Körlevél I. - 2005. január 18.

Tartalom:

Eukarisztia évében engedélyezett teljes búcsúkkal kapcsolatos tudnivalók
Köszönet a 2004. évi támogatásért
Jubiláló papjaink 2005-ben
Papi lelkigyakorlatok időpontjai
Bérmálások rendje 2005-ben
Pénzügyvitellel kapcsolatos tudnivalók
Könyvajánlás
2004-ben elhunyt papok


Eukarisztia évében engedélyezett teljes búcsúkkal kapcsolatos tudnivalók

Az Apostoli Penitenciária 2005. január 14-én hozta nyilvánosságra Szentatyánk jóváhagyásával a MIRACULORUM MAXIMUM kezdetű dekrétumot. Ebben az Eukarisztia évére engedélyezett teljes búcsúk lehetőségét közli.

1. – Minden Krisztushívő teljes búcsút nyerhet a szokott feltételek mellet, ha figyelmesen és áhítattal részt vesz valamilyen szentségimádási szertartáson, vagy áhítat-gyakorlaton – akár a kitett Oltáriszentség, akár a zárt szentségház előtt. (Szokott feltételek: gyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára; a búcsúnyerés feltétele, hogy semmiféle bűnhöz ne ragaszkodjunk.)

2. – A klerikusok, a megszentelt élet intézményeinek, valamint az apostoli életközösségek tagjai (szerzetesek), és azok a krisztushívők, akiket az egyházi törvény a zsolozsmavégzésére kötelez (vagy csupán magánbuzgóságból szokták végezni a zsolozsmát) teljes búcsút nyerhetnek a fenti feltételek mellett, ha valahányszor estefelé – akár közösségben,  akár egyedül – az Esti és a Befejező imaórát (Vesperas, Completorium) a kitett Oltáriszentség, vagy a zárt szentségház előtt, áhítattal végzik.

A betegség vagy öregség miatt helyhez kötött hívek ugyanezt a búcsút elnyerhetik otthon, vagy tartózkodási helyükön, ha lélekben elszakadnak a bűntől és elhatározzák, hogy – amint lehetséges – eleget tesznek a három említett feltételnek. Lélekben Szentséglátogatást végeznek – elmondják a Miatyánkot és Hiszekegyet – a szentségi Jézushoz intézett akármelyik röpimával zárva. (pl. „Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség!”)

Ha valaki még ezt sem tudja megtenni, akkor is elnyerheti a teljes búcsút, ha lélekben csatlakozik azokhoz, akik ezt meg tudják tenni. Betegségét és megpróbáltatásait felajánlja az Irgalmas Istennek, elhatározva, hogy – amint teheti – eleget tesz a három említett feltételnek.

A lelkipásztorok ismertessék híveikkel ezt a kegyelmi lehetőséget, magyarázzák meg a teljes búcsú jelentőségét, használják fel erre a szokásos szentségi ájtatosságokat, szentségimádásokat, és adjanak lehetőséget híveiknek minél több alkalommal a szentgyónás elvégzésére.

Ismertessék a hitoktatásban is A Búcsúk Kézikönyvében, az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat: (IV. kiadás, Bp. 2000 = Enchridion indulgentiarum)

„IV. általános engedély: Részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki jó szívvel, tanúságot tesz a hitéről mások előtt – a mindennapi élet sajátos körülményei között.” (pl. Keresztet vet utcán a templom előtt, köszöntve a szentségi Úr Jézust.)

           

„7. sz.: Szentségimádás és szentségi körmenet”

1. Teljes búcsút nyerhetünk: félórás szentségimádással, Tantum ergo,

szentségi körmenet záró szertartásának elvégzésével.

 2. Részleges búcsút nyerhetünk: szentséglátogatással, jóváhagyott ima végzésével a szentségi Úr Jézushoz. (pl. Azért ezt a nagy Szentséget…)

                         „8. sz.: Szentáldozás és lelki áldozás”

            1. Teljes búcsút nyerhetünk: saját elsőáldozás vagy másokén való részvétel esetén, vagy nagyböjt péntekén – szentáldozás után – a feszület előtt: „Íme, ó jóságos, édes Jézusom…” ima elmondásával.

2. Részleges búcsút nyerhetünk: lelki áldozással és ezt követő hálaadással, ha valamelyik szentáldozás utánra jóváhagyott imát mondjuk el (pl. Krisztus lelke…).

 

            „27. sz. Újmisén és szentelési jubileumok szentmiséjén”

            Teljes búcsút nyerhet: a szentmisét bemutató pap, püspök és azon résztvevő hívek. Ez a búcsú elnyerhető újmisén, a papszentelés 25., 50., 60. és 70. évfordulóján, valamint a püspökszentelés 25., 40. és 50. évfordulóján bemutatott szentmisén.

 

            A fenti rendelkezés a meghirdetéstől azonnal érvénybe lépett és érvényben is marad az Eukarisztikus év bezárásáig.

            (Paenitentiaria Apostolica, Iacobus Franciscus Cardinalis Stafford, Paenitentiarius Maior és Ioannes Franciscus Girotti OFMC, regens.)

 

Köszönet a 2004. évi támogatásért

Isten kegyelméből megérhettük a 2005-ös esztendőt is. Az elmúlt év is a kegyelem isteni ajándékaként szolgálta életünket. Egy fokkal előbbre léptünk a földi zarándokúton és egy fokkal közelebb Örök Hazánkhoz.

Az elmúlt év is, az elért eredmények mellett tartogatott kudarcokat, sajátos próbatételt nemzeti együvétartozásunkat illetően, és nem utolsó sorban, ezen próbatételt követő helyes és bölcs magatartást minden erdélyi magyartól.

A jó Istennek legyen hála, hogy az eredmények nem tettek elbizakodottá, a sikertelenségek és próbatételek ellenére is meg tudtunk maradni a helyes úton.

Amikor visszatekintünk a megtett útra, valamennyien megállapítjuk, hogy az együvétartozás érzése őrizett meg az elmúlt időben. Az Istenbe vetett hit és ebből fakadó keresztény magatartás, valamint a népünkért érzett felelősség, a nemzeti együvétartozás volt mindannyiunknak a legnagyobb földi támasz a megtett úton.

Főegyházmegyénk elöljárójaként köszönetet szeretnék mondani minden Kedves Testvéremnek a felelős keresztény magatartásért, a helytállásért, a lelki és anyagi támogatásért.

Különösen köszönet jár a mindennemű anyagi támogatásért, amelyet Tisztelendő Testvéreink és a Kedves Hívek – az egyre nehezedő életkörülmények ellenére is – maradéktalanul biztosítottak.

Köszönjük, hogy egyházközségük életéből részt vállaltak és annak gondjaiban osztoztak. A helyi terhek hordozásán kívül vállalták a központi járulékok befizetését, amelyek révén lehetővé tették, hogy Papnevelő Intézetünk – függetlenségét megőrizve – zökkenőmentesen működjön.

Köszönet a központ számára biztosított támogatásért, a nehéz körülmények között élő szórványplébániák megsegítéséért, az alakulóban levő katolikus iskolák fenntartásáért és nem utolsó sorban a bel- és külföldi (szentszéki) célokra szervezett gyűjtések önzetlen adományaiért.

Köszönetnyilvánításunk mellett néhány adattal tájékoztatni szeretnénk a 2004-es esztendő bevételeiről:

1. A Román Államtól kapott támogatás            51.414.241.408 lej

2. Külföldi segélyszervektől                             33.624.659.161 lej

3. Főegyházmegyénk plébániáitól                       8.465.717.290 lej

4. Más forrásokból                                            5.848.388.827 lej

 

Mindezen bevételek lehetővé tették és biztosították, hogy központi intézményeinket fenntartsuk, papjainkat és egyházi alkalmazottainkat javadalmazzuk, és szociális rendeltetésű intézményeinkről is gondoskodjunk.

Emberi elismerésnél és köszönetnél értékesebb, amit önzetlen adományainkért remélhetünk: Isten kegyelmét és végtelen jutalmát!

Fizessen meg mindenkinek a Mennyei Atya – a maga kegyelmi gazdagságából!

Ehhez küldöm hálánk és köszönetünk jeléül főpásztori áldásomat.

 

Gyulafehérvár, 2005. január 6. Vízkereszt ünnepén.

 
†György

 érsek

 

Jubiláló papjaink 2005-ben

A Jó Pásztor – Krisztus kegyelméből Paptestvéreink közül az idén emlékeznek arra, hogy 25, 60 illetve 65 esztendővel ezelőtt a szentelő püspök kézfeltétele által megbízást kaptak a papi szolgálatra.

 Ezüstmisések (25):

1. Bakó Ferenc - 1980. június 22.
2. Balogh András - 1980. június 22.
3. Búzás Árpád - 1980. június 22.
4. Csiby László - 1980. június 22.
5. Demeter Gergely - 1980. június 22.
6. Egyed Gábor - 1980. november 1.
7. Farkas Árpád - 1980. június 22.
8. Pál Antal id. - 1980. június 22.
9. Potyó Ferenc - 1980. június 22.
10. Szakács Lajos - 1980. június 22.
11. Takács Dezső - 1980. június 22.

 

Gyémántmisés (60):

 1. Daczó Árpád P. Lukács OFM                 1945 május 19

 

Vasmisés (65):

 1. Mészáros Árpád P. György OFM            1940 június 29

 

Egyben szeretnénk jókívánságainkat is tolmácsolni jubiláló testvéreinknek. A Legfőbb Pásztor halmozza el kegyelmével mindannyiukat jubileumuk alkalmából.

Szeretettel hívom és várom őket az előző évek gyakorlatától eltérően április 1-jén, húsvét utáni pénteken Gyulafehérvárra, hogy a délelőtt 11 órától bemutatott szentmisében közösen adjunk hálát az elmúlt évek minden kegyelméért, a kitartás ajándékáért, és nem utolsó sorban az elért eredményekért.

Az ünnepi szentmisét követően alkalom nyílik arra is, hogy elbeszélgessünk – az érseki palotában együtt elfogyasztott ünnepi ebéd keretében.

 

Papi lelkigyakorlatok időpontjai

 A papi lelkigyakorlatok programja a 2005-ös esztendőben az alábbi beosztás szerint alakul:

1. – Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón a ferences Kolostorban

– 2005. jún. 20. déltől – jún. 23. délig;

Jelentkezni lehet: a Segédpüspöki Hivatalnál, a felcsíki főesperes úrnál, vagy a kolostornál.

A részvétel költsége: 800.000 lej – (irányár).

 2. – Őszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrác Szt. István Házban

– 2005. aug. 29. déltől – szept. 1. délig.

Jelentkezni lehet: az Érseki Hivatalnál.

A részvétel költsége: 800.000 lej – (irányár).

Mindkét lelkigyakorlatot személyesen (érsek) szeretném vezetni – a jó Isten segítségével.

 3.Kolozsváron, a jezsuita Manréza Lelkigyakorlatos Központban

– 2005. jún. 26. estétől – július 2. délig szemlélődő lelkigyakorlat lesz, amelyre papok is jelentkezhetnek. Vezeti: Ft. Tamás Barna SJ. atya.

– 2005. november 7. estétől – november 10. délig:

lelkigyakorlat kizárólag csak papoknak.

Vezeti: Ft. Szőcs László S.J. atya.

A lelkigyakorlatos központ címe:

Centrul Manresa,

Str. Tudor Arghezi, nr. 2, 400363-Cluj-Napoca.

Tel: 0264-406471; 0740-172163; 0745-167664;

E-mail: centrum.manreza@mail.dntcj.ro

Manrézai lelkigyakorlatra Kolozsváron – a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén lehet jelentkezni.

 

Bérmálások rendje 2005-ben

Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak szellemében az ötévenként sorra kerülő bérmálás és főpásztori vizitáció két lényeges részből tevődik össze:

1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása (a következő beosztás alapján). A fíliák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitáció is lesz, amelyet személyesen vagy helynökeim közreműködésével végzek. A vizitációt a kiküldött és plébánosok által kitöltött kérdőívek alapján végezzük – a bérmálástól függetlenül. A vizitáció időpontját előtte közöljük a plébánosokkal. Minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel intézésének ellenőrzését a kíséretünkben lévő szakember fogja végezni.

Külön figyelmet szentelünk a hitoktatás végzésére. Nagyon fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is.

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat. Még ebben az évben a bérmálkozók alsó korhatára 15 év marad.

 

1. Április 23 szombat de.10 Györgyfalva, búcsú – templommegáldás
2. Május 1 vasárnap de.10 Gyergyóremete
3. Május 1 vasárnap du. 5 Gyergyószárhegy
4. Május 2 hétfő de. 10 Güdüc
5. Május 2 hétfő du. 5 Gyergyóújfalu
6. Május 3 kedd de. 10 Tekerőpatak
7. Május 3 kedd du. 5 Kilyénfalva
8. Május 4 szerda de. 10 Marosfő
9. Május 4 szerda du. 5 Heveder
10. Május 5 csütörtök de. 10 Gyergyóhodos
11. Május 6 péntek de. 10 Gödemesterháza
12. Május 6 péntek du. 5 Palotailva
13. Május 7 szombat de. 10 Székelyudvarhely – Szent Miklós
14. Május 7 szombat du. 5 Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz
15. Május 8 vasárnap de.10 Székelyudvarhely – Szent György
16. Május 8 vasárnap du. 5 Maroshévíz
17. Május 9 hétfő de. 10 Borszék
18. Május 9 hétfő du. 3 Hollói templom megáldása
19. Május 9 hétfő du. 5 Gyergyótölgyes
20. Május 10 kedd de. 10 Borzont
21. Május 10 kedd du. 5 Háromkút
22. Május 15 Pünkösdvasárnap de. 10 Gyergyószentmiklós
23. Május 15 Pünkösdvasárnap du. 5 Gyergyóditró
24. Május 16 Pünkösdhétfő de. 10 Gyergyóalfalu
25. Május 16 Pünkösdhétfő du. 5 Gyergyócsomafalva
26. Május 21 szombat de. 10 Jegenye
27. Május 21 szombat du. 5 Egeres (kápolna újramegáldása)
28. Május 22 vasárnap de. 10 Bánffyhunyad (templombúcsú)
29. Május 22 vasárnap du. 5 Katona (templombúcsú)
30. Május 25 szerda de. 10 Szőkefalva
31. Május 25 szerda du. 5 Abosfalva, Mikefalva
32. Május 27 péntek de. 10 Búzásbesenyő
33. Május 27 péntek du. 5 Kerelőszentpál
34. Május 28 szombat de. 10 Székelyvécke
35. Május 28 szombat du. 5 Bordos
36. Május 29 vasárnap de. 10 Dicsőszentmárton
37. Május 29 vasárnap du. 5 Radnót
38. Május 30 hétfő de. 10 Szentdemeter
39. Május 30 hétfő du. 5 Egrestő
40. Május 31 kedd de. 10 Bonchida
41. Május 31 kedd du. 5 Kisbács
42. Június 1 szerda de. 10 Szászfenes
43. Június 1 szerda du. 5 Magyarfenes
44. Június 2 csütörtök de. 10 Kajántó
45. Június 3 péntek de. 10 Kolozs (Jézus Szíve búcsú)
46. Június 3 péntek du. 5 Kolozsvár – Kerekdomb
(Jézus Szíve búcsú)
47. Június 4 szombat de. 10 Kolozsvár – Mária Szíve
(Szűz Mária Szeplőtelen Szíve búcsú)
48. Június 4 szombat du. 5 Kolozsvár – Monostor
49. Június 5 vasárnap de.10 Kolozsvár – Szent Mihály
50. Június 5 vasárnap du. 5 Kolozsvár – Szent Péter

 

 Pénzügyvitellel kapcsolatos tudnivalók

1. – A plébániai könyvelést végzők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Nyugdíjintézethez beküldendő 0,5%-os „Fond accident” összege 2005. január 1-től megváltozott 0.914%-ra a 2269/1994. számú Kormányhatározat alapján. (vö. Monitorul Oficial Nr. 5/2005). Az összeget továbbra is a Nyugdíjintézethez kell küldeni a társadalmi biztosítás összegével együtt. Kiszámítása úgy történik, mint eddig.

2. – A 2346-os számú Kormányhatározat értelmében (Monitorul Oficial, Nr. 1/2005) a minimális bruttó alapfizetés 2005. január 1-től 3.100.000 lej.

 

Könyvajánlás

a.) Marton József gondozásában nyomtatásban is megjelent Fogarasy Mihály (1800-1882) erdélyi püspök élete és munkássága című könyv.

A 200 oldalas mű magába foglalja a nagy püspök életrajzát és írásaiból azokat a forrásértékű kordokumentumokat, amelyek napjainkban is eligazítanak minket. Felfedezhetjük bennük a kiegyezést (1867) követő társadalmi és gazdasági problémákat, a liberalizmus szellemében született törvények kihatásait az egyházi életre, s nem utolsó sorban a nagy püspök helyes szemléletét, és egyháza, népe iránti elkötelezett magatartását.

A korlátozott példányszámban megjelent könyv az érsekségen kapható.

Ára: 250.000 lej.

b.) Megjelent a KIS ZSOLOZSMÁSKÖNYV – Válogatás az Imaórák Liturgiája hivatalos kiadásából. A Szent István Társulat gondozásában már a II. kiadását érte meg. Lelkiségi csoportok, plébániai közösségek, zsolozsmázni szerető elkötelezett hívek számára ajánlott. Megvásárolható az érsekségen, vagy megrendelhetik a plébániák.

Egy példány ára: 180.000 lej.

 

2004-ben elhunyt papok

1. BARABÁSI Gergely P. Fidél OFM ferences atya, nyug. plébános, szentszéki tanácsos, életének 72., ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 5. és papságának 42. évében elhunyt 2004. január 12-én, hétfőn, a csíkszeredai kórházban. A csíksomlyói ferences kriptába temették január 15-én, csütörtökön. Szerzetbe lépéséig, 1962-1994 között, gyulafehérvári főegyházmegyés pap volt.

2. ZSÓK Ferenc szentszéki tanácsos, nyug. plébános, életének 87., és papságának 62. évében elhunyt 2004. március 27-én, szombaton, Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet Öregotthonban. Szülőfalujában temették március 30-án, kedden.

3. TORNAY Gergely-Árpád esperes, nyug. plébános, életének 76., és papságának 47. évében elhunyt 2004. augusztus 11-én, szerdán, Székelyudvarhelyen a „Pastor Bonus” Papi Otthonban. Ugyanott temették augusztus 14-én, szombaton.

4. BARTÓK Barabás P. Albert OFM ferences atya, életének 77., beöltözésének 57., ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 49. és papságának 47. évében elhunyt 2004. október 25-én, hétfőn, a székelyudvarhelyi kórházban. Október 27-én temették a székelyudvarhelyi római katolikus temető új ferences parcellájába.

5. BALÁZS Jenő P. Aba OFM ferences atya, életének 82., beöltözésének 61., ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 56. és papságának 55. évében elhunyt 2004. október 26-án, kedden, a sepsiszentgyörgyi kórházban. Esztelneken temették október 29-én a ferences rendház temetőjébe.

6. GYÖRGY Ignác kézdisár- és szászfalvi plébános, életének 54., és papságának 22. évében elhunyt 2004. október 26-án Kézdivásárhelyen a kórházban. Kézdisárfalván temették október 29-én.

7. ERŐSS Lajos apostoli protonotárius, nagyprépost, nyug. irodaigazgató, életének 85. és papságának 61. évében börtön, kényszerlakhely és 19 évi ágyhoz kötött betegség után elhunyt 2004. november 29-én Gyulafehérvárott, a püspöki palotai lakosztályán. Szülőfalujában, Csíkborzsován temették december 2-án.

8. PETRES Károly esperes, nyug. plébános, életének 80., és papságának 51. évében elhunyt 2004. december 30-án, csütörtökön Belényesen, ahol nyugdíjasként rokonai körében élt. Ugyanott temették 2005. január 2-án a római katolikus temetőbe.

R. i . p. !

A feltámadt Üdvözítő legyen jutalmuk !

 

Gyulafehérvár, 2005. január 18-án, Árpádházi Szt. Margit emléknapján.

 

†György s.k.

       érsek