Körlevél IV. - 2009. május 21.

 

D. a J. Kr.!

Valamennyi Tisztelendő Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Tartalom:

Európai uniós parlamenti választás

Papi emlékév meghirdetése Vianney Szent János-Mária tiszteletére

Kitüntetések főegyházmegyénkben a millenniumi jubileumra

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók – Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola – Pasztorálteológia szak


Szám: 701–2009.

Európai uniós parlamenti választás

Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy Pünkösd ünnepén, minden szentmisén, a hirdetések előtt olvassák fel az alábbi felhívást.

Tisztelendő Testvéreim, Kedves jó Hívek!

Ez év június 7-én, európai uniós parlamenti választásra kerül sor országunkban is. Az utóbbi években kétkedés és közömbösség hangulata terjedt népünk körében is.

„Hatvannégy évvel a II. világháború befejezése és húsz esztendővel a vasfüggöny leomlása után Európa népei gondok és remények között keresik fennmaradásuk és fejlődésük útját, jövőjüket és boldogulásukat. Bár sokan aggodalommal veszik észre, hogy a keresztény kultúrát, az emberi és evangéliumi értékeket földrészünkön veszélyek fenyegetik, és gyakran elutasítás fogadja, olykor még az Európai Unió politikusai részéről is, mégis – vagy éppen ezért – hitünk alapján is felelősséget érzünk népünkért és Európáért.” (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – nyilatkozata, 2009. május 13.)

Hívő kereszténynek és felelős állampolgárnak, kötelessége élni a választás lehetőségével. Résztvételünk nem fölösleges, mert rajtunk is múlik, hogyan alakul öreg kontinensünk jövője. Választásunkkal olyan embereket juttathatunk az Európai Parlamentbe, akik a keresztény értékrendet képviselik, felvállalva egyházunk, kisebbségi népünk érdekeit – annak érvényesüléséért fáradozva. Ennek az elvárásnak maradéktalanul csak az tud megfelelni, aki az összefogás egységén keresztül akarja érdekünket képviselni.

Azokat a jelölteket támogassuk, akik őszintén támogatják Egyházunkat, annak erkölcsi normáit, az élet védelmét a fogantatástól a halálig. Azok lehetnek a mi képviselőink, akik a családi közösséget, a férfi és a nő közötti házasságon keresztül tartják elfogadhatónak. Hiteles jelölt az, aki nem önző csoportérdeket követ, hanem népünk javát és felemelkedését.

Álljon itt befejezésül Isten Szolgája II. János Pál pápa buzdítása „A keresztény gondolkodás át tudja alakítani a politikai, kulturális és gazdasági társulásokat az élet olyan közösségévé, melyben minden európai ember otthon érezheti magát” (Ecclesia in Europa, 121).

Szeretettel kérem Kedves Híveimet, és minden jóakaratú embert, hogy június 7-én menjenek el választani és szavazatukkal azokat a jelölteket támogassák, aki a fenti elvárásoknak leginkább megfelelnek. A ma kiáradó Szentlélek kegyelme világosítson és vezessen döntésetekben! Ehhez küldöm főpásztori áldásomat –

 

Gyulafehérvár, 2009. május 31-én, Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén

 

† György s. k.

érsek


Szám: 711–2009.

Papi emlékév meghirdetése Vianney Szent János-Mária tiszteletére

Szentatyánk, XVI. Benedek pápai Vianney Szent János-Mária tiszteletére papi évet hirdet 2009. június 19-től 2010. június 19-ig bezárólag.

A papi év megnyitását Szentatyánk végzi Jézus Szentséges Szívének főünnepén – a papok megszentelődésének jeles napján. Ünnepélyes vesperással veszi kezdetét az emlékév, amelyet Rómában végez a Szentatya, a Belley-Ars-i püspökök által, ez alkalomra elhozott Szent János-Mária ereklyéi jelenlétében.

A papi év ünnepélyes bezárására is Rómában kerül sor, a Szent Péter téren, nemzetközi papi zarándoklattal egybekötve. Ezen ünnepségen a jelenlévő papok megújítják szentelésben tett papi ígéreteiket.

 

A Paenitentiaria Apostolica 2009. április 25-én, Szent Márk napján kelt Decretuma a következő búcsúkat engedélyezi, amelyek a papi év folyamán elnyerhetők:

 

 • Papoknak:

Teljes búcsú minden nap, ha bűnbánóan elvégzik kitett vagy tabernaculumban őrzött Oltáriszentség előtt a zsolozsmából a Laudest vagy a Vesperást és aznap Szent János-Mária példáját követve a hívek rendelkezésére állnak szentgyónásuk elvégzésére. Ezt a teljes búcsút „per modum suffragii” a meghalt paptestvérekért is fel lehet ajánlani. A szokott feltételek: előzetesen végezzék el szentgyónásukat, járuljanak szentáldozáshoz és imádkozzanak a Szentatya szándékára.

Részleges búcsút nyernek – a meghalt papokért is felajánlható -, ha bármilyen papokért végzendő egyházilag jóváhagyott imát elmondanak.

 

 • Krisztushívőknek (világi híveinknek):

Teljes búcsút nyerhetnek az emlékév folyamán a következő napokon:

- a papi év megnyitása és bezárása napján (2009. június 19., 2010. június 19.), Vianney Szent János-Mária halála CL. évfordulóján (2009. augusztus 4.), a Papi Év folyamán minden elsőcsütörtökön és az Ordinarius loci által a hívek szükséglete szerint kijelölt más napokon,

- ha aznap szentmisén vesznek részt és azt a papokért ajánlják fel, és aznapi jócselekedeteiket is erre a szándékra ajánlják fel. Szokott feltételek: szentségi gyónás, imádság a Szentatya szándékára.

Ajánlatos, hogy a lelkipásztorként működő papok ezeken a napokon maguk vezessék a hívek ájtatosságát, misézzenek és gyóntassanak.

Ugyanezt a teljes búcsút, ugyanezen a napokon elnyerhetik az öregek, betegek vagy igazolt okból otthontartózkodók, ha megvetik a bűnt és szándékukban áll az első adódó alkalommal a három szokásos feltételt teljesíteni.

- ha a papok megszentelődéséért imádkoznak és szenvedésüket Istennek ajánlják Szűz Mária, az Apostolok Királynője által.

Részleges búcsút nyernek a hívek, valahányszor elmondanak öt Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget vagy bármilyen más egyházilag erre a szándékra jóváhagyott imádságot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére a papokért, hogy megőrizze őket az Úr tisztaságban és életszentségben.


Szám: 666–2009.

Kitüntetések főegyházmegyénkben a millenniumi jubileumra

Főegyházmegyénk millenniumi jubileuma alkalmával Paptestvéreim hűségét, kitartását és áldozatos szolgálatát szeretném jutalmazni az alábbi kitüntetésekkel. Elsősorban azokat a Paptestvéreket részesítem kitüntetésben, akik legalább 25 éves szolgálati idővel rendelkeznek. Egyik kritérium a kitüntetésre jelölésnél az volt, hogy csak plébánosi vizsgával rendelkező lelkipásztorok kapnak kitüntetést, jóllehet korábban erre nem figyeltünk. Erre a szempontra utaltunk már előző körlevelünkben - vö. II. Körlevél 423-2009. számú leiratban.

I. PÁPAI KITÜNTETÉSEK:

Apostoli protonotárius kitüntetést kapott:

 • Borbély Gábor

 

Pápai prelátusi kitüntetést kapott:

 • Dr. Marton József

 

Pápai kápláni kitüntetést kapott:

 • Barth Ottó-József
 • Darvas-Kozma József
 • Geréd Péter
 • Portik-Hegyi Kelemen
 • Raicea Onoriu-Oscar
 • Szász János id.

II. ÉRSEKI KITÜNTETÉSEK

 A főszékeskáptalan tagjává neveztem ki:

Őrkanonok - Szász János id.

Főespereskanonok - Horváth István

Teológuskanonok - Oláh Zoltán

Kolozsmonostori levéltár őre - Kovács Sándor

Ifjabb iskoláskanonok - Ferenczi Sándor


Címzetes esperesek:

 1. Antal András
 2. Bartis László
 3. Benedek Sándor
 4. Ferencz István ifj.
 5. Gellért László
 6. Gergely Fülöp
 7. Hajdó Vilmos
 8. Márkus András
 9. Máthé Ferenc id.
 10. Nagy József id.
 11. Oláh Dénes
 12. Páll Antal ifj.
 13. Réthi György-János
 14. Siklódi Sándor
 15. Sófalvi János
 16. Szakács Endre
 17. Szilágyi Lőrinc
 18. Szilveszter Imre-Gábor
 19. Tamás Márton
 20. Vízi Zakariás

Szentszéki tanácsosok:

 1. Albert Imre
 2. András Zoltán
 3. Bakó Antal
 4. Bakó Ferenc
 5. Balázs Károly
 6. Balázs-Hegedüs József
 7. Balogh László
 8. Bene Gábor
 9. Birman József
 10. Bíró Lajos
 11. Csedő István
 12. Csíki Sándor
 13. Daniel Ernő-András
 14. Demeter Gergely
 15. Fülöp Béla
 16. Gábor Zoltán
 17. Kiss István
 18. Kovács Árpád
 19. Lakatos Dénes
 20. László András
 21. László Áron
 22. Lázár Lajos
 23. Lukács János
 24. Máté Ferenc ifj.
 25. Dr. Nagy-György Attila
 26. Dr. Nóda Mózes
 27. Pálfi János
 28. Pántya Elemér
 29. Sebestyén Domokos
 30. Simon Dénes
 31. Simon József
 32. Szőcs Márton
 33. Takács Dezső
 34. Tamás József ifj.
 35. Tankó Szilveszter-László
 36. Trucza Sándor
 37. Vakaria Béla
 38. Vass Ince
 39. Virág László

 

Tudatában vagyunk annak, hogy sokkal többen érdemelnének elismerést eddigi tevékenységükért. A szentszéki tanácsosi valamint c. esperesi kitüntetésen kívül a többi számát szabályzat és egyházi előírás korlátozza. A mostani kitüntetések is csak gyarló emberi megnyilvánulásnak és elismerésnek minősülnek a lelkipásztorok munkáját illetően. Isten, aki mindent tud, mindenkinek megfizet érdemei alapján, minden emberi elismeréstől és címtől függetlenül.

A kitüntetések kiosztásakor sem vagyunk mentesek a tévedéstől és az emberi hiányosságtól. Ezért szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy ne okozzon senkinek csalódást az a tény, hogy pillanatnyilag nem részesült elismerésben, neve nem szerepel a kitüntetettek névsorában, mert ennek elmaradása egyáltalán nem kisebbíti Isten előtt szerzett érdemeit. És végülis ez a fontos, igazán csak ez a fontos!


Szám: 710–2009.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók – Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola – Pasztorálteológia szak

Az üdvözítő Jézus Krisztus ma is, mint kétezer évvel ezelőtt, embereket hív követésére, akik életüket neki ajándékozva evangéliumát hirdetik a világnak. Minden hivatás, így a papi is, Isten ajándéka. Ő hív meg embereket szolgálatára. Sokszor nem is értik, de érzik a késztetést, hogy kövessék a hívó szót. Ezzel együtt jár a küldetés is, amelyre készülni kell emberileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.

Az Úr Jézus maga készítette apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Napjainkban ezt a feladatot szemináriumokban végzik, erre kiválasztott szaktanárok és nevelők – a Főpásztor irányításával. A gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán is erre a szolgálatra készítik fel azokat az ifjakat, akik elhivatottságot éreznek az Úr Jézus szolgálatára – embertestvéreiken keresztül. Ennek az útnak az első lépése a szemináriumi felvételi, amelyet idén ősszel is megrendezünk. A papságra jelentkező fiataljainkat szeretettel várjuk.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

- a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Bibliotecii, 3, 510009-Alba Iulia)
- jelentkezési határidő: 2009. július 8.
- előkészítő és felvételi 2009. július 12–17 között a Szemináriumban.
- 2009. július 12-én, vasárnap estére várjuk a jelentkezőket a Szemináriumba a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;
- Törzskönyvi kivonat (certificat de naştere) hiteles másolata;
- Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
- Keresztelési (Baptismales) és bérmálási igazolás;
- Szülők egyházi házasságáról igazolás;
- A plébános ajánló levele;
- Saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve;
-Besorozási papír (certificat de recrutare).

A felvételizés rendje:

- érettségi vizsga átlaga – 50%
- felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből, ami nem lehet kevesebb mint 4,00);
- a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kevesebb mint 6,00;
- papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;
- A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

 

A felvételi vizsga tételei:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN
Katolikus dogmatika, tankönyv a IX. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994:

- Jézus, az Istenember (24-25. oldal);
- Mária, Isten Anyja (26. oldal);
- Isten lelke a szentségekben (34-42. oldal);

Katolikus erkölcstan, tankönyv a X. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994:

- Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal);
- A bűn (16-19 oldal).

 

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET
Isten népének története, tankönyv a XI. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994:

- A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. oldal);
- A fogság kora (12-13. oldal);
- Jézus Krisztus. Az egyház születése (19-20. oldal);
- Szent Pál apostol működése (21-22. oldal);
- Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. oldal);
- A keleti egyházak (47-49 oldal);
- Koldulórendek (57-59. oldal);
- A missziók hőskora (73-74. oldal).

Alapvető hittan, tankönyv a XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994:

- Jézus a történelem színe előtt (49-54. oldal);
- Isten országa és az egyház (65-67. oldal).

 

A felvételi díja:
70 RON, amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon  befizetni.

A felvételi eredményének közzététele :

- a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

 

Bővebb felvilágosításért a a titkársághoz vagy a prefektusoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745770134
Prefektus: Dr. Kovács F. Zsolt, Mobil: 0743-769631, e-mail: sis@sis.uab.ro

A fenti információk intézetünk honlapján is elérhetők: http://www.sis.uab.ro

 

Gyulafehérvár, 2009. május 21-én, Urunk mennybemenetelének ünnepén

 

†György s.k.

érsek