Körlevel III. - 2007. március 25.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:  

Főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére készülve

BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

Szakács Endre örmény általános helynöki kinevezése

Marosszentgyörgyi kármelita nővérek ajánlata

Könyvajánlás

 


Szám: 456-2007.

Húsvéti körlevél

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Keresztény hitünk alapvető tétele, Jézus Krisztus föltámadása, és annak liturgikus megünneplése Húsvétkor. A kereszténység már kezdettől fogva zsidó és pogány eredettől befolyásoltan megosztva ünnepelte a húsvétot. Indok: az Egyház, az Utolsó Vacsorát, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztus az Oltáriszentséget/Eukarisztiát és az egyházi rendet/a papságot alapította, a korabeli zsidó húsvét szerint ünnepelte. De ugyanakkor a pogányságból megtért keresztények nem tartották magukat a zsidó hagyományokhoz és Kis-Ázsiában már a szombat helyett az Úr Feltámadása napját, a vasárnapot ülték meg. Ehhez hozzájárult később a római Egyház naptárreformja (Gergely-naptár), amely 1582-ben helyreigazította a naptáreltolódást. Ezt a Protestáns Egyházak 1700-tól és a Keleti Keresztény (Ortodox) Egyházak csak 1923-tól fogadták el.

Ebből a bonyolult naptárrendszerből nem akarok most előadást tartani, mert ez bizonyos szakértelmet igényel. Nekünk hívőknek fontos az, hogy idén mind a Keleti, mind a Nyugati Kereszténység együtt ünnepli a Húsvétot.

1. A közös Húsvét ünneplése április 8-án időszerűvé teszi azt a fontos eseményt, hogy 2007. szeptember 4-9. között Nagyszebenben lesz a Harmadik Európai Ökumenikus Találkozó, gyakorlatilag Nagyszeben lesz Európa keresztény fővárosa. Az Európai Keresztény Egyházak elhatározták, hogy a keresztény egységtörekvés (=ökumenizmus) útján előrehaladjanak az egység keresésében. Először 1989-ben protestáns városban, a svájci Baselben tartották meg az első kongresszust, a másodikat az osztrák Grazban – mint katolikus városban – 1997-ben, a harmadikat viszont ortodox városban akarták megtartani. Így esett a választás Nagyszebenre, amely már 2007. január 1-től – év végéig – Luxembourg városával együtt lesz Európa kulturális fővárosa.

Híveinktől azt kérjük, hogy ennek az ökumenikus eseménynek résztvevőiként, imáikkal hordozói legyenek a rendezvénynek. A szervezők majd megmondják, hogy miképpen lehet részt venni a döntő három nap rendezvényein.

2. Tudjátok, hogy 2009-ben főegyházmegyénk alapításának ezredik évfordulóját, millenniumát ünnepeljük. Lelkipásztori Bizottságunk ötéves előkészítő programot dolgozott ki. Az idén, 2007-ben a téma: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására. Vegyünk részt a rendezvényeken, imádkozzunk Főegyházmegyénk megújulásáért, hogy a 2009-re előirányzott millenniumi ünnepségek lelki gyümölcsöket teremjenek.

3. Végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni figyelmeteket az erdélyi magyar kisebbség szomorú sorsára. Tudjátok, hogy Püspökeitek és Papjaitok az Egyházi Törvénykönyv szerint nem „politizálhatnak”, és ez nem is lehet hivatásuk. Ezért csak azt kérem tőletek, hogy az eljövendő szavazáson vegyetek részt, mert katolikus keresztény hívő nem lehet közömbös a fennálló helyzettel szemben, hogy kit ültessen a kormányrúd mellé. Ugyanakkor azt is kérném, hogy olyan személyekre szavazzatok, akikről tudjátok, hogy Egyházunk és Nemzetünk érdekeit képviselik. Tőlem ne várjátok politikai vagy polgári Szervezetek konkrét megnevezését, sem személyekét, mert ez katolikus Egyházam egyetemes küldetésével ellenkezne. A napi politikai harcokban nem veszek részt mint Főpásztor, de bízom világi híveimben, hogy őrálló helyükön helyesen szavaznak képviseletünk érdekében. Legjobb lelkiismeretük hangját követve azokat támogatják szavazatukkal, akik maradéktalanul felvállalják és képviselik Egyházunk és népünk érdekeit.

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2007. április 8-án, Urunk Feltámadásának főünnepén

 

György s. k.

érsek


Szám: 517-2007.

Főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére készülve

A Főegyházmegyei Hatóság – a millenniumi előkészületek jegyében – felhívja T. Testvéreink figyelmét a következőkre:

1. A plébániák XX. századi történetének megírási határideje 2007. decembere. Ezt az időpontot már a tavalyi rekollekció alkalmával közöltük. A fenti határidőig a főesperesi központokba kell eljuttatni a plébániák megírt történetét. A Főesperes urak szorgalmazzák ezek elkészítését, hogy ne maradjanak utolsó pillanatra, mert késést vagy hiányos munkavégzést eredményez a határidőre el nem készített leírás.

2. Főegyházmegyénk ezer éves történetét szemléltető múzeumot szeretnénk létesíteni Gyulafehérváron. Ennek kivitelezéséhez a Paptestvérek is hozzájárulhatnak olyan formában, hogy a plébániákon található műkincseket és régi kegytárgyakat átadják a létesítendő múzeumnak (a tulajdonjogot megtartva) bemutatás és biztonságos megőrzés érdekében.

3. Az ünnepséggel kapcsolatos kiadások fedezéséhez minden egyházközség hozzájárulhat. A hívek adományát gyűjtsék össze és az alábbi bankfolyószámlára utalják át:

Bankszámlaszám:

Millennium cont: BCR ALBA

RO17RNCB0003023265500219

 

 


Szám: 519-2007.

BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI
a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

 

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2007/2008-as iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúk számára, akik sikeres eredményt értek el a VIII. osztály utáni országos tesztelésen, és 2007. december 31-ig nem töltötték be 18. életévüket, papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni.

A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb május 10-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk által az iskola igazgatóságán.

A beiratkozás és a felvételi törvényes állami keretek között történik. Fontosabb mozzanatai:

 • 2007. május 21-23.: beiratkozás
 • 2007. május 25-27 .: képességpróba hittanból (probă de aptitudine). Erre már május 24-én délután/este várjuk a jelentkezőket (szállást biztosítunk); 25-én reggel 8 órától meg is tartjuk a képességvizsgát, hogy ezzel ne akadályozzuk a pünkösdi búcsún történő részvételt.
 • 2007. május 28. : a képességvizsga eredményhirdetése ; esetleges fellebbezések benyújtása
 • 2007. május 29. :a képességvizsga véglegeseredményhirdetése

Megj.: az iskola időben értesíti a szülőket a vizsga eredményéről!

 • 2007. július 2-3. : az országos tesztelés eredményét igazoló oklevél, valamint a beiratkozási űrlap benyújtása eredeti példányban az iskola titkárságán; végleges beiratkozás. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képességvizsgát tartunk!
 • 2007. július 4.: az üresen maradt helyek betöltése ott, ahol képességvizsga alapján történt a felvételi
 • 2007. július 5 .:eredményhirdetés

 

Az üresen maradt helyekre ismételt felvételi vizsgát szervezünk azon diákok számára, akik sikeres eredményt értek el az országos tesztelésen, de nem osztották le őket a számítógépes nemzeti programban, az alábbiak szerint:

 • 2007. július 16.: beiratkozás az iskola titkárságán
 • 2007. július 17-18.: hittan képesség vizsga
 • 2007. július 19.: eredményhirdetés

A felvételi napjaiban – mindkét időpontban – magyar nyelv-próbát is tartunk azon diákok számára, akik az országos teszten magyar nyelvből nem vizsgáztak.

A dossziét a májusi (illetőleg a júliusi) beiratkozáskor hozzuk, melynek az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

 • Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy
 • Igazolás a VIII. osztály utáni sikeres országos tesztről (Testele naţionale), melynek tartalmaznia kell a teszt minősítését, minden vizsga eredményét és a vizsgák átlagát; vagy a – 2005. ill. a 2004-es években végzettek esetében – igazolás a kisérettségiről (Certificat de capacitate);
 • Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere ), eredetiben, amelynek tartalmaznia kell az V-VIII. osztály médiáját, az abszolváló vizsga médiáját és a „felvételi átlagot” (media de admitere), melyet az érvényben lévő felvételi szabályzatának megfelelően számított ki az iskola. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képességvizsgát tartunk!
 • Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverinţă de vaccinări)
 • Ellenőrző könyvecske
 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
 • Keresztelési és bérmálási anyakönyvi kivonat
 • Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat
 • Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
 • Személyazonossági igazolvány-másolat (akinek már van!);

 

Bővebb felvilágosításért forduljon a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához:

Liceul Teologic Romano-Catolic „ Gróf Majláth Gusztáv Károly”

S tr. Păcii, nr. 4 – 510009 ALBA IULIA

Tel./fax: 0258-819-869.

E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro – Honlap: http://www.hhrf.org/gyrke/majlath

A KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI HITTANBÓL

A hittan képességvizsga szóbeli és írásbeli próbákból áll. Csupán sikeres szóbeli próbát követhet írásbeli tesztelés.

VIII. osztály – (írásbeli teszt alapján)

Bajtai Zsigmond: „Aki hisz, üdvözül” című hittankönyvből:

Biblia (15-18. old.) – Teremtés, gondviselés (28-33. old.) – Isten terve az emberrel (34–40.old.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48.old.) – Legyen meg a te akaratod! (54-59.old.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66. old.) – A Szentlélek (67-71. old.) – Jézus egyháza (79-83. old.) – Az egyház elöljárói (88-92. old) – A keresztség (115-120. old.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125. old.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131. old.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147. old.)

 

VII. osztály– (írásbeli teszt alapján)

„Katolikus egyháztörténelem” című hittankönyvből (Összeállította: Gál László):

Az őskeresztények tanúságtétele (9-11. old.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12-14. old.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29-31. old.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41-44. old.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45-47. old.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51-53. old.) – Assziszi Szent Ferenc (58-59. old.) – Mórus Szent Tamás az angol szakadás vértanúja (82-83. old.) – Loyolai Szent Ignác (83-84. old.) – A Tridenti Zsinat (85. old.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114-116. old.)

 

***

Bajtai Zsigmond: „Tartsd meg a parancsokat!” című hittankönyvből( szóbeli vizsgára – elbeszélgetés formájában) az alábbi témák:

A főparancs (15–19. old.) – Tízparancsolat (19-23. old.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29. old.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54-58. old.) – Az Úr napját szenteld meg! (60-65. old.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71. old.) – Testi és lelkiélet védelme (86-92. old.) – Tiszta élet (93-98. old.) – Igazság és becsület (106-110. old.) – Az egyház parancsai (112-117. old.)


Szám: 393-2007.

Szakács Endre örmény általános helynöki kinevezése

 

Ez év március 1-től a Romániai Katolikus Örmény Ordináriátus megüresedett általános helynöki tisztségébe Főtisztelendő Szakács Endre szamosújvári székesegyház plébánosát neveztem ki.


Szám: 518-2007.

Marosszentgyörgyi kármelita nővérek ajánlata

A Sarutlan Kármelita Nővérek marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz kolostorának nővérei imádságos-szemlélődő életük mellett kétkezi munkával igyekeznek biztosítani megélhetésüket. A kolostor négy fős kis közössége könyvkötő, egyházi ruha és a gyertyadíszítő műhelyeket működtet, ahonnan rendelésre egyházi ruha (karing, alba, kazula, kehelyruha, keresztelő ingecske stb.), húsvéti és liturgikus díszgyertyák különböző méretekben, valamint könyvek újrakötése (misekönyv újravarrása és táblázása), dolgozatok bekötése rendelhető meg.

Elérhetőségük: Marosszentgyörgy, Tófalvi út 677/A (Levélcím: Mănăst irea Carmelitană, 547530 Sângeorgiu de Mureş, Str. Tofalău 677/A, Jud. Mureş), Mobil: 0749065399

A kolostor jogi helyzetének intézése folyamatban van. Ennek véglegesítése után adhatnak hivatalos számlát a tőlük rendelt és vásárolt termékekről.


Szám: 522-2007.

Könyvajánlás

 

1. A Szatmári Egyházmegye kiadásában megjelent Ft. Dr. Tempfli Imre: Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel. Lelkigyakorlat papoknak című könyve. Beszerezhető az Érsekségen. Az első küldemény már elfogyott. Gondoljuk, hogy az utánpótlás hamarosan megérkezik. Ára 1 drb. miseintenció.

2. Márton Áron hagyatéka cím alatt jelenteti meg a marosvásárhelyi Mentor Kiadó Ft. Msgr. Dr. Marton József nagyprépost, dékán szerkesztésében Márton Áron írásait. Az első kiadvány címe: Házasság, család, a második kiadvány pedig a Bérmálás címet viseli. Nagyobb könyvüzletekben megtalálható és megvásárolható mindkét kiadvány.

 

Gyulafehérvár, 2007. március 25.

 

 

György s. k.

érsek