Körlevél VI. - 2006. szeptember 4.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:


SALKAHÁZI SÁRA BOLDOGGÁ AVATÁSA

(Szeretettel kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy 2006. szeptember 17-én, Salkaházi Sára boldoggá avatásának napján, a vasárnapi igehirdetés keretében emlékezzenek meg róla. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a mellékelt anyaggal.)

A Gondviselő Isten végtelen kegyelméből 814 év után újra boldoggáavatásra kerül sor magyar földön. Őszentsége XVI. Benedek pápa megbízásából Eminenciás és Főtisztelendő Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom–Budapesti érsek úr, folyó év szeptember 17–én, Salkaházi Sára szociális testvért a budapesti Szent István Bazilikában boldoggá avatja.

Salkaházi Sára szerzetes, egy modern közösségnek, a Szociális Testvérek Társaságának volt tagja, amely – a több évszázados rendekhez képest – fiatal; 1923-ban alakult, és 1998-tól pápai jogú apostoli élet társasága. Sára testvér ennek a közösségnek első boldoggá avatott tagja. Rendkívüli ajándék ez, mely egyben nagy kihívást is rejt magában. Az általa felállított mérce bebizonyította, hogy lehetséges szentté válni.

Ki is volt ő valójában, akinek Duna–parti emléktábláját az utóbbi években kétszer is eltüntették? Ki volt ő, aki nem sejtette „boldogságát”, de bátor volt a vértanúságig? Akinek – mint „igaz embernek” – fát ültettek Jeruzsálemben, s aki mind a Terror Háza Múzeumban, mind a Holokauszt Múzeumban kitüntető megemlékezésben részesült?

Salkaházi Sárát ezután a boldogok között tisztelhetjük, mert szenvedélyesen szerette Krisztust és vértanúként áldozatul adta életét sokakért. Ez a boldogság azonban egy küzdelmes, saját hibáival komolyan szembenéző és megharcolt élet eredményeként teljesedett be. Feljegyzései bepillantást engednek lelkületébe:

„Mily nagyot fordult az életem, a te akaratod miatt. Hát élhetnék így, jöhettem volna-e hozzád, ha Te nem akartad volna? Ha Te nem nyúltál volna keresztül mindenen, nem nyúltál volna bele az életembe? Jézusom, fogadj el egészen minden jóságodért! Fogadd el nyomorúságos magamat! Én igyekszem majd jó lenni, méltó lenni kegyességedhez. Egész akaratommal keresem akaratodat, minden elszántságommal és feltevésemmel, s meg is akarom ezt tenni. Most fogadalmat kívánsz tőlem? Adom, Uram, Jézus, egész lelkemmel. Keresztet adsz majd nekem, örömmel akarom viselni. Mindent Érted, Neked, miattad!... Szerelmed égjen bennem! A Te szereteted Krisztus, űzzön, hajtson, sürgessen, tüzeljen, küldjön, dolgozzon, lángoljon bennem, mindhalálig, mindörökké. Amen. Alleluja!” (Idézet naplójából, 1930. május 31.)

Sára testvér erős, mondhatnánk akaratos jellemet kapott a Teremtőtől. Az Úr ezt felhasználta szolgálója megszentelődésére. Isten az Ő kegyelmével minden emberi adottságot, jellembeli sajátosságot át tud alakítani megszentelődésünkre.

Határozottan és energikusan formálta egyéniségét. A kísértések nem hagyták el. Szenvedélyes természete állandó küzdelmet kívánt tőle. Belső és külső megpróbáltatások végigkísérték egész életét. Felismerhető, hogy mindezekben a Szentlélek világossága és ereje működött, ami mindig mélyebb lelki önátadásra késztette. Hősies lelkülettel végezte sok munkáját, hogy tudjon másokat segíteni. Sok belső küzdelme volt, amelyek következetesen vezették őt az Istennek való teljes önátadás vállalásáig. Egyik naplófeljegyzésében a következőket találjuk: „Keresztül kell gázolnom önmagamon, keresztül kell lépnem önmagamon, meg kell ragadnom önmagamat, hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve ráismerjek önmagamra, ráeszméljek énemre”. Ezzel az erős elszántsággal szokott le például a dohányzásról, amely őt a világhoz és előző életéhez kötötte.

Salkaházi Sára testvér fontosabb életrajzi adatai:

1899. május 11-én született Kassán. Iskoláit a tanítónői diploma megszerzéséig Kassán végezte. A Társaságba lépése előtt tanítónőként működött. Volt könyvkötő és újságíró is. 1919-től különböző felvidéki magyar lapokban jelennek meg írásai. 1926-ban látott napvilágot első novellás kötete Fekete furulya címen.

1927-ben ismerkedett meg a Kassán letelepedő Szociális Testvérekkel. 1928-ban elvégezte az általuk szervezett szociális és népjóléti tanfolyamot, lélekben egyre közelebb kerülve a Társaság szelleméhez.

1929-ben elfogadták jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába. Februárban megkezdhette a noviciátust a szegvári házban. Első fogadalmát 1930 pünkösdjén tette le Szegváron. Lelkének örvendezését fejezte ki jelmondata, amely egyetlen szó: „Alleluja!”

Fogadalmasként dolgozott Kassán, ahol a Karitász-irodát vezette, közben lapot szerkesztett. Előadó körutakat tartott, hittant tanított. Népjóléti előadó volt Komáromban, ahol Liturgia boltot is vezette. A técsői és rahói járás szociális előadójaként is működött, tanított a Szociális Képzőben. Tevékenykedett a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségében, ahol a háztartási alkalmazottakkal foglalkozott a Zita-körök keretében. 1937-ben Budapestre ment, ahol új beosztásában – a Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Szövetségének országos vezetőjeként – működött. Három év alatt öt új otthont alapított, közel háromszáz férőhellyel. Elkezdte az első magyar Munkásnő Főiskola építését, és ezzel egyidőben vezette a Bokréta utca 3. szám alatti leányotthont.

1940 pünkösdjén letehette örökfogadalmát. Istennek való elmélyült önátadását jelzi új jelmondata: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!" (Alleluja! Íme itt vagyok, engem küldj!)

Ez a gondolat Izaiás prófétától származik, válasz volt az Istentől jövő hívásra, amely Sára testvérnél sajátos tartalmat nyert, az Istennek való teljes önátadás útján. Lelkében ott élt a szándék, hogy egész életét és halálát felajánlja Istennek. Elöljárói először elutasították kérését, de állhatatossága jutalmaként végül megkapta az engedélyt. 1943. őszén letette önfelajánlását a Budapest-Thököly úti anyaház Szentlélek kápolnájában – két elöljárója jelenlétében. Ebből az önfelajánlásból idézünk néhány gondolatot:

„…én ma a Társaság és a Testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam mint a Társaság áldozatát!... Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek, különösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket, és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől... Ó édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt.” A felajánlás ténye akkor titokban maradt.

Sára testvér fogadalmas életének nagyobb része a nácizmus idejére esett. XI. Pius pápa 1937-ben kiadta a két szélsőséges rendszert – a nácizmust és a bolsevizmust – elítélő enciklikáit. A Katolikus Egyház, s benne a Szociális Testvérek Társasága sem nézte tétlenül, hogy embereket származásuk, vallásuk vagy társadalmi hovatartozásuk miatt megkülönböztettek. Harcolt a korszellem ellen, védte az üldözöttek jogait és életét. Ebbe a munkába kapcsolódott be Sára testvér 1940-ben. A Nunciatúra és a testvérek segítségével keresztleveleket osztogatott, üldözötteket rejtegetett. Naplójából tudjuk, hogy félt. Féltette a saját életét, a Társaságot, és féltette azokat, akikért halált megvető bátorsággal dolgozott.

A háborús körülmények közt ülték meg karácsony ünnepét. 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnőotthont, amely akkor Sára testvér vezetése alatt működött. Zsidók után kutattak. Az igazoltatás végén hat személyt magukkal hurcoltak, köztük volt Salkaházi Sára is. Egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat – mezítelenre vetkőztetve – a Dunába lőtték. A kivégzés előtti percekben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdelt és égre emelt tekintettel keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását – vértanúsága betejesedésével.

Salkaházi Sára testvér életpéldája figyelmünket korunk eseményeire irányítja. Ma is vannak ártalmas eszmerendszerek, az emberi jogok ma sem érvényesülnek maradéktalanul. Szűkebb és tágabb világunkból hiányzik az önfeláldozó szeretet. Nincs béke az egyének szívében, a családok életében, és a különböző társadalmi rétegek között is egyre mélyülő szakadékok húzódnak. Napjainkban is a háború szörnyűsége, a terrorizmus veszélye tartja félelemben az emberek millióit. Ilyen körülmények között kevés az igazán boldog ember.

Tanuljuk meg Salkaházi Sára testvértől, hogy egyetlen igazi boldogság létezik a világon – az Istennel való szeretet-közösség. Kérjük az ő égi közbenjárását, hogy Isten barátaiként mi is az emberiség boldogulásának útját építsük. Ehhez az szükséges, hogy győzzük le a saját szívünk békétlenségét és szálljunk szembe a körülöttünk megtapasztalható igazságtalansággal. Így lehetünk mi is boldogok már itt a földön, és jutalmul megkapjuk az örök életet.


Főegyházmegyei név- és címtár újrakiadása

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye név- és címtára” utoljára 2004-ben jelent meg. Azóta a benne található adatok nagy része megváltozott. Szükségessé vált így a főegyházmegyei sematizmus újbóli megjelentetése.

Az újrakiadásnak csak akkor van értelme, ha a legfrissebb adatokat és információkat tartalmazza. Ezeket csak valamennyi Paptestvér közreműködésével tudjuk begyűjteni.

Ezúton kérjük fel Tisztelendő Testvéreinket, hogy szeptember 20-ig közöljék azokat a változásokat és adatokat, amelyeket a 2004-es sematizmushoz viszonyítva szeretnének megjelentetni. Az adatokat minden plébánia a saját főesperesi központjába juttassa el. A Főtisztelendő Főesperes urak szeptember 25-ig összesítsék a beérkezett, illetve rendelkezésükre álló adatokat, és ezt követően juttassák el az érseki központba.

Csak akkor lesz eredményes a munkánk, ha valamennyien közreműködnek és a szükséges adatokat határidőre beküldik.

Ezúton is köszönjük megértő és segítő közreműködésüket!


Iskolai hitoktatást végző és koordináló plébánosok figyelmébe

Felhívjuk az iskolai hitoktatást végző és koordináló plébánosok figyelmét arra, hogy az érsekség honlapján (www.hhrf.org/gyrke) minden – hitoktatással kapcsolatos újdonságot megtalálnak az Oktatás, nevelés rovatban; így: a 2006-2007-es tanévtől érvényes új tanterveket, az osztályonként tanítandó tantárgyak és tankönyvek listáját, ez utóbbiak beszerzési lehetőségét – valamint módszertani anyagokat.

A honlap állandó aktualizálásban van, ezért ajánljuk gyakoribb látogatását – ahol erre lehetőség adódik. Akinek a fent említett lehetőség nem áll rendelkezésére forduljon a szomszéd lelkipásztorhoz vagy a főesperesi központhoz. Egyébként az érseki hivatal Iskolaügyek Osztálya is szívesen áll rendelkezésükre.


Folyószámla változás az érsekségen

Előző körleveleinkben is közöltük, hogy megváltozott érseki hivatalunk bankszámlája. Az új banki folyószámlánk:

  • Banca C omercială Română Alba Iulia Cont: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001;
  • Visszatérítéses projektekre: Cont: RO72 RNCB 0003 0232 6550 0005;

 

A korábbi gyakorlatoktól eltérően ezután az átutalási okmányokra fel kell tüntetni az érsekség adószámát is (Cod fiscal): 45 62 796.

A pontos és gyors intézéshez a fenti adatok szem előtt tartása szükséges.


Könyvajánlás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából újra megjelenik Msgr. Léstyán Ferenc szerkesztésében a BOLDOG HÁZASSÁG FELÉ című könyv, amelyet a serdülő fiataloknak szánt. A 2006/2007-es iskolai év valamennyi VIII. osztályos tanulója ajándékba kapná meg e kiadványt.

Ezúton kérjük a lelkipásztorkodó papságot, hogy 2006. október 31-ig, a Főegyházmegyei Tanfelügyelőségre (Iskolaügyek Osztálya) (romkaterstan@gyrke.uab.ro) küldjék meg a következő adatokat:

1. A plébániája területén lévő I–VIII. osztályos iskolák nevét;

2. Az iskolák szerinti VIII. osztályos tanulók létszámát.

A serdülő fiataljainkért végzett szolgálatukat kísérje a Jó Pásztor áldása!


Kérdőív a papi rekollekciós napok megtervezésére .//.

A főegyházmegyei Pasztorális Terv beindítását követően már négy alkalommal tartottunk e témával kapcsolatos papi rekollekciót. A papi gyűlések szervezését, a korábbi gyakorlathoz híven a Pasztorális Bizottság végzi. A jövőben is szeretnénk, hogy az évente négy alkalommal sorra kerülő rekollekciós papi együttlétek valóban tartalmasak legyenek, és hozzájáruljanak a lelkipásztorok életének és papi ténykedésének a megerősítéséhez.

Az utóbbi idők papi rekollekciói után különböző megjegyzések és kifogások érkeztek hivatalunkba. Ezeket figyelembe véve, szeretnénk valamennyiük véleményét kikérni. A rekollekció akkor lesz hasznos és mindannyiunk számára gyümölcsöző, ha együtt alakítjuk olyanra, amelyben megtapasztaljuk, hogy a lelki nap értünk van és bennünket hivatott gazdagítani. A fenti cél elérése érdekében kérdőívet mellékelünk körlevelünkhöz, azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a kézhezvételt követően töltse ki, és „névtelen” levél formájában küldje vissza az érsekségre. A beérkezett információk feldolgozásával tudjuk végső álláspontunkat kialakítani. Ezek kiértékeléséből ismerhetjük meg a lelkipásztorok kívánságát és a jövőre vonatkozó elvárását.

Megértésüket és cselekvő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Gyulafehérvár, 2006. szeptember 4.

 

†György s.k.

érsek

 


  Meghívó a Kis Szent Terézről nevezett Kármel kolostor szentelésére

 

 „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között!” Jel 21, 3

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

és a Magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek

szeretettel meghívják

a marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármel

ünnepélyes felszentelésére, amelyre

2006. október 1-én, Kis Szent Teréz ünnepén 14 órai kezdettel kerül sor.

 

Adjunk hálát együtt az új kolostorért, amelyet a Gyulafehérvári Főegyházmegye építtetett, hogy otthont készítsen a Kármel számára a főegyházmegyében. Kérjük együtt a Szentlélek segítségét a nővérek számára, hogy Szent Teréz pártfogása alatt megélt szemlélődő kármelita életük, imáik és áldozataik a kegyelem forrásává legyenek sokak javára.

 

 

Dr. Jakubinyi György                                                      Mirjam nővér

érsek                                                                            perjelnő