Körlevél VII. - 2007. szeptember 28.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön

 

Őszi papi rekollekció programja

Lelkipásztorok helyettesítésének kérdése

Bérmálás 2008-ban

Plébánosi vizsgarendben módosítás

Nyugdíjilleték fizetésének kötelezettsége

Öngyilkosok temetésével kapcsolatos rendelkezés

Levéltári dokumentumok begyűjtése főegyházmegyénkben

Levéltári szolgáltatások díjszabása

Főegyházmegyénk eseménynaptárra

Millenniumi énekrend népszerűsítése

Plébániák XX. századi történetének megírását szorgalmazzuk

Keresztelési szertartáskönyv ajánlása

Liturgikus könyvek beszerzésének szorgalmazása

A Kármelita Nővérek könyvkötést vállalnak


Szám: 1514 – 2007.

Őszi papi rekollekció programja

A mostani őszi rekollekciót is főegyházmegyénk Millenniumi jubileumára való előkészület jegyében tartjuk. A 2009-es Millenniumi ünnepségre Pasztorális Terv készült. Ennek negyedikszakasza bemutatására kerül sor az októberi rekollekciós körúton.

Témája: Életünk a szenvedő Jézus Krisztussal.

A lelki nap megtartása az alábbi beosztás szerint alakul:

I. Kör:

– Október 15–én, hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Október 16–án, kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Október 17–én, szerdán – Csíksomlyón;

– Október 18–án, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

 Előadók: Ft. Szénégető István és Darvas Piroska S.A.

II. Kör:

– Október 15–én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Október 16–án, kedden – Sepsiszentgyörgy–III;

– Október 17–én, szerdán – Kolozsváron;

– Október 18–án, csütörtökön – Petrozsényben.

Előadók: Ft. Portik H. Kelemen és Kovács Péter

Minden központban a szokott időben megtartják a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmisét követően elmélkedésen vesznek részt és elvégezhetik szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalom adódik a hallott igazságok és egyéb közös problémák megbeszélésére!

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma további megbeszélésére, folytatni lehet az ebéd után is – kötetlen keretben.

A Paptestvérek lelki megújulása szolgálja a hívek hatékonyabb szolgálatát.


Szám: 1515–2007.

Lelkipásztorok helyettesítésének kérdése

 

A lelkipásztorkodó papság életében gyakran előfordul, hogy hosszabb, vagy rövidebb időre el kell távozzanak plébániájukról. A leggyakrabban évi szabadságuk letöltése céljából távoznak a szolgálati helyről.

Az 533. kán. – II. par. azt mondja: „a plébánosnak szabad évente legfeljebb egy hónapnyi folyamatos vagy megszakított időre plébániájáról szabadság címén távoznia.”…

„ha a plébános egy hétnél tovább akar távol lenni plébániájáról, köteles erről az ordináriust értesíteni.”

Ugyanezen kánon III. par. rendelkezik: „A megyéspüspök feladata szabályokat megállapítani annak biztosítására, hogy a plébános távolléte alatt a plébánia gondozását kellő felhatalmazásokkal rendelkező pap lássa el”.

Főegyházmegyénkben gyakorlat, hogy egy hétnél több időre távozó plébános írásban bejelenti távollétének okát és a helyettesítésre felkért lelkipásztor nevét. Ilyen esetben a helyettesítő lelkipásztornak „administrator paroecialis” joghatóságot adunk.

Előfordult néhány eset, hogy a helyettesítésre gör. kat. lelkipásztort kértek fel, aki azt állította, hogy birituális engedélye van. Ezen helyettesítésekre csak utólag derült fény, mert a lelkipásztor ezt nem jelentette a főegyházmegyei központnak.

Felhívjuk Tisztelendő Testvéreink figyelmét arra, hogy más rítusú lelkipásztorok csak birituális engedéllyel vállalhatnak latin rítusú helyettesítést. Ilyen engedélyt csak az Apostoli Szentszék ad ki. Ezek felmutatását kérni kell azon görög katolikus papoktól, akik latin rítusban szeretnének liturgiát végezni. (Minden katolikus pap koncelebrálhat bármilyen katolikus rítusban, saját rítusa liturgikus ruhájában, de főcelebráns csak saját rítusában lehet. cf. CCEO 701. kánon).

A fenti rendelkezésektől eltérő gyakorlat visszaélésnek minősül, ami többszöri megismétlés után büntetést von maga után.


Szám: 1520–2007.

Bérmálás 2008-ban

A jövő évre bérmálást és főpásztori vizitációt tervezünk a Kézdi-Orbai, valamint a Tordai Kerületekben. Egyben felhívjuk a lelkipásztorkodó papság és hitoktatók figyelmét arra, hogy a már megkezdett iskolai és plébániai hitoktatással párhuzamosan – külön hittanórákon – rendszeresen tartsák meg a bérmálási felkészítőket is.

Programtól eltérő bérmálás is lehetséges, ha a lelkipásztori szempontok azt javallják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a programtól eltérően szeretnének rendkívüli bérmálást, legkésőbb december 31-ig jelezzék szándékukat.

2008-tól már érvénybe lép a zsinati előírás, amelynek értelmében a bérmálkozók alsó korhatára 17 év kell legyen.

Csak megfelelően felkészített, hitüket gyakorló ifjakat engedjenek a Nagykorúság szentségéhez.


Szám: 1547–2007.

Plébánosi vizsgarendben módosítás

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat, hogy a felszentelés után még öt éven át minden évben továbbképzőre jönnek az ifjú lelkipásztorok. Csak a kápláni továbbképző eredményes befejezése után lehet jelentkezni plébánosi vizsgára.

Örvendetes módón megszaporodott azon lelkipásztorok száma, akik a Babes–Bolyai Tudományegyetem Hittudományi Karán szereznek különféle fokozatokat. Mát előfordult, hogy kérték az itt szerzett „mesteri fokozat” elfogadását plébánosi vizsga helyett.

Hittudományi Főiskolánk Tanári Konferenciájának véleményét kikérve közöljük, hogy a Babes–Bolyai Hittudományi Karán szerzett mesteri fokozat alapján plébánosi címet adunk azoknak, akik eleget tettek az ötévi továbbképző kötelezettségének és minden évben eredményesen letették vizsgájukat.

Kimondottan csak mesteri oklevélre nem adjuk meg a plébánosi címet.


Szám: 1551–2007.

Nyugdíjilleték fizetésének kötelezettsége

A legújabb nyugdíjra vonatkozó törvény értelmében minden szolgálatban lévő személynek valamelyik magán nyugdíjintézethez is fel kell iratkoznia. Ezen rendelkezés alapján egyházi alkalmazottaink közül is nagyon sokan – jogosan – érdeklődnek, hogy mi a tennivaló.

Ezzel kapcsolatban közöljük, hogy a bukaresti központú Egyházi Nyugdíjintézetünk a 876–2007. számú leiratában közölte, hogy státusánál fogva intézetünk magán nyugdíjintézetként van nyilvántartva.

Ennek értelmében, a mi státusunkban nem szükséges beiratkozni egy más nyugdíjintézetbe.


Szám: 646–2007.

Öngyilkosok temetésével kapcsolatos rendelkezés

Az öngyilkosok temetésével kapcsolatban több plébános is megkeresett azzal a szándékkal, hogy adjunk egy általános, mindenkire érvényes rendelkezést, amelyben szabályozzuk az erre vonatkozó tennivalókat.

Ebben a kérdésben kikértük a Papi Szenátus véleményét és valamennyi főesperesi kerület is véleményt nyilvánított a kiküldött kérdőívre. Sajnos, a vélemények nagyon eltérőek. Ennek ellenére próbáltuk álláspontunkat körvonalazni, amelyeket az alábbiakban közlünk:

1. – Egyházi Törvénykönyvünk CIC – 1983. nem tartalmaz semmilyen megkötést az öngyilkosok temetésével kapcsolatban.

2. – Fontosnak tartjuk, hogy ebben a kritikus esetben különös szeretettel és megértéssel keresse meg a lelkipásztor az érintett családot. A vigasztalás és jóság útján közeledjen az amúgy is fájdalommal sújtott hozzátartozókhoz.

3. – Továbbra is érvényben marad a 210–1978–as rendelkezés „b” pontja az alábbi formában:

„A mai orvosi tudomány és nyomában a moralisták megállapítása szerint az öngyilkosságok legnagyobb része nem beszámítható. Hosszas, krónikus betegség, vagy hirtelen megrázkódtatás annyira megzavarhat valakit, hogy nem látja a többi lehetőséget válságos helyzetének megoldására. Ilyen esetekben el lehet temetni őket az egyszerűbb formulával templomba vitel és minden ünnepélyesség (kiharangozások, ének, ministránsok, zenés kíséret, stb.) nélkül, főként – ha életükben vallásukat gyakorolták. De tekintettel kell lenni a község magatartására is. Ilyen esetekben a bevezető intelem és a homília sohasem maradhat el, amelyben megmagyarázzuk az adott esetben való eljárást és magatartást.”

4. – Tudatában vagyunk annak, hogy nem lehet teljesen általános rendelkezést adni, mert nagyon sokszor tekintettel kell lenni a környezetünkre is. Ez elsősorban érvényes a vegyes vallású területekre, ahol minden megkötöttség nélkül temetik el az öngyilkost. Ilyen helyen bizonyos enyhítéseket lehet alkalmazni.

5. – Öngyilkosok esetében is végezhető gyászmise.

6. – Minden egyes főesperesi kerületben a fenti irányelvek alapján alakítsák ki azt a magatartásformát, amelyet kerületen belül valamennyien magukévá tesznek.

Minden emberi tévedést és bűnt Isten irgalmába ajánlunk. Egyedül Őt illeti meg az ítélet joga. Valamennyien közösen imádkozunk, hogy Isten irgalmából eljuthassunk életünk végén az örök hazába.


Szám: 1502–2007.

Levéltári dokumentumok begyűjtése főegyházmegyénkben

A gyulafehérvári főegyházmegye 2009-ben ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. E jelentős jubileum alkalom arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt évezredre és gondoskodjuk azokról a dokumentumokról, amelyek az erdélyi katolicizmus évezredes tevékenységét bizonyítják. Az elmúlt évezredben óriási pusztítások érték főegyházmegyénk írott és tárgyi forrásait, ezért különlegesen fontos, hogy valamennyi megmaradt levéltári, könyvtári és muzeális dokumentumunkról megfelelően gondoskodjunk.

Az Érsekség központjában, Gyulafehérváron az elmúlt 7 évben létrehoztuk, korszerűen berendeztük és rendeztettük központi levéltári anyagainkat, amelyről 2006-ban egy részletes levéltári segédlet jelent meg egy most induló kiadvány-sorozatban, amelynek címe „Erdélyi Római Katolikus Levéltárak” (1. Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára Repertórium 1429-2000. Gyulafehérvár-Budapest 2006., valamint 2. Bernád Rita: Oklevél és iratjegyzék, Canonica visitatiok mutatója 2006.) E két kötet segítségével közel 1000 folyóméter irat vált kutathatóvá, amely segíti az erdélyi katolicizmus történetének jobb megismerését.

Központi levéltárunkon kívül valamennyi főesperesi kerületben, a plébániákon és a filiákon, esetenként rendkívül rossz körülmények között található még igen értékes iratanyag. Különösen a szórványvidéken vannak veszélyben ezek a dokumentumok, de más helyeken sem mindig becsülik meg az iratanyagot forrásértéküknek megfelelően. Nem kívánhatjuk azt, hogy az egyes plébániák maguk gondoskodjanak a XVIII–XX. századi dokumentumok szabályszerű és biztonságos megőrzéséről, fertőtlenítéséről, rendezéséről, kutathatóvá tételéről. Éppen ezért célszerűnek látjuk, hogy ezeket az iratokat néhány főesperesi kerületben, központi helyeken lévő városokban, gyűjtőlevéltárakban egyesítsük és ott hozzáértő szakemberek végezzék el az iratok rendszerezését, feldolgozását, és kutathatóvá tételét. Természetesen nincs mód arra, hogy valamennyi főesperesi kerületben önálló gyűjtőlevéltárat alapítsunk, hiszen az iratokat megfelelően biztonságos, korszerűen felszerelt (fémállványok, savmentes dobozok stb.) előírt páratartalmú raktárakban kell őrizni. Ilyen raktárak kialakításához eddig is támogatást kaptunk magyarországi alapítványoktól, és a rendezést is hozzáértő szakemberek segítették.

A főegyházmegye területén eddig hat gyűjtőlevéltár kialakítását kezdtük meg, és további négy létesítése lenne szükséges. Az eddigi hat gyűjtőlevéltár gyűjtőköre a következő:

1.) Gyulafehérvár – ide tartozik:

– gyulafehérvári főesperesi kerület

– hunyadi főesperesi kerület

– erzsébetvárosi főesperesi kerület

– szeben-fogarasi főesperesi kerület

2.) Marosvásárhely – ide tartozik:

– marosi főesperesi kerület

– küküllői főesperesi kerület

3.) Sepsiszentgyörgy – ide tartozik:

– sepsi-barcasági főesperesi kerület

4.) Gyergyószentmiklós – ide tartozik:

– gyergyói főesperesi kerület

5.) Beszterce – ide tartozik:

– belső-szolnoki főesperesi kerület északi része

6.) Szamosújvár – ide tartozik:

– belső-szolnoki főesperesi kerület déli része

A másik négy gyűjtőlevéltár még nem kezdte meg munkáját, de az előkészületek részben már megkezdődtek, részben a jövőben kezdődnek meg. Ezek a következők:

7.) Székelyudvarhely – ide tartozik:

– székelyudvarhelyi főesperesi kerület

8.) Csíkszereda – ide tartozik:

– alcsík-kászoni főesperesi kerület

– felcsíki főesperesi kerület

9.) Kolozsvár – ide tartozik:

– kolozs-dobokai főesperesi kerület

– tordai főesperesi kerület

10.) Kézdivásárhely – ide tartozik:

– kézdi-orbai főesperesi kerület

Kérem az érintett főesperességek vezetőit és a főegyházmegye papságát, hogy az érsekség hivatalos meghatalmazásával jelentkező megbízottainknak a plébániákon és a filiákon található iratanyagot mutassák be, akik a történeti értékkel bíró anyagokat kiválasztják, és biztonságos módon a gyűjtőlevéltárakba szállítják. Valamennyi irat megmaradását garantáljuk, és a gyűjtőlevéltárakban az iratokat szükség esetén szakemberek fertőtlenítik, tisztítják, szakszerűen rendezik, és korszerű raktárakban helyezik el, ahol a továbbiakban az iratok olyan szintű kutatására lesz lehetőség, amely jelenlegi helyükön elképzelhetetlen. Terveink szerint az említett kiadványsorozat keretében a továbbiakban, megfelelő mennyiségű anyag összegyűlte után újabb köteteket fogunk kiadni a plébániai levéltárak rendezett dokumentumairól.

Azokban a főesperességekben, ahol még nem jelölték ki a gyűjtőlevéltár elhelyezésére alkalmas biztonságos épületet illetve termet, ott ezeket kell kijelölni. Berendezésükről és a szükséges eszközök beszerzéséről pályázatok segítségével kívánunk gondoskodni. Azokban a főesperességekben, ahol a munka már folyik, kérem a begyűjtési és rendezési munkák megfelelő támogatását, hogy a szakemberek mielőbb befejezhessék egy-egy gyűjtőlevéltár anyagának összegyűjtését, majd rendezését.


Szám: 1435–2007.

Levéltári szolgáltatások díjszabása

Istennek hála, a Gyulafehérvári Érseki, valamint Főszékeskáptalani levéltár – amint az előbbi leírásból is kiderül – olyan rendezettségnek örvend, hogy így könnyen kutatható. Ezzel a lehetőséggel egyre többen élnek az utóbbi időben. Ezért fontosnak tartjuk közölni levéltárunk kutatási célú használata során igénybe vehető szolgáltatások díjszabását.

Ezek: 2007. szeptember 1-től érvényesek.

1. Fénymásolatok készítése papírról:

 • A/4 méretben oldalanként 0,40 lej
 • A/3 méretben oldalanként 0,80 lej

2. Digitális másolatok:

a) levéltár által készített digitális felvétel

  • Nyomtatva oldalanként: 2,00 lej
  • CD–re másolva oldalanként: 0,80 lej
  • Adatmentés (CD-re írás) – levéltári CD-re 2,00 lej, hozott CD-re 1,00 lej

 

b) digitális felvétel saját géppel

  • oldalanként: 0,20 lej
  • napi használat: 20,00 lej

3. Hitelesített anyakönyvi kivonat készítése (db): 5 lej


Szám: 1503–2007.

Főegyházmegyénk eseménynaptára

Örvendetes tény, hogy napjainkban megszaporodott a főegyházmegyei események és ünnepi rendezvények száma. Az egyházközségek rendezvényein túl a lelkiségi csoportok, különböző szervezetek és mozgalmak rendezvényei szövik át az esztendő minden napját.

A főpásztornak és a segédpüspöknek címzett meghívókra nagyon sokszor elutasító választ kell küldjünk, mert előzetes meghívás alapján, arra az időpontra szolgálatot vállaltunk.

Megfogalmazódott az az igény, hogy az érsekség honlapján elindítsuk FŐEGYHÁZMEGYÉNK ESEMÉNYNAPTÁRÁT (Online), amely minden napra bejegyezve tartalmazni fogja a közérdekű információkat. Megtalálható lesz az érsek és a segédpüspök programja, bérmálások és egyéb egyházi rendezvények időpontja, fontosabb események és ünnepi rendezvények.

Ennek érdekében felkérjük valamennyi érdekeltet, hogy programjaikról folyamatosan tájékoztassák érseki hivatalunkat. Közvetlen kapcsolatba léphetnek sajtóreferensünkkel, aki az ESEMÉNYNAPTÁR elkészítését végzi.

Ez év október 1-től indítjuk, és folyamatosan kiegészítjük, a beérkező információk függvényében. Bárki hozzáférhet, ha az érsekség honalapját megnyitja, a www.hhrf.org/gyrke/esemenynaptar címen.


Szám: 1552–2007.

Millenniumi énekrend népszerűsítése

 

2009-ben az erdélyi/gyulafehérvári főegyházmegye alapításának ezeréves évfordulóját ünnepeljük. Erre az eseményre elsősorban lelkileg készülünk. Az előkészületi években imádságunk légkörét behatárolja múltunk, jelenünk és jövőnk. Ünnepségünkre kiválasztott mottónkban is a Jelenések könyvének szerzőjével bármennyire a jövőnkre (sőt: örök célunkra) tekintünk, benne rejlik a múltunk: Krisztussal… ezer esztendeig (Jel 20,6).

A jubileumi esztendő ünnepi megnyitó és záró miséjének énekprogramját azért tettük mihamarabb közzé, hogy méltóképpen felkészülhessünk, és Istennek tetszően ünnepelhessünk. Ezen alkalomra kiválasztott több évszázados énekeinket őseink is énekelték. Múltunkat legszebben csak úgy tudjuk felidézni, elődeinkkel a lelki kapcsolatot feleleveníteni, ha – egyházunk jelen elvárásait figyelembe véve – főegyházmegyei szinten kicsitől öregig mindnyájan elsajátítjuk Istent dicsérő ősi énekeinket. Római (vagyis: latin) katolikusok lévén a repertoárunkba a legközismertebb latin nyelvű énekeinket is bevettük. Hisszük, hogy közösséget összekovácsoló, szent énekeinkkel méltóképpen tudunk hálát adni a jó Istennek főegyházmegyénk ezeréves múltjáért, és kérni segítségét jövőjéért.

Tekintettel arra, hogy ünnepségünk megszervezése, történelmi múltunkat felidéző különféle könyveink, jelen helyzetünket tükröző kiadványaink komoly költségekkel járnak, erre a célra az Érsekség kontószámára be lehet fizetni:

BCR ALBA RO17RNCB0003023265500219

A 2008-ban és 2009-ben történő rendezvényeink időpontját és kivitelezését főegyházmegyénk hetilapjában – a Vasárnap-ban – idejében közölni fogjuk.

A lelki megújulás szellemében ajánljuk énekprogramunkat, amely beszerezhető énekfüzet és CD formájában is.


Szám: 1560–2007.

Plébániák XX. századi történetének megírását szorgalmazzuk

66–2006. számú körlevelünkben közöltük „Szempontok a plébánia–történet íráshoz” leiratunkat. Ebben ismertettük azokat a szempontokat, amelyek alapján valamennyi plébánia történetét meg kell írni.

Ezek megírásának határideje ez év végéig terjed. Szeretettel kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy sok elfoglaltságuk mellett erre is szakítsanak időt, hogy a megadott időpontig plébániájuk történetét megírhassák. Ezúton kérjük fel a kerületek megbízott felelőseit, hogy gyűjtsék össze a megirt plébánia történeteket a hozzájuk tartozó kerület minden egyházközségéből. Csak ezt követően kerülhet sor a feldolgozásra.


Szám: 1561–2007.

Keresztelési szertartáskönyv ajánlása

 

Ebben az évben jelent meg érsekségünk kiadásában a „KERESZTELÉSI SZERTARTÁSKÖNYV”. Ebben található: A gyermekkeresztelés szertartása, A felnőttkeresztelés egyszerűbb szertartása és a bérmálás szertartása. Beszerezhető az érseki központból. Egy példány ára: 20 lej.


Szám: 1498–2007.

Liturgikus könyvek beszerzésének szorgalmazása

 

A Szent István Társulatnál legutóbb megjelent liturgikus könyvek jegyzékét főegyházmegyénkben működő lelkipásztorok szíves figyelmébe ajánljuk. Ezek beszerzését központilag nem vállaljuk, mert mindenki intézheti magánúton. Az alábbi könyvek használatát kötelezővé tesszük ez év advent első vasárnapjától. A könyvek címe és beszerzési ára a következő:

Újabb Szentek Miseszövegei I. – 32 lej;

Újabb Szentek Miseszövegei II. – 30 lej;

Újabb Szentek Miseolvasmányai – 35 lej;

Szentmise Olvasmányai a különféle szükségletekben és a votiv misékben – 92 lej.

A nagyváradi székhelyű Kolbe Kiadó vállalja ezen könyvek beszerzését és megküldését két héten belül.

A Kolbe Kiadó címe:

Editura „Kolbe” 410610–Oradea 1, c.p. 75

Tel/Fax: 0359/806–200

e-mail: editura.kolbe@rdsor.ro

A rendelést intézheti minden plébánia külön, vagy a főesperesi központok rendelhetik meg a kerületükbe igényelt példányszámot. Legyünk igényesek és éljünk az újonnan megjelent liturgikus szövegváltozatokkal.


Szám: 1513–2007.

A Kármelita Nővérek könyvkötést vállalnak

 

A marosszentgyörgyi Sarutlan Kármelita Nővérek könyvkötést vállalnak. Lehet misekönyvek, olvasmányos könyvek, anyakönyvek, zsolozsmás és imakönyvek, valamint bármilyen más könyv minőségi kötését igényelni tőlük.

– Misekönyv újrakötése – 25-35 lej (állapotától függően);

– Anyakönyv bekötése – 35-40 lej;

– Könyvek egészvásznas kötése – 15-25 lej;

– Könyvek félvásznas kötése – 10-20 lej;

 

A kötésre szánt könyveket postán is el lehet küldeni az alábbi címre:

SARUTLAN KÁRMELITA NŐVÉREK

547530–SÂNGEORGIU DE MUREŞ

Str. Tofalău 677/A – Jud. Mureş

 

Szeretettel kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék igénybe e szolgáltatást. Ezzel nem csak a plébániák könyveinek leromlott állapotán javítanak, hanem hozzájárulnak a Kármelita Nővérek megélhetésének a biztosításához is.

 

Gyulafehérvár, 2007. szeptember 28.

†György s.k.

érsek