Körlevél II. - 2006. március 1.

Tartalom:

Főegyházmegyei liturgikus naptár Szentszéki jóváhagyása

Nagyböjti papi rekollekció programja

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise

Szentföldi gyűjtés

Ajánlat a jövedelmi adó 2 %-nak felajánlására

Iskolában hitoktató lelkipásztorok figyelmébe

Bakó Csongor plébánosi vizsgája

Statisztikai adatok 2005-ből


Főegyházmegyei liturgikus naptár Szentszéki jóváhagyása

A Gyulafehérvári Főegyházmegye saját használatára liturgikus naptárt terjesztettünk fel az Apostoli Szentszékhez jóváhagyásra.

Az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció 2006. január 11-én jóváhagyta a liturgikus naptárt Prot. N. 1122/05/L szám alatt kibocsátott leiratával. A jóváhagyást nyomtatott kiadásoknál fel kell tüntetni.

A dőlt betűvel szedett emléknapok tetszés szerintiek (memoria ad libitum). A kötelező emléknapot (memoria obligatoria) csak emléknapként jelöljük.

 

JANUÁR

18 Árpád-házi Szent Margit szűz ünnep

22 BATTHYÁNY–STRATTMANN Boldog László családapa

 FEBRUÁR

24 Szent Mátyás apostol ünnep

 ÁPRILIS

23 Szent Adalbert püspök és vértanú emléknap

24 Szent György vértanú

Sigmaringeni Szent Fidéláldozópap és vértanú

 

MÁJUS

4 Szent Flórián vértanú

7 Boldog Gizella

23 APOR Boldog Vilmos püspök és vértanú emléknap

30 Szent István király ereklyéinek átvitele

 JÚNIUS

8 Prágai Szent Ágnes szűz

15 Boldog Jolán szerzetesnő emléknap

25 Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító

26 Szent Iréneusz püspök és vértanú emléknap

27 Szent László király, Erdély fővédőszentje főünnep

28 A Főszékesegyház felszentelésének évfordulója ünnep (a Főszékesegyházban) főünnep

JÚLIUS

2 Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)ünnep

17 Szent András-Zoerárd és Benedek remeték

18 Szent Hedvig királynő emléknap

24 Szent Kunigunda (Kinga) szűz emléknap

27 Mákluf SzentSárbel áldozópap

 

AUGUSZTUS

18 Eudes Szent János áldozópap

19 Szent Bernát apát és egyháztanító emléknap

20 Szent István király főünnep

SZEPTEMBER

7 Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok és vértanúk ünnep

24 Szent Gellért püspök és vértanú emléknap

29 Szent Mihály főangyal, a főegyházmegye védőszentje ünnep

 

OKTÓBER

8 SZŰZ MÁRIA, Magyarok Nagyasszonya főünnep

21 Osztrák–házi Boldog Károly császár és király

25 Szent Mór püspök

31 ROMZSA Boldog Tódor György püspök és vértanú

 

NOVEMBER

5 Szent Imre ünnep

13 Magyar szentek és boldogok

19 Szent Erzsébet szerzetesnő ünnep

Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti rekollekció programja főesperesi kerületenként az alábbi beosztás szerint alakul:

 

I. Kör:

– Március 20-án, hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Március 21-én, kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Március 22-én, szerdán – Csíksomlyón;

– Március 23-án, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

 

II. Kör:

– Március 27-én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Március 28-án, kedden – Feketehalmon;

– Március 29-én, szerdán – Kolozsváron;

– Március 30-án, csütörtökön – Gyulafehérváron.

 

Mindkét körben az előadó Ft. Msgr. Prof. dr. Marton József nagyprépost, dékán úr.

Előadásának témája: A Gyulafehérvári Főegyházmegye XX. századi története a jubileumi előkészület jegyében.

A közösen bemutatott szentmisén az előadó szól a jelenlévő hívekhez. Szentmise után külön elmélkedést tart a rekollekción résztvevő Paptestvéreknek. Ezután a hagyományos bűnbánati cselekmény – szentgyónás következik.

Ismételten hangoztatott kérésünk, hogy valamennyien vegyenek részt a szentmisén, elmélkedésen és előadáson. Jó lenne, ha közös ebéd keretében is együtt maradhatnának, hogy problémáikat megbeszélhessék, az előadáson hallott igazságokat elmélyítsék és a közösségi együvétartozást erősítsék.

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise

Ebben az évben is az egyházi előírások értelmében – hagyományainkhoz híven – megtartjuk Székesegyházunkban az olajszentelő szentmisét. A nagycsütörtöki olajszentelési mise főegyházmegyénk papságának közös ünnepe. Ez a nap a hálaadás napja a kapott hivatásért és az ezzel járó bőséges isteni kegyelmekért. A szent olajak megszentelése és a papi ígéretek megújítása jó alkalom arra is, hogy a főegyházmegye papsága, az itt működő szerzetes atyák, főpásztorukkal közösen mutassák be a szentmisét.

Szeretettel hívjuk Paptestvéreinket erre az ünnepségre, hogy a koncelebrációs szentmisén való részvétellel fejezzék ki testvéri együvétartozásukat főpásztorukkal és az egész Egyházzal.

Az ünnepi szentmise április 13-án, délelőtt 10 órától kezdődik. Paptestvéreinket megkérjük, hogy hozzanak magukkal koncelebráló felszerelést (albát, fehér stólát) és ¾-10-ig foglalják el helyüket a presbitériumban.

A délutáni liturgia sürgető jellegére való tekintettel, közvetlenül az olajszentelő szentmise után egy szerény agapéra hívunk minden Paptestvért az érseki palota nagytermébe. A kerületek képviselői ez idő alatt vehetik át a szentelt olajakat az érseki kápolna előtt.

Szentföldi gyűjtés

Tisztelettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy ebben az évben is a nagypénteki szent sír persely bevételét a Szentföldi Egyházak támogatására fordítjuk. Ezt a gyűjtést az Apostoli Szentszék felkérésére szorgalmazzuk.

A gyűjtésből származó összeget jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahol összesítik és továbbítják az érsekség gazdasági hivatalába.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést – köszönőlevelet – kapunk adományainkért a Szentszéktől. Ezt általában főegyházmegyénk kiadásában megjelenő sajtó hasábjain is hírül adjuk.

Ajánlat a jövedelmi adó 2 %-nak felajánlására

Romániában is lehetséges az elmúlt esztendőtől jövedelmi adónk bizonyos hányadának jótékony célra történő felajánlása. Az előző évhez viszonyítva az 571/2003-as törvény néhány előírása a 2017/2005-ös rendelkezéssel módosult, melynek értelmében nem csak 1, hanem 2 %-ról rendelkezhetünk, és ezt nemcsak alapítványok vagy egyesületek támogatására lehet átirányítani, hanem bármilyen hivatalosan bejegyzett, nem profitorientált szervezetnek is. Ez utóbbiak közé tartoznak a plébániák és az egyházi intézmények is.

Bár az előző évben kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, így is jelentős támogatásnak számít az ilyen felajánlás. Tisztelettel kérjük Paptestvéreinket, hogy buzdítsák híveiket a megfelelő űrlapok kitöltésére. Ez nem jelent többletkiadást az adakozó személynek. Nem a fizetéséből, hanem az államnak kifizetendő adóból utalódik át a megnevezett intézménynek.

Azon személyek, akik fel akarják ajánlani adójuk 2%-át nemes célokra, a 230-as számú típuskérést kell kitölteniük, melyet körlevelünkhöz mellékeltünk . Azok viszont, akiknek munkaviszonyon kívül van adóköteles jövedelmük, a 200-as számú típusnyomtatványt kell kitölteniük. Formanyomtatványokat a helyi Pénzügyi Igazgatóságnál lehet beszerezni, vagy a Pénzügyminisztérium honlapjáról is le lehet tölteni: www.mfinante.ro.

A támogatni óhajtó személyeknek tudniuk kell, hogy csak egyetlen nem profitorientált szervezethez lehet a 2%-nak megfelelő összeget felajánlani. Ezért szükséges tudni a kiválasztott szervezet pontos megnevezését, az adószámát (cod fiscal) és a bankszámlaszámát (cod iban). Az adó 2%-át a Pénzügyi Igazgatóság hivatott kiszámítani. A kéréshez mellékelni kell a munkaadó által kiállított adózási űrlapot is.

A kitöltött papírokat a helyi Pénzügyi Igazgatósághoz 2006. május 15-ig lehet benyújtani személyesen vagy ajánlott levélben.

Felkérjük Tisztelendő Paptestvéreinket, hívják fel híveik figyelmét arra, hogy egyházunkat úgy is támogathatják, hogy saját plébániájuk javára vagy más egyházi intézményünk részére utalják a jövedelmi adójuk 2 %-át.

A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány szervezetet, amelyek támogatását ajánljuk, amennyiben valaki nem a saját plébániáját szeretné támogatni.

Részletesebb listát hivatalunk honlapján teszünk közzé. Ha ajánlani szeretnének katolikus szervezeteket és intézményeket, az albapress@gyrke.uab.ro elektronikus címre küldjék el a szükséges adatokat, hogy felkerülhessenek hivatalunk honlapjára.

 

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség – Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

(Szórványplébániák és pasztorális projektek támogatására)

Adószám: 4562796

Bankszámlaszám: RO20 RNCB 1100 0000 0126 0001 BCR Alba Iulia

 

Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia

Adószám: 4562761

Bankszámlaszám: RO05 RNCB 1100 0000 0156 0001

 

Gyulafehérvári Főegyházmegyei CARITAS

Organizaţia Caritas Arhidieceza Romano-Catolică Alba Iulia

Adószám: R4562770

Bankszámlaszám: RO60 RNCB 1100 0000 0046 0001 BCR

 

Szamaritánus Egyesület - Asociaţia Samaritanilor

Adószám: 14882615

Bankszámlaszám: RO78 RNCB 0156 0163 7107 0001 (BCR – Odorheiu-Secuiesc)

 

Fundaţia – Confessio – Alapítvány

Adószám: 10518752

Bankszámlaszám: RO65 RNCB 1100 0000 2267 0001 – BCR Alba Iulia

 

Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány –Fundaţia Gróf Majláth Gusztáv Károly

Adószám: 14487837

Bankszámlaszám: RO32 RNCB 1100 0000 9705 0001 - BCR Alba Iulia

 

Segítő Mária Alapítvány – Fundaţia „Segítő Mária”

Adószám: 12922799

Bankszámlaszám: RO41 RNCB 2900 0000 3761 0001 BCR – Miercurea-Ciuc

 

Verbum EgyesületAsociaţia Verbum

Adószám: 17111720

Bankszámlaszám: RO50 RNCB 2200 0006 4420 0001

Asocia ţia Verbum BCR Sucursala Cluj

 

Krisztus Világossága – Fundaţia Lumen Christi

Adószám: 10712693

Bankszámlaszám: RO56 RNCB 2900 0000 1112 0001 BCR M-Ciuc

 

Fundaţia "Hit és Fény" Alapítvány

Adószám: 10731423

Bankszámlaszám: RO34RNCB2900000010590001

 

Iskolában hitoktató lelkipásztorok figyelmébe

Felkérjük az iskolai hitoktatást végző Tisztelendő urakat, hogy kísérjék figyelemmel az állam által kiadott, ingyenes római katolikus vallás tankönyveknek az iskola igazgatósága általi rendelését. Több helyről értesültünk ugyanis, hogy az előző évben nem jutottak tankönyvhöz – rendelési mulasztás miatt – a megfelelő osztályosok.

Itt kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy jelen iskolai esztendőig – magyar nyelven III., világi IX. és X. osztályosok számára lehet tankönyvet rendelni a tanulólétszám függvényében. Folyamatban van a tankönyvkiadás a IV. osztály számára is, melynek megrendelése az iskolák vezetősége révén még az aktuális 2. félévben megtörténik.

Bakó Csongor plébánosi vizsgája

T. Bakó Csongor, aki jelenleg Marosvásárhelyen teljesít kisegítő lelkészi szolgálatot, eleget tett a főegyházmegyei előírásoknak a továbbképző tanfolyamokra és vizsgákra vonatkozólag.

Statisztikai adatok 2005-ből

Köszönetet szeretnénk mondani a Főtisztelendő Főesperes uraknak és a Tisztelendő Paptestvéreknek azért a megértésért, hogy kérésünkre határidőre beküldték az elmúlt év statisztikai adatait. Ezeket már a Nunciatúrán keresztül továbbítottuk az Apostoli Szentszéknek.

A mellékelt táblázat adatait az elmúlt év legfontosabb statisztikai adataival – főesperesi kerületekre lebontva, majd összesítve továbbítjuk szíves tájékoztatásukra. ./.

 

Gyulafehérvár, 2006. március 1.

 

†György s.k.

érsek