Körlevél XIII. - 2008. december 2.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

 

Tartalom:

Karácsonyi és újévi gondolatok 2009–re

Családpasztorációs tevékenység támogatására felhívás

Plébánosi vizsgát tettek

Statisztikai adatok beküldésének szorgalmazása

Plébániai hitoktatás szorgalmazása

Vegyes-vallású házasságokhoz újabb engedély

Kimutatás a vegyes-vallású házasságokról

Duka M. Árpád szervita szerzetes – törvénytelenül papi szolgálatot végez

KIMUTATÁS a plébániai hittanórára járó tanulókról – 2008/2009-es tanév

H I B A I G A Z I T Á S a 2009–es direktóriumban


Szám: 1774–2008.

Karácsonyi és újévi gondolatok 2009–re

(Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy Karácsony napján minden szentmisében olvassák fel ünnepi körlevelemet a hirdetéseknél.)

D. a J. Kr!

 Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

 

A karácsony a legnépszerűbb családi ünnepünk. Ilyenkor hazatérnek még azok is, akik idegenbe kényszerültek. Örvendünk a karácsonyfának, örvendünk az ajándékoknak, örvendünk egymásnak. A kereskedelem utcai hirdetéseivel és csillogó lámpafényeivel már hetekkel előbb megfontolatlan költekezésre csalogatja az embereket. A „Csendes éj” romantikája mögött azonban sokkal mélyebb az üdvtörténeti valóság, s ugyanakkor megrázóan reális: az emberré lett Isten gyermekként jött közénk, barlangban született. „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.”(Jn 1,11–12) …És ezek vagyunk mi, keresztények.

Térdeljünk hát le a Betlehemi Kisded jászla előtt hódolatunk jeléül. Ott találjuk a Boldogságos Szűz Máriát, akit haldokló Fia, az Úr Jézus a kereszten majd reánk hagy, mint Anyánkat. Ott találjuk Szent Józsefet, a pásztorokat, majd később megérkeznek a napkeleti bölcsek is. …Most azonban – Főegyházmegyénk alapításának ezredik évfordulójának ünnepi évében, a millenniumunkban –, figyeljünk fel a szintén jászol előtt térdelő nagyjainkra, és tanuljunk tőlük!

 

1. Szent István királyunk 1009-ben alapította az erdélyi püspökséget, Gyulafehérvár székhellyel. Országát sziklára helyezte, a Pápának kínálta fel hűbérül, és így bölcsen biztosította annak függetlenségét a két római birodalom között. Meg is kapja a szentkoronát és az egyházszervezői – „apostoli” királyi megbízatást.

Péter a szikla. A sziklára épített házon, az Egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt. (vö. Mt 16,18) A haldokló király koronáját és népét a Boldogságos Szűzanyának ajánlja fel. Így lett ő Nagyasszonyunk, mi pedig Mária országa.

Szent István megtanít minket arra, hogy életünket mi is csak erre a sziklára, az Egyházra alapozhatjuk, ha azt akarjuk, hogy idők viharában, „a halál-kultúrában” (II. János Pál pápa) élő világunkban fennmaradjunk és családjainknak, népünknek jövőt biztosítsunk az üdvösség útján. Ezen az úton kísér minket Édesanyánk, a Csíksomlyói Mária.

2. Ott térdel Pongrácz Szent István jezsuita atya, kassai vértanú (1582–1619) is a jászol előtt. Ő Szent István királyunk után fél évezreddel Erdély szülöttje, egyetlen kanonizált Szentje. Földünkből, egyházmegyénkből nőtt ki, hiszen Alvincen született, Kolozsváron tanult a jezsuitáknál és így ismerte fel hivatását, hogy a lelkek üdvén dolgozzék. Harmadmagával halálra kínozták, mert nem akarta katolikus hitét megtagadni.

Erdély Szentje megtanít minket arra, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, elsősorban buzgó, keresztény élettel, de ha kell, vértanúság árán is. Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy ha földünkön még nem is öltek meg elkötelezett katolikus hivőt, de hitéért sok embernek hátrányt kell szenvednie vagy egyszerűen mellőzik, gúny tárgya lesz. A bérmálás szentségében lettünk felnőtt keresztények és a Szentlélek Úristen éppen ebben segíti a megbérmáltat, hogy hitéről elsősorban a krisztusi szeretet gyakorlásával tanúságot tegyen.

3. És végül ott látjuk a jászol előtt térdelők között Isten Szolgáját, Márton Áron püspököt, a nagy hitvallót (1896–1980), aki millenniumunk utolsó századában – a legnehezebb időkben – hűséggel tett tanúságot hite és népe mellett. A világháború megosztotta egyházmegyéjét. Majd a kommunista börtön és kényszerlakhely korlátozta működését. De Tours-i Szent Mártontól (családnévi „védszentjétől”) vett jelszavát „Non recuso laborem” (nem utasítom el a munkát/szenvedést) maradéktalanul teljesítette élete utolsó pillanatáig. Ezért nevezte őt Isten Szolgája II. János Pál pápa „az Úr becsületes szolgájának” (integerrimus Domini famulus).

Szent Püspökünk ma is oktat minket: „Légy hü mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját.” (Jel 2,10) Úgy ragaszkodj Egyházadhoz és népedhez, hogy önfeladás nélkül ismerd el mások értékeit is. Az ökumenizmus (egységtörekvés) igazi útja azt jelenti, hogy mindenki megőrzi vallási és nemzeti önazonosságát, tanúságot tesz róla, hogy ezáltal egymást őszintén megismerhessük, az évszázados előítéleteket leépíthessük, és így közösen összefoghassunk kereszténységünk és nemzeti kultúránk védelmében. Márton Áron püspök útján haladva bizakodóan indulhatunk főegyházmegyénk második évezredébe. Azt is mondhatjuk bátran, hogy ő vezetett át minket főegyházmegyénk első évezredéből a második felé, millenniumi jelszavunk alapján: „Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 20,4).

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2008. december 25-én, Karácsony – Urunk születése főünnepén.

† György s. k.

érsek

 


Szám: 1756–2008.

Családpasztorációs tevékenység támogatására felhívás

Sajátos belső igény és a szentszéki irányelvek alapján is egyre fontosabbá válik a családi kapcsolatokat erősítő pasztoráció, melyre főegyházmegyénkben – a helyi zsinatot követően, 2002. óta – szervezett formában is igyekszünk odafigyelni.

A házasságról az emberek különféleképpen, és gyakran elég könnyelműen gondolkoznak.

A kereszténység tanítása szerint a házasságot Isten alapította. Isten akarata a férfi és nő törvényes együttélése. Isten akarja, hogy egyek legyenek, olyan egyek, mint az egy szív, egy lélek és egy test.

Az ember szabadon dönt, hogy a házaséletet választja-e, vagy lemond róla, de ha mellette döntött, olyan törvény alá hajtja a fejét, melyet Isten állapított meg, s azon az ember nem változtathat. Márton Áron: Előadás a házasságról (1935)

A Főegyházmegyei családpasztoráció az elmúlt öt esztendőben még csak első lépéseit tette meg. A családreferens lelkész munkáját 14 elkötelezett régiófelelős házaspár – önkéntes – munkája segíti. Az egyes kerületekben elindult jegyeskurzusok, a jegyesoktatásban, résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett, jövőben férjek – édesapák, majd feleségek – édesanyák lelki napjait tartjuk meg egyházmegyei szinten.

A Papi Szenátus 2005. őszi ülésén lehetővé tette, hogy minden esztendőben Szent Család Vasárnapján minden plébánia egy szentmise perselyadományát felajánlja a Pasztorális Bizottság Családpasztorációs programjainak támogatására. 2007-ben 21 plébániaközösség részéről összesen 2.600 RON érkezett a családpasztorációs tevékenységek támogatására. Ez tette lehetővé, hogy az augusztusi táborba olyan családokat is meg tudtunk hívni, akik 5–6 gyermeket nevelnek, évek óta nem vettek részt egyházmegyei, vagy egyáltalán lelkigyakorlatos rendezvényen. Most ezeknek a gyermekeknek és szüleiknek a nevében is szeretnénk köszönetet mondani az adakozóknak.

Hasonló perselyezést idén is tartunk Főegyházmegyénkben, december 28-án, Szent Család Vasárnapján. A begyűlt adományokat a Főesperesi Hivatalokban szeretnénk összesíteni 2009. január 31-ig. Isten fizesse meg minden támogatásukat, adományaikat.

 


Szám: 1695–2008.

Plébánosi vizsgát tettek

 

Az érvényben lévő főegyházmegyei előírások értelmében 2008. november 11-én eredményesen letették a plébánosi vizsgát:

 

1. Borka Ernő – Marosfőről

2. Bálint Emil – Balánbányáról

3. Csiby József – Kézdiszentlélekről

4. György Mihály Levente – Kézdivásárhely II-ből

5. Márton József – Brádról

6. Pál Vilmos – Kézdivásárhely I-ből

Eredményes vizsgájukhoz ezúton is gratulálunk. Valamennyien használhatják a plébánosi címet, ha ennek megfelelő beosztást kapnak.

A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és jobban elmélyítsék.


Szám: 1777–2008.

Statisztikai adatok beküldésének szorgalmazása

 

Az eddigi gyakorlathoz híven, a 2008-as év statisztikai adatait január 15-ig kell beküldeni a Főesperesi Hivatalokba.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2009. január 31-ig küldik meg az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához kell továbbítanunk. Ezen elvárásnak csak úgy tudunk eleget tenni, ha minden egyházközségből határidőre beküldik a kért adatokat. Az összesítést követően, körlevélben szoktuk meghirdetni az előző év főegyházmegyénkre vonatkozó statisztikai adatait.


Szám: 1800–2008.

Plébániai hitoktatás szorgalmazása

 

Egyházunk alapvető küldetéséhez tartozik az evangélium hirdetése. A mennybemenő Üdvözítő búcsúzó tanítványainak parancsba adta: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) Ezt a megbízást maradéktalanul teljesítették a krisztusi küldetésben járó tanítványok. Katekézis az alapja hitünknek és keresztény életünknek, mert Fides ex auditu – A hit hallásból származik. (Róm 10,17)

Főegyházmegyei Zsinatunk Rendelkezéseinek 7. pontjában ez áll:

„A katekézis az iskola és plébánia keretében történjék, külön tantervvel, heti egy-egy órában. A plébániai katekézis fektessen külön hangsúlyt a közösségépítésre. A közösségépítő órák módszertanát, oktatási és nevelési programját a katekétikai bizottság dolgozza ki, és a továbbképzők alkalmával ismertesse.” (Ennek a rendelkezésnek az értelmében kidolgozott plébániai hitoktatási tanterv megtalálható a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye honlapján: http://www.hhrf.org/gyrke/katekezis.htm)

A hitoktatást lelkipásztoraink minden időben szívügyüknek tekintették. Az ateista diktatúra idején is rendszeresen tartották a heti két hittanórát minden osztálycsoportnak. Az utóbbi időben, sajnos, ez a hozzáállás megváltozott. A főpásztori vizitációk alkalmával számos plébánián alkalmunk volt megtapasztalni, hogy a plébános igyekezete és kitartó munkájának eredményeként rendszeresen végzik a plébániai hitoktatást. Mindannyian tudjuk, hogy ezeken az órákon nem maradéktalan a részvétel, de arányszámát tekintve jónak mondható.

Vannak esetek, különösen a kis tanulólétszámú szórványplébániákon (de nem kizárólagosan ott…), hogy a plébánián tartott hittanórát igazoló iratot – az érvényes iskolai rendelkezések értelmében – elfogadja a tanintézmény, de a plébános nem tart második, plébániai hittanórát. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ilyen esetekben is kötelező a heti második hittanóra megtartása, mindkettő a plébánián..

Ezúton kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy vegyék komolyan a plébániai második hittanóra megszervezését és tartását, még akkor is, ha ezért nem jár külön javadalmazás.

A mellékelt kimutatási űrlapot szíveskedjenek kitölteni és a statisztikai adatokkal együtt 2009. január 15-ig eljuttatni a főesperesi központba. A beérkezett kimutatásokat (minden egyes példányt) a Főtisztelendő Főesperes urak összesítve terjesszék fel az Érseki Hivatalba – a statisztikai adatokkal együtt. Főegyházmegyénk tanfelügyelőségét nyomatékkal felkértem, hogy ellenőrizze a hittanórák tartását. Valamennyi főesperesi kerület plébániai hitoktatásért felelős pap-megbízottja személyesen látogassa végig a hatáskörébe tartozó plébániákat, vegyen részt az ott tartott hittanórákon, készítsen jegyzőkönyveket, s azokat 2009 Virágvasárnapjáig, kérjük, küldje el a Főegyházmegye Katekétikai Bizottságának. Egyébként személyesen is követni fogom ennek intézését, és figyelemmel fogom kísérni, hogy valamennyi plébánián hogyan tesznek eleget fenti elvárásunknak.

Annak reményében, hogy megértik mostani kérésem fontosságát és ennek megvalósításáért készek áldozatot is vállalni – szeretettel küldöm főpásztori köszöntésemet és imámat.


Szám: 1778–2008.

Vegyes-vallású házasságokhoz újabb engedély

 

A korábbi évek gyakorlatához híven engedélyezzük a plébánosi feladattal megbízott lelkipásztoroknak, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes-vallású házasságoknál asszisztáljanak a 2009-es esztendőben is.

Engedélyünk hivatkozási száma 1778–2008., mellyel ezt a fakultást a 2009-es esztendőre is meghosszabbítottuk – a korábbi feltételek mellett.


Szám: 1779–2008.

Kimutatás a vegyes-vallású házasságokról

 

1940–2007. számmal engedélyeztük lelkipásztorainknak, hogy – a megfelelő okmányok elkészítése után – a vegyes-vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak a 2008-as esztendőben is. Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtuk meg, hogy az így megkötött házasságokról – a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.

Ezúton emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket ezen kötelezettségükre, és kérjük, hogy plébániájukon 2008-ban kötött vegyes-vallású házasságokról az összesített kimutatást szíveskedjenek megküldeni.


Szám: 1647–2008.

Duka M. Árpád szervita szerzetes – törvénytelenül papi szolgálatot végez

 

A Szervita Rend római általános főnöksége értesítette Püspöki Karunkat, hogy volt rendtagjuk – papnak adva ki magát – Erdélyben többször misézett és prédikált búcsúkon.

Duka M. Árpád Marosvásárhelyt született 1976-ban. 1999-ben lépett be Egerben a rendbe. Jelenleg teológiai tanulmányai befejezése előtt állott, de engedély nélkül hazatért és beteget jelentett. A C.I.C. 696. és 1378. kánonja értelmében ideiglenes fogadalmas fráterüket a Szerviták elbocsátották a rendből. Az ügy folyamatban van a Hittudományi Kongregációnál. Kérik, hogy ismertessük az esetet papjainkkal, nehogy Duka – volt testvér – folytassa törvényellenes papi szerepelését.

 

Gyulafehérvár, 2008. december 2.

 

† György s. k.

érsek


KIMUTATÁS

a plébániai hittanórára járó tanulókról – 2008/2009-es tanév

 

PLÉBÁNIA: _______________________________________________________________

HELYSÉG: ________________________FŐESPERESI KERÜLET:__________________

PLÉBÁNOS NEVE: _________________________________________________________

SEGÉDLELKÉSZ/EK: ________________________________________________________

 

A plébániához tartozó római katolikus tanulók száma:

OSZTÁLY

ISKOLÁBA JÁRÓ TANULÓK ÖSSZLÉTSZÁMA

PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMA

MEGJEGYZÉS

I.

 

 

 

II.

 

 

 

III.

 

 

 

IV.

 

 

 

V.

 

 

 

VI.

 

 

 

VII.

 

 

 

VIII.

 

 

 

KÖZÉPISKOLÁS

 

 

 

SZAKISKOLÁS

 

 

 

 

PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁK RENDJE

OSZTÁLY*

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Időpont:

Időpont:

Időpont:

Időpont:

Időpont:

Időpont:

Időpont:

I.

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÉP-ISKOLÁS

 

 

 

 

 

 

 

SZAK-ISKOLÁS

 

 

 

 

 

 

 

*Az összevont csoportokat (pl. I-II., I-IV., V-VI…) kérjük jelölni.

Keltezés:                                            P.H.                              Plébános:

_____________________, ______._______.______. ___________

 


H I B A I G A Z I T Á S

a 2009–es direktóriumban

 

Jóllehet a szerkesztés után a direktóriumot lektorálták, mégis az alábbi hibák benne maradtak. Ezekért elnézésüket kérjük és szíveskedjenek az alábbi jegyzék alapján a hibákat kiigazítani. Előre is köszönjük megértésüket.

32. old: dec.7. fehér helyett viola a szín.

51. old. jan. 1. Ma, vagy Vízkeresztkor kihirdethetők a változó ünnepek. (Lásd: 21. old.)

79. old. febr.11: Ha alkalmas, akkor a betegek szentségét is kiszolgáltathatjuk a szentmise keretében.

85. old. febr.22. Ma van a könyörgő világnap a világ éhezőiért. Az egyetemes könyörgésekben emlékezzünk meg erről. (Farsang utolsó vas.)

86. old.:febr.24. nem köznap, hanem Szent Mátyás apostol. Ünnep. Piros a szín. Mise és zsolozsma az ünnepről.

91. old. márc.1. Ma meghamvazhatók azok, akik Hamvazószerdán nem tudtak résztvenni..

93. old. márc. 5. fehér helyett viola a szín.

97. old. márc. 13. fehér helyett viola a szín.

110.old.ápr.4. fehér helyett viola a szín.

116.old. ápr. 10. Betegeket a nap bármelyik órájában lehet áldoztatni.

117.old.ápr. 11. A húsvéti vigília végzése kötelező ott, ahol keresztkút van.

128. old. ápr. 26. Búzaszentelésnél: a Mindenszentek litániájának elimádkozása ajánlott, de nem kötelező.

139. old.máj.13. piros helyett fehér a szín.

140.old.május 15. piros helyett fehér a szín.

160.old.június 12. piros helyett zöld a szín.

162.old.jún.15. nem köznap, hanem Árpád–házi Boldog Jolán szerzetesnő. Emléknap. Fehér a szín. Mise és zsolozsma a szentről.

167.old.jún.23. piros helyett zöld a szín.

167.old.jún.24. zöld helyett fehér a szín.

169.old.jún.26. zöld helyett piros a szín.

188,old.júl.25. Ma van Szent Kristóf ünnepe. Gépjárművek megáldása végezhető.

230.old.szept.27. A Bibliát tegyük ki egy kiemelkedő helyre, hogy a hívek tiszteleghessenek előtte.

230.old.szept.28. piros helyett zöld a szín.

246.old.okt.22. helyesen: Körtvélyfája.

256.old.nov.4. Templombúcsú: Majlát Gusztáv Károly Líceum kápolnája.

Gyulafehérvár

266.old.nov.22. zöld helyett fehér a szín.

Templombúcsú: Isteni Irgalmasság Vasárnapján: Erzsébetbányán.

 

***

A fenti hibaigazítást a direktórium szerkesztőjének – Ft. Incze Dénes esperes–plébános megbízásából közöljük.