Körlevél X. - 2006. december 16.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:  

Újévi gondolatok 2007-re

Olaszországi papi zarándoklat 2007–ben

Plébánosi vizsgát tettek

Pénzügyi Kamaránk közleményei

Könyvajánlás


 Újévi gondolatok 2007-re

D. a J. Kr.!

 Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

 Az egyházi újévet már megtartottuk Advent első vasárnapján. Most a polgári évet kezdjük. Mindenképpen új esztendő áll előttünk, telve reménnyel és kétséggel. Ezekből szeretnék veletek néhányat megosztani.

1. Az Újév napján Románia és Bulgária belépett az Európai Unióba. Nem szeretném ennek a lépésnek gazdasági, politikai előnyeit és hátrányait mérlegelni. De a lelki szempont mindenképpen reánk tartozik. Mi katolikus hívek, mennyiben maradunk és maradhatunk meg kereszténynek az európai népek nagy családjában? A kérdés azért jogos, mert az európai csatlakozás lázában egyesek félreértve a lépés jelentőségét, szerettek volna tévesen „európainak” nevezett szélsőséges természet és keresztény ellenes rendelkezéseket hozni, pl. az egyneműek együttélésének törvényesítése nyugati mintára. Európa Alkotmányából kihagyták Isten és a keresztény gyökerek elismerését, pedig Európa kultúrája gyökerében keresztény. Ez a lépés tehát felér az intézményesített hittagadással.

Én mégis reménykedve nézem az Európai Unió zászlaját, mert az a Szűzanya zászlaja. Az Európa Tanács tisztviselője, Paul Levi tisztviselő ajánlotta a kék zászlót tizenkét csillaggal. Zsidóból lett katolikus hivőként a tanácskozás szünetében feltekintett a Szűzanya tizenkét csillagos szobrára, amint ott ragyogott a kék ég alatt (vö. Jel 12,1: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.”). Akik megszavazták a zászlót, nem ismerték annak eredetét, jelentését. 1986. május 29-én vonták fel először Brüsszelben az Európai Unió székháza előtt. A tizenkét csillag megmarad a tagállamok száma növekedésével is. Ha az Európai Unió atyái öntudatlanul is a Boldogságos Szűzanya oltalmába helyezték az európai népek egységét, akkor mi is remélhetjük a Szűzanya áldását európai jövőnkre. Sohasem lehetett hallani, hogy valakit magára hagyott volna, aki hozzá folyamodott – mondjuk imánkban. A mi kötelességünk, hogy európaiként is hitvalló keresztény élettel tegyünk tanúságot szent hitünkről.

2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet emlékévet hirdetett meg, mert 2007-ben lesz nyolcszáz esztendeje, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatakon megszületett. A magyar királylány az előre meghatározott politikai házasság helyett őszinte szerelemből ment férjhez tizennégy évesen Szent Lajos thüringiai tartománygrófhoz. Hat évi boldog házasság után három gyermekkel özvegy maradt, mert Lajos gróf keresztes vitézként a Szentföldre indult, de útközben meghalt. Szent Erzsébet császári házassági ajánlatot is elutasított, Szent Ferenc nyomába lépett és az üldöztetés, menekvés után visszaszolgáltatott jussából szegénykórházat alapított, amelyben ő maga ápolta a súlyos betegeket. Huszonnégy éves korában halt meg. Halála után már négy évre szentté avatták. A Magyar Szentek énekében zengjük: „Szent Erzsébetből hős szeretet árad” (DU 1258,3). Így lett Szent Erzsébet a katolikus világszervezet, a Caritas védőszentje.

Amikor mi is megemlékezünk a Szent Erzsébet jubileumáról, azt is vállaljuk, hogy ebben az emlékévben jobban figyelünk embertársaink szükségleteire. Nem elég egy évben egyszer adakozni a Caritas által szervezett Szent Erzsébet napot követő vasárnapi gyűjtésen. Jótékonykodni nem csak pénzzel lehet, hanem önmagunkat, szabadidőnket, szeretetünket is feláldozhatjuk beteg, szenvedő embertársainkért, elsősorban a családban és mindennapi környezetünkben.

3. Az új esztendőben emlékezünk meg Szent Imre herceg születése ezredik évfordulójáról is, a hagyomány szerint, mert születési éve bizonytalan. Az első magyar Szent Családnak a tagja: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre. Az ifjúság védőszentje. Kérjük közbenjárását családjaink és főleg ifjúságunk hitvalló keresztény életéért.

4. A megkezdett új esztendővel közelebb kerültünk főegyházmegyénk szentistváni alapítása millenniumához, 2009-hez. Pasztorális Bizottságunk kidolgozta az ötévi előkészítőt. Ennek az esztendőnek témája: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására. A keresztségben Jézus Krisztus mindenkit meghívott az örök boldogságra, életszentségre, állapota szerint. Keresztségi fogadásunk ezt fejezte ki. Bérmáláskor ezt ismételtük meg, vállalva a nagykorú keresztény életet, a Szentlélek kegyelméből. Mindez beilleszkedik az európai és a Szent Erzsébet emlékévi programunkba. Az új esztendőben is vállaljuk keresztény katolikus hitünket, tegyünk róla tanúságot családunkban, környezetünkben, a munkahelyen és – ha a Gondviselés úgy adja – a közéletben vállalt szerepünkben is.

Áldott, boldog új esztendőt kívánok minden kedves Hívemnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2007. január 1-én, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepén

 

György s. k.

érsek


Olaszországi papi zarándoklat 2007–ben

A Paptestvérek kérésére 2007. április 21 és 28 között nyolc napos olaszországi zarándokutat szervezünk, amelynek vezetését vállaltam. Ezt a lehetőséget az aktív lelkipásztorok részére biztosítjuk.

Utazást a csíkszeredai „West Travel” utazási irodával szervezzük, amely kitűnő szolgáltatása és elfogadható költségei miatt igen népszerű. Fontosabb állomások: Székesfehérvár, az ausztriai Rosenberg, Velence, Róma, Assisi, San Marino Köztársaság, Pádua és vissza.

A zarándoklat egy személy esetében kb. 400 EUR. Ebben benne van hét éjszakai szállás, háromcsillagos szállodában – reggelivel, magyarországi idegenvezetővel, velencei éjszakai hajóutazás költsége, belépő a Colosseumba, a vatikáni múzeumokba, a katakombákba. Ez az összeg tartalmazza a két gépkocsi és egy idegenvezető tiszteletdíját is.

Nincs benne az egészségbiztosítás, amelyet mindenkinek külön kell intéznie és a különböző étkezések (reggeli kivételével), amelyet mindenki tetszés szerint igényelhet.

Összesen 46 személy részére biztosított hely. Addig fogadunk jelentkezőket, amíg a helyek betelnek. Nincs fenntartás, vagy személyválogatás!

Jelentkezni az érseki hivatalban – Potyó Ferencnél kell – levél vagy telefon útján.


Plébánosi vizsgát tettek

Ebben az évben is megszerveztük a plébánosi vizsgáztatást. 2006. november 9-én Hittudományi Főiskolánkon eredményesen letették a plébánosi vizsgát: Bartos Csaba Nagyernyéről, Jánosi Gellért Székelyvarságról, valamint Faragó István Csíkszentdomokosról.

Az eredményes vizsga után használhatják a plébánosi címet, ha annak megfelelő kinevezést kapnak.

A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsük, és jobban elmélyítsük.


Pénzügyi Kamaránk közleményei

1. A fizetések utáni járulékok intézése 2007. január 1-től módosul. (399/2006. számú törvény alapján, amely megjelent a Hivatalos Közlöny 901/2006. november 6. szám alatt és módosítja a 158/2005. sz. korábbi határozatot.)

a./ – Az intézmény (plébánia) C.A.S. alapjából betegszabadság és egészségügyi pótlék címen elkülönített összeg O,75%–0,85 %-ra változik.

b./ – Betegszabadság igénybevételéhez a minimális ledolgozott és befizetési periódus az eddigi hat hónap helyett egy hónapra módosul.

c/ – A betegsegélyre jogosult időszak első öt napját az intézmény (plébánia) fizeti, függetlenül az alkalmazottak számától.

2. A Román Nemzeti Bank 2006. november 28-án kiadott 24-es számú rendelkezése értelmében 2007. január 1–től kivonják forgalomból a régi lejt. Ettől kezdve már nem lehet fizetéseket eszközölni ezzel a pénznemmel. Felhívjuk Tisztelendő Testvéreink figyelmét arra, hogy a plébánián található régi lej készletüket még ebben az évben cseréljék be a bankoknál új lejre. Vonatkozik ez a perselypénzre is.

A kifizetéseket ezután lehetőleg átutalással intézzék, a legutóbb megadott folyószámlák igénybe vételével. Aki készpénzzel óhajt fizetni, csak új lejt hozzon, mert a régit nem fogadhatjuk el.

A fent említett rendelkezés értelmében a régi lej beváltását 2007. első hónapjában díjmentesen négy területi képviseleténél végzik. (Bukarest, Iaşi, Kolozsvár, Temesvár), valamint az állami kincstár kerületi kirendeltségeinél lehet intézni. Február 1-től csak a négy fent említett bank kirendeltség vált be régi lejt.


Könyvajánlás

a./ – Megjelent Jakab Gábor – ISTEN VASÁR– ÉS ÜNNEPNAPI IGÉINEK BREVUIÁRIUMA C-ÉV című (harmadik kötet).

Ajánlható a betegség, fizikai vagy öregkori gyengeség miatt otthon ülő testvéreknek is, akik az olvasottak „zárt ajtók mögötti” (Mt 6,6) imádságos átelmélkedésével, tisztábban láthatják és helyesebben értelmezhetik sajátos helyzetüket – a bibliai tanítás tükrében.

Mivel 100 oldallal terjedelmesebb, mint elődei (A és B), ára 23 új lej + terjesztési díj.

Megvásárolható a főesperesi központokban.

b./ – A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola kiadásában OREMUS! címmel több nyelvű imafüzet jelent meg. A 40 oldalas kiadványban megtalálhatók a legalapvetőbb imák (többek között Miatyánk, Üdvözlégy, Úrangyala, Rózsafüzér) és a szentmise menete, elsősorban a hívek válaszait tartva szem előtt. A többnyelvűség által (magyar, román, német, latin) a füzet a nyelvi szempontból vegyes közösségek számára különösen is hasznos lehet. Elősegíti a közös imát és szentmisébe való bekapcsolódást. Az imafüzet 2,50 régi lejért kapható a teológián.

 

Gyulafehérvár, 2006. december 16.

György s. k.

érsek