Körlevél III. - 2009. május 15.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Főesperesi Hivatalnak

            Székhelyükön  

Tartalom:

Tavaszi papi rekollekció és szenátor választás programja

Papi Szenátus újraválasztása


Szám: 677–2009.

Tavaszi papi rekollekció és szenátor választás programja

Szeretettel kérjük Főtisztelendő Testvéreinket, hogy a mellékelt értesítő körlevelet kézhezvétel után sokszorosítsák és juttassák el kerületük minden egyes lelkipásztorához.

A most sorra kerülő, tavaszi rekollekciót is főegyházmegyénk Millenniumi jubileumára való előkészület jegyében tartjuk.

A lelki nap megtartása az alábbi beosztás szerint alakul:

I. kör :

– Május 25–én – hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Május 26–án – kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Május 27–én – szerdán – Csíksomlyón;

– Május 28–án – csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

II. kör:

– Június 8–án – hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Június 9–én – kedden – Sepsiszentgyörgy-Szent Benedekben;

– Június 10–én – szerdán – Kolozsváron;

– Június 12–én – pénteken – Gyulafehérváron.

 

A rekollekciós nap programja:

a.) Előadás témája: Múltunk és jelenünk – főegyházmegyénk történetének súlypontjai.

Előadó: Ft. Msgr. Prof. Dr. Marton József nagyprépost.

b.) A papi szenátus kerületi képviselőjének megválasztása.

A választás lebonyolításával megbíztam: Ft. Msgr. Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgatót. (v.ö.678–2009. sz. leirattal)

c.) Millenniumi sematizmus és egyéb tervezett kiadványok szerkesztésének kérdése.

d.) Fényképkészítés a millenniumi sematizmushoz.

Külön szakember készít felvételt, a jelenlevő Paptestvérekről, minden központban. Ezért lehetőleg senki ne hiányozzon!

A felvételre mindenki készüljön elő. Reverendában vagy papi civilben készítessen felvételt, beleértve a nyugdíjasokat is.

e.) Eddig megjelent kiadványaink bemutatása és egyben alkalom lesz ezek megvásárlására is.

Minden központban a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmisét követően hagyományos elmélkedésen vesznek részt és utána elvégezhetik szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma további megbeszélésére, folytatni lehet az ebéd után is.

A Paptestvérek lelki megújulása szolgálja híveink hatékonyabb szolgálatát.

Imádságos köszöntéssel –

 

Gyulafehérvár, 2009. május 15.

†György s.k.

érsek


Szám: 678 –2009.

Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen, a 495–502. kánonokban előírja, hogy minden egyházmegyében, meghatározott célokkal állítsák fel a Papi Szenátust.

Papi Szenátusunk tizenkét választott tagját 2004-ben a főegyházmegye kilenc központjában, a szolgálatot végző papság választotta meg. Ezt egészítettük ki a jogszerinti, illetve az általam kinevezett tagokkal huszonnégyre, amit a főegyházmegyénk nagy kiterjedése indokol.

A nyári szabadságolás nem tenné lehetővé a későbbi választást, ezért használjuk ki a most sorra kerülő rekollekciós összejövetelt választásra.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata többek között az alábbiakat tartalmazza:

„4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 24 tagból áll, akikből 12 választott tag, 5 hivatalból jogszerinti tag és 7 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

Egy-egy küldöttet választ az Alcsík–Kászoni, Felcsíki, Gyergyói, Székelyudvarhelyi, Kézdi-Orbai, Sepsi-Barcasági, Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi főesperesség, valamint a teológiák (gyulafehérvári, kolozsvári fakultás és a gyulafehérvári kisszeminárium pap-tanárai)tanári kara.

Két-két küldöttet: Marosvásárhelyen (Marosi, Küküllöi és Erzsébetvárosi főesperesség), Kolozsváron (Kolozs-Dobokai, Aranyos–Tordai, Belső-Szolnoki főesperesség).  

6. Választójoggal rendelkeznek és választhatók:

a.) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

b.) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1-2).”

A szenátor választás a következőképpen alakul:

–Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllői kerületek részére,

–Gyergyószentmiklosón 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére,

–Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík–Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére,

– Székelyudvarhelyen 1 szenátort a kerület képviseletére,

– Kézdivásárhelyen 1 szenátort, a Kézdi–Orbai kerület részére,

–Sepsiszentgyörgyön 1 szenátort, a Sepsi–Barcasági kerület részére,

–Kolozsváron 2 szenátort, a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére.

–Gyulafehérváron 1 szenátort, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére.

Egyben közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

a). – a választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

b). – a választások gyakorlati levezetésével Ft. Msgr. Potyó Ferenc általános helynökömet bíztam meg, aki a részleteket majd a helyszínen ismerteti.

c). – a választást megelőzően ismertessék a szenátor jogait és kötelességeit, valamint azokat az elvárásokat, amelyeket a kerület papsága igényel képviselőjétől.

d). – lehetőleg állítsanak két vagy több jelöltet, akikre leadhatják szavazataikat.

e). – a választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelybe senki és semmilyen címen befolyást nem gyakorolhat. A szavazatokat a bizottság, az összes választók jelenlétében számolja meg – táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét – megjelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő, aki, vagy akik (ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapták. Egyenlő szavazatok esetében a megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott.

f). – A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel, amely nem csak az összes leadott szavazatokat tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát az érsekségre továbbítsák, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket hitelesíti a választást vezető elnök és a választó bizottság tagjai.

g). – A fent említett Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem kerül választásra, mert azt – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy annak fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jogszerinti és a főpásztor által, a Papi Szenátusba kinevezettekből tevődjön össze. Ennek a kollégiumnak feladata többek között, hogy a püspöki szék üresedése esetén az Egyházmegyei Kormányzót (Administrator dioecesanus) megválassza, ha a Szentszék azonnal nem intézkedik.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét. A Szentlélek bölcsessége és kegyelmének világossága vezesse választásukat.

Imádságos köszöntéssel –

Gyulafehérvár, 2009. május 15.

 

†György s.k.

érsek