Körlevél IV. - 2006. május 13.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:


Zsinati rekollekciós napok programja

A tavaszi zsinati rekollekciós körút programja főesperesi kerületenként az alábbi beosztás szerint alakul.

A körút során „A szociális – karitatív tevékenység” című zsinati dokumentum gyakorlati alkalmazása kerül sorra.

A zsinati nap d. e. 10 órás szentmisével kezdődik. Kérjük a Főesperes urakat és a Paptestvéreket, hogy hirdessék ki a zsinati nap helyét és időpontját, hívják meg az érdeklődő híveket és alkalmazott kántorokat. A zsinat célkitűzéseinek valóra váltása a hívek és lelkipásztorok közös feladata.

I. Kör:

– Május 29-én, hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Május 30-án, kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Május 31-én, szerdán – Csíksomlyón;

– Június 1-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

II. Kör:

– Június 12-én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Június 13-án, kedden – Sepsiszentgyörgyön;

– Június 14-én, szerdán – Kolozsváron;

– Június 15-én, Úrnapja – szünet

– Június 16-án, pénteken – Gyulafehérváron.

Mindkét körben a főelőadó Ft. Szász János kanonok, Caritas igazgató. Az előadáson közreműködnek a kerületi kirendeltségek alkalmazottai is.


 

Beiratkozás és különbözeti vizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium XI. osztályának üresen maradt helyeire

A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium– olyan fiuk jelentkezését várja a XI. osztályának 12 be nem töltött helyére, akik sikeresen elvégezték a X. osztályt, papi hivatást éreznek lelkükben, vagy kántori diplomát szeretnének szerezni.

A jelölteknek május 31-ig kell beiratkozniuk a június 1-én tartott különbözeti vizsgákra. A sikeresen vizsgázóknak pedig július 20-ig a következő aktákkal kell beiratkozniuk a XI. osztályba: születési igazolvány hitelesített másolata (Certificatul de naştere), személyazonossági igazolvány hitelesített másolata, az első líceumi ciklus sikeres elvégzéséről szóló igazolás (Certificatul de absolvire a ciclului inferior), anyakönyvi lap a

IX—X. osztályról, orvosi igazolás, beiratkozási kérvény.

További felvilágosításért forduljanak az iskola igazgatóságához, amelynek címe: Seminarul Liceal Romano – Catolic, cod poştal:– 510009 Alba Iulia, str. P ăcii nr. 4,

Tel: 0258–819–869; E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro

Igazgatóság


Mária Rádió műsorának sugárzása főegyházmegyénkben

 

A Mária Rádió hivatalos működését 2006. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől kezdte meg, amikor székházának és stúdiójának a felavatására került sor.

A Mária Rádió imacsaládként határozza meg önmagát, és az Új Evangelizáció vezércsillaga, a Szűzanya kezéből áradó, egyének és közösségek megújulását segítő isteni ajándék kíván lenni. Jézus Krisztust szeretné Mária segítségével megismertetni az emberekkel. Az öt kontinens negyvenöt országában való jelenlét tanúsítja, hogy Isten és a Szűzanya ebben segítik a Rádió munkaközösségét, s azokat a közösségeket, amelyek ehhez az imacsaládhoz csatlakoznak. Imáinkba nemcsak a munkatársak, hanem a rádión keresztül a hazai és Mária Országa többmilliós hallgatótáborának imáiba is befoglaljuk közösségeik szándékait.

Mivel a Mária Rádió sajátosságaihoz tartozik az is, hogy a Szűzanya példája szerint szerény alázatosságban szolgál, munkatársaink csak oda mennek, ahova hívják őket. Ezért a Rádió nevében kérjük, mérlegeljék igényeiket, s jelezzék azokat munkatársainknak. A közeljövő terveihez tartozik az a törekvésünk is, hogy Pünkösd után elindítjuk a Mária Rádió evangelizációs sorozatát, amellyel a helybeli imacsoportokat, lelkiségekhez, mozgalmakhoz tartozó aktív közösségi tagokat szeretnénk segíteni, hogy szolgálatuk gyümölcsözőbbé váljon. Szívesen várjuk tehát a jelzéseket mind a Főesperes uraktól, mind a Paptestvérektől, mely közösségben van igény a Rádió szolgálatára, nem utolsó sorban pedig a világi testvérektől is, akiknek lelkes táborára számítunk, tanúságtételekkel, imaszolgálatokkal.

A Mária Rádió Isten és Szűzanya után a műsorokért lelkesedő adományozók önzetlenségének és az önkéntes munkatársak szolgálatának köszönheti működését és világméretűvé válását. Erre nekünk is törekednünk kell, amiért kérjük továbbá, hogy a Mária Rádió helybeli szolgálatának előkészítésekor szólítsák meg a közösségek elkötelezett tagjait, akik közül az Úr bizonyára sokakat vár, hogy életük részévé tegyék az Új Evangelizáció rádiós szolgálatát.

MÁRIA RÁDIÓ ROMÁNIAI

MAGYAR ADÁSÁNAK ELÉRHETŐSÉGE

Gyergyószentmiklós 89,7 MHz

MHz, Zilah 92,5 MHz

Nagyvárad 102.2

 

A Mária Rádiót működtető Egyesület címe és adatai:

 

ASOCIA ŢIA RADIO MARIA EGYESÜLET

410423 Nagyvárad / Oradea, str. Barsei 18, tel: 0259420777, 0359-420-777; fax:

email: info.rom@radiomaria.org, web:www.radiomaria.ro

CIF 18090057, Cont Banca Transilvania RO94BTRL00501205722632XX

 

Gyulafehérvár, 2006. május 13.

 

†György s. k.

érsek