Körlevél IX. - 2008. szeptember 15.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  


Tartalom:                                    

Millenniumi búcsú elnyerésére kijelölt templomok

Szentírás vasárnapi üzenet

Főegyházmegyei gyűjtés a székesegyház javítására

Székesegyházunk búcsújára meghívó

Papi Szenátus őszi ülése

Csíksomlyói zarándokközpont fejlesztése

Őszi papi rekollekció programja

Millenniumi kiadványok

Új Ember katolikus könyvesbolt Kolozsváron


Szám: 261–2008.

Millenniumi búcsú elnyerésére kijelölt templomok

 

Az Apostoli Penitenciára (Paenitentiaria Apostolica) 2008. július 10-én kelt, Prot.

N. 119/08/1. számú dekrétumával teljes búcsú elnyerését engedélyezte főegyházmegyénk millenniumi évében az alábbi templomokban:

1. – Gyulafehérvári székesegyházban;

2. – Csíksomlyói kegytemplomban;

3. – Brassói – Szent Péter és Pál plébániatemplomban;

4. – Kolozsvári – Szent Mihály plébániatemplomban;

5. – Gyergyószentmiklósi – Szent Miklós plébániatemplomban;

6. – Székelyudvarhelyi – Szent Miklós plébániatemplomban;

7. – Marosvásárhelyi – Keresztelő Szent János plébániatemplomban;

8. – Kézdivásárhelyi – Szentháromság plébániatemplomban.

 

A fenti templomokra engedélyezett teljes búcsú elnyerhető a szokott feltételek mellett: – gyónás és szentáldozás végzése;

– imádság a szentatya szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy);

– meglátogatni a fenti templomok valamelyikét és ott valamilyen közös áhítaton, vagy szentmisén részt venni.

A búcsú elnyerhető 2008. szeptember 13. és 2009. szeptember 29. között.

Főegyházmegyénk millenniumi megnyitójára (2008. szeptember 13.) és záró szentmiséjére (2009. szeptember 29.) a főegyházmegyénk főpásztorának engedélyezték, hogy pápai áldást adjon, amely a szokott feltételek mellett szintén teljes búcsúval jár.

Ezúton kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a búcsúnyerés lehetőségeiről tájékoztassák híveiket, hogy minél többen élhessenek a kegyelemszerzés ajándékával.

Főegyházmegyénk millenniumi jubileuma szolgálja Papjaink és híveink lelki megújulását.


Szám: 1433–2008.

Szentírás vasárnapi üzenet

1. Szentírás vasárnapján körlevélben szólok híveimhez. Kérem a Tisztelendő Paptestvéreket, hogy szeptember 28-án, minden szentmise keretében olvassák fel körlevelem alább közölt szövegét.

2. Szentírás vasárnapja alkalom arra, hogy a híveket ne csupán buzdítsuk a szentírás olvasására, hanem segítsük is őket ebben. Ezen a vasárnapon a prédikációk a szentírásról szólnak, és kérem, hogy idén is ezt tegyék. Éppen ezért hivatalunk mellékel egy munkavázlatot is csoportos szentírásolvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy a plébániákon szervezzenek híveik és munkatársaik számára e vasárnap kapcsán szentírásolvasó csoportos találkozót, vagy találkozókat. A főesperesi hivatalokon keresztül október végéig beszámolót kérek írásban e találkozások kimeneteléről. Buzdítom továbbá Paptestvéreimet, hogy az anyaországi Biblia-év kapcsán egyházközségi szinten is tartsanak kateketizáló előadássorozatokat Isten igéjéről, vagy szervezzenek ilyen jellegű más alkalmas rendezvényeket. Minden eddigi vagy tervezett ilyen jellegű kezdeményezésről is október végéig tájékoztatást kérek a főesperességeken keresztül.

3. Megbíztam a Katolikus Magyar Bibliatársulatot, hogy október 25-én híveink számára Főegyházmegyei Biblia-napot szervezzen. Legalább ennyire be szeretnénk kapcsolódni mi is az anyaországban szervezett 2008-as Biblia-évbe. A rendezvényre október 25-én, a csíkszeredai Segítő Mária Líceumban kerül sor 10,30 – 18,30 között. Kérem a Paptestvéreket, hirdessék híveik számára e rendezvényt, szorgalmazzák és szervezzék részvételüket. Örvendetes lenne, ha legalább a tömbkatolikus részről minden plébánia képviseltetné magát. Alkalmul szolgálna arra, hogy ünnepeljük együtt Isten szavát, és buzduljunk a vele való táplálkozásra. A résztvevők vigyenek magukkal Újszövetséget.

 

A. Körlevél szentírás vasárnapjára

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Utóbbi hetekben szóltam már néhányszor körlevélben hozzátok. Most ismét szólnom kell, ugyanis elvárja ezt a mai nap jelentősége. Ma ugyanis a Szentírás vasárnapja van, Egyházunkban a Szentírást ünnepeljük. Az anyaországban a 2008–as évet a Szentírásnak szentelik, amely kezdeményezésbe a külhoni magyar katolikusok is igyekszenek bekapcsolódni. Szentatyánk pedig Szent Pál emlékére hirdetett mostanra jubileumi évet a nemzetek apostola születésének kétezredik évfordulója alkalmából. Ezzel kapcsolatosan néhány hete már üzentem. Igen jelentős esemény továbbá a Rómában októberben sorra kerülő püspöki szinódus is, amelyen Isten kegyelméből magam is részt vehetek, és amelynek témája ugyancsak a Biblia lesz. Először a szinódusok történetében – ezzel a címmel: Isten igéje az Egyház életében és küldetésében. Nagy reménységgel nézünk e szinódus elé, és várjuk javaslatait arra nézve, hogy Isten üzenetét gyümölcsözőbb módon befogadhassuk.

Ezen körülmények mind-mind arra ösztönöznek bennünket, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk egyházunk csodálatos kincsének, a szentírásnak. A II. Vatikáni Zsinat már több, mint negyven éve nyíltan kijelentette, hogy „Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a szentíráshoz”. Mégis azt állapíthatjuk meg, hogy híveink túlnyomó többsége még mindig vonakodva viszonyul a Bibliához, mert szektás vagy protestáns behatástól tart, vagy tudatlanságában nem értékeli és nem használja hatékonyan. Hisszük és tudjuk, hogy Üdvözítőnk, Jézus Krisztus mindig jelen van közöttünk az Oltárisztentségben és áhitattal közeledünk is hozzá. De nem tudatosítjuk eléggé, hogy ugyanígy jelen van az ő szavában, a szentírásban is, mely „támasz és életerő az egyháznak, hitszilárdság az egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki életnek.” (DV 21). Nemcsak Krisztus testével kell táplálkoznunk, hanem üzenetét is be kell fogadnunk ahhoz, hogy Isten igazi gyermekeivé lehessünk. Ugyanis „a szentírás nemismerése Krisztus nemismerése”.

A szentírás az a könyv, amely a legnagyobb hatással volt az emberiség történelmére. Az a könyv, melyet a legtöbbször és legtöbb példányban nyomtattak ki. Európai kultúránknak is el nem apadó forrása. Mi keresztények elsősorban azt a könyvet látjuk benne, amely Isten üzenetét tartalmazza számunkra. Mert „sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk (Zsid 1, 1). Ezt az üzenetet, mely egyben az Egyház hite is, írásba foglalták a szent írók a Szentlélek sugallatára, aki évszázadokon át gondoskodik arról is, hogy ez az üzenet az Egyházban fennmaradjon. Éppen ezért a Biblia az Egyház könyve: csak az Egyház magyarázhatja hitelesen, és csak az Egyházban olvashatjuk azt gyümölcsöző módon. Legnagyobb érdeme az, hogy szentek sokaságának formálódását segítette elő egyházunk történelme során. Ezrek és ezrek érezték magukban a sürgetést Szent Ágostonhoz hasonlóan: „vedd, és olvasd”, és az Írás üzenetét követve életük Istennek tetszővé vált. Ha mimagunk is hozzájuk hasonló módon viszonyulunk e szent könyvhöz, hatalmat nyerünk arra, hogy Isten igaz gyermekeivé legyünk (vö. Jn 1, 12).

Szentírás vasárnapján, de ezekben a Biblia által fényjelzett hetekben, hónapokban nyomatékosan buzdítalak benneteket: vegyétek, és olvassátok a könyvek Könyvét, olvassátok Isten szavát, és fogadjátok be lelketekbe az ő üzenetét!

Egyházunk a szent liturgiában vasárnapról–vasárnapra tolmácsolja számunkra: hallgassuk figyelemmel és nyitott szívvel. De vegyük elő otthon is a porosodó szentírásokat és kezdjük el olvasni rendszeresen. Vagy ha nem lenne Bibliánk, szerezzünk be mai magyar nyelven olvasható példányokat, az Egyház hiteles magyarázataival – ma már könnyebben lehetséges ez, mint a diktatúra éveiben. Tanulmányozzuk és kövessük Isten üzenetét. És ha tájékozatlanok vagyunk, az egyház képviselőitől kérjünk segítséget. Elmélkedjünk róla nap mint nap, és eredményeként tűzzünk magunk elé kisebb-nagyobb feladatokat, amelyeket aztán váltsunk is valóra. Olvassuk továbbá a Szentírást közösségben is, vegyünk részt bibliaórákon, hiszen a Szentírás közösségalkotó erő is.

Egyházmegyénkben Biblia-napot tartunk október 25-én Csíkszeredában, a Segítő Mária Líceumban. Buzdítalak benneteket e rendezvényen való részvételre. Alkalmul fog szolgálni arra, hogy ünnepeljük együtt Isten szavát, és buzduljunk a vele való táplálkozásra.

Isten igéje szól hozzánk évszázadok óta. És az isteni szó nem tér hozzá vissza megvalósulatlanul, hanem termékennyé teszi a lelkeket. Adja Isten, hogy az elkövetkező időkben főegyházmegyénkben is egyre több hívő lelkében gyümölcsöző talajra találjon. Kísérjen és támogasson bennünket mindebben a Boldogságos Szűz Mária, aki szívében őrizte szent Fia szavait, és a nemzetek apostola, Szent Pál is, aki nemcsak az Újszövetség számos könyvének szerzője, hanem az akinek életében Krisztus gyökeres fordulatot hozott.

Szentírás vasárnapján örömmel és szeretettel adom Isten igéje iránti minden nyitott hívemre főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2008. szeptember 28-án

 

† György s. k.

érsek

 

B. Tanúságtevő keresztény élet

Közös szentírásolvasás Mt 13, 44-46 alapján

Óravázlat a csoportvezető számára

 

A közös szentírásolvasás célja, hogy a központi igerész, Mt 13, 44-46 alapján a résztvevők rádöbbenjenek arra, mekkora kincs a hitük, a Krisztussal közösségben kibontakozó vallásosságuk, amelyet komolyan kellene venniük ahhoz, hogy életük boldog, sikeres és tanúságtevő is legyen Krisztus egyházában.

Az együttlét három szakaszban bontakozik ki. 8-12 tagú csoport számára ajánlott. Mindenik szakaszra 20-40 percet szentelni.

 

  1. Közelítés a szöveghez

Ebben a szakaszban a csoport tagjai ráhangolódnak a témára, és előzetesen szembenéznek önmagukkal. Tudatosítják, mennyire hiteles a keresztény életük. Ez a ráhangolódás Szent Pál alakjának példaként idézésével történik az ApCsel 9, 1-8 alapján.

Csoportvezető felolvassa, vagy felolvastatja ApCsel 9, 1-8 verseket. Néhány pillanatnyi csend után beszélgetést kezdeményez a tagokkal a következő kérdések alapján:

Kiről szóltak e felolvasott versek? Mit tudunk Szent Pálról? Milyen élete volt Damaszkusz előtt (hol született, mikor, milyen volt ifjúsága...) és Damaszkusz után (apostoli munkássága, élete végének körülményei… )?

Mi történt vele valójában Damaszkusznál, és mit jelentett számára a továbbiakban ez az esemény?

Ha magunkat az ő példája fényében szemléljük, mit mondhatunk el: hol tartunk mi a szent páli életúton? Milyen damaszkuszi élményre lenne még szükségünk ahhoz, hogy hitelesebb keresztény életünk legyen?

 

2. A szöveg üzenetének hallgatása

Ebben a szakaszban rá kellene döbbenniük a tagoknak a hit, a Krisztussal való életközösség fontosságára. Itt történik a központi igerész üzenetének a befogadása, elmélyítése.

A csoportban felolvassák a Mt 13, 44-46 igerészt. Két-három percnyi csend következik, melynek során a résztvevők elgondolkodnak a szöveg üzenetén, azon, ami őket a szövegből megérintette. Majd megosztják egymással a csoportban a gondolataikat.

Ezután próbálják mélyebben megérteni a szöveg mondanivalóját a következő segítő kérdések alapján:

Milyen értelemben jelentheti a mennyek országa kifejezés a mi hitből fakadó keresztény életvitelünket, a feltámadt Krisztussal való életközösségünket?

Mihez hasonlítja Jézus a mennyek országát a szövegben? Mi ezeknek a hasonlatoknak a mondanivalója keresztény életünk számára?

A kincs megszerzéséhez mindent el kell adni. Mi ennek a mondanivalója számunkra?

Az első hasonlatnál a kincskereső nemcsak a kincset vásárolja meg, hanem vele együtt az egész szántóföldet is. Miért? Mit üzen ez az eljárás keresztény életünk számára a világban?

 

3. Előretekintés az üzenet fényében

Ebben a szakaszban a tagok azt kutatják, hogyan vehetik komolyabban az előbbi példázatok szerint a hitüket, valamint a Krisztussal való életközösséget.

Csoportvezető beszélgetést kezdeményez a következő kérdéssel: Mire jöttem rá az elemzett szentírási rész alapján: hogyan lehetne igazán enyém a mennyek országa, azaz hogyan élhetnék szorosabban együtt Krisztussal? És mit kellene még megtennem ennek érdekében?

Mit tehetnék azért, hogy környezetem, amelyben élek (család, munkahely, társadalom stb.) valóban tapasztalhassa rajtam azt, hogy én a feltámadt Krisztussal élem az életemet?Hogyan kellene jobban tanúsítanom másoknak Krisztust? Ezen utóbbi kérdés elmélyítéséhez ismét Szent Pál példája kínálkozik segítségül. Felolvassák először a 2 Kor 5, 14-17, majd aztán a 2Kor 11, 21-29 verseket. Az első idézet nyomán arról beszélgetnek, hogy mit jelent egymást nem emberi szempontból, hanem Krisztus szerint, a krisztusi szeretet fényében tekinteni. A második idézet után Szent Pál példája fényében pedig arról, hogy ki-ki hogy látja, mit tehetne konkrétan az apostolkodás terén.

A beszélgetést imával, vagy alkalmas énekkel lehet befejezni.


Szám: 1417–2008.

Főegyházmegyei gyűjtés a székesegyház javítására

 

Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy szept. 21–én, vasárnap a hirdetések kerestében olvassák fel alábbi felhívásunkat:

 

D a J. Kr!

 

Tisztelendő Testvéreim! Kedves Jó Híveim!

 2009-ben főegyházmegyénk alapításának ezredik esztendejébe lépünk. Az évforduló ünneplésére jubileumi évet hirdettünk meg azzal a céllal, hogy ez lehetőséget nyújtson a történelemmel, magunkkal való szembenézésre és a lelki megújulásra. A millenniumi év rendezvényeinek célja, hogy lendületet adjanak közösségünknek, hitet és bátorságot az elkövetkező ezer esztendőre is.

A gyulafehérvári főegyházmegye szíve és jelképe a gyulafehérvári székesegyház. E templom nem csak egy épület a sok közül, hanem lelki központja a főegyházmegyének, falai őrzik a viharos történelem emlékeit, és őrzik nemzedékek hivatásra készülődésének emlékeit. Szentmisék, búcsúk, ünnepélyek, papszentelések történtek és történnek ma is itt, ahol egykor országgyűlés volt, fejedelmi látogatás, ahol jeles személyiségek, püspökök, koronás fők, hadvezérek nyugosznak. Székesegyházunk őrzi tehát a régiek és a ma élők álmait, vágyait, lelkük legszebb rezdülésének tanújaként. A történelem nyomai olyan formában is megmutatkoznak, hogy ha szakértő kezek nem nyúlnak hozzá, állaga olyannyira leromlik, hogy az már az épület egészének épségét is veszélyezteti. Ezért kezdődtek már évekkel előbb helyreállítási, illetve állagmegőrzési munkálatok. A 2008. év folyamán a székesegyház helyreállításában résztvevő Gazdasági Hivatal és az Egyházművészeti Bizottság szakemberei több fontos feladat elvégzését tűzték ki célul. Elsősorban azoknak a sürgős, állagmegóvási munkálatoknak az elvégzését jelölték ki, amelyek immár nem tűrnek halasztást, és amelyeknek elvégzése hozzásegít, hogy történelmi múltunk értékeinek további generációk örülhessenek. A kitűzött feladatokból az év folyamán befejezésre kerül: a déli és északi mellékhajók héjazatának felújítása, a déli torony homlokzatának kőrestaurálása, a Lázói kápolna felújítása, valamint az orgona restaurálása. Két feladat megvalósításának előkészítése – a szentély helyreállítása és Egyházművészeti Múzeum létrehozása – az év folyamán elkezdődött, befejezésükre a tervek szerint 2009-ben kerül sor. Mindehhez azonban sok, nagyon sok anyagi, pénzügyi feltétel teljesítése szükséges, hiszen a 2008-ra ütemezett munkálatok értéke 3118716 lej, azaz 885999 Euro. Pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre áll összesen 1869021 lej, azaz 530972 Euro. Ám a megvalósításhoz még mindig hiányzik 1249695 lej, azaz 355027 Euro.

Mostani üzenetünkkel a hiányzó összeg előteremtése érdekében fordulunk a főegyházmegye népéhez, hivő seregéhez, és a Paptestvérekhez, akiknek élete, hivatása e székesegyház falai között bontakozott ki, akiket itt szenteltek pappá. Nagylelkű adakozásukkal segítsék multunk megőrzését – a jövő érdekében.

Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet és Kedves Híveimet, hogy a korábbi gyakorlathoz híven – szeptember 28-án és 29-én végzett templomi gyűjtést fordítsák székesegyházunk támogatására.

A plébániai gyűjtések eredményét a kerületi főesperes urak összesítsék és ezt követően továbbítsák Gazdasági Hivatalunknak.

Minden adományért előre is köszönetet mondunk és viszonzásul a jó Isten kegyelmének gazdag jutalmát kérjük.

Főpásztori áldásommal és imával –

 

Gyulafehérvár, 2008. szeptember 14.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén.

 

† György s. k.

érsek


Szám: 1434–2008.

Székesegyházunk búcsújára meghívó

 

Ebben az évben is szeptember 29-én, Szent Mihály Főangyal ünnepén tartjuk székesegyházunk búcsúját.

Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órától kezdődik, amelynek dísz szónoka Excellenciás és Főtisztelendő Tempfli József nagyváradi megyéspüspök úr lesz.

A búcsú misével együtt tartjuk Hittudományi Főiskolánk ünnepélyes „Veni Sancte” –ját is.

Szeretettel hívjuk és várjuk Tisztelendő Testvéreinket – híveikkel együtt.


Szám: 1350–2008.

Papi Szenátus őszi ülése

 

2008. szeptember 30-án tartjuk főegyházmegyénk Papi Szenátusának őszi rendes ülését. A gyűlés fő témája: A házasság megkötését megelőző teendők, adódó nehézségek és ezekkel kapcsolatos lelkipásztori feladatok.

A szenátusi ülésre ajánlott javaslataikat 2008. szeptember 25-ig juttathatják el Paptestvéreink az érseki központba. A beérkezett javaslatokat számba vesszük és a szenátusi megvitatást igénylő témákat napirendre tűzzük.

Előre is köszönjük, ha felelős módón részt vállalnak főegyházmegyénk ügyeinek intézéséből – cselekvő közreműködésükkel.


Szám: 1419–2008.

Csíksomlyói zarándokközpont fejlesztése

 

Csíksomlyó Fejlesztési Projekt keretében, a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Jakab Antal Tanulmányi Ház közös szervezésében zarándokközpont kiépítése indul. Szíves figyelmükbe ajánlom és részvételre, valamint aktív bekapcsolódásra buzdítjuk Tisztelendő Paptestvéreinket és a Kedves Híveket.

Olyan társadalmi környezetben élünk, amelyben a profitszerzés, a tömegek elnyomása, az emberi értékek gátlástalan eltiprása került előtérbe. Így az egyház rendeltetése és benne a mi feladatunk, hogy olyan szervezett lehetőséget nyújtsunk Istent kereső embertársainknak, amely segíti őket a keresztény értékek megtalálásában, a mindennapi gondok átértékelésében, a lelki megerősödésben.

Csíksomlyó helyi adottsága és kultusza segíthet abban, hogy a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok közepette előmozdítsa az egészséges Isten–, ember– és világkép kialakítását. A társadalom felemelése a keresztény értékekhez, az ember méltóságának az újraértelmezése, az önbecsülés megerősítése egyre sürgetőbb feladat.

Csíksomlyó katolikus híveink és a magyarság legfontosabb zarándokhelye. Lourdes, Fatima és más zarándokhelyeken tett látogatásaink arra ösztönöznek bennünket, hogy Erdély szívében is megvalósítsuk azt, ami máshol lehetséges. Tervünk az, hogy lépésről lépésre hívjuk fel az emberek figyelmét e hely fontosságára. Csíksomlyót látogatni, ide elzarándokolni egyre fontosabbá válik. Olyan világban élünk, ahol a lelki felüdülés, az elmélkedés, a kontempláció elengedhetetlenül fontos, amely az embernek vissza adja egészséges életszemléletét.

Az 1000 éves főegyházmegyei jubileum jó alkalom arra, hogy olyan folyamatot indítsunk be, amellyel segíthetünk embertársainknak keresztény értékeken alapuló életvitel megtalálásában és elsajátításában.

Első lépésként szeretnénk meghirdetni október első hetének végére – csiksomlyói zarándok hétvégét, amelynek fontosabb programjai:

 

1. keresztút péntek délután;

2. szentmise gyertyás körmenettel szombat este;

 

Célunk az, hogy tudatosodjon híveinkben a havi rendszerességgel szervezendő programok állandósága, ami által olyan élmények lehetőségét szeretnénk megteremteni, amelyek hosszú távon hatnak, mind az egyén, mind a társadalom életére. Ennek érdekében ajánljuk szíves figyelmükbe a zarándok hétvégét, mint a lelki megújulás hatékony eszközét, egyben szeretettel buzdítva a tevékeny részvételre.

 

Csíksomlyó, 2008. augusztus 30.

 

Tisztelettel:

P. Asztrik OFM templomigazgató.

P. Arthur OFM házfőnök,

Szakács Ferenc Sándor, a Jakab Antal Tanulmányi Ház igazgatója, Máté Róbert, a Jakab Antal Tanulmányi Ház rektora.

 


Szám: 1418–2008.

Őszi papi rekollekció programja

 

Az őszi papi rekollekció programja, főesperesi kerületenként az alábbi beosztás szerint alakul:

 

I. Kör.

 

– Október 13–án, hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Október 14–én, kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Október 15–én szerdán – Csíksomlyón;

– Október 16–án csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

 

Előadó: Ft. Msgr. Csiszér Albert pápai prelátus, Brassó–belvárosi plébános

 

II. Kör:

– Október 13–án, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Október 14–én, kedden – Baróton,

– Október 15–én, szerdán – Kolozsváron,

– Október 16–án, csütörtökön – Petrozsényben.

 

Előadó:T. Bodó György kolozsi lelkész

 

Mindkét körben a téma:

Hogyan készüljünk főegyházmegyénk ezer éves jubileumára.

 

Ezúton is kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy vegyenek részt a koncelebrációs szentmisén, amely délelőtt 10 órától kezdődik.

A szentmisét követően elmélkedés és gyónási lehetőség.

Ezt követi a meghirdetett témáról szóló előadás, majd kérdésfeltevésre és hozzászólásra adódik lehetőség.

Jó lenne, ha asztal közösségben is együtt maradnának és közösen fogyasztanák el ebédjüket.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma tovább tárgyalására, folytatni lehet ebéd után is – kötetlen formában.

Vegyék komolyan a rekollekciós napot és minden egyéb elfoglaltságot hárítsanak, ami megakadályozná maradéktalan részvételüket.

Paptestvéreim lelki töltekezése, szolgálja híveink hatékonyabb lelkipásztori szolgálatát!


Szám: 1420–2008.

Millenniumi kiadványok

 

Főegyházmegyénk alapításának millenniumi ünneplésére számos kiadvánnyal készült az érsekség, amelyek a rendezvények ünnepélyességét hivatottak szolgálni. A következő millenniumi anyagok rendelhetők meg az érseki irodától:

  1. Millenniumi banner, amelyet a templom tornyára lehet kifüggeszteni (mérete: 1 x 2 m). Ára: 90 lej;
  2. Millenniumi gyertya (mérete: 6 x 15 cm). Ára: 15 lej;
  3. Millenniumi emléklap (szentkép méretű) : Az előlapján a székesegyházban álló tordatúri Madonna képe, a hátlapján pedig a millenniumi ima olvasható. A 2009-es házszentelések alkalmával osztogatható. Ára. 0.50 lej;
  4. Brosúra a székesegyházról (12 oldal). Színes képekkel illusztrálva mutatja be a gyulafehérvári székesegyházat. Igényelhető magyar, román, német és angol nyelven. Ára: 3 lej
  5. Millenniumi zászló (mérete: 90 x 150 cm, nyolc színnel hímezve). Ára: 800 lej;
  6. Könyv: Marton József–Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai. Négy nyelven kapható: magyarul, románul, németül és angolul. Ára: 15 lej;
  7. Millenniumi énekfüzet. Ára: 2 lej.

Szám: 1421–2008.

Új Ember katolikus könyvesbolt Kolozsváron

 

Nemrég nyílt meg Kolozsváron, a Szent Mihály plébánia udvarán az Új Ember Kiadó katolikus könyvesboltja, amely az Új Ember kiadványain kívül több magyarországi és erdélyi kiadó könyvét is forgalmazza. A boltban katolikus folyóiratok, CD-k, DVD-k, képeslapok és kisebb kegytárgyak is kaphatók. Egyelőre naponta 9–13 óra között tart nyitva. A könyvkínálat a www.ujember.ro honlap segítségével interneten keresztül is megtekinthető és megrendelhető. Ebben az esetben a könyveket postai utánvéttel vagy gyorsfutárral küldik el Erdély bármelyik településére. A katolikus könyvesbolt elérhetőségei: 400113 Cluj–Napoca, Piata Unirii, nr.15, Email:konyvesbolt@ujember.ro. Ugyanitt rendelhetők meg az Új Ember Kiadó időszakos kiadványai is, az Új Ember hetilap, az Adoremus, a Testvérek, a Teofil és a Familia.

 

 

Gyulafehérvár, 2008. szeptember 15.

 

 

† György s. k.

érsek