezéseket, és ezek lezárása után fogjuk véglegesíteni az anyagot. Terveink szerint, a millenniumi év lezárása után, valamikor az év végén jelenhetne meg a tervezett történelmi sematizmus.

 

Plébánia /filiák/ adatai a millenniumi sematizmushoz

 

  1. A plébánia pontos megnevezése.
  2. A templom titulusa – védőszentje.
  3. Örökös szentségimádási nap/napok megjelölése.
  4. Pontos postacím, telefon, fax, mobil, E-mail elérhetőségek megadása.
  5. Filiák adatai: Helység neve – a templom vagy kápolna titulusa, védőszentje. Ez minden egyes miséző helynél legyen feltüntetve. Ahol háznál, alkalmi misézés van – azt külön kell megjelöltetni.
  6. Plébános vagy lelkész neve és eddigi címei.
  7. Káplán vagy káplánok neve.
  8. Kántor neve. Megjelölni, hogy főállásban van-e, vagy csak alkalmi szolgálatvégző. Jelezni azt is, hogy milyen végzettséggel rendelkezik.
  9. A hitoktatók neve, végzettségük. Csak azon hitoktatókat lehet szerepeltetni, akiknek a hitoktatáshoz főpásztori megbízásuk van.
  10. Az egyházközség történetét, legalább egy fél oldal terjedelemben. (A4-es lapon, rendes sortávolsággal). Fontos tudni, hogy nem a templom, hanem az egyházközség történetének összefoglalóját kérjük.
  11. A hívek lélekszáma, a lelkipásztori nyilvántartás alapján – mind a máterből, mind a filiákból külön-külön.
  12. A lelkipásztorok (plébános és káplánok) arcképe.
  13. A plébániatemplomról, valamint a filiák történelmi jelentőségű templomairól és kápolnáiról készült felvételek is szerepelni fognak.

 

Megjegyzés

A 12. és 13. pontban szereplő felvételek elkészítését az érseki hivatal intézi.


Szám: 468 – 200.

Statisztikai adatok 2008-ból

 

Az Apostoli Szentszék kérésére, ebben az évben is beküldtük Főegyházmegyénk múlt évi statisztikai adatait. Az összesített adatokat előre megküldött nyomtatványok kitöltésével, a Nunciatúrán keresztül továbbítottuk a Szentszéknek.

Kihasználjuk az alkalmat, hogy köszönetet nyilvánítsunk a Főtisztelendő Főesperes uraknak és Paptestvéreknek, a határidőre beküldött adatokért. Köszönjük megértő és segítő közreműködésüket.

A körlevélhez csatolt táblázatban ismertetjük az elmúlt év legfontosabb statisztikai adatait. Ezeket főesperesi kerületekre lebontva részletezzük.


Szám: 432–2009.

Könyvajánlás

 

 1. Megjelent Főtisztelendő Oláh Dénes – Kolozsvár–szentpéteri plébános – Szavad fáklya lábam elé, világosság az utamon (Zsolt 119, 105) c. könyve, amely vasárnapi elmélkedéseket tartalmaz az „A” év szentírási szakaszai alapján. A most könyvformában is kiadott anyag már megjelent a „Vasárnap” c. katolikus hetilapban – Vasárnapi örömhír című rovatban. Megrendelhető a szerzőtől.
 2. Megjelent Prof. Dr. Csávossy György Hív a harang c. könyve, amely a liturgikus évben elhangzott evangéliumokkal kapcsolatos elmélkedéseket tartalmazza. Ezek korábban a „Vasárnap” c. katolikus hetilapban láttak napvilágot.

A könyv beszerezhető a Mentor Kiadó könyvüzleteiből.

 1. Nagyontisztelendő Sebestyén Péter szentszéki tanácsos, marosvásárhelyi plébános szerkesztésében és kiadásában az alábbi könyvek jelentek meg:

Lukács az ikonfestő evangélista

– rádiós katekézisek szent Lukács evangéliumáról.

Ára: 15 RON.

Kis kertembe rozmaringot ültettem

– népdalok szövegei

Ára: 10 ron

Kihívás és szolgálat

– cikkek, prédikációk

Ára: 10 RON

Örömhír

– rádiós katekézisek

– hegyi beszédről – Szent Máté evangélista szerint

Ára: 10 RON

Nézz az ég felé – cikkek, kisesszék

  • ünnepi beszédek

Ára: 10 RON

Készenlétben

  • tanulmányok, kisesszék

Ára: 10 RON

Agapétól – Zsoltárig

– teológiai kisszótár

Ára: 10 RON

A könyvek megrendelhetők a szerzőtől, vagy megvásárolhatók a főesperesi központokban, illetve az Érseki Hivatal portáján.

 

Gyulafehérvár, 2009. április 1.

 

†György s.k.

érsek