Körlevél VII. - 2006. szeptember 26.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:


Bálint Lajos érsek úr köszöntése

Apostoli Nuncius atyánk, Jean–Claude Périsset érsek úr előterjesztése alapján Szentatyánk, XVI. Benedek pápa saját kezűleg aláírt levélben köszöntötte jubiláló Érsek Atyánkat:

Latin eredeti a Szentatya fényképével és sajátkezű aláírásával:

Venerabili Fratri Ludovico Bálint, Arhiepiscopo emerito Albae Iuliensi, vicesimum quintum annum a suscepta episcopali ordinatione celebranti, faustum eiusmodi eventum memores gratulamur atque Apostolicam Benedictionem in Domino impertimur divinae gratiae ac superni auxilii conciliatricem et pignus fraternae Nostrae caritatis

Ex Aedibus Vaticanis, die IX mensis Septembris, anno MMVI.

Benedictus PP XVI (sigillum, subscriptio)

Magyar fordítás:

Tiszteletreméltó Testvérünknek, Bálint Lajos gyulafehérvári nyugalmazott érseknek. Püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli. Erre az áldott eseményre emlékezünk, amikor Érsek atyának kifejezzük jókívánságainkat és az Úrban Apostoli Áldásunkat adjuk. Ez az Áldás az isteni kegyelem és a legfelsőbb támogatás közvetítője, testvéri szeretetünk záloga.

Kelt a Vatikán épületében, 2006. esztendő szeptember havának 9. napján.

XVI. Benedek pápa (pecsét, aláírás)

xxx

Huszonöt évvel ezelőtt szentelte püspökké Dr. Jakab Antal megyéspüspök főegyházmegyénk nyugalmazott főpásztorát, a gyulafehérvári Székesegyházban. Ez év szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal napján ünnepli Érsek atyánk püspökké szentelésének ezüstjubileumát.

Bálint Lajos érsek úr 1929. július 6-án született Csíkdelnén. Elemi iskoláit ugyanitt végezte, majd a csíkszeredai Segítő Mária Főgimnáziumban folytatta. Az érettségi után a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait. Isten Szolgája Márton Áron püspök úr letartoztatását követően a Teológián is eluralkodott a békepapi irányzat. Ezért ötévi kényszermegszakítással fejezte be tanulmányait. 1957. április 28-án szentelte pappá Isten Szolgája b.e. Márton Áron püspök úr.

Segédlelkészként működött Sepsiszentgyörgyön, majd plébánosként Futásfalván, Csíkszentdomokoson és Székelyudvarhelyen, ahol egyben a kerület főesperese is volt.

1981. szeptember 29-ben szentelte püspökké Dr. Jakab Antal megyéspüspök, a gyulafehérvári Székesegyházban – egy évvel a nagy püspök halála után. Márton Áron utódlási joggal kinevezett segédpüspöke, Dr. Jakab Antal megyéspüspök mögött 13 év börtön és szenvedés állt. Érthető, hogy ő is segédpüspököt igényelt. Kérését a Szentatya teljesítette és a papság véleményének kikérése után Főtisztelendő Bálint Lajos székelyudvarhelyi főesperes-plébánost nevezte ki segédpüspöknek. Kilenc évi segédpüspöki működése alatt, előszeretettel látogatta a szórványban és nehéz körülmények között működő lelkipásztorokat. Egyszerű életvitele és buzgóságról tanúskodó egyénisége, jótékony hatással volt azokra, akik a kommunista elnyomás közepette vállalták a szórványban élő hívek áldozatos szolgálatát.

1990. április 29-én vette át a gyulafehérvári egyházmegye vezetését. 1991. augusztus 5-én a Szentatya őt nevezte ki Gyulafehérvár első megyés érsekének. Ezt a nem kis áldozatot és próbatételt igénylő szolgálatot 1993. végéig vállalhatta, mert súlyos szívműtétjét követően, megromlott egészségi állapota miatt – lemondásra kényszerült.

Jelenleg Székelyudvarhelyen él, és egészségének függvényében látogatja a plébániákat, esetenként püspöki szolgálatot is végez.

Bálint Lajos érsek urat a Jó Pásztor szerette, és méltó követőjévé választotta. A betegség és szenvedés keresztjének mindennapi vállalása által tanúskodhat arról, hogy méltó követője a legfőbb Pásztornak. „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel mindennap a keresztjét és kövessen engem.”(Mt 16, 24.)

Nyugalmazott Érsek atyánk, bár a napi munkavégzéstől távol, de Isten akaratában megnyugodva – imádsággal és szenvedéssel – szolgálja tovább főegyházmegyéjét és a lelkek üdvét.

Püspökké szentelésének 25. évfordulóján nem óhajt ünneplést – a rá jellemző szerénység miatt. Mi annál nagyobb szeretettel és imádsággal kérjük a mennyei Atyát, hogy áldja meg életét és erősítse őt a kereszthordozásban.

Isten éltesse még sokáig „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!”


Őszi rekollekció programja

Az őszi rekollekciót főegyházmegyénk Millenniumi jubileumára való előkészület jegyében tartjuk. A 2009-es Millenniumi ünnepségre Pasztorális Terv készült. Ennek harmadik szakaszának bemutatására kerül sor az októberi rekollekciós körúton.

Témája: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására.

 

A lelki nap megtartása az alábbi beosztás szerint alakul:

I. Kör:

– Október 9–én, hétfőn – Marosvásárhelyen;

– Október 10–én, kedden – Gyergyószentmiklóson;

– Október 11–én, szerdán – Csíkszeredában;

– Október 12–én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

 

Előadók : Ft. Msgr. Csató Béla – főesperes–plébános úr, a Pasztorális Bizottság tagja és Molnár Melinda Pasztorális Bizottsági tag.

 II. Kör:

 – Október 9–én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– Október 10–én, kedden – Sepsiszentgyörgyön;

– Október 11–én, szerdán – Kolozsváron;

– Október 12–én, csütörtökön – Gyulafehérváron.

Előadók: Kovács Péter székelykeresztúri plébános, a Pasztorális Bizottság tagjaés Darvas Piroska segítőnővér, a Pasztorális Iroda vezetője.

Minden központban a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét – a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmisét követően elmélkedésen vesznek részt és elvégezhetik szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalom adódik a hallott igazságok és egyéb közös problémák megbeszélésére.

 

Felhívás!

Tisztelendő Testvéreink figyelmét ismételten felhívjuk arra, hogy az előző körlevelünkkel kiküldött kérdőívet, a papi rekollekciós napok megtervezésére vonatkozóan – mielőbb töltsék ki (aki ezt még nem tette volna meg) és küldjék meg hivatalunknak.


Bérmálási beosztás 2007-re

 

A jövő évre bérmálást és főpásztori vizitációt tervezünk az Alcsík–kászoni, Felcsíki, valamint a Marosi Főesperesi Kerületekben. Egyben felhívjuk a lelkipásztorkodó papság és a hitoktatók figyelmét arra, hogy a már megkezdett iskolai és plébániai hitoktatással párhuzamosan – rendszeresen tartsák meg a bérmálási felkészítőket is.

Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a programtól eltérően szeretnének rendkívüli bérmálást – kérjük, hogy legkésőbb december 31–ig jelezzék szándékukat. Programtól eltérő bérmálás is lehetséges, ha a lelkipásztori szempontok azt javallják.

Csak megfelelően felkészített, hitüket gyakorló ifjakat engedjenek a Nagykorúság szentségéhez.


Könyvajánlás

 

Lisbeth Burger: Bölcsőre hulló fények és árnyak című könyvét az érsekség a Korda Kiadó engedélyével és a Goretti Mária Baráti Kör támogatásával adta ki. A IV. kiadást megért könyv rövid, lebilincselő történetekkel mutatja be a gyermekáldás örömeit, a hős anyák áldozatkészségét, akik példaképként állhatnak az ellenkező irányba forduló társadalom számára. Lehetőséget nyújt a családról kialakított szemléletünk újragondolására, hiszen jövőnk az egészséges keresztény családon múlik. Az írónő szavaival élve: „A boldogság kék madara a gyermekkel költözik a családba, vagy a gyermek száműzésével távozik onnan.”

A 230 oldalas kötet ára 5 új lej (50.000 régi lej). Megvásárolható az érsekségen.

A Keresztút című képes kifestő füzet szintén a Goretti Mária Baráti Kör támogatásával látott napvilágot. A kisgyerekeknek szemléltető eszközként is szolgálhat Krisztus szenvedésének bemutatásához.

A keresztúti ájtatosság 14 állomásának kifesthető ábrázolását tartalmazó kiadvány ára 1 új lej (10.000 régi lej). Megvásárolható az érsekségen.

Főtisztelendő Incze Dénes szerkesztésében megjelent a „SZENTBESZÉDEK A LITURGIKUS „C” ÉVBEN” című gyűjtemény. A könyv megvásárolható az érsekségen, a csíksomlyói kegytemplomban, a csíkszeredai segédpüspöki hivatalban, egyes főesperesi központban és a szerzőnél. Egy példány ára 18 RON. Előkészületben az A – B liturgikus évek szentbeszédei, amelyek megjelenéséről is tájékoztatást nyújtunk.

 

Gyulafehérvár, 2006. szeptember 26.

 

 

† György s.k.

érsek