Körlevél IV. - 2007. április 28.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

 

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:  

 


Szám: 632–2007.

BÁLINT Lajos aranymisés érsek úr köszöntése

 

Vallásos népünk aranymondása: Az újmise megéri, hogy egy új csizmát elszaggassunk, csakhogy részt vehessünk rajta. Mennyire talál ez az ezüst– és aranymiséhez is. Anyaszentegyházunk teljes búcsút engedélyez azoknak, akik ezüst, arany, gyémánt és rubin szentmisén vesznek részt (Ench. Indulg. nr. 27.: a 25., 50., 60., és 70. évfordulón.).

Ötven évvel ezelőtt, 1957. április 28–án, Fehérvasárnap, Isten Szolgája, Márton Áron püspök papokat szentelt a gyulafehérvári Székesegyházban. Ott volt köztük Bálint Lajos csíkdelnei újmisés is.

Az Érsek úr szerénysége meggátol abban, hogy ötven éves papságát méltassam. De azért köszönthetjük őt szívünk őszinte szeretetével. Köszönjük meg a jó Istennek, hogy nekünk adta és már ötven éves papságával szolgálhatta főegyházmegyéjét (ebből huszonhat évet püspökként). Azt kívánjuk, hogy Krisztus Örök Főpapunk adjon neki még hosszú éveket és erőt az apostoli munkához. ISTEN éltesse aranymisés Érsek Urunkat! A Csíksomlyói Szűzanya oltalmazza továbbra is!

 

Gyulafehérvár, 2007. április 28.

 

György s.k.

érsek


Szám: 642–2007.

Bináció–trinációból fakadó kötelezettségek teljesítésének szorgalmazása

 

Legutóbb az 1941–1948, valamint a 736–2002. körleveleinkben adtunk utasítást a Paptestvéreknek a binációk–trinációk intézésére.

A C.I.C. 905. kánonja értelmében paphiány és lelkipásztori szükségből a helyi ordinárius megengedheti, hogy a papok megfelelő okból naponta kétszer, vasár– és ünnepnap háromszor is misézzenek.

A 951. kánon előírása szerint csak egy mise stipendiumát tarthatja meg a miséző. A többit be kell fizesse az ordinárius által előirt célra.

A 958. kánon előírja, hogy a miseadományokról pontos kimutatást vezessenek. Ennek a kánonnak 2. paragrafusa ezek ellenőrzését szorgalmazza az ordináriustól vagy ennek megbízottjától.

Az 1385. kánon pedig kimondja, hogy aki a miseadományokból törvénytelen hasznot húz, cenzúrával vagy más megfelelő büntetéssel büntethető.

Ezen kánonok szem előtt tartásával kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a bináláshoz–trináláshoz kérjenek engedélyt.

Az egynél több elvégzett mise stipendiumát pedig fizessék be – az összeg eredetét megjelölve a főegyházmegye Pénzügyi Kamarájához.

A fenti rendelkezéstől eltérő engedmény megadásához kérést kell benyújtani. Ebben meg kell indokolni, hogy mire szeretnék felhasználni az összeget. Semmiképpen nem lehet olyan célra fordítani, amihez más forrásból meg lenne a fedezet.

Nem vagyunk annak hívei, hogy a misestipendiumok bármilyen címen is a kereskedés látszatát keltsék. Ettől tartózkodni kell.

A Főtisztelendő Főesperes urak évenként sorra kerülő, valamint a bérmálásokat követő főpásztori vizitációk keretében külön figyelmet fogunk fordítani a szentmisék végzésére és azok stipendiumainak kezelésére.

Aki nem tesz eleget a fenti rendelkezéseknek az 1385. kánon értelmében büntetésre számíthat.


Szám: 618–2007.

A hivatástisztázó lelki napok

 

Szentatyánk XVI. Benedek pápa a hivatások világnapjára kiadott levelében buzdít minket: „Krisztus a Főpap nemzedékről nemzedékre a papi szolgálatra hívja meg a személyeket, hogy gondozzák Isten népét. A pap küldetése az egyházban pótolhatatlan. Ezért tehát, bár néhány területen kevés a pap, soha nem szabad kétségbe vonni azt a bizonyosságot, hogy Krisztus továbbra is meghív olyan embereket, akik az Apostolokhoz hasonlóan minden másról lemondanak és teljesen a szent misztériumok ünneplésének, az evangélium hirdetésének és a lelkipásztori szolgálatnak szentelik életüket.” Az Egyház részei, intézményei, mindenki a maga módszerei és lehetőségei szerint, kiveheti a részét a hivatáspasztorációból.

A szalvatoriánus szerzetesrend romániai (Temesvár), magyarországi (Sződliget, Galgahévíz) és szlovákiai (Nyitra) közösségei közösen vezetnek hivatásgondozó tevékenységet, mely segíti a fiatalokat az életük útjának felismerésében. A Rend tevékenységében a hivatásgondozás kiemelt helyet foglal el. Ma már az egész Egyházban elterjedt elsőcsütörtöki, illetve elsőszombati imanap a papi és szerzetesi hivatásokért a szalvatoriánusok kezdeményezésére indult. Munkánknak fő célja: közelebb hozni a fiatalokhoz a papi, szerzetesi és családi hivatás lényegét, és ez által segíteni érett döntések meghozásában az Isten akarata szerint.

E cél érdekében a fiataloknak lelki napokat ajánlunk, nyáron pedig egyhetes lelkigyakorlatot, amelyek alatt az ima, beszélgetés, éneklés által gondolkozhatnak életük célján és útján. Év közben hivatás–tisztázó vasárnapokat szoktunk tartani, amikor plébániákra megyünk hivatásokról szóló prédikációval, találkozunk fiatalokkal, és különböző programok keretében feltárjuk a hivatások lényegét. Függetlenül attól, milyen élethivatást választanak a fiatalok, a lelkigyakorlatok segíthetik őket lelki életük gazdagodásában.

A szalvatoriánus rend a gyulafehérvári egyházmegyében kevésbé ismert, ezért most röviden be szeretnénk mutatni ezt a szerzetesközösséget.

Jordan Ferenc 1881. december 8–án megalapította az Isteni Üdvözítő Társaságát. Néhány évvel később (1888. dec. 8.) a Rend női ágát, az Isteni Üdvözítő Nővérei Kongregációját alapította meg. A lelki fiainak meghagyta: „Amíg csak egyetlen olyan ember is él a földön, aki nem ismeri és nem szereti a világ Üdvözítőjét: Jézus Krisztust, nem szabad megpihenned”. A Szalvatoriánus Rend lényeges „jellemző sajátossága az egyetemesség, mind az eszközöket, mind a tagokat és működési területeket tekintve”. Az Alapító megkívánta, hogy a tagok használjanak fel „mindenféle módot és eszközt, amelyet Krisztus szeretete sugall” annak érdekében, hogy „minden nép üdvösséget találjon Őbenne.”

Magyarországra a Rend 1895-ben telepedett le. Az első rendház Temesváron jött létre. Jelenleg a szalvatoriánusok plébániai pasztorációs tevékenységet folytatnak, lelkigyakorlatokat tartanak, karitatív munkával foglalkoznak (hajléktalanszálló).

 

A hivatásgondozó lelki napok (15–25 év közötti fiúk számára);

Temesvár, 2007. május 19–20.

Csíkszentdomokos, 2007. június 2–3.

Nyári lelkigyakorlat (15–25 év közötti fiúk számára);

Lippa (Lipova). 2007. július 27. – augusztus 2.

 

Egyéb információt szerezni és jelentkezni lehet a szalvatoriánusoknál a temesvári rendházban (Str. 1 Decembrie 1. tel. 221–218), vagy Szaniszló atyánál e-mail: staszek@priest.com. Részletes program www.salvator.hu/hivatasgondozas honlapon tekinthető meg.

Krisztus Üdvözítő nevében üdvözlettel:

Starostka Szaniszló sds

hivatásgondozó referens


Szám: 544–2007.

Hittudományi Főiskola felvételijével kapcsolatos tudnivalók

 

A helyi plébánosok felterjesztik a felvételizők névsorát a Rektori Hivatalba 2007. július 10-ig. 2007. július 15–20. között szemináriumi előkészítő a felvételizőknek és felvételi vizsga. 2007. július 15–én estére várjuk a felvételizőket az Intézetbe. Az előkészítőre a felvételizők szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges okmányokat.

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

– Diplomă de bacalaureat – eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás;

– Certificat de naştere – hiteles másolat;

– Adeverinţă medicală – orvosi papír;

– Keresztelési és bérmálási igazolás;

– Szülők egyházi házasságáról igazolás;

– A plébános ajánló levele;

– Saját kezűleg írt kérvény az Érsek Úrhoz (ill. az illetékes megyéspüspökhöz) címezve.

A felvételi díj: 30 RON.

A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy és a felvételi vizsga jegyeinek általánosa.

Felvételi kritériuma a 6.00 általános elérése.

A felvételi vizsga tételei:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN

Katolikus dogmatika, tankönyv IX. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

– Jézus, az Istenember (24-25. oldal).
– Mária, Isten Anyja (26. oldal)
– Isten lelke a szentségekben (34-42. oldal)
Katolikus erkölcstan, tankönyv X. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.
– Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal)
– A bűn (16-19 oldal).

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET
Isten népének története
, tankönyv XI. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.
– A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. oldal)
– A fogság kora (12-13. oldal)
– Jézus Krisztus. Az egyház születése (19-20. oldal)
– Szent Pál apostol működése (21-22. oldal)
– Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. oldal)
– A keleti egyházak (47-49 oldal)
– Koldulórendek (57-59. oldal)
– A missziók hőskora (73-74. oldal)

Alapvető hittan, tankönyv XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.
– Jézus a történelem színe előtt (49-54. oldal)
– Isten országa és az egyház (65-67. oldal)

A felvételi eredményét július 21-én kifüggesztjük az Intézetben. Eredményhirdetés a felvételi vizsga után néhány nappal történik az Főiskola részéről a helyi plébánosokon keresztül.

 

Az Intézet elérhetőségi lehetőségei:

Institutul Teologic Romano Catolic

510009 – Alba Iulia
Str. Bibliotecii 3., jud. Alba
Tel. / Fax: 0258-811 688;

Mobil: 0745-770 134
E-mail: sis@sis.uab.ro


Szám: 630–2007.

Munkácsy–képek Erdélyben

A Csíki Székely Múzeum nevében Gyarmati Zsolt igazgató úr közölte, hogy Munkácsy–képek Erdélyben című, 47 festményt, 30 relikviát és 36 archív fényképfelvételt magában foglaló tárlat vándorkiállítás keretében érkezik a Csíki Székely Múzeumba, az egyedüli romániai helyszínre. Május 5 – július 15 közötti időszakban lesz megtekinthető a kiállítás.

A tárlat törzsanyagát az Amerikában élő üzletember és műgyűjtő Pákh Imre tulajdonában levő festmények képezik, melyet a Magyar Nemzeti Galéria és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum kollekcióinak műtárgyaival egészítenek ki.

A Munkácsy–kiállítás széleskörű társadalmi, szakmai és vállalkozói összefogás révén valósul meg. Igyekeznek a szervezők mindent megtenni annak érdekében, hogy látogatóik egyedülálló élményben részesüljenek.

Tisztelettel ajánljuk a Paptestvérek figyelmébe, hogy e művészi élményszerzés lehetőségére alkalomszerűen hívják fel a hívek figyelmét.


Szám: 648–2007.

Könyvajánlás

 

Megjelent: DICSÉRJÉTEK AZ URAT – Római katolikus népénektár liturgikus énekekkel, erdélyi változatokkal és imádságokkal – Gyulafehérvár 2007 című kiadványunk. Második, javított és bővített kiadás. Díszes formátumú és nagyon gyakorlati kivitelezésben.

Megrendelhető az érsekségen, ahonnan ezt követően továbbítják. Egy példány ára 25 RON.

 

Gyulafehérvár, 2007. április 28.

 

György s.k.

érsek