Körlevél X. - 2008. október 28.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  


Tartalom:                                    

Házassággal kapcsolatos lelkipásztori teendők

Bérmálás 2009–ben

Liturgikus szolgáltatások új díjszabása

Nyugdíjintézetünktől igényelhető segély

Egyházi alkalmazottjaink fizetésének kiszámítása és módosítása

Falinaptárok 2009-re

Román nyelvű falinaptár beszerzése

Direktórium 2009-re

Sematizmus újrakiadása


Szám: 1350–2008.

Házassággal kapcsolatos lelkipásztori teendők

 

Főegyházmegyénk Papi Szenátusa 2008. szeptember 30-án tartott őszi ülésének fő témája volt: „A házasság megkötését megelőző teendők, adódó nehézségek és ezekkel kapcsolatos lelkipásztori feladatok.”

A szenátor atyák a gyűlés konklúziójaként az alábbi szempontokat ajánlják megfontolásra és a lelkipásztorkodó papság figyelmébe.

 

Házasság szentségének kiszolgáltatása előtti pasztorális teendők:

 

1. a jegyeseknek megfelelő képzésben és pasztorális felkészítésben kell részesülniük, a megyéspüspök által előírt házassági felkészítőn.

 

2. a plébánosoknak meg kell bizonyosodni a felek szabadságáról (mentesek legyenek minden külső és belső kényszertől) amikor a házasság szentséget kérik.

 

3. a megkeresztelt katolikusok frissen kiállított keresztelési igazolást kell, hogy felmutassanak.

 

4. ha szükséges, más dokumentumokat is kérhetnek a katolikusoktól, amellyel a házasságkötéshez szükséges szabadállapotukat igazolják.

 

5. a megkeresztelt nem katolikusok, megfelelő keresztelési igazolást, és a házasságkötéshez szükséges, szabadállapotukat igazoló dokumentumokat mutassanak be.

 

6. megkereszteletlen személyektől megfelelő bizonyítékot igényeljenek, igazolva ezzel, hogy szabadon köthetnek házasságot.

 

7. a házasságra való felkészítést az 1063. k., valamint az egyes eseteket figyelembe véve az 1064, 1071, 1072, 1086, 1125 kk. előírásai szerint kell megtartani.

 

Isten Szolgája II. János Pál pápa által kiadott „Familiaris Consortio” (66) apostoli buzdítás, az előkészület hármas fázisáról beszél: távolabbi előkészület, közelebbi előkészület és azonnali előkészület.

 

  1. Távolabbi előkészület a csecsemőkorban, gyerekkorban, és serdülőkorban történik. Ilyen fajta előkészület elsősorban a családban történik, és másodlagosan az iskolában, valamint a katekétikai programokon. A legjobb előkészítő a házasságra ebben a fázisban, a szülök tanúsága. A keresztény életstílus a családban, maga is egy evangelizációs forma, és az alapja a távolabbi előkészületnek. Továbbá, ha a szülők megfelelő házasságban élnek, példát állítanak gyermekeik elé, hogy milyen is egy jó férj, és jó feleség együttléte. A szülők szexuális képzésben is részesíthetik gyermekeiket az iskolai és katekétikai programok mellett. A szülőknek el kell fogadniuk azt is, ha gyermekeiknek papi vagy szerzetesi hivatásuk van. Plébániák, iskolák, katekétikai programok a szülők segítségére legyenek, hogy igazi keresztényként neveljék fel gyermekeiket. A távolabbi előkészületnél használható: prédikációk, vallásos nevelés, média, stb. igénybevétele.
  2. Közelebbi előkészület az eljegyzés ideje alatt történik. Különleges kurzusokból és programokból áll. Megkülönböztetendő az azonnali előkészülettől, mely a házasság megkötése előtt történik, amikor a jegyesek a lelkipásztorral találkoznak. A jegyesek a felkészítőn ismereteket szerezhetnek a férfi és a nő közötti kapcsolatról, a beleegyezés szabadságáról, a házasság egységéről és felbonthatatlanságáról, a felelős apaságról és anyaságról, a szexualitás humánus aspektusairól, a házastársi jogokról és kötelességekről, a gyerekek neveléséről. Alapvető ismereteket sajátíthatnak el a különböző segédtudományok által (pszichológia, orvostudomány), melyek segítik őket a házasságra való előkészületre, és hogy jó szülök legyenek. Az előkészület ezen ideje alatt, gyakori találkozókat kell szervezni a dialógus légkörében, barátságban és imában, a lelkipásztorok és katekéták bevonásával.
  3. Azonnali előkészület. Általában a házasságkötést közvetlen megelőző időszakban történik, amikor az előkészületi programon is részt vettek. A program magába foglalhat imákat, lelkigyakorlatot, gyónást és a házassági liturgiára történő félkészülést. Mások, akik ezen a liturgián aktívan részt vesznek, szintén felkészítésben részesülhetnek, mint pl. a tanúk. Kívánatos, hogy az a pap, aki a közvetlen előkészületet tartotta, az tartsa a homiliát, vegye ki a felek beleegyezését, és végezze a házassági szentmisét és esketést is. A házasok továbbképzését szorgalmazza az 1063. k. mivel a keresztény házasok képzése nem érhet véget a házasságuk napján. „Különösen házasságuk első öt évében volna kívánatos a fiatal házasok figyelemmel kisérése, házasságkötés utáni kurzusok tartásával a plébániákon és esperességeken. (Előkészítő a házasság szentségére, 73.)

 

Általános szabályok a jegyeskurzushoz:

 

  • a jegyesek érdeklődésének felkeltése a házassági felkészítő iránt, amely arra irányuljon, hogy a jelentkezők szeretetét elmélyítse és segítse őket hitük és kapcsolatuk fejlődésében.
  • tegyék a keresztény közösséget vonzóvá a jelentkezők számára, ahol a házasság szentségi jellegét a házasságban élők megélhetik, valamint segítséget kapnak a fiatal házasok, hogy a családjaik igazi élet és szeretetközösségekké váljanak.
  • tegyék képessé a párokat arra, hogy felfedezzék és megvalósítsák bensőséges kapcsolatukat, amely által jelei lesznek Isten szeretetének a világban .
  • mutassák be a keresztény házasságnak olyan képét, amelyre a párok vágyakozzanak és a házasság szentségét megélhetik a maguk, valamint a világ számára.
  • segítsék a párokat, hogy kis család–egyházzá váljanak, ahol jelen van a közös imádság és a hitélmények megosztása.
  • adják meg a lehetőséget a jegyeseknek, hogy komolyan elgondolkodhassanak kapcsolatukról, a házaséletükben felmerülő kérdésekről, és csak ez után hozzák meg döntésüket, hogy készen állnak a keresztény házasság megkötésére.
  • tanítsák meg a párokat, hatékony kommunikációra és a nehéz konfliktusos helyzetek kezelésére.

 

További előírások

I.

A házasságkötés időpontjának a bejelentése

A házasságkötés előtt, hogy mennyi idővel kell a feleknek a plébániájukon jelentkezni, egyházmegyénként változik. Nagyon sokan azt javasolják, hogy legalább hat hónappal a házasság megkötése előtt, mások egy évet ajánlanak, hogy legyen elegendő idő a megfelelő előkészületre. Egyházmegyénkben mi az első változatot, a hat hónappal a házasságkötés előtti jelentkezést ajánljuk.

 

II.

Vannak bizonyos esetek, amelyek különleges pasztorális odafigyelést, és az egyes eseteket figyelembe vevő felkészítést igényelnek. Ezeket az eseteket nagy odafigyeléssel és megértéssel kell kezelni. A pap vagy diakónus vegye komolyan ezeket az embereket, és ne tekintélyét fitogtatva, vagy bíróként viselkedjék. A jegyesek iránt tanúsított empátia a legfontosabb mind a pap, mind a diakónus részéről, amikor átéli a helyzetüket és megfelelő módon átadja mindazt, ami a legfontosabb a jegyeseknek.

 

Túl fiatal házasulandók esetében

Mivel a házasság egy életre szóló szövetség, és bizonyos érettségre van szükség azok részéről, akik a házasság szentségében akarnak részesülni, érthető, hogy az egyház aggódva figyeli azokat a jegyeseket, akik túl fiatalon jelentkeznek a házasságra. Reális félelemről van szó, mert a fiatalok nem eléggé érettek érzelmileg, lelkileg, értelmileg, vagy gazdaságilag sem függetlenek ahhoz, hogy a házassági jogokat és kötelességeket kölcsönösen át tudják egymásnak adni és el tudják fogadni.

Jogtalan lenne ezeket a fiatalokat egyszerűen csak elutasítani, anélkül, hogy valaki is elbeszélgetett volna velük. A házasságkötéshez szükséges engedély megadása előtt, ezeknek a fiatal jegyeseknek és szüleiknek komolyan el kell beszélgetniük a plébánossal vagy annak megbízottjával.

 

Házasság előtti terhesség

A házasság előtti terhesség önmagában nem lehet meghatározó tényező a házasságkötésre vonatkozó döntésben. A házasság előtti terhesség, a párok és családjaik számára az idegesség, a hirtelen döntések időszaka lehet. Nagy szükségük van ezeknek az embereknek a segítségre, hogy a házasságot önmagáért vállalják és ne a terhesség miatt. Nagyon sok esetben a házasság melletti döntés lehet, hogy nem a legszerencsésebb. A jelentkezőknek nagyon sok beszélgetésre és tanácsadásra van szükségük.

 

Vegyesházasság

A vallások közötti különbség nagyon könnyen feszültségek forrása lehet a házastársak között, ezért amikor katolikus és nem katolikus megkeresztelt, vagy megkereszteletlen jelentkezik házasságra, az előkészületek folyamán erre az érzékeny kérdésre is oda kell figyelni. A feleknek megfelelő magyarázatot kell nyújtani, hogy megértsék a katolikus fél kötelességeit arra vonatkozóan, hogy hitét gyakorolhassa, és erejéhez képest mindent megtegyen, gyermekei katolikus hitben való keresztelése és nevelése érdekében.

 

Előző házasság

El kell ismerni a helyzet egyediségét azoknál a pároknál, akiknél már volt előző házasság, ahol az egyik fél meghalt, elváltak vagy az egyházmegyei bíróság megállapította a házasságuk érvénytelenségét. A házassági felkészítéskor beszélni kell a felek jelenlegi kapcsolatáról és arról is, hogy az előző kapcsolatukban milyen nehéz helyzeteket éltek át.

Ha a kánoni formára kötelezett félnek, vagy feleknek csak polgári házasságuk volt, és utána polgárilag elváltak, akkor elégséges az 1066–1067 kk. szerinti jegyesvizsgálat.

 

A házasság érvényesítése

Időről–időre egyes személyek az Egyház előírásait figyelmen kívül hagyva kötnek házasságot, vagy egyszerűen csak polgári házasságot kötnek. Később azt szeretnék, hogy házasságukat az Egyházban is érvényesítsék. Mivel az érvényesítés nem egyszerűen csak megáldása az érvénytelen kapcsolatnak, hanem elköteleződés, a házassági szándék kinyilvánítása, ezért nagyon fontos, hogy ezek a párok is kellőképpen fel legyenek készítve.

 

Házasságkötés előtti együttélés

Egyre növekszik azoknak a száma, akik a házasságra jelentkezés előtt már együtt élnek. Ez a helyzet szintén komoly kihívást jelent a házassági felkészítőkön. A párokat szembesíteni kell az egyház tanításával, különösen ami a házasság szentségét illeti, közölni kell velük a keresztény tanítást a szexualitásról és bemutatni, hogy a házasság előtti együttélés ellentétben áll ezzel. A házasságkötés előtti együttélés gyakran kényszerítő körülménnyé válik, különösen a társadalmi szokások miatt.

 

A házasságkötés idejének elhalasztása

A házasságkötés az ember alapvető joga, és ezt védeni hivatott mind a civil, mind a vallási törvény. A házasságnak szerzője, és első törvényhozója maga Isten. A házassághoz való jogot, a kánonjogászok természetjognak minősítik. Éppen ezért nem jogosult házasságot kötni, akinek hiányzik a természetes képessége a házasságra (pl. elmebeteg, impotencia). A pozitív jog is korlátozhatja bizonyos mértékig az emberi házasságkötés lehetőségét a nagyobb jó érdekében. Emberi törvényhozó (Egyház, állam) is adhat ki a házasságkötés jogát korlátozó törvényeket az „isteni jog” által szabott kereteken belül.

Vannak esetek, amikor a plébánosnak különböző okok miatt el kell utasítani a jelentkezőket. Ilyenkor azt kell megértetni a párokkal, hogy nem az Egyház akadályozza házasságkötésüket, hanem ők maguk nem alkalmasok erre. Ameddig nem történik változás a felek életvitelében, gondolkodásában, szándékában – a plébánosok ne engedjék, hogy házasságot kössenek.

 

Ilyen okok lehetnek:

 

  1. A párok elutasítják a jegyeskurzuson való részvételt.

  2. A hitnek a hiánya: a házasság szentségének a felvétele feltételezi a hitet. A plébános kötelessége megvizsgálni, hogy a jegyesekben megvan-e a szükséges hit ahhoz, hogy az Egyház szentségeiben részesedjenek.

  3. A felek képtelenek arra, hogy érvényes házasságot kössenek. Ez akkor történhet meg, amikor a házasság lényeges tulajdonságait és elemeit elutasítják.

  4. Nincsenek felkészülve a jegyesek a házasságkötésre, amikor látszik rajtuk, hogy nem eléggé érettek, a családjuktól szeretnének szabadulni, házasságon kívüli terhesség, stb. motiválja szándékukat.

  5. Függőség. Amikor az előkészület alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a felek egyike, vagy mind a kettő alkohol vagy drog függő. A plébános javasolhatja, hogy tanácsadáson vegyenek részt, és az esküvő időpontját halasszák későbbre.

  6. Azok, akik 18 éves koruk előtt szeretnének házasságot kötni, érettségüket igazoló vizsgálaton vegyenek részt.

  7. A felek valamilyen okból való szétválása a polgári házasságkötés után / az egyházi esküvő előtt.

  8. A házasság szentségi jellegének az elutasítása a katolikus fél részéről.

  9. Kifejezett elutasítása a gyermekáldásnak.

A fenti szempontok nagy része ismert a lelkipásztorkodó Papság előtt, de fontosnak tartjuk, hogy újra szembesüljenek ezen elvárásokkal. A fent említett előírások megtartását és alkalmazását a jövőben is határozottan kérjük.

Felelősségteljes szolgálatukat kísérje a Jó Pásztor áldása!


Szám: 1623–2008.

Bérmálás 2009–ben

A jövő évben az Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi–Barcasági, valamint a Szeben–Fogarasi főesperesi kerületekben lesznek bérmálások és azt követő főpásztori vizitációk. Ezúton is emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy az iskolai hitoktatással párhuzamosan végezzék a bérmálási felkészítőket. Csak olyan ifjakat engedjenek a nagykorúság szentségéhez, akik vállalják az öntudatos keresztény életet és hitbeli nagykorúságról tesznek tanúságot.

Rendkívüli bérmálást is igényelhetnek, ahol erre igény és szükség mutatkozik, de szándékukat legkésőbb az év végéig jelezzék hivatalunknak.

A bérmálás pontos beosztását újévi első körlevelünkben fogjuk közzé tenni. Ezt követően megküldjük a lelkipásztori jelentés elkészítéséhez szükséges nyomtatványt és egyéb ide vonatkozó tudnivalókat is közölni fogjuk.

Fiataljainkért végzett felelősségteljes szolgálatukat – kísérje a Szentlélek áldása.


Szám: 1626–2008.

Liturgikus szolgáltatások új díjszabása

 

A Papi Szenátus 2008. szeptember 30-i őszi ülésén, a liturgikus szolgáltatások, illetve a szentmisék stipendiumának módosítására tett javaslatot. A szenátorok előterjesztésére, folyó év november 1-től az alábbi díjszabások használatát rendeljük el:

– csendes szentmise – 10 lei;

– énekes szentmise – 15 lei;

– temetési díj – 100 lei;

Szeretettel kérjük Paptestvéreinket, hogy az elkövetkezőben a fenti díjakat alkalmazzák. Minden ettől eltérő módosítás, vagy díjszabás használata visszaélésnek minősül, büntetést von maga után, és az elkövetőt jóvátételre kötelezi.

Keresztelők és esküvők esetében ezután sincs kötelező díj. A hívektől kapott önkéntes adománnyal a lelkipásztorok szabadon rendelkeznek. Lehetőleg olyan célokra fordítsák, amely a közösséget szolgálja.


Szám: 1624–2008.

Nyugdíjintézetünktől igényelhető segély

 

Egyházi Nyugdíjintézetünk működési szabályzata értelmében, egyházi alkalmazottaink gyógyszerekre és gyógykezelésre igényelhetnek támogatást. Az erre vonatkozó kéréseket az Érseki Hivatalba kell eljuttatni. A beérkezett igényléseket, a rendelkezésre álló, évi pénzkeret függvényében tudjuk teljesíteni, amíg a készlet tart.


Szám: 1625–2008.

Egyházi alkalmazottjaink fizetésének kiszámítása és módosítása

 

Főegyházmegyénkben 2008. január 1-től új fizetési rendszer van érvényben, amely alkalmazására vonatkozó fizetési kategóriákat a főesperességeknek megküldtük. Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy a leküldött fizetési rácsban megjelölt kereteket tartsák szem előtt és ezek figyelembe vételével számítsák ki alkalmazottjaik havi javadalmát. A bérmegállapítás, illetve annak módosítása évente egyszer – április hónapban történik.


Szám: 1627–2008.

Falinaptárok 2009-re

A főesperesi központokba már eljuttattuk a 2009. évi katolikus falinaptárokat. Eladási áruk darabonként 2 lei lehet, amelyből 1,50 leit az érseki központba kell befizetni, a maradék 0,50 lei pedig a forgalmazó plébániát illeti meg, amit egy összegben kell bevételezni a plébánia könyvelésébe. Ettől eltérő eladási díjszabás alkalmazása – visszaélésnek minősül.


Szám: 1629–2008.

Román nyelvű falinaptár beszerzése

 

Egyházközségeink lelkipásztorai román nyelvű katolikus falinaptárt a kiskapusi plébánostól T. Varga Vincétől igényelhetnek. Azért tartjuk fontosnak, hogy innen rendeljenek, mert ez a fordítás a Gyulafehérvári Főegyházmegye liturgikus naptárával megegyezik és tartalmazza főegyházmegyénk sajátos ünnepeit is.


Szám: 1628–2008.

Direktórium 2009-re

 

Megjelent a Gyulafehérvári Érsekség kiadásában „DIREKTÓRIUM – A SZENTMISE ÉS A SZENT ZSOLOZSMA RENDJE A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT – A 2008–2009. LITURGIKUS ÉVRE – B. ÉV I. LECKE–ÉV.” című kiadvány. A direktóriumok szétosztása folyamatban van. Egy darab térítési díja 15 lei.

Hivatalunk az eddigi gyakorlat alapján, a rendelkezésére álló nyilvántartás alapján intézi a szétosztást. Amennyiben még igényelnek direktóriumot – jelezzék hivatalunknak – és utólag teljesítsük rendelésüket, amíg a készlet tart.


Szám: 1630–2008.

Sematizmus újrakiadása

 

Két évvel ezelőtt jelent meg utoljára „A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE NÉV– ÉS CIMTÁRA 2006” című kiadványunk. Az eltelt idő alatt nagyon sok változás történt, amelyek időszerűvé teszik sematizmusunk újrakiadását. Várható, hogy napokon belül megjelenik és ezt követően szétosztjuk Főegyházmegyénkben.

 

Gyulafehérvár, 2008. október 28–án, Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepén.

† György s. k.

érsek