Körlevél I. - 2007. január 14.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:  

Köszönet a 2006. évi támogatásért

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

Statisztikai adatok beküldésének szorgalmazása

Vegyes-vallású házasságokhoz újabb engedély

Kimutatás a vegyes-vallású házasságokról

Abortusz alóli feloldozásra felhatalmazás

Imahét a keresztények egységéért

Betegek világnapja

Papi lelkigyakorlatok időpontjai

Jubiláló papjaink

Bérmálások rendje 2007-ben

Szórványsegély befizetésének szorgalmazása és módosítása

Pályázati útmutató

A házasságkötés szertartásának új rendje

Elhunyt papok 2006-ban


 

Köszönet a 2006. évi támogatásért

A jó Isten végtelen kegyelméből megkezdhettük a 2007–es esztendőt, amely új lehetőségeket és kihívásokat tartogat számunkra.

Az előző év végén – hálaadás keretében – visszatekintettünk a megtett útra. Megvalósult tervek és meghiúsult elképzelések, sikerek és kudarcok jellemezték a letűnt esztendőt.

Megnyugtató öröm számunkra, hogy megőrizhettük az istengyermekség ajándékát. Emberi hiányosságaink és gyarlóságaink ellenére is haladhatunk tovább, az üdvösség biztos útján a 2007-es esztendőben is.

Főegyházmegyénk legfőbb elöljárójaként köszönetet szeretnék mondani kedves testvéreimnek a hűségért, a helytállásért, a keresztény tanúságtételért azon a helyen, ahová a Gondviselés állított.

Köszönet jár valamennyi Tisztelendő Testvéremnek is, a felelős szolgálatvégzésért és áldozatvállalásért, amellyel a rájuk bízott közösség javát szolgálták az elmúlt esztendőben is.

Őszinte köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy a 2006-os esztendőben vállalták, és továbbra is vállalni fogják egyházközségük fenntartását. Részt vállaltak annak életéből és gondjaiban is osztoztak. A helyi terhek hordozásán túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amelynek révén lehetővé tették Papnevelő Intézetünk és központi intézményeink gondtalan működését.

Tudjuk, hogy híveink közül nagyon sokan, maguk is rászorulnának a támogatásra. Annál inkább értékeljük, hogy a központ számára beküldött hozzájárulásukkal segítették a nehéz körülmények között élő szórványplébániákat. A gyűjtésekben való részvétellel hozzájárultak a szentszéki kiadásokhoz és segítették az iskolai, valamint plébániai hitoktatás egyre hatékonyabb végzését.

Köszönetnyilvánításunk kifejezésekor néhány adatot is szeretnék közölni a 2006-os esztendőből.

 

 

RON

Összesen

Külföldi segélyszervektől pályázatokra

Az érsekség számlájára

5.145.088,55

5.720.592,02

Közvetlenül a plébániák számlájára

575.503,47

Román államtól

Fizetésekre

4.929.459,49

6.622.589,49

Az érsekség számlájára – pályázatokra

1.240.000,00

Közvetlenül a plébániák számlájára – pályázatokra

444.930,00

Más támogatás

8.200,00

Plébániáktól

950.202,38

950.202,38

Más forrásokból

452.684,21

452.684,21

Egyházmegyei segélyalap

505.283,63

505.283,63

Házbérek plébániáktól - 30%

299.813,00

299.813,00

Érsekségi épületek házbéreiből

69.109,25

69.109,25

Összesen:

 

14.620.273,98

14.620.273,98

2006. december 31-én az érsekség számláján lévő összeg 1.613.906,83 RON.

Főegyházmegyei Caritas Szervezetünk múlt évi bevételeiről kimutatás:

1. Külföldi segélyszervektől:

pénzbeli támogatás 6.989.309

anyagi támogatás 3.160.740

2. Helyi források:

állami szubvenció 499.186

helyi tanácsoktól 1.889.669

megyei tanácsoktól 464.271

egészségügyi pénztártól 143.197

3. Belföldi adományok:

adományok fizikai és jogi személyektől 1.777.025

bevételek szponzoroktól 75.579

egyházmegyei gyűjtés 121.868

4. Gazdasági tevékenység: 577.955

Összesen: 15.698.799

A fenti bevételek lehetővé tették központi intézményeink fenntartását, papjaink és egyházi alkalmazottaink javadalmazását, valamint szociális intézményeink működtetéséhez is hozzájárultak.

Minden Kedves Testvéremnek az adományáért őszinte köszönetünket szeretném kinyilvánítani – népünk hagyományos kifejezésével élve: ISTEN FIZESSE JÓSÁGUKAT – A MAGA VÉGTELEN KEGYELMI GAZDAGSÁGÁBÓL! Köszönetünk és hálánk jeléül szívből küldöm főpásztori áldásomat.

 

Gyulafehérvár, 2007. január 7-én, Urunk Megkeresztelkedése ünnepén.

† György

érsek


Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

 

Ebben az évben is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét. Erre január 29-31 között kerül sor. A továbbképzős lelkigyakorlaton résztvevők január 29-én, 13.00 órára kell megérkezzenek a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára, ahol további tájékoztatásban részesülnek. A program 31-én, 13.00 órakor fejeződik be.

Az előadások megtartására Czakó Gábort, a Duna TVBeavatás c. rovatának szerkesztőjét, valamint Dr. Diósi Dávid temesvári egyházmegyés papot kértük fel.

A részvételi díj személyenként 100 RON. Javasoljuk, hogy a plébánosok ezt az összeget térítsék meg a továbbképzőn résztvevő kántoraiknak.

A részvételi szándékot legkésőbb 2007. január 25-ig jelentsék írásban, vagy telefonon a Hittudományi Főiskola Főtisztelendő Rektorátusának. Elérhetőségek a sematizmusban megtalálhatók.

 


Statisztikai adatok beküldésének szorgalmazása

 

Szeretettel emlékeztetjük a Paptestvéreket, hogy a Plébániák Határidő-naptára értelmében, a 2006-os év statisztikai adatait január 15-ig kellett beküldeni a főesperesi hivatalba.

A főesperesi központok összesítsék a plébániákról beérkezett adatokat és 2007. január 31-ig juttassák el az érseki hivatalba. A beérkezett adatokat a Szentszék Statisztikai Hivatalához kell továbbítanunk. Ezen elvárásnak csak úgy tudunk eleget tenni, ha maradéktalanul beküldik minden egyházközségből határidőre a kért adatokat.

Főegyházmegyénk előző évi statisztikai adatait körlevélben is nyilvánosságra hozzuk.


Szám: 85–2007.

Vegyes-vallású házasságokhoz újabb engedély

 

A korábbi évek gyakorlatához híven a plébánosi feladattal megbízott lelkipásztoroknak engedélyezzük, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes-vallású házasságoknál asszisztáljanak a 2007-es esztendőben is.

Engedélyünk hivatkozási száma 85–2007, amellyel ezt a fakultást a 2007-es esztendőre is meghosszabbítottuk a korábban adott feltételek mellett.


Szám: 86–2007.

Kimutatás a vegyes-vallású házasságokról

 

1814–2005. számmal engedélyeztük lelkipásztorainknak, hogy a megfelelő okmányok elkészítése után a vegyes-vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak. Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtuk meg, hogy az így megkötött házasságokról – a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.

Ezúton emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket ezen kötelezettségükre, és kérjük, ha eddig nem küldték volna meg plébániájuk 2006-ban kötött vegyes-vallású házasságairól az összesített kimutatást, akkor most továbbítsák.

 


Szám: 101–2007.

Abortusz alóli feloldozásra felhatalmazás

 

Jelen rendelkezésemmel megadom a felhatalmazást, hogy főegyházmegyénkben gyóntatási felhatalmazással rendelkező minden pap feloldozhassa gyóntatószékében az 1398. kánon kiközösítésébe esett bűnbánókat. Egyben felhívom a gyóntatók figyelmét arra, hogy minden egyes esetben hangsúlyozzák ki, hogy a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg. A feloldozással egyidőben alkalmazzanak a tettnek megfelelő penitenciát.


Szám: 87–2007.

Imahét a keresztények egységéért

 

Minden évben – január 18-25 között – a keresztények egységéért imádkozunk. Ezt a hagyományt továbbra is tartsuk meg és imádkozzunk a keresztények egységéért az egyházunk által előírt módon. Különösen fontos azokban a helységekben megszervezni a közös imádkozást, ahol más vallású hívek is élnek a katolikusokkal együtt.

Az egységért végzett imaszándékunkba foglalhatjuk azon kérésünket is, hogy a katolikus közösségen belül is egyre erősebb és hitelesebb legyen az összetartozás és az egymásért érzett felelősségtudat – a krisztusi szeretetben. (Vö. PREORÁTOR – 2003, 116-121.old.)


Szám: 89–2007.

Betegek világnapja

 

Ebben az évben is február 11-én tartjuk a betegek világnapját, a Boldogságos Szűzanya lourdes-i megjelenéseinek emléknapján.

E napon különös szeretettel és figyelemmel köszöntsük beteg és fogyatékos testvéreinket, akik sajátos helyzetük miatt a közösségi életből kimaradnak, és a szenvedés próbatételét viselik.

Fedezzük fel beteg és szenvedő testvéreinkben a kegyelmi forrás nagy lehetőségét. Békésen viselt keresztjükkel és életáldozatukkal Isten végtelen kegyelmét tudják kiérdemelni a mindennapi gondokkal és feladatok teljesítésével elfoglaltak számára is. Hívjuk fel figyelmüket a MÁRIA Rádió adására, ahol fogható. A MÁRIA Rádió adása segíti öregeinket és betegeinket az imádságban, szenvedéseik krisztusi értelmezésében.

Ne csak február 11-én, hanem az év minden napján övezzük szeretetünkkel – beteg, idős és szenvedő testvéreinket. Ismerjük fel Isten ajándékozó szeretetének nagy lehetőségét, amely áldozataikon keresztül mindannyiunknak adva van.


Szám: 96–2007.

Papi lelkigyakorlatok időpontjai

 

A papi lelkigyakorlatok programja a 2007-es esztendőben az alábbi beosztás szerint alakul:

 

1.–Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón – a ferences kolostorban:

2007. jún. 18 hétfő déltől – jún. 21. délig: Ebéddel kezdődik, és ebéddel fejeződik be.

Jelentkezés: a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a ferences kolostornál.

A részvétel napi költsége: 30 RON.

 

2.–Őszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrácz Szt. István Tanulmányi Házban:

2007. aug. 28. kedd déltől – aug. 31. péntek délig tartana, ha lesz jelentkező.

Jelentkezni lehet: az Érseki Hivatalnál 2007. aug. 25-ig.

A részvétel napi költsége: 30 RON.

Mindkét lelkigyakorlatot Ft. Olasz István kárpátaljai gr. kat. lelkipásztor fogja vezetni .

 

3. – A csíksomlyói Ferences Rendház is szervez lelkigyakorlatot minden évben a nagyböjt elején, amelyre nemcsak ferences testvéreket, de egyházmegyés papokat is szívesen fogadnak. Az idén febr. 26. hétfő este kezdődik, és március 2-án, pénteken ér véget. A lelkigyakorlatot P. Nemeshegyi Péter SJ atya fogja vezetni.

A részvétel napi költsége: 30 RON.

 

4. – Kolozsváron, a jezsuita Manréza Lelkigyakorlatos Központban:

 

2007. április 16–20. között:

Személyesen irányított lelkigyakorlat papoknak (5–8 személy);

Vezeti P. Szőcs E. László SJ.

 

2007. október 15. déltől – október 20. délig:

Szemlélődő lelkigyakorlat papoknak és bevezető a Jézus imába (8-10 személy);

Vezeti P. Szőcs E. László SJ.

 

2007. november 5–9. között:

Személyesen irányított lelkigyakorlat papoknak (5–8 személy);

Vezeti P. Szőcs E. László SJ

 

A részvétel napi költsége: irányár – napi 30 RON.

A lelkigyakorlatos központ címe:

 

CENTRUL MANRESA, 400363. Cluj-Napoca, Str. Tudor Arghezi, nr. 2.

Tel: 0740–172–163; centru.manresa@cluj.astral.ro

Mobil: 0741–117-109; www.iezuiti.ro/cluj.html

 

Manrézai lelkigyakorlatra – Kolozsváron – a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén lehet jelentkezni.


Szám: 60–2007.

Jubiláló papjaink

Isten kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek arra, hogy 25, 50, 60 illetve 70 esztendővel ezelőtt a szentelő püspök kézfeltétellel felszentelte a papi szolgálatra.

EZÜSTMISÉSEK (25 év):

 

 • Boros Vilmos
 • Bordi János
 • Fülöp Béla
 • Geréd Péter
 • Kiss István
 • Raicea Onoriu Oscar
 • Szecsete László
 • Dr. Székely Dénes
 • Vatány Gábor
 • Vitus Lajos

 ARANYMISÉSEK (50 év):

 • Bakos Sándor
 • BÁLINT LAJOS érsek
 • Bodó Péter
 • Borbély Gábor
 • Kosza Vilmos
 • Márk Vince P. József
 • Nagy István P. Tarziciusz
 • Stelli József P. Benedek

 GYÉMÁNTMISÉS (60 év):

1. Kovács Jakab

 RUBINMISÉS (70 éves):

1. Léstyán Ferenc

 

A Jó Pásztor áldását kérve, szeretnénk jókívánságainkat is tolmácsolni. Valamennyiüknek – jubileumuk alkalmából – kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelki örömet.

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2007. június 20-án, szerdán – Gyulafehérvárra. Délelőtt 11.00 órától mutatnánk be közös hálaadó szentmisét az elmúlt évek kegyelméért, az elért eredményekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom a jubilánsokat, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel minél meghittebbé tegyük együttlétünket.


Szám: 45–2007.

Bérmálások rendje 2007-ben

 A 2007–es esztendőben főegyházmegyénkben a bérmálások rendje az alábbi beosztás szerint alakul. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak szellemében az ötévenként sorra kerülő bérmálást követően főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció két lényeges részből tevődik össze:

 • Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása (az alábbi beosztás alapján). A filiák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.
 • – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim közreműködésével végzek. A vizitációt a kiküldött és plébánosok által kitöltött kérdőívek alapján végezzük – a bérmálástól függetlenül. A vizitációt a bérmálást követően fogjuk végezni, melynek időpontját előre közöljük a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel intézésének ellenőrzését a kíséretünkben lévő szakember fogja végezni

Külön figyelmet szentelünk a hitoktatás végzésére. Nagyon fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

 

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

Még ebben az évben a bérmálkozók alsó korhatára 15 év marad.

1.

Április

18

szerda

de. 10

Jobbágytelke

2.

Április

18

szerda

du.5

Székelyhodos

3.

Április

19

csütörtök

de.10

Székelykál

4.

Április

19

csütörtök

du.5

Iszló

5.

Április

20

péntek

de.10

Nyárádköszvényes

6.

Április

20

péntek

du.5

Mikháza

7.

Április

21

szombat

de.10

Nyárádszereda

8.

Április

21

szombat

du.5

látogatás a filiákba

9.

Április

22

vasárnap

de.10

Szászrégen

10.

Április

22

vasárnap

du.5

Görgényüvegcsűr

11.

Április

23

hétfő

de.10

Görgényszentimre

12.

Április

23

hétfő

du.5

látogatás a régeni filiákba

13.

Április

24

kedd

de.10

Marosszentgyörgy (templombúcsú)

14.

Április

24

kedd

du.5

látogatás Tófalván és Jedden

15.

Április

25

szerda

de.10

Jobbágyfalva

16.

Április

25

szerda

du.5

Nyárádselye

17.

Április

26

csütörtök

de.10

Deményháza

18.

Április

26

csütörtök

du.5

Ehed

19.

Április

27

péntek

de.10

Marosjára

20.

Április

27

péntek

du.5

látogatás a filiákba

21.

Április

28

szombat

de.10

Nyárádtő

22.

Április

28

szombat

du.5

Maroskeresztúr

23.

Április

29

vasárnap

de.10.

Nyárádremete

24.

Április

29

vasárnap

du.5

Vármező

25.

Április

30

hétfő

de.10

Nagyernye

26.

Április

30

hétfő

du.5

látogatás Sáromberkén és a filiákba

27.

Május

1

kedd

de.10

Bátos

28.

Május

1

kedd

du.5

Vajola

29.

Május

2

szerda

de.10

Szentháromság

30.

Május

2

szerda

du.5

látogatás a filiákba

31.

Május

3

csütörtök

de.10

Ákosfalva

32.

Május

3

csütörtök

du.5

látogatás a filiákba

33.

Május

4

péntek

de.10

Csíkszentdomokos

34.

Május

4

péntek

du.5

Sepsiszentgyörgy–Őrkői Plébánia

35.

Május

5

szombat

de.10

Sepsiszentgyörgy-Szent Benedek (magyarul)

36.

Május

5

szombat

du.5

Sepsiszentgyörgy Szent Benedek (románul)

37.

Május

5

szombat

de.10

Székelyudvarhely–Szent Miklós Plébánia

38.

Május

5

szombat

du.5

Székelyudvarhely–Kis Szent Teréz Plébánia

39.

Május

6

vasárnap

de.10

Sepsiszentgyörgy–Szent József Plébánia

40.

Május

6

vasárnap

du.5

Sepsiszentgyörgy–Szent Gellért Plébánia

41.

Május

7

hétfő

de.10

Csíkszentmiklós

42.

Május

7

hétfő

du.5

Csíkborzsova

43.

Május

8

kedd

de.10

Csíkdelne

44.

Május

8

kedd

du.5

Csíkpálfalva

45.

Május

9

szerda

de.10

Csíkrákos

46.

Május

9

szerda

du.5

Madéfalva

47.

Május

10

csütörtök

de.10

Csíkszentmihály

48.

Május

10

csütörtök

du.5

látogatás Ajnádra

49.

Május

11

péntek

de.10

Hidegség

50.

Május

11

péntek

du.5

Kóstelek

51.

Május

15

kedd

du.5

Csíkszenttamás

52.

Május

16

szerda

de.10

Balánbánya (templombúcsú is)

53.

Május

16

szerda

du.5

Gyimesbükk

54.

Május

17

csütörtök

du.5

Marosvásárhely–Szent Imre Plébánia

55.

Május

18

péntek

de.10

Mezőbánd, látogatás Mezősámsondra

56.

Május

18

péntek

du.5

Marosvásárhely–Szent Erzsébet Plébánia

57.

Május

19

szombat

de.10

Marosvásárhely–Szent Miklós Plébánia

58.

Május

19

szombat

du.5

Marosvásárhely–Remete Szt.Antal Plébánia

59.

Május

20

vasárnap

de.10

Marosvásárhely–Keresztelő Szt.János Plébánia

60.

Május

20

vasárnap

du.5

Marosvásárhely–Szent Kozma és Damján Pléb.

61.

Május

20

vasárnap

de.10

Kézdivásárhely–Boldog Özséb Plébánia

62.

Május

20

vasárnap

du.5

Gyimesközéplok

63.

Május

21

hétfő

de.10

Gyimesfelsőlok

64.

Május

21

hétfő

du.5

Szépvíz

65.

Május

22

kedd

de.10

Csíknagyboldogasszony

66.

Május

22

kedd

du.5

Csíkdánfalva

67.

Május

23

szerda

de.10

Csíkmadaras

68.

Május

23

szerda

du.5

Csíkcsicsó

69.

Május

24

csütörtök

de.10

Csíktaploca

70.

Május

24

csütörtök

du.5

Csíkzsögöd

71.

Május

25

péntek

de.10

Csíksomlyó

72.

Május

27

Pünkösdvasárnap

de.10

Csíkszereda–Szent Kereszt Plébánia

73.

Május

27

Pünkösdvasárnap

du.5

Csíkszereda–Szent Ágoston Plébánia

74.

Május

28

hétfő

de.10

Csíkszentlélek (templombúcsú)

75.

Május

28

hétfő

du.5

Kászonjakabfalva (templombúcsú)

76.

Május

29

kedd

de.10

Csíkmenaság

77.

Május

29

kedd

du.5

Csíkszentgyörgy

78.

Május

30

szerda

de.10

Csíkszentkirály

79.

Május

30

szerda

du.5

Csíkszentmárton

80.

Május

31

csütörtök

de.10

Csíkszentimre

81.

Május

31

csütörtök

du.5

Csíkszentsimon

82.

Június

1

péntek

de.10

Csatószeg

83.

Június

1

péntek

du.5

Nagytusnád

84.

Június

2

szombat

de.10

Tusnádfürdő

85.

Június

2

szombat

du.5

Kozmás

86.

Június

4

hétfő

de.10

Nagykászon

87.

Június

4

hétfő

du.5

Kászonújfalu

88.

Június

5

kedd

de.10

Csíkmindszent

89.

Június

5

kedd

du.5

Lázárfalva

90.

Június

6

szerda

de.10

Újtusnád


Szám: PK 9–2007.

Szórványsegély befizetésének szorgalmazása és módosítása

 A Gyulafehérvári Főegyházmegye Bővített Gazdasági Bizottsága 2001. december 11-én megtartott gyűlésének határozati javaslatára, valamint a Főegyházmegyei Zsinat ajánlása (ZSK 108. old. 9. par.) értelmében elrendeltük, hogy a főegyházmegye azon plébániái, amelyek ingatlanok (bérházak, üzlethelységek, stb.) bérbeadásából származó bevételekkel rendelkeznek, bruttó bevételük 30%-át kötelesek a főegyházmegye diaspóra-segélyalapjába befizetni. A diaspóra-segélyalapba ily módon befizetett összegek a szórványplébániák anyagi támogatását szolgálják.

A PK 1299/2001. és 951/2002. számú körlevelekben ezen összegek befizetését ismételten szorgalmaztuk. A rendelkezés 2002. évvel kezdődően lépett érvénybe.

Kértük, hogy fogadják megértéssel, mert híveink egyre nehezebb körülmények között élnek, és nincs más lehetőség a szórványplébániák megsegítésére. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a korábbi felszólítások ellenére, néhány plébánia nem teljesítette kötelezettségét.

Az említett rendelkezést a Gazdasági Tanács 2006. december 15-i gyűlésén újratárgyalta, és a Tanács javaslatára a következő módosítást eszközlöm:

A bruttó bevétel 30%-a 20%-ra módosul. Ez csak akkor lép érvénybe, ha a régi tartozásokat maradéktalanul befizették. Az eddigi adósság törlesztése legkésőbb egy félév alatt történjen meg.Azon plébániáknál, amelyek 2006. december 31-ig kifizették adósságaikat, illetve azoknál, akik 2007. január 31-ig eleget tesznek ezen kötelességüknek, 2007. január 1-től már 20%-os számítást alkalmazunk. Mindaddig, amíg az adósságot nem törlesztik, marad a 30%-os befizetési kötelezettség.

A módosított rendelkezés értelmében az összegek, vagyis a házbér-jövedelmek 20%-a kötelező módon negyedévenként legyen átutalva. Ha nem történik meg a befizetés, szankciókat leszünk kénytelenek alkalmazni. Adósság eltörlése semmilyen indok alapján nem jöhet számításba. Ezen kötelezettség teljesítése elsőbbséget élvez a helyi beruházásokhoz viszonyítva.

A szolidaritás elve kellene, hogy működjön mindenütt, de különösen az egyházunk keretében. Ezen rendelkezésünkkel csupán a szórványplébániák gondjain szeretnénk enyhíteni, és az igazságos tehervállalást némiképp elősegíteni.

Tisztelendő Testvéreink megértését és segítő közreműködését kérjük, és előre is köszönjük.


Szám: PK 10–2007.

Pályázati útmutató

Mivel a tulajdonképpeni támogató a legtöbb esetben nem közvetlenül az érsekség, hanem különböző nyugati segélyszervezetek, ezért bármilyen finanszírozáshoz nélkülözhetetlen, hogy támogatási igénybejelentő adatlapot, azaz pályázati űrlapot töltsünk ki, és a program végrehajtásához szükséges mellékletekkel ellátva egy teljes pályázati dokumentációt állítsunk össze.

INGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:

1. Felterjesztés, amely tartalmazza röviden az igénylést.

2. A támogatási igénybejelentő adatlapot (pályázati űrlap), értelemszerűen kitöltve (csak számítógéppel!!!), aláírva, lepecsételve kell beküldeni hivatalunknak.

Megjegyzés: – azon pályázati űrlapok, amelyek kézzel vannak kitöltve érvénytelenek! Az űrlapot két nyelven kell kitölteni, magyarul és németül. A magyar nyelvű űrlap az érsekségen marad, a német nyelvűt pedig, a megfelelő érseki ajánlással együtt az érsekség továbbítja a segélyszervezeteknek.

3. Mellékletek: – kérjük, hogy az űrlaphoz csatolják a következő iratokat:

 • finanszírozási tervezetet (költségkalkuláció – hogyan képzelik el a teljes összeg megszerzését),
 • költségvetést – külön tételekre felbontva,
 • mindenféle engedélyt (urbanisztika, építkezés, műemléki, stb.),
 • a feladat megvalósítása érdekében a kivitelezővel kötött szerződések másolatát (vállalkozási, megbízási, stb.) is meg kell küldeni,
 • fotódokumentációt,
 • tervrajzokat,
 • új építkezésnél szükséges a tulajdoni lapot (helyrajzi szám).

A felsorolt iratoknak kizárólag a másolatát kérjük.

Az eredeti példány a plébánián marad – igazolás és átvizsgálás végett.

Szíveskedjenek arra is figyelni, hogy a fénymásolatok olvashatóak legyenek!

A szakmailag alátámasztott, részletes dokumentációs anyag megléte nyitottságot és garanciát biztosít.

Az elnyert segélyösszegből minden támogatott vissza kell, hogy fizessen egy – önként vállalt – meghatározott részt (minimum 10%-t), amely a főegyházmegye segélyalapjába kerül.

Kérjük tehát, a magyar nyelvű űrlap mellékleteként készítsen egy tervet, amelyből kiderül, mennyit és milyen ütemben tud visszafizetni a kapott összegből. Ugyanakkor írja meg, milyen garanciákat tud felmutatni az ígért visszafizetési ütem betartására.

A pályázattal kapcsolatos minden iratot erre a célra fenntartott, külön dossziéban kell őrizni.

A pályázat rendszerint azonosító számot kap, amelynek alapján nyilvántartjuk. Rendkívül fontos, hogy ezt a számot minden levelezésen feltüntessék, éppen ezért kérjük, hogy a pályázattal kapcsolatos levelezése, érdeklődése esetén a gyors és egyértelmű ügyintézés érdekében minden esetben hivatkozzon a pályázat azonosító számára.

ELSZÁMOLÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:

Arra kérjük, hogy a munkálatok kivitelezését követően készítsen mellékletekkel ellátott tételes elszámolást:

 • felhasználási összesítő űrlap kitöltése,
 • a pénzösszeg kézhezvételét igazoló banki kivonat az átutalásról (amennyiben az összeg átvétele bankszámlán keresztül történik) – vagy átvételi elismervény (amennyiben az összeg személyesen kerül átvételre),
 • a kiadások milyenségét és összetételét igazoló számla,
 • a kifizetés tényleges megtörténtét igazoló nyugta (amennyiben a kifizetés közvetlenül, az áru átvételekor történt) – vagy fizetési utalvány (amennyiben a kifizetést banki számlán keresztül eszközölték).

 

Fontos szempont:

– a felhasznált összeg értéke nem lehet kisebb az elnyert összeg értékénél.

A felsorolt iratoknak itt is a másolatát kérjük. Az eredeti példány a plébánián marad, az esetleges igazolás és ellenőrzés céljából. Szíveskedjenek vigyázni, hogy a fénymásolatok olvashatóak legyenek! A tételes elszámolás két példányára tartunk igényt. Mindezek mellé szükséges mellékelni néhány fényképet az elvégzett munkálatok bizonyságául.

 

Az elszámoláshoz szíveskedjenek szöveges beszámolót is küldeni! A fényképekkel csupán alátámasztjuk a beszámolót, de ezek nem helyettesítik a szöveges szakmai tájékoztatást. Ezen beszámolóban kell szerepeljen az elnyert összeg pontos és részletes felhasználásának leírása. Az elszámolt tételeknek meg kell egyezniük a pályázatban jelzett költségvetés tételeivel.

Jelen tájékoztató leírásunkkal adminisztrációs munkájukban szeretnénk segítségükre lenni.

* Megjegyzés:

– a pályázattal kapcsolatos mindenfajta űrlapot és leírást megtalálnak az interneten, az Érsekség honlapján, a következő címen: www.hhrf.org/gyrke/pk

Remélve, hogy segítségükre lehettünk, tervük kivitelezéséhez Isten áldását kérjük, és sikeres pályázást kívánunk!


Szám: 97–2007.

A házasságkötés szertartásának új rendje

Isten Szolgája II. János Pál pápa rendeletére az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1990. március 19-én közzétette A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSÁNAK RENDJE – második hivatalos kiadását. Az eddigi szertartásrendet közli, az előzetes tudnivalókkal, a szertartások és imádságok bővített szövegeivel. Továbbá néhány olyan változtatást is bevezet, amelyeket az 1983-ban kihirdetett E. T. szabályai írnak elő. Ilyen többek között a világi lelkipásztori kisegítő közreműködése a házasságkötésnél, valamint az ökumenikus esketési szertartások.

A házasságkötés Szertartásának Rendje második hivatalos magyar nyelvű fordítása az elmúlt esztendőben jelent meg a Szent István Társulat kiadásában. A fent említett szertartáskönyv beszerezhető a Szent István Társulat üzleteiben Budapesten, vagy Nagyváradon a Kolbe kiadótól.

Rendelési elérhetőség:

EDITURA KOLBE 410610 – ORADEA 1, c.p. 75 postai címen,

vagy tel/fax: 0359–806–200 számon, illetve e–mail-en az editurakolbe@rdsor.ro címen. Rendelési szám: 101155, ára 37, 7 lej. A házasságkötés szertartásának rendje – fentebb említett kiadványa a kézhezvételtől már használható, 2007. május 27-től – pünkösdvasárnapjától – pedig elrendelem főegyházmegyénkben ezen szertartáskönyv kötelező használatát.

Kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy addig szerezzék be a fenti elérhetőségek valamelyikén. Ha kerületenként összegyűjtik a rendelési igényt, abban az esetben hivatalunk is segítséget nyújthat a nagyobb példányszámok beszerzésében.


Szám: 1–2007.

Elhunyt papok 2006-ban

A jó Istennek legyen hála, hogy 2006-ban nem kellett papi ravatal mellé állnunk főegyházmegyénkben.

 

Gyulafehérvár, 2007. január 14.

 

György s. k.

érsek