Körlevél II. - 2007. február 12.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:  

TAMÁS József segédpüspök úr köszöntése

Nagyböjti papi rekollekció programja

Főesperesi mandátumok újabb öt évre

Bérmálási anyakönyvekről másolat

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise

Nagyszebeni ökumenikus nagygyűlés

A papi rekollekciós napok megtervezésére vonatkozó kérdőív eredményei

Statisztikai adatok 2006-ból

Bérmálási program módosítása

Misebor árának változása

Jövedelmi adónk 2 százalékával mi rendelkezünk


  

Szám: 285–2007.

TAMÁS József segédpüspök úr köszöntése

Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-én szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában.

A jeles évfordulón nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Tamás József püspök urat. Sok paptestvérünk visszaemlékezik arra, hogy hosszú éveken át (1979-1997 között) lelkiatyjuk volt a gyulafehérvári nagyszemináriumban. Én magam is „biennális” osztálytársa lehettem Gyulafehérváron a szemináriumban (1963-1968 között), majd tanártársak voltunk (1979-től 1992-ig).

Jóllehet Madéfalván született, Csíkszentsimonban nőtt fel, mindenképpen a csíki székely katolikus nép örökségét hordozta és ápolta kisszeminarista (1958-1962) és nagyszeminarista (1962-1968) korában is. Mindkét gyulafehérvári szemináriumban kitűnt buzgóságával, Isten- és felebarát-szeretetével, Isten-adta tehetségével. Így sokszor vezető tisztséget töltött be már kispap korában. Négyévi medgyesi káplánsága, majd hat és fél évi tűri plébánossága alatt megnyerte az akkor üldözött román görög katolikus hívek rokonszenvét is, akiket kiszolgált, nem félve az állami üldöztetéstől. 1979. januárjától Isten Szolgája Márton Áron püspök a felelősségteljes szemináriumi lelkiigazgató (kispapok nyelvén „spiri” azaz spirituális) állásba hívta. Szerénységére jellemző, hogy csak engedelmességből fogadta el a neki annyira megfelelő megbízatást. Ebben az „állásban” 1979. januárjától 1997. őszéig működött. Volt növendékei – négy egyházmegye (Gyulafehérvár, Szatmár, Nagyvárad és Temesvár) papjai – hálásan emlékeznek lelkiatyjukra. A Gondviselés 1996. december 18-án segédpüspöki tisztségre hívta. Szerénysége sokáig tiltakozott ennek a feladatnak az elfogadása ellen, de végül a kérelmezők többsége meggyőzte. Elfogadta, mint sokan mások, „in crucem”, Krisztus keresztjeként, társulva a Megváltóhoz. Püspökké szentelését Csíksomlyón kérte, a Csíksomlyói Szűzanya lábánál, mert főegyházmegyénk hívő népének ez a legnagyobb zarándokhelye. Püspöki jelmondata is sokatmondó: „Legnagyobb a szeretet!” (1 Kor 13,13).

Áldásos tevékenységét csíkszeredai székellyel – mint a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke és általános helynöke – fejti ki. Nehéz lenne felsorolni, hogy még hány főegyházmegyei bizottságban titkárként, tagként stb. működik igen hatékonyan és szakavatottan. A bérmautakat testvériesen megosztjuk, fele-fele arányban. Köszönöm a Püspök Úr – jelen esetben tízévi segédpüspöki és általános helynöki – áldozatos munkáját, amelyről híveink őszinte hálája tanúskodik.

Ismerem Tamás püspök úr szerénységét. Minden ünnepeltetést el akar kerülni, de megtisztelő kötelességemnek tartom, hogy ezúton is megköszönjem tízévi munkáját. Ezért kérem a Paptestvéreket és kedves Híveimet, hogy Tamás püspök úr püspökké szentelésének tizedik évfordulóján emlékezzenek meg róla a szentmisében – 2007. március 1-jén. Az évfordulót megelőző vasárnapi szentmise hirdetésében, vagyis február 25-én, olvassák fel jelen körlevelemet.

ISTEN éltesse, Püspök Úr, „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára” (Szentmise).

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papsága és Hívei nevében, őszinte hálával és imádságos szeretettel köszönti:

Jakubinyi György érsek


Szám: 286–2007.

Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti rekollekció programja főesperesi kerületenként az alábbi beosztás szerint alakul:

I. Kör:

– Március 19-én, hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Március 20-án, kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Március 21-én, szerdán – Csíksomlyón;

– Március 22-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

 

Előadó: P. Nemeshegyi Péter jezsuita atya, teológus – Budapestről;

II. Kör:

– Március 26-án, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Március 27-én, kedden – Brassó – Szent Kereszten;

– Március 28-án, szerdán – Kolozsváron;

– Március 29-én, csütörtökön – Gyulafehérváron.

 

Előadó: Blanckenstein György plébános, pasztorálpszichológus – Szentendréről;

 A lelki nap témája mindkét körben „A megújuló papi élet”. A rekollekciós nap meghívás arra, hogy a Paptestvérek hivatásukra tekintsenek, felfedezzék újra életükben Isten személyes hívását a közösség szolgálatára; hálát adjanak a kapott ajándékért, és keressék annak lehetőségét, hogy papi életük még inkább válasz legyen Jézus Krisztus szerető hívására. Ezt a lelkületet táplálják egymás között és híveiket szolgálva – a lelki napon kívül is.

Fontos lenne, hogy a rekollekcióra készülve elolvassák Zsinati Könyvünkből „A megújuló papi élet” c. dokumentumot.

A lelki nap programja:

– 10.00-től – koncelebrációs szentmise;

– 11.00-től – rekollekciós elmélkedés, kérdések és hozzászólások;

– 12.45-től – főesperesi jelölés procedúrája;

– 13.00-tól – közös ebéd.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma további megbeszélésére, folytatni lehet az ebéd után is – kötetlen keretben.

A Paptestvérek lelki megújulása szolgálja a hívek hatékonyabb előkészítését a feltámadás nagy ünnepére.


Szám: 287–2007.

Főesperesi mandátumok újabb öt évre

 

Főegyházmegyei Zsinatunkat a 2000. Nagy Jubileumi évben fejeztük be. A zsinati dokumentumokat 2001. szeptember 29-én ünnepélyesen kihirdettük.

A Rendelkezések címet viselő rész 2001. december 2-től, vagyis advent első vasárnapjától törvényerőre emelkedett. Ezek végrehajtása mindannyiunk kötelessége.

Egyházi Törvénykönyvünk (CIC) 554. kánonjának 2. paragrafusa, valamint a ZsK fent említett rendelkezéseinek 115-117. pontjai értelmében 2002. húsvétjától öt éves mandátumi időre neveztem ki a főespereseket, akiknek megbízása ez év tavaszán lejár.

A mandátumok meghosszabbítását, illetve újabb kinevezéseket megelőzően szeretném kikérni a Paptestvérek véleményét. A rekollekció végén felolvassák leiratomat, amelyet követően titkos szavazással véleményt nyilváníthatnak arra vonatkozóan, hogy ki legyen az elkövetkező időben a főesperes.

A véleménynyilvánítás nem jelent választást, de a Paptestvérek többségi javaslata döntően befolyásolhatja a főesperes kinevezését. Javasoljuk, hogy a véleménynyilvánítás előtt állítsanak minden kerületben két vagy három jelöltet, akik hajlandók vállalni e felelősségteljes munkakört.

A szavazáson részt vehet valamennyi aktív világi és szerzetes pap. A kiosztott cédulára mindenki csak egy nevet írhat, akit legjobb lelkiismerete szerint erre a szolgálatra megfelelőnek ítél.

Az ügyintézéssel kapcsolatos egyéb részleteket a helyszínen fogják közölni. A szavazásról jegyzőkönyv készül, melynek figyelembevételével fogom meghozni végső döntésemet a kinevezésekre, illetve a mandátumok meghosszabbítására vonatkozóan.


Szám: 288–2007.

Bérmálási anyakönyvekről másolat

Főegyházmegyénk minden plébániáján, év elején elkészítik az előző év anyakönyvi bejegyzéseiről a másodpéldányokat, és január 31-ig az I. Relációval beküldik a főesperesi hivatalba. Főesperes urak – az összesítést követően – március 31-ig juttatják el kerületük anyakönyvi másodpéldányait az érseki központba.

Vita tárgyát képezte, hogy a bérmálási anyakönyvről kell-e másolatot készíteni. A kételyek eloszlatása és a félreértések elkerülése érdekében jelen leiratommal elrendelem, hogy valamennyi plébánia a bérmálást követő anyakönyvi bejegyzésről készítsen másolatot és a többivel együtt – a fentebb vázolt úton – juttassa el hivatalunkba.


Szám: 289–2007.

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise

 

A hagyományhoz híven – minden évben – Székesegyházunkban olajszentelő szentmisét tartunk. A szentolajok megszentelése és a papi ígéretek megújítása révén ez a szentmise főegyházmegyénk papságának közös ünnepe. Valamennyien hálát adunk a kapott hivatásért és a vele járó isteni ajándékokért.

Szeretettel hívom főegyházmegyénk valamennyi papját, az itt dolgozó szerzetes atyákkal együtt, hogy a koncelebrált szentmise által fejezzék ki együvé tartozásukat főpásztorukkal és az egész Egyházzal.

Az ünnepi szentmise április 5-én, délelőtt 10 órától kezdődik. Az ünnepségen résztvevő Paptestvéreket felkérjük, hogy hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Ezeket magukra öltve 3 10-ig foglalják el helyüket a presbitériumban.

A szentmise után minden jelenlévő Paptestvéremet szeretettel hívom és várom az érseki palota püspöki arcképekkel díszített nagytermébe egy szerény agapéra. A kerületek képviselői ez idő alatt átvehetik az érseki kápolna előtt a nekik járó szentelt olajakat.


Szám: 290–2007.

Nagyszebeni ökumenikus nagygyűlés

 

A média jóvoltából már valamennyien értesülhettek arról, hogy ez év szeptember 5-9 között szervezik Nagyszebenben a III. Európai Ökumenikus Találkozót. Fontos esemény mind az itt élő keresztény felekezetek, mind országunk számára. Az ide látogatóknak alkalmuk lesz, hogy megismerjék országunkat, közösségeink helyzetét, és nem utolsó sorban a mi életünket is. A hivatalos meghívottak mellett sok érdeklődőt várnak e találkozóra. Azt tervezik, hogy az érdeklődőket csak szeptember 8-ra hívják Nagyszebenbe, az esti ünnepi programra. Addig különböző helységekben fogadnák az ide látogatókat hazai közösségeink.

Szeretettel ajánljuk Paptestvéreink figyelmébe ezt a lehetőséget. Interneten jelenne meg helyi közösségeink, egyházközségeink ajánlata. Ehhez jelezni kellene, hogy hol, hány személyt, milyen költségen és esetleg milyen körülmények között tudnának fogadni. Közölni kellene, hogy milyen nyelven lehetséges a kapcsolatfelvétel. Fontos lenne rövid leírással szolgálni a helyi érdekességekről és különlegességekről, kulturális értékekről és földrajzi látnivalókról. Amennyiben programot is tudnának a vendégeknek biztosítani, azt is be kellene írni az ajánlatba.

Ajánlatukhoz mellékelni kell, hogy mindazok, akik kapcsolatot szeretnének létesíteni, kihez fordulhatnak. Közölni kell az összekötő személy nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint azt, hogy milyen nyelven tud kommunikálni.

A beérkezett adatokat Keul Maria gyűjti össze és teszi fel az Ökumenikus Találkozó honlapjára. Az érdeklődő külföldiek pedig a honlapon található lehetőségek közül választhatnak. Ők veszik fel közvetlenül a kapcsolatot az ismertetőben kijelölt összekötő személlyel.

A helyi közösségnek ez nem jelent semmilyen anyagi megterhelést. Lehetőség adódik arra, hogy megismerjék az európai országok valamelyik közösségét, megismertessék magukat és ez által egy későbbi kapcsolat alapjait is megteremthetik.

Elkészített ajánlataikat, bemutatkozó ismertetőiket küldjék az alábbi címre, ahonnan egyéb eligazító információt is kaphatnak:

Keul Mária

Str. Mitropoliei, nr. 30.

550179. SIBIU

Tel/Fax: 0269–212–027

Mobil: 0788–801–833

oikoumene3@yahoo.de

mariakeul@yahoo.de


Szám: 291–2007.

A papi rekollekciós napok megtervezésére vonatkozó kérdőív eredményei

1281/2006. szeptember 4-i körlevelünkkel egy kérdőívet juttattunk el Paptestvéreink-hez, hogy ennek kitöltésével véleményt nyilvánítsanak a rekollekciók megszervezésére, annak programjára és kivitelezésére vonatkozóan. Mindannyian tudjuk, hogy a rekollekció csak akkor hasznos és gyümölcsöző, ha közösen alakítjuk olyanná, amilyenben megtapasztaljuk, hogy a lelki nap értünk van és bennünket hivatott gazdagítani.

Felhívásunkra 97 kitöltött kérdőív érkezett. Ezek eredményeit az alábbiakban közöljük:

 

1. Milyen legyen a rekollekció jellege?

– Lelki nap: 63

– Tanulmányi nap: 34

– Egyéb: 3

 

2. Milyen jellegű legyen a papi rekollekció, ha lelki nap?

– Elmélkedés: 61

– Lectio divina: 8

– Különböző imamódok: 10

– Kiscsoport igény szerint: 24

– Ne legyen kiscsoport: 13

– Gyónási lehetőség: 17

– Egyéb: –

 

3. Milyen jellegű legyen a rekollekció, ha tanulmányi nap?

– Biblikus: 15

– Teológiai: 22

– Pasztorális kérdésekkel foglalkozzon: 56

– Pszichológiai: 13

– Lelkigondozás: 27

– Pasztorális terv bemutatása: 12

– Zsinati dokumentumok: 4

 

4. Rekollekció időtartama:

– 2 lelkinap, 2 tanulmányi nap: 52

– egész napos lelki nap: 24

– fél napos lelki nap: 17

– egész napos tanulmányi nap: 12

– fél napos tanulmányi nap: 16

 

5. Kik vezessék?

– Pasztorális Bizottság határozza meg: 10

– Szakember: 50

– Papok: 6

– Csak pap: 19

– Szerzetesek is: 6

– Vegyes: 7

– Világiak: 0

– Mindegy: 1

 

6. Rekollekció napi programja:

A. Lelki nap rövid: szentmise + elmélkedés (14 óráig) – 47

B. Lelki nap egész nap: szentmise + elmélkedés + kiscsoportos m. + gyónás – 22

C. Tanulmányi nap, rövid: 33

D. Tanulmányi nap, egész nap: 10.

 

7. Gyónási lehetőség időpontja:

– szentmise előtt egy órával: 39

– szentmise után: 22

– elmélkedés után: 16

– ebédszünetben: 2

– más javaslat: –

 

A beérkezett válaszokat a Pasztorális Iroda összesítette és dolgozta fel.

A fenti adatokat csupán tájékoztatás céljából közöljük. Ezek figyelembevételével fogjuk az elkövetkező rekollekciókat tervezni.


Szám: 292–2007.

Statisztikai adatok 2006-ból

Köszönetet szeretnénk mondani a Főtisztelendő Főesperes uraknak és a Tisztelendő Paptestvéreknek azért a megértésért, hogy kérésünkre határidőre beküldték az elmúlt év statisztikai adatait. Ezeket a Nunciatúrán keresztül továbbítottuk az Apostoli Szentszéknek.

A mellékelt táblázatban az elmúlt év legfontosabb statisztikai adatait – főesperesi kerületekre lebontva és összesítve továbbítjuk szíves tájékoztatásukra. ./.


Szám: 293–2007.

Bérmálási program módosítása

Ez évi I. körlevelünkben meghirdettük a 2007-es bérmálás programját. A főpásztori vizitáció kérdőíveit is megküldtük valamennyi bérmálási hely lelkipásztorának. A kiküldött beosztáson az alábbi módosítást eszközöltük:

– A 48. sorszámnál szerepel, hogy május 10-én, csütörtökön délután 5 órától látogatás Ajnádon. E helyett ünnepélyes szentmise és bérmálás lesz.

– A 70. sorszámnál szerepel, hogy május 24-én, csütörtökön bérmálás Csíkzsögödön. Ezt az időpontot június 3-ra, Szent Háromság vasárnapjára módosítottuk. Ekkor van egyben a templom búcsúja is. Korábban ezt az időpontot kötött program miatt nem tudtuk vállalni.

– A 71. sorszámnál május 25-én, pénteken szerepel a csíksomlyói bérmálás. Ezt az időpontot előző nap – május 24., du. 5 órára – módosítottuk, a zsögödi program helyébe. Így nem fog nehézséget jelenteni a csíksomlyói Nagybúcsúra érkező vendégek fogadása.


PÉNZÜGYI KAMARA KÖZLEMÉNYEI:

Szám: PK 147/2007

Misebor árának változása

Folyó év február 1-től mellékgazdaságunk termékeiként forgalmazott javak ellenértéke a következő formában módosult:

  • Misebor 8 lej/l
  • törköly pálinka 20 lej/l
  • seprő pálinka 30 lej/l
  • szilva pálinka 25 lej/l
  • alma pálinka 15 lej/l

Az egyre növekvő infláció és az előállítási költségek növekedése hozta magával a drágítás kényszerítő helyzetét. Ezúton is kérjük Tisztelendő Testvéreink szíves megértését.


Szám: PK 163/2007

Jövedelmi adónk 2 százalékával mi rendelkezünk

Az 571/2003 számú törvény 58 paragrafusának 4. szakasza előírja, hogy minden alkalmazott jövedelmi adójának 2%-val rendelkezhet egyházi intézmények, alapítványok vagy egyesületek támogatására.

Bár az előző években kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, így is jelentős támogatásnak számít az ilyen felajánlás. Tisztelettel kérjük Paptestvéreinket, hogy buzdítsák híveiket a megfelelő űrlapok kitöltésére. Ez nem jelent többletkiadást az adakozó személynek, nem a fizetéséből, hanem az államnak kifizetendő adóból utalják át a megnevezett intézménynek.

Azon személyek, akik fel akarják ajánlani adójuk 2%-át nemes célokra, a 230-as számú típuskérést kell kitöltsék. Azok viszont, akiknek főállású munkaviszonyon kívül van adóköteles jövedelmük, a 200-as számú típusnyomtatványt kell, hogy kitöltsék a 2017/2005.XII.29 Pénzügyminisztériumi rendelet szerint. Formanyomtatványokat a területi Pénzügyigazgatóságnál lehet beszerezni, vagy a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölteni: www.mfinante.ro.

A támogatni óhajtó személyeknek tudniuk kell, hogy csak egyetlen nem profitorientált szervezethez lehet a 2%-nak megfelelő összeget felajánlani. Ezért szükséges tudni a kiválasztott szervezet pontos megnevezését, az adószámát (cod fiscal) és a bankszámlaszámát (Cod Iban). Az adó 2%-át a Pénzügyigazgatóság hivatott kiszámítani. A kéréshez mellékelni kell a munkaadó által kiállított 210-es típusú adóbevallási lapról (fisa fiscala FF1) készített fénymásolatot is.

A kitöltött papírokat a helyi Pénzügyigazgatósághoz 2007. május 15-ig lehet benyújtani személyesen vagy ajánlott levél formájában.

Felkérjük Tisztelendő Paptestvéreinket hívják fel híveink figyelmét, hogy egyházunkat így is támogathatják, azáltal hogy saját plébániájuk javára vagy más egyházi intézményünk részére utalják a jövedelmi adójuk 2 %-át.

A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány szervezetet, amelyek támogatását ajánljuk. Amennyiben valaki nem a saját plébániáját szeretné támogatni, akkor ezen lehetőségek közül választhat.

Részletesebb listát hivatalunk honlapján teszünk közzé. Ha ajánlani szeretnének katolikus szervezeteket és intézményeket, az albapress@gyrke.uab.ro elektronikus címre küldjék el a szükséges adatokat (cím, adószám és bankszámlaszám), hogy felkerülhessen hivatalunk honlapjára.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Arhiepiscopia Romano Catolic ă Alba Iulia

Adószám:  4562796
Bankszámlaszám: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001 BCR Alba Iulia

*********************

Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

Institutul Teologic Romano Catolic Alba Iulia

Adószám:  4562761
Bankszámlaszám: RO24 RNCB 0003 0377 8855 0001 BCR Alba Iulia

*********************

Gyulafehérvári Főegyházmegyei CARITAS

Organizaţia Caritas Arhidieceza Romano-Catolică Alba Iulia

Adószám: 4562770

Bankszámlaszám: RO84 RNCB 0003 0015 6949 0001 BCR Alba Iulia

*********************

Szamaritánus Egyesület – Jó Pásztor papi öregotthon Székelyudvarhely

Asociaţia Samaritanilor - C ămin de bătrâni pentru preoţi „Pastor Bonus”

Adószám: 14882615
Bankszámlaszám: RO78 RNCB 0156 0163 7107 0001 (BCR - Odorheiu Secuiesc)

*********************

Confessio Alapítvány – Egyházi oktatás, nevelés / Iskolaügyek

Fundaţia Confessio

Adószám: 10518752
Bankszámlaszám: RO91 RNCB 0003 0377 8042 0001 BCR Alba Iulia

*********************

Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány - Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum Gyulafehérvár

Fundaţia Gróf Majláth Gusztáv Károly
Adószám: 14487837
Bankszámlaszám: RO85 RNCB 0003 0377 7472 0001 - BCR Alba Iulia

*********************

Segítő Mária Alapítvány – Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum Csíkszereda

Fundaţia „Segítő Mária”
A
dószám:  12922799
Bankszámlaszám: RO91 RNCB 0152 0423 6811 0001 BCR Miercurea Ciuc

*********************

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület - Vasárnap és Keresztény Szó Szerkesztősége Kolozsvár

Asociaţia Culturala CrestinaVerbum
Adószám: 17111720
Bankszámlaszám: RO45 RNCB 0106 0266 0499 0001 B.C.R. Sucursala Cluj

*********************

Krisztus Világossága

Fundaţia Lumen Christi
Adószám: 10712693
Bankszámlaszám: RO69 RNCB 0152 0423 6176 0001 BCR Miercurea Ciuc

*********************


Gyulafehérvár, 2007. február 12.

 

† György s. k.

érsek