Körlevél VI. - 2009. szeptember 8.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Tisztelendő Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Tartalom:

Főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére meghívó

Székesegyház restaurálásának folytatásához – gyűjtés a főegyházmegyében

Papi Szenátus őszi ülése


 

Szám: 135–2009.

Főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére meghívó

 

A jó Isten segítségével 2008. szeptember 13–án, Csíksomlyón nyitottuk meg egyházmegyénk alapításának 1000. évfordulója alkalmából, a jubileumi évet. Az eltelt egy év alatt nagyon sok rendezvényre és felemelő ünnepségre került sor. Szentatyánk XVI. Benedek pápa által kijelölt templomainkban teljes búcsút nyerhettek az oda zarándokoló hívek, a millenniumi esztendőben.

2009. szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, a gyulafehérvári székesegyház búcsújával együtt tartjuk a millenniumi év befejező ünnepségét – ünnepélyes hálaadó szentmisével.

Szeretettel hívjuk és várjuk Tisztelendő Testvéreinket – híveikkel együtt!

Az ünnepi szentmise délelőtt 10. órától kezdődik, amelyet Őeminenciája Franc Rodé bíboros úr, a Szentatya különleges küldöttje fog celebrálni. Jó lenne, ha valamennyien részt vennénk ezen a szentmisén és hálaadásunkkal együtt kérnénk az Úr Isten áldását, hogy maradjon velünk az elkövetkező 1000 esztendőben is.

Körlevelünkhöz mellékeljük ez alkalomra készített meghívónkat.

A közeli együtt ünneplés reményében – szeretettel köszönt –

 

Gyulafehérvár 2009. szeptember 1.

†György s.k.

érsek

Fontosabb tudnivalók :

 

  • A szervezés érdekében kérjük a Paptestvéreket, hogy folyó év szeptember 23-ig közöljék részvételi szándékukat a kerületi főesperesi hivatalnál és azt is, hogy egyházközségükből hány hívő utazik az ünnepségre.
  • Főesperes urakat arra kérjük, hogy a beérkezett adatokat összesítsék kerületükből és folyó év szeptember 25-ig jelentsék az érseki hivatalnak , hogy kerületükből hány pap és hívő számít részt venni a záró szentmisén.
  • Az autóbuszokkal érkező, szervezett csoportoknak külön kitűzőt biztosítunk, amelyet a főesperesi központból vehetnek át. Ezt a jármű szélvédőjére kell rögzíteni, hogy a szervezők ezt látva megfelelő parkolóhelyre irányíthassák.
  • A zarándokok magukkal csak templomi, liturgikus zászlót és helységnévtáblát hozhatnak.
  • Lehetőleg a hívek otthon végezzék el szentgyónásukat, jóllehet itt is lesz alkalom erre, de lehetetlen, hogy mindenki Gyulafehérváron gyónjon.
  • Fehérvárra érkezés előtt intézzék a szükséges dolgokat. A székesegyház körül alkalmi illemhelyeket állítunk fel, amelyet szükség szerint igénybe vehetnek.
  • Paptestvérek hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Az érseki palota kapu melletti folyosóján (jelenleg irodák) készülhetnek a liturgiára. Legkésőbb 3 10-ig foglalják el helyüket a székesegyházban kijelölt helyen.
  • Az ünnepi szentmise után valamennyi Paptestvért szeretettel hívjuk az Astoria étterembe. Ez a tövisi úton található, a gyulafehérvári és marosszentimrei helységnévtáblák között – a főút mellett bal oldalt.
  • Kövessék a karszalagos rendezők útmutatásait, hogy minél gördülékenyebben tudjanak bekapcsolódni jubileumi záró szentmisénk liturgiájába.

 

Megértő és cselekvő közreműködésüket előre is köszönjük.


Szám: 1352–2009.

Székesegyház restaurálásának folytatásához – gyűjtés a főegyházmegyében

 

Szeretettel arra kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy szeptember 20-án, vasárnap, a hirdetések keretében olvassák fel az alábbi leiratot.

Tisztelendő Testvéreim! Krisztusban Szeretett Hívek!

Egy évvel ezelőtt, főegyházmegyénk millenniumi évének kezdetén főpásztori levélben fordultam hozzátok, amelyben arra kértelek, hogy fogjunk össze ősi történelmi székesegyházunk érdekében. Adományotoknak, valamint a román és magyar állam támogatásának köszönhetően felgyorsultak ebben az évben a Szent Mihály-székesegyház restaurálási munkálatai.

A millennium évében kiemelkedő figyelemmel tekintettünk Gyulafehérvárra, főegyházmegyénk székhelyére, ezen belül pedig székesegyházunkra, amely főegyházmegyénk szíve és jelképe. Istennek hála, a millenniumi évet záró, szeptember 29-i hálaadó szentmisén már újra állványok nélkül csodálhatjuk meg a székesegyház déli tornyát és Erdély legkorábbi reneszánsz építményét, a Lázói kápolnát. Emellett a székesegyház orgonája is az átfogó helyreállítási munkálatoknak köszönhetően újra eredeti szépségében szólalhat meg Szent Mihály arkangyal napján, főegyházmegyénk védőszentjének ünnepén.

A helyreállítási munkálatok azonban korántsem értek véget, hisz egy ilyen jellegű építmény megkívánja a folyamatos javítást, az állandó odafigyelést. E templom, főegyházmegyénk lelki központja, falain őrzi a viharos történelem emlékeit, amelyek azonban nem múltak el nyomtalanul és az idő teltével kifejtik negatív hatásaikat az évszázados köveken. Ezért elengedhetetlen, hogy folytassuk a megkezdett munkát.

E felhívásommal most újra hozzátok fordulok, hogy önzetlen adományotokkal támogassátok a székesegyház helyreállítási munkálatait. Szeptember 27-én, Szent Mihály ünnepét megelőző vasárnapon főegyházmegyénk templomaiban, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház restaurálására gyűjtenek. Kérem kedves Híveimet, hogy ki-ki lehetőségéhez mérten támogassa e nemes célt. Történelmi székesegyházunk bőkezű mecénások és a hívek adományainak köszönhetően épült évszázadok során, fenntartása és megőrzése érdekében mindannyiunknak össze kell fognunk. Szellemi és kulturális örökségünk mindannyiunkat kötelez.

Isten fizessen meg százszorosan – a nemes célra szánt adományokért.

Gyulafehérvár, 2009. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén.

 

†György s.k.

érsek


Szám: 1351–2009.

Papi Szenátus őszi ülése

 

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának újraválasztott tagjait 2009. október 6–ra összehívom az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házba. A szenátus fő napirendi pontja: A hitoktatás kérdése, nevezetesen a plébániai második hittanóra megtartásának kérdése képezi.

Paptestvérek javaslatait is szívesen fogadjuk. Ezeket beküldhetik az érseki hivatalba 2009. október 1–ig. A később érkezetteket sajnos nem tudjuk figyelembe venni.

 

Gyulafehérvár, 2009. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén.

 

†György s.k.

érsek