Körlevél V. - 2006. július 6.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:

Áthelyezések 2006-ban

Gyergyói kerület új főesperese

Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak végrehajtása

Hittudományi Főiskolára való felvételivel kapcsolatos tudnivalók

A papi továbbképző tételei

Visszaszerzett egyházi ingatlanok tulajdonjogának igazolása

A Gyulafehérvári Székesegyház felújítására adományokat kérünk

Központi hozzájárulás befizetésének szorgalmazása

Papok végrendeletének felújítása

A székelyudvarhelyi Papi Otthonba jelentkezőket várunk

Egyházi műkincseink fokozottabb védelmére felhívás

Könyvajánlás


A nándorfehérvári győzelem évfordulója

 

A nándorfehérvári győzelem 550. évfordulója (2006. július 22.) alkalmából a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia engesztelő imaévet hirdetett nemzetünk lelki megújulásáért, amelyhez mi is csatlakoztunk. Az imaévet meghirdető körlevél két évfordulót említ: a nándorfehérvári győzelem 550. évfordulóját és az 1956-os forradalom 50. évfordulóját.

Ezúton hívom fel Tisztelendő Testvéreim figyelmét, hogy július 22-ét megelőző vasárnap tájékoztassák a híveket a nándorfehérvári győzelem – népünk számára fontos történelmi esemény – jelentőségéről. Minden egyházközség a maga módján külön programmal vagy ünnepséggel adózzon az évfordulónak.

2006. július 22-én főegyházmegyénk minden templomában a déli harangszót nyújtsák meg!Hívják fel a hívek figyelmét, és buzdítsák őket a nemzetünkért való imádkozásra, nemcsak ezen a napon, hanem az elkövetkező időben is.

 


 

Áthelyezések 2006-ban

 

A nyári áthelyezések keretében a következő személyi változásokra került sor főegyházmegyénkben:

 

A: Újmisések kinevezése:

 

1. Buciuman Gheorghet – Sepsiszentgyörgy – Szent Józsefbe,

2. Dávid Zoltánt – Csíkszereda – Szent Keresztbe,

3. Szecsete Zoltánt – Gyergyóalfaluba helyeztem.

 

B. Kápláni áthelyezések:

 

4. György Mihály Leventét – Gyergyóalfaluból – Kézdivásárhely II-be,

5. Göthér Gergelyt – Négyfalu-Türkösből – Ditróba,

6. Timár Zoltánt – Ditróból – Kolozsvár Szent Mihályba,

7. Darvas Emilt – Székelyudvarhelyről – Szászrégenbe,

8. Kiss Attilát – Szászégenből – Csíkszentgyörgyre,

9. Csibi Sándort – Csíkszentgyörgyről – Brassó I.-be,

10. Karácson Tibort – Szászrégenből – Marosvásárhely I-be,

11. Márton Gábor Benedeket – Kolozsról Szászrégenbe helyeztem.

 

C. Plébánosok, lelkészek áthelyezése:

12. Hajdó Istvánt – Gyergyószentmiklósról – Lengyelfalvára,

13. Portik Hegyi Kelement – Székelykeresztúrról – Gyergyószentmiklósra,

14. Kovács Pétert – Kézdivásárhely II-ből – Székelykeresztúrra,

15. Márton Józsefet – Sepsiszentgyörgyről – Brádra,

16. András Józsefet – Brádról – Négyfalu-Türkösbe,

17. Keresztes Zoltánt – Csíkszereda I-ből – Miklósvárra,

18. Szabó Ákost – Miklósvárról – Vajdahunyadra,

19. Bodó Györgyöt – Brassó I.-ből – Kolozsra,

20. Sebestyén Pétert – Erdőszentgyörgyről – Marosvásárhely II-be,

21. Réthi Györgyöt – Marosvásárhely I-ből – Csíkdelnére,

22. Szecsete Lászlót – Csíkdelnéről – Gyimesközéplokra,

23. Szilveszter Imrét – Gyimesközéplokról – Bükkhavasra,

24. Szász János ifjút – Gyergyószentmiklósról – Pusztakalánba,

25. Ferencz Istvánt ifjút – Gyulafehérvárról – Erdőszentgyörgyre,

26. Fejér Lajost – Gyulafehérvárról – Gyergyószentmiklósra,

27. Ferenczi Árpádot – Búzásbesenyőből – Radnótra neveztem ki.

 

D. Kisszemináriumi változások Gyulafehérváron:

28. Baróti László-Sándor igazgatót – Gyulafehérvárról – a csíkszeredai Segítő Mária Római

Katolikus Teológiai Líceum igazgatójának,

29. Gál László főtanfelügyelő-helyettest a Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károlyról

nevezett Líceumi Szeminárium igazgatójává,

30. Korom Imrét – Kolozsvárról – a Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károlyról nevezett

Líceumi Szeminárium spirituálisának,

31. Köllő Tibort – Pusztakalánból a Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károlyról nevezett

Líceumi Szeminárium prefektusának neveztem ki.

 

32. Gajdó Zoltánt Négyfalu-Türkösből, saját kérésére, magyarországi szolgálatra engedtem.

33. Sánta Pál Radnótról orvosi kezelésre távozott.

 

E. Ferences áthelyezések:

34. Kakucs Béla fr. Szilvesztert – Kolozsvárról – Brassóba,

35. Laczkó Dávid fr. Anaklétot – Székelyudvarhelyről – Csíksomlyóra,

36. Bőjte Mihály fr. Mihályt – Kolozsvárról – Székelyudvarhelyre,

37. Bakó István fr. Gábort – Vajdahunyadról – Kolozsvárra,

38. Benkő Attila fr. Ferencet – Vajdahunyadról – Kolozsvárra,

39. Bakó Béla fr. Pált – Marosvásárhelyről – Désre,

40. Gegő Istvánt fr. Juliánuszt – Vajdahunyadról – Szécsénybe helyeztük.

 

Valamennyi Tisztelendő Testvéremnek ezúton is őszinte köszönetet szeretnék mondani korábbi állomáshelyén végzett szolgálatáért, és a Jó Pásztor áldását kérem mindannyiuk számára új állomáshelyükön végzendő szolgálatukhoz.


 

Gyergyói kerület új főesperese

 

Főtisztelendő Hajdó István gyergyószentmiklósi főesperes-plébános urat megromlott egészségi állapotára és szívműtétére való tekintettel – saját kérésére – 2006. augusztus 1-től köszönetnyilvánításunk kíséretében felmentettük a főesperesi tisztségből.

Helyébe az újonnan kinevezett plébános, Ft. Portik H. Kelement lép. Megbízása csak a mostani mandátumi időre terjed ki, amely 2007. tavaszán lejár.


 

Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak végrehajtása

 

A 2000. NAGY JUBILEUMI ÉV-ben fejeztük be Főegyházmegyei Zsinatunkat. Célkitűzéseinek végrehajtásával Ft. Msgr. dr. Czirják Árpát pápai prelátus, érseki helynök, kanonok, főesperes-plébános urat bíztuk meg, aki az előkészületi munkálatokat is koordinálta.

Helynök úr a zsinati végrehajtás elkötelezett híveként mostanig nagy lelkesedéssel vezette ezt a tevékenységet.

Ez év június 15-én kelt beadványában felmentését kérte a zsinati végrehajtás megbízásából. Kérését tudomásul vettem, és elfogadtam.

A Főegyházmegyei Zsinatunk további végrehajtásának intézésével Ft. Portik H. Kelement újonnan kinevezett gyergyószentmikósi főesperes-plébános urat bíztam meg. Mint a zsinati végrehajtás gazdája – egy végrehajtási ütemtervet terjeszt elő, melynek jóváhagyása után folytathatja a megkezdett munkát.

Szeretettel kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy felelős módon álljanak a munkát koordináló megbízott mellé, és segítsék őt, hogy minél eredményesebben tevékenykedjen Egyházunk és népünk javára.


Hittudományi Főiskolára való felvételivel kapcsolatos tudnivalók

A helyi plébánosok felterjesztik a felvételizők névsorát a Rektori Hivatalba 2006. július 31-ig. 2006. szeptember 4–9. között szemináriumi előkészítő a felvételizőknek és felvételi vizsgák. 2006. szeptember 3-án estére várjuk a felvételizőket az Intézetbe. Az előkészítőre a felvételizők szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges okmányokat.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Diplomă de bacalaureat – eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás;
 • Certificat de naştere – hiteles másolat;
 • Adeverinţă medicală – orvosi papír;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás;
 • A plébános ajánlólevele – zárt borítékban;
 • Adeverinţă de recrutare – sorozási papír, vagy katonakönyv (livret militar);
 • Sajátkezűleg írt kérvény Érsek úrhoz (ill. az illetékes megyéspüspökhöz) címezve.

A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy, a Hittan-erkölcstan írásbeli, valamint az Üdvösségtörténet írásbeli jegyeinek általánosa.

Sikeres felvételi kritériuma az 5.00 általános elérése.

A felvételi vizsga tételei:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN

Katolikus dogmatika, tankönyv IX. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

– Jézus, az Istenember (24-25. oldal);

– Mária, Isten Anyja (26. oldal);

– Isten lelke a szentségekben (34-42. oldal);

Katolikus erkölcstan, tankönyv X. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

– Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal);

– A bűn (16-19 oldal).

 

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET

Isten népének története, tankönyv XI. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

– A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. oldal);

– A fogság kora (12-13. oldal);

– Jézus Krisztus. Az egyház születése (19-20. oldal);

– Szent Pál apostol működése (21-22. oldal);

– Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. oldal);

– A keleti egyházak (47-49 oldal);

– Koldulórendek (57-59. oldal);

– A missziók hőskora (73-74. oldal);

Alapvető hittan, tankönyv XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

– Jézus a történelem színe előtt (49-54. oldal);

– Isten országa és az egyház (65-67. oldal);

 

Eredményhirdetés a felvételi vizsga után néhány nappal történik az Főiskola részéről a helyi plébánosokon keresztül.

Az Intézet elérhetőségi lehetőségei:

Institutul Teologic Romano Catolic

510009 – Alba Iulia

Str. Bibliotecii 3., jud. Alba

Tel.: 0258-811 688; Fax: 0258-816 192

E-mail: sis@sis.uab.ro

 

Ft. Oláh Zoltán rektor

510009 – Alba Iulia

Str. Bibliotecii 3., jud. AlbaTel.: 0258-813 908

E-mail: ozoli@sis.uab.ro

 

Ft. Egeli Ferenc tanulmányi titkár

510009 – Alba Iulia

Str. Bibliotecii 3., jud. Alba

Tel.: 0258-817 008

E-mail: egferi@sis.uab.ro

 

INFORMAŢII

despre concursul de admitere din septembrie 2006

Până la data de 31 iulie 2006 parohii locali sunt rugaţi, să trimită Rectoratului lista nominală a candidaţilor. Între 4–9 septembrie va avea loc pregătirea candidaţilor şi examenele de admitere. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la Institut la data de 3 septembrie până seară. La pregătire candidaţii trebuie să prezinte şi dosarele cu actele necesare pentru admitere.

Actele necesare la înscriere:

1. Diploma de bacalaureat – în original (ori adeverinţă care atestă această calitate);

2. Certificat de naştere – copie legalizată;

3. Adeverinţă medicală;

4. Adeverinţă de Botez şi Mir;

5. Act despre căsătoria (bisericească) a părinţilor;

6. Recomandarea preotului-paroh – în plic închis;

7. Adeverinţă de recrutare, sau livretul militar (copie);

8. Cerere către Arhiepiscopia de Alba Iulia sau către Episcopia de care aparţine candidatul.

 

TEMATICILE PENTRU PROBELE SCRISE

I. Dogmatică şi morală creştină

 

A. – ISTORIA MÂNTUIRII – credinţa creştină catolică

Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea).

– Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc. Unirea ipostatică. Erezii referitoare la Isus Cristos. (pag. 111-113)

– Maria, Mama lui Dumnezeu. Maternitatea divină a Mariei. Cea plină de har. Neprihănita Zămislire. Înălţarea cu trupul la cer. (pag. 139-143)

– Caracteristicile esenţiale ale Bisericii (una, sfântă, catolică, apostolică). (pag. 186-193)

B. – CALEA MÂNTUIRII – Morala creştină catolică

Manual de religie, clasa a XI-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1996. (autor: Pr. Claudiu Dumea)

– Moralitate şi conştiinţă. Moralitate subiectivă. Moralitate obiectivă. Conştiinţă. Morala „situaţiei”. Conştiinţă şi libertate. (pag. 22-28)

– Încălcarea legii: păcatul. Păcatul şi lumea contemporană. Păcatul în viziunea creştină. Efectele păcatului. Condiţiile, gravitatea şi diversitatea păcatelor. Iubire şi teamă în viaţa morală. (pag. 33-44)

 

II. Istoria Mântuirii

 

A. – CUM SĂ CITIM BIBLIA – editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1994. (autori: J.P. Bagot, J.Cl. Dubos).

– Instituirea regalităţii israelite: domnia lui Saul. David, alesul Domnului şi instaurarea dinastiei mesianice. Solomon: pe culmi înainte de decădere. (pag. 73-75)

– Timpul exilului. Profetul Ezechiel. Cartea consolării lui Israel /Is 40-50/ (pag. 88-89).

 

B. – MANUAL DE RELIGIE – ISTORIA BISERICII, clasa a VIII-a, editat de

Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1994. (autor: Pr. Claudiu Dumea)

– Biserica din Ierusalim. Isus Cristos. Poporul evreu. Rusaliile. Viaţa în primele comunităţi creştine. Răspândirea Bisericii. (pag. 9-18)

– Pavel, apostolul popoarelor păgâne. (pag. 20-23)

– Persecuţiile din partea romanilor (Nero, Domiţian, Traian) (pag. 33-36), Prigoanele de la Traian la Diocleţian. (pag. 38-43)

– Orientul se rupe de la unitatea Bisericii. (pag. 105-112)

– Sfântul Francisc din Assisi şi Sfântul Dominic. (pag. 129-133)

– Dezvoltarea misiunilor în afara Europei. (pag. 178-184)

 

C. – ISTORIA MÂNTUIRII – credinţa creştină catolică

Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea).

– Mărturiile istorice ale existenţei lui Cristos (pag. 127-138)

– Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu. Cristos a întemeiat Biserica. Isus a dat Bisericii o structură ierarhică. (pag. 150-156)

 

 

Nota concursului de admitere se va calcula în felul următor;

  • o treime a notei generale de la examenul de Bacalaureat;
  • o treime a notei de la proba scrisă I. (Dogmatică şi morală);
  • o treime de la proba scrisă II. (Cum să citim Biblia, Istoria Bisericii, Istoria Mântuirii).

 


A papi továbbképző tételei

 

Ebben az évben is megtartjuk a Papi Továbbképzőt az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban 2006. október 23–28. között. Ezúton kérjük azon Tisztelendő Testvéreinket, akiknél esedékes a részvétel, hogy időben jelentkezzenek a Hittudományi Főiskola Főtisztelendő Rektori Hivatalán és közöljék részvételi szándékukat.

Mellékelten megküldjük az idei továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak jegyzékét a tételekkel, és a velük kapcsolatos bibliográfiával.

 

EGZEGÉZIS

 • Egzegézis:

– A „B” liturgikus év evangéliumi szakaszainak magyarázata;

 • Biblikus teológia:
 1. Szentjánosi krisztológia;
 2. Szentjánosi eszkatológia;
 3. Szent Pál tanítása a megváltásról;
 4. Szent Pál tanítása az emberről;
 • Szent Pál egyháztana és erkölcstana.

Bibliográfia:

– Gnilka, Joachim, Márk, Agapé, Szeged 2000;

– Jakubinyi György, Hirdesd az Igét!, Szent István Társulat, Budapest 2005;

Jeromos Bibliakommentár, II–III. (Szerk. Thorday Attila), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003;

– A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán Dr. Jakubinyi György által összeállított, ’70–80-as években sokszorosított biblikus jegyzetek.

 

ALAPVETŐ HITTAN

 

 1. Korunk új vallásai: szekták és vallásos ébredés.
 2. A kinyilatkoztatás szükségessége. Kritériumok (DS 3009). Magán kinyilatkoztatások, Mária-jelenések.
 3. A Krisztus-kérdés a teológiában. Krisztológiai típusok és a krisztológiai dogma fejlődése.
 4. A történeti Jézus-kérdés és a történeti Jézus-kutatás a II.–XVIII. századokban.
 5. Modern krisztológiai irányok: krisztológia Jézus feltámadásának fényében, eszkatologikus és politikai krisztológia, krisztológia az antropológia távlatában.
 6. Messiási címek: Emberfia, Isten Fia, Kürios.
 7. A feltámadás mint csoda és misztérium, természetes és racionalista magyarázatok.
 8. Az Egyház lényeges tulajdonságai: egység (DS 3013;UR 1; LG 8), az „est” és „subsistit in” feszültsége (UR 3, és 4), az egység sebei.
 9. Az egységkeresés útján: II. Vatikánum, ortodoxia és katolicizmus, új utak az ökumenizmusban (O. Culmann, Konrad Raiser, II. János Pál pápa).
 10. Egyház és üdvösség (LG 14): extra Ecclesiam nulla salus (DS 1351 és LG 16), az egyházhoz való tartozás (LG 13 és 14) különféle formái, a votum ecclesiae és az anonim keresztények.

 

Bibliográfia:

– Főiskolai jegyzetek: Teológia-vallás, Krisztus-esemény, Kinyilatkoztatás, Egyháztan (legújabbak!!!)

– Adriányi Gábor, A katolikus egyház története a 20. században, Kairosz Kiadó, Győr 2001

– Benkő Antal, Bevezetés a valláslélektanba, Róma 1979

– Sesboué, Bernard, Krisztus pedagógiája, Budapest 1997

– Schönborn, Christoph, Krisztus ikonja, Gyula 1997

– CSerháti Ferenc, Az egyházzal vagy nélküle, München 2004

– Dulles, Avery, Az egyház modelljei, Budapest 2003

– De Rosa, Giuseppe, Vallások, szekták és a kereszténység, Budapest 1991

– Küng , Hans, Világvallások etikája, Budapest 1994

– Küng , Hans, A katolikus egyház, Budapest 2005

– Horváth Tibor, A kinyilatkoztatás teológiája, Róma 1975

– Horváth Tibor, A kinyilatkoztatás kritikája, Róma 1977

– Jáki Szaniszló, Krisztus, egyház, tudomány, Budapest 1992

– Jáki Szaniszló, Az ország kulcsai, Budapest 1992

– Gnilka, Joachim, A Názáreti Jézus, Budapest 2001

– Kereszty Rókus, Bevezetés az Egyház teológiájába, Budapest-Bécs 1998

– Kránitz Mihály, Az Egyház. Alapvető hittan III., Budapest 1999

– Mihályi Gilbert, Új módon vagyunk Egyház, Budapest 1998

– Eliade, Mircea, Képek és jelképek, Budapest 1997

– Eliade, Mircea, Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III. kötet, Budapest 1994

– SZékely Dénes, Korunk új vallásai, in: Studia Theologia Transylvaniensia 1(2000), 92–102.

– SZékely Dénes, A Dominus Iesus és az üdvösség misztériuma, in: Studia Theologica Transsylvaniensia 3(2002)121-142.

– Tomka Ferenc, Az Egyház bűnei? Budapest 2000

– Vermes Géza, A zsidó Jézus, Budapest, 1995

– Vermes Géza, A zsidó Jézus vallása, Budapest 1999

– Vermes Géza, Jézus és a judaizmus világa, Budapest 1997.

 

LITURGIKA

 1. A Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúció ismertetése.
 2. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései (23-85. old).
 3. Általános Rendelkezések az Imaórák Liturgiájáról (Zsolozsma I. kötet, 21-98. old).
 4. A keresztség szentségének liturgiája.
 5. A szükségkeresztelés, szertartások pótlása. A bérmálás liturgiája.
 6. A két szín alatti áldozással kapcsolatos előírások. Áldozás misén kívül. Igeliturgia – pap nélküli istentisztelet.
 7. Bűnbánattartás. Bűnbánati liturgiák. Áldások, szentelmények.
 8. A betegek kenetének liturgiája
 9. Az egyházi évvel kapcsolatos általános tudnivalók.
 10. A gyulafehérvári Egyházmegyei Zsinat liturgikus rendelkezései.
 11. Temetés. Az új Temetési Szertartáskönyv ismertetése (ez utóbbi csak az erdélyi egyházmegyéseknek).

 

Irodalom:

A Római Misekönyv; Zsolozsma

Bűnbánat és Oltáriszentség, Budapest, 1976

Temetési Szertartáskönyv, Gyulafehérvár, 2004

A II. Vatikáni Zsinat tanítása

Gyulafehérvári Főegyházmegye - Zsinati Könyv

– Várnagy Antal, Liturgika, Abaliget, 1995


 

Visszaszerzett egyházi ingatlanok tulajdonjogának igazolása

 

A volt állami tulajdonból az egyház tulajdonába visszakerült és telekkönyveztetett ingatlanok igazoló iratairól – az ügyvitellel foglalkozó plébánia vagy egyházi intézmény – juttasson el másolatot a főegyházmegyei hatósághoz. Erre azért van szükség, hogy – pld. pályázatok esetében – a főegyházmegyei hatóság birtokában legyen a tulajdonjogot igazoló iratoknak.


 

A Gyulafehérvári Székesegyház felújítására adományokat kérünk

 

A 2009–es évben a gyulafehérvári püspökség alapításának 1000 éves jubileumát ünnepeljük. Erre az alkalomra szeretnénk időben, és az ünnepség mély mondanivalójához méltóan felkészülni. Legsürgősebb és legköltségesebb feladatunk a székesegyház és az érseki palota helyreállítása. Ehhez külföldi és helybeli szervezetek támogatását is kértük, viszont támogatóink elvárják, hogy a főegyházmegye is hozzájáruljon a restauráláshoz. Főegyházmegyénk minden plébániája és egyházi intézménye szívügyének tekinti az évezredes múltra visszatekintő főpapi székhelyt világhírű dómjával együtt.

A székesegyház és érseki palota helyreállítási kiadásai a legszűkebb számítások szerint is körülbelül 2 millió euróba kerülne. 2006-ra betervezett munkálatok a székesegyház helyreállítására 156.900 euróba, a palota felújítására pedig 63.600 euróba fog kerülni. Híveinktől 2005-ben 7.709,65 RON, 2006-ban eddig 10.922,50 RON, összesen 18.632,15 RON érkezett be számlánkra. Az eddig beküldött adományokat hálásan köszönjük. Külön köszönet a közbirtokosságok részéről jött felajánlásokért.

Tisztelettel kérjük valamennyi Tisztelendő Testvérünket, hogy ebben az évben is a Szent Mihály főangyal ünnepét megelőző vasárnapon, szeptember 24-én szervezzék meg a főegyházmegyei gyűjtést, és a jegyzőkönyv kíséretében begyűjtött összeget küldjék be a gyulafehérvári érsekség BCR bankjában nyitott „Millenium” számlájára „Székesegyház helyreállítása” címén (B.C. R. – Banca Comercială Română Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu 35, cont: RO49 RNCB 0003 0232 6550 0031/RON, „Restaurare Catedrală”).

Ezzel is hozzá szeretnénk járulni főegyházmegyénk millenáris évfordulójának előkészítéséhez.

Az elvégzett munkálatokról, megvalósításokról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket az érsekség honlapján (www.hhrf.org/gyrke).

Minden csekély adományt hálásan köszönünk, hozzájárulásukra Isten áldását kérjük.


 

Karmelita kolostor építésére adományokat kérünk

 

Életcélként az imádságot megnevező női szerzetesrend, a sarutlan karmeliták Erdélybe telepítése már régi terve a Gyulafehérvári Főegyházmegyének. Erre legelőször Isten Szolgája Márton Áron püspök tett kísérletet, s jelenünkben e nemes szándék hamarosan megvalósul a marosszentgyörgyi egyházközség határában. A kolostoralapítást a pécsi nővérek vállalták, akik közül többen erdélyi származásúak. A kolostorépítés feladata viszont a főegyházmegye Gazdasági Irodájára hárul. A tervezett Lisieux-i Kis Szent Terézről nevezett karmelita kolostorban helyet kap kápolna, közösségi terem, ebédlő, konyha, cellák a nővérek részére, varroda, könyvkötő-műhely, gyertyakészítő-műhely és vendégfogadásra alkalmas helyiségek az elcsendesedni vágyó, illetve a nővérekkel együtt imádkozni akaró embereknek. Az alapkő megáldása és letétele 2005. február 11-én Jean-Claude Périsset apostoli nuncius, Tamás József püspök és jómagam jelenlétében történt. A munkálatok 2005. szeptemberében kezdődtek, megáldását pedig 2006. október 1-re tervezzük.

A kolostorépítés összköltsége belső berendezéssel együtt közel 400.000 euróra rúg. Eddig 273.984 euró értékű a beruházás. Ebből 12.359 euró a főegyházmegyei gyűjtésekből származik, a többi külföldi segélyszervezetek és jótevők adománya. Ez alkalommal hálás köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik akár „két fillérjükkel” is hozzájárultak ezen nemes cél megvalósításához.

A hátralevő munkálatokra, tereprendezésre és belső berendezésre szükséges pénzösszeg még hiányzik. Tisztelettel kérjük valamennyi Tisztelendő Testvérünket, hogy Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én szervezzék meg egyházközségükben erre a célra a gyűjtést. E gyben buzdítsák a híveket, hogy adományaikkal támogassák a kolostor felépítését. A begyűjtött összeget küldjék be a gyulafehérvári érsekség BCR bankjában nyitott számlájára (B.C.R. - Banca Comercială Română Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu 35, cont: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001/RON – „pentru mănăstirea carmelitană” megjegyzéssel). Kérjük a Főtisztelendő Főespereseket, hogy kerületükből a gyűjtésről szóló jelentést táblázatban összesítve küldjék be Gazdasági Hivatalunknak legkésőbb augusztus 31-ig.

Segítőkészségüket előre is köszönjük, áldozatvállalásukra Isten áldását kérjük,

 

A karmelita rend eredete a XI-XII. századig nyúlik vissza, amikor a Kármel-hegyén az Illés forrás körül remeték telepedtek le, hogy Illés próféta szellemében az élő Isten színe előtt szolgáljanak neki. A rend női ágát Boldog Soreth János karmelita atya alapította meg 1452-ben és Avilai Nagy Szent Teréz (1515-1582) újította meg. A terézi Kármelt egyszerre jellemzi a remete- és a közösségi élet. A nővérek pápai klauzúrában élnek, és a monasztikus szerzetesség hagyománya szerint kétkezi munkával keresik kenyerüket.

 


 

Központi hozzájárulás befizetésének szorgalmazása

Pénzügyi-gazdasági nehézségek az élet minden területen tapasztalhatóak, s főegyházmegyénk sem kivétel e tekintetben. Csupán külföldi segélyekre nem alapozhatunk, mert vannak szegényebb vidékek is földünkön. Anyagi gondjaink megoldására kérjük a Tisztelendő Paptestvéreket, hogy a 2006. évi költségvetésükben az egyházi intézmények fenntartása címen előirányzott összeg első felét szíveskedjenek beküldeni.

A központi hozzájárulás befizetésével évekre visszamenőleg elmaradt plébániákat is kérjük, hogy mielőbb rendezzék adósságaikat.

A visszatérítéses pályázatokra szóló tartozásokat is kérjük, szíveskedjenek mielőbb kiegyenlíteni.

A házbérekből származó jövedelmek 30%-át is kérjük mielőbb számlánkra átutalni, hogy a diaspórában lévő plébániák támogatását folyamatosan intézhessük.

Köszönjük a Tisztelendő Paptestvérek megértését és remélhető együttműködését.

Minden törekvésükre Isten áldását kérem.


 

Papok végrendeletének felújítása

 

Nagyon sok pap még nem készítette el, vagy nem újította fel végrendeletét. Éppen ezért szükségesnek tartjuk feleleveníteni az 1950-1998-as rendelkezésünket, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök atya 770-1977-es számú rendelkezésének felújításaként tettünk közzé. Úgyszintén szeretnénk emlékeztetni a főegyházmegyei zsinati rendelkezések 110. pontjában megfogalmazottakra is.

Főegyházmegyénk minden papja a felszenteléstől számítva legkésőbb az ötödik évben készítse el végrendeletét két példányban, minden ingó és ingatlan tulajdonára vonatkozólag. A végrendelet egyik példányát – lezárt borítékban – adja át a kerületi főesperesnek, aki egyben felel annak végrehajtásáról. A borítékra legyen ráírva a végrendelet dátuma.

Ahhoz, hogy a végrendelet érvényes legyen, szükséges, hogy az illető saját anyanyelvén, saját kézírásával írja, dátummal és aláírással lássa el. Ha valaki géppel írja végrendeletét, közjegyző előtt hitelesítetnie kell.

A végrendelet tartalmának vezérelvére vonatkozólag a zsinati rendelkezés 110. pontja érvényes: A foegyházmegye minden papja hagyatékának tisztes részét - de minimum 50%-át ajánlja fel egyházmegyei célokra (25 %-át az egyházmegyének, 25%-át a teológiának), függetlenül attól, hogy a javak örökségből származtak-e, vagy a pap működésének gyümölcsei. A liturgikus tárgyakat és a papi ruhákat valamelyik paptestvér kapja meg, a könyveket lehetőleg valamelyik egyházi könyvtár örökölje. Jelentős változás esetén a végrendeletet meg kell újítani. A letett végrendelet megváltoztatható, de megváltoztatottnak csak akkor tekinthető, ha helyette az új példányt az illető pap letette a Főesperesi Hivatalban, vagyis a régit felcserélte.

Ezúton kérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy gondoskodjanak a kerületükhöz tartozó papok végrendeletének ötévenkénti felújításáról, és szíveskedjenek folyó év november 30-ig jelentést tenni a végrendeleteket tartalmazó borítékokra feltüntetett időpontokról.

Közreműködésüket hálásan köszönjük.


 

A székelyudvarhelyi Papi Otthonba jelentkezőket várunk

 

A székelyudvarhelyi „Pastor Bonus” Papi Otthon 2002. decembere óta szeretettel várja a nyugdíjba vonult, esetleg orvosi kezelésre vagy gondozásra szoruló papokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, papok szüleit valamint egyházi alkalmazottakat. Az otthon, huszonhárom szobáján kívül, a tetőtér beépítésével az idén még tizenhat lakosztállyal bővült.

A tetőtér a szobák mellett társalgót, speciális egészségügyi fürdőszobát, teakonyhát is tartalmaz, ezeket kiegészíti az épületben eddig is meglévő házi kápolna, ebédlő, személyfelvonó, több – közösségi foglalkozásra is alkalmas – tér.

Az állandó felügyeletet, a ház vezetését és a betegápolást a Mallersdorfi Ferences Nővérek látják el, az ő munkájukat civil alkalmazottak segítik és egészítik ki, gondoskodva a teljes ellátásról. Minden lakosztályhoz külön fürdőszoba, valamint a nővérek lakosztályához vezető vészjelző tartozik. Tekintettel az esetleges mozgássérültekre, az épületben tolókocsival is lehet közlekedni.

Jól felszerelt, méltó körülményeket biztosító otthon még fennmaradt helyeire és a most elkészült tetőtéri lakosztályokba várjuk mindazok jelentkezését, akik az egyház szolgálatában, Isten dicsőségére végezték – és végzik – munkájukat. Nemcsak lelkipásztorok, szerzetesek és szerzetesnők, hanem kántorok, harangozók, hitoktatók, házvezetőnők, irodai alkalmazottak és papok szüleinek jelentkezését is szívesen fogadjuk.

Az otthonban lakni szándékozók jelentkezhetnek az Érsekség Gazdasági Irodáján írásban benyújtott kéréssel. A végleges felvételről egy öttagú kuratórium fog dönteni.

A „Pastor Bonus” Papi Otthon közössége és munkatársai nevében is minden jelentkezőt szeretettel várunk.

 


 

Egyházi műkincseink fokozottabb védelmére felhívás

 

Egyre gyakoribb, hogy főegyházmegyénk különböző helyeiről azt az értesítést kapjuk, hogy egyházi műkincsek iránt érdeklődő személyek jelennek meg a plébániákon.

Nem egy esetben előfordult, hogy a jóhiszemű lelkipásztor segítséget vélt az ajánlatban és rendelkezésükre bocsátotta a megjelőlt műkincseket.

Főegyházmegyei Zsinatunk rendelkezéseinek 108. pontjában ez áll: „Az egyházközség tulajdonát képező bármilyen jellegű műalkotást (festményt, szobrot, faragványt, ötvösmunkát stb.) csak a főegyházmegyei hatóság előzetes jóváhagyásával szabad javítani, restaurálni, kölcsönadni és eladni. Ha ezeket a műalkotásokat javíttatni vagy restauráltatni kell, a munkálatokat csak írásbeli szerződés alapján és megbízható szakemberekkel lehet végeztetni. Ha a plébániák tulajdonában régi könyvek, folyóiratok vagy írott dokumentumok vannak, ezekre is érvényesek a műkincsekre vonatkozó szabályok.”

Fájdalmas valóság, hogy a két világégést, kommunista diktatúrát is átvészelt javak most válnak az illegális műkincskereskedők prédájává.

Név szerint is fel szeretnénk hívni figyelmüket Szőcsi Lajos, Mezőpetriből származó szatmárnémeti személyre, aki nagyon sok plébánián megfordult azzal az ürüggyel, hogy restaurálni akarja az ott található képeket és szobrokat. Agresszív és rámenős természetével néhány papot áldozatául ejtett. Az elvitt javakat sajnos utólag nem sikerült visszaszerezni.

a. Tisztelendő Testvéreinket arra kérjük, hogy fokozottabb figyelemmel és gondoskodással őrizzék egyházi műkincseinket.

b. Készítsenek pontos leltárt és leírást ezekről.

c. Segítsék a felmérést és nyilvántartást készítő Egyházművészeti Bizottság munkatársainak tevékenységét.

d. Főesperesi vizitációk alkalmával ellenőrizzék a műkincsek állapotát, nyilvántartásba vételét és nem utolsó sorban őrzésüknek a módját.

A fenti rendelkezéseket figyelmen kívül hagyó lelkipásztorokat kártérítésre kötelezzük, vagy súlyosabb esetben szolgálati helyükről való elmozdítás vagy felfüggesztés lehet tettüknek a következménye.

Őseinktől ránk maradt drága örökséget ne tékozoljuk el hozzá nem értő vagy könnyelmű magatartással!


 

Könyvajánlás

 

2005-ben jelent meg Budapesten, a Kairos Kiadó gondozásában (szerk. Békés Enikő) A Bíboros című könyv Jean-Marie Lustigerről. A 414 oldalas, képekkel illusztrált kiadvány ára 3500 HUF.

A írónő csíkszeredai születésű, római katolikus vallású. Szakszerűen mutatja be Lustiger bíboros–érsek életművét, amely nélkül a Zsinat alatti és utáni Egyház elképzelhetetlen.

A könyv megvásárolható Erdélyben a Corvina könyvesboltokban – Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön (előzetes megrendelés alapján, két héten belüli szállítással.)

 

 

Gyulafehérvár, 2006. július 6.

†György s.k.

érsek