Körlevél III. - 2005. május 22.

Tartalom

 XVI. Benedek pápa megválasztása

A nagy Pápa II. János Pál után Joseph Ratzinger bíborost választotta pápává a Bíborosok Kollégiuma. Megválasztása utáni percekben a Szent Péter Bazilika erkélyéről a következő üzenetet intézte az egybegyűltekhez és minden hívőhöz: „Kedves testvérek, a nagy Pápa II. János Pál után, a bíborosok engem választottak meg, az Úr szőlőjének egyszerű és alázatos munkását. Az a tény vigasztal engem, hogy az Úr csekély eszközökkel is tud munkálkodni és én mindenekelőtt a ti imáitokra bízom magamat. A feltámadt Úr örömében, és az Ő állandó segítségében bizakodva haladjunk előre. Az Úr segít majd bennünket és az Ő Legszentebb Édesanyja, Mária, a mi oldalunkon fog állni. Köszönöm.”

Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a németországi Marktl am Inn-ben, a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a csendőrség tisztje volt, régi bajor földműves családból származott. Fiatalságának éveit Traunstein-ben töltötte. A II. világháború legutolsó szakaszában a légvédelmi egységekhez hívták be kisegítőnek.

1946-tól 1951-ig filozófiát és teológiát tanult a Müncheni Egyetemen és a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán. 1951. június 29-én szentelték pappá, s ezután nem sokkal megkezdte tanári tevékenységét. 1953-ban szerzett teológiai doktori fokozatot, disszertációjának címe: „Isten népe és háza Szent Ágoston egyháztanában”. Négy esztendővel később habilitált fundamentális teológiából, munkájának címe: „Szent Bonaventúra történetteológiája”.

1951-ben München-Moosach-ban volt kisegítő lelkipásztor, majd 1951-52-ben München-Bogenhausen-ben káplán. 1952-től 1954-ig a Freisingi Szemináriumban tanított.

1954-től 1957-ig a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán a dogmatika és a fundamentális teológia docense, majd ugyanitt 1958-59-ben rendkívüli egyetemi tanár. 1959-től 1963-ig a fundamentális teológia egyetemi tanára volt Bonnban. 1962 és 1965 között a II. Vatikáni Zsinat teológiai szakértőjeként, peritusaként tevékenykedett. 1963 és 1966 között a dogmatika és a dogmatörténet professzora a Münsteri Egyetemen, majd ugyanezeket a tárgyakat tanította 1966-tól 1969-ig a Tübingeni Egyetemen és 1969-től 1977-ig a Regensburgi Egyetemen, ahol 1976-77-ben az egyetem rektorhelyettese. VI. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké, s ugyanezen év június 27-én bíborossá nevezte ki. Még ebben az évben a Regensburgi Egyetem díszprofesszora lett. 1981. november 25-én II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is lett. 1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta. 2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává.

2005. április 19-én a Bíborosok Kollégiuma megválasztotta II. János Pál Pápa utódát Joseph Ratzinger bíboros személyében, aki megválasztása alkalmával a XVI. Benedek nevet vette fel.

XVI. Benedek Pápával kapcsolatban különböző vélemények fogalmazódtak meg. Ennek ellenére ő határozottan a krisztusi igazságok védelmezőjeként lép fel. Arra figyelmeztetett, hogy az emberiséget „megtévesztő emberi tanítás szele” ostromol, amely különféle divatos ideológiai áramlatok hullámveréséhez hasonlóan ostromol bennünket. Akkor lesz felnőtt hite az embernek, ha minél jobban törekszik megismerni Krisztust és az Ő tanítását.

Keresztények, tudatosítsátok, hogy Krisztus barátai vagytok, és ezért törekedjetek minél jobban megismerni őt – szól a teológus tanári figyelmeztetése.

Nagy visszhangot keltett beszédének azon része, amelyben mintegy elpanaszolta, hogy „az egyházi hitvallás szerinti világos hitet” gyakran fundamentalizmusnak bélyegzik. Miközben a relativizmus, vagyis a „megtévesztő emberi tanítás szelétől” hányattatás tűnik „a mai időknek egyedül megfelelő magatartásnak.” Óva intett a mai kor általa legveszélyesebbnek tartott ideológiájától is: „kialakulóban van a relativizmus diktatúrája, amely semmit nem ismer el véglegesnek, és amely végső mércéül saját énjét és saját vágyait állítja.”

Korábban ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a mai demokráciákban megfigyelhető egyfajta kulturális relativizmus, ami a pluralizmusra hivatkozva teljes szabadságot követel az állampolgárok számára erkölcsi döntéseik meghozatalakor. A törvényhozók gyakran úgy akarják tiszteletben tartani ezt a szabadságot, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe a minden ember szívében megtalálható természetes erkölcsöt.

Ennek fényében a pápaválasztás arról is árulkodik, mit tartanak a bíborosok az egyház előtt álló feladatok közül a legnagyobbnak: mindenekelőtt „Krisztus világosságát”, az általa kinyilatkoztatott igazságot kell felmutatni a világ számára, hogy egyértelmű tájékozódási pontot kínáljanak a kereső emberek számára.

A következetes álláspontot képviselő új pápára nagy várakozással tekintenek abból a szempontból is, hogyan viszonyul majd az ökumenizmushoz. Megtorpan-e a párbeszéd a többi egyházzal, felekezettel, avagy folytatódik II. János Pál gesztuspolitikája.

Ratzinger bíboros szerint párbeszédet csak az tud folytatni, aki tisztában van saját identitásával. A keresztény egységet ugyanis nem az önfeladás és a hitelvek terén tett kölcsönös engedmények révén lehet megvalósítani. XVI. Benedek pápaként első miséjében kitért erre a kérdésre is. Azt ígérte, hogy fáradságot nem kímélve dolgozik majd az ökumenizmuson, és támogatásáról biztosított minden olyan kezdeményezést, amely alkalmasnak tűnhet a különböző egyházak és egyházi közösségek képviselői közötti kapcsolatok és egyetértés előmozdítására.

Ugyanakkor fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a teológiai párbeszéd mellett szükség van a szakadásokat okozó történelmi motivációk elmélyült vizsgálatára, de leginkább „az emlékezet megtisztítására”, azaz a hibák és mulasztások kölcsönös beismerésére és megbocsátására is. (Keresztény Közéleti Akadémia – vatikáni szakértője után.)

Főegyházmegyénk nevében köszöntöttük megválasztása alkalmából XVI. Benedek Őszentségét, aki helyettes Államtitkára által az alábbi válaszlevelet intézte hozzánk:

ÁLLAMTITKÁRSÁG

Általános ügyek szakosztálya

7. szám

VATIKÁN, 2005. április 27-én

Excellenciás és Főtisztelendő Érsek úr!

Őszentsége XVI. Benedek Pápa örömmel fogadta jókívánságaidat, amelyet Péter székébe történt megválasztása alkalmából küldtél, Segédpüspököd és a Főegyházmegye hívei nevében.

Hálásan fogadta a tisztelet és hűség tanúságtételét, valamint az érte felajánlott buzgó imát. Kéri számotokra a mennyei adományok bőségét és felhasználva ezt az alkalmat, megadja Neked Apostoli Áldását, amelyet kiterjeszt Segédpüspöködre és az Úrtól rád bízott egész nyájra.

Amikor ezt Őszentsége megbízásából Veled közlöm, felhasználom az alkalmat, hogy kifejezzem nagyrabecsülésemet Irántad.

+Leonardo Sandri

helyettes államtitkár

-------------------------------

Excellenciás

 

Jakubinyi György úrnak,

 

Gyulafehérvár Érsekének


Isten Szolgája Márton Áron püspök úr halálának 25. évfordulója

Szeptember 29-én lesz 25 éve annak, hogy Isten Szolgája Márton Áron püspök úr az örökkévalóságba költözött. Az évforduló egybeesik Szent Mihály főangyal – Főegyházmegyénk és Székesegyházunk védőszentjének – ünnepével.

Ez év szeptember 29-én ünnepeljük megboldogult főpásztorunk halálának 25. éves jubileumát. Erre az ünnepségre szeretettel hívjuk és várjuk Főegyházmegyénk papjait és híveit egyaránt.

Az évforduló ünnepi programját később fogjuk ismertetni.


 

Főegyházmegyénk Millenniumi jubileuma

Főegyházmegyénk 2009-ben ünnepli Szent István-i alapításának Millenniumi évfordulóját. Az előkészületet már a tavalyi év folyamán megkezdtük.

A Papi Szenátus 2004-ben tartott őszi ülésén Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József segédpüspök, érseki helynök urat jelölte az előkészítő bizottság élére. Ő választotta meg munkatársait, akikkel közösen kidolgozzák az előkészületi idő programját.

Szeretettel arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy bármilyen javaslattal, vagy feladatvállalással – a Millenniumi ünnepség megrendezésére vonatkozóan – a Segédpüspök urat keressék. Minden jó ötletnek és kezdeményezésnek helye van.

Tevékenységükről az évente kétszer sorra kerülő szenátusi ülésen számolnak be.


 

Egyházmegyei Tanács (Státus) újraszervezése

Már régóta megoldásra váró probléma, hogy a korábban Egyházmegyei Tanács (Státus) néven működő nagynevű intézményünket újraszervezzük. Kezdeményezésben nem volt hiány, de a tényleges megoldáshoz valamilyen oknál fogva soha nem jutottunk el.

Papi Szenátusunk tavaszi ülésén újra felvetődött ennek kérdése. Az állami törvények szerinti bejegyzés – jogi személyiség megszerzése – megtörtént. A tényleges újraszervezés megbízásával Ft. Msgr. Csiszér Albert pápai prelátus – plébános urat bíztuk meg.

Reméljük, hogy a korábbi próbálkozásoktól eltérően sikeresen véghez viszi a Főegyházmegyei Tanács (Státus) újraszervezését – megfelelő munkatársak bevonásával.

Ezúton kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy akiket megkeresnek és felkérnek erre a munkára – ne vonakodjanak, hanem vállalják készséggel.


 

Államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának felgyorsítása

A közeljövőben várható, hogy Románia Kormánya módosítani fogja az ingatlanok visszaszolgáltatási törvényét egy újabb törvénycsomaggal. A módosítás vonatkozni fog mind az épületekre és beltelkekre, mind az erdőkre, kasszálókra és szántóterületekre.

A legfontosabb módosítás abban várható, hogy az épületek és beltelkek esetében újabb visszaigénylési határidőt állapítanak meg. Ezzel lehetőség nyílik az eddig vissza nem igényelt ingatlanok visszaigénylésére.

Az eladott ingatlanok esetében újabb határidőt szabnak meg az adás-vételi szerződések érvénytelenítésére.

A szántó- és erdőterületek esetében is újabb igényeket lehet benyújtani az eddig vissza nem szolgáltatottakra.

Felhívjuk Tisztelendő Testvéreink figyelmét arra, hogy előre szerezzék be a telekkönyvi kivonatokat és egyéb igazoló okmányokat, hogy amikor intézkedni kell – akkor minden rendelkezésükre álljon.


Befizetések sürgetése

Ismételten kérjük Tisztelendő Testvéreinktől, hogy szíveskedjenek a 2005-ös évre – Központi Intézményeink fenntartására – előirányzott összegnek legalább a felét minél előbb befizetni az érsekség folyószámlájára.

Arhiepiscopia Romano Catolică

Banca Comercială Română Alba Iulia

Cod: IBAN cont: RO20RNCB1100000001260001


Hittudományi Főiskola felvételijével kapcsolatos tudnivalók

Hittudományi Főiskolánk – Rektori Hivatala az alábbiakban közli a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat:

A helyi plébánosok felterjesztik a felvételizők névsorát a Rektori Hivatalba 2005. július 31-ig. 2005. szeptember 5–10. között szemináriumi előkészítő a felvételizőknek és felvételi vizsgák. 2005. szeptember 4-én estére várjuk a felvételizőket az Intézetbe. Az előkészítőre a felvételizők szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges okmányokat.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- Diplomă de bacalaureat – eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás;

- Certificat de naştere   – hiteles másolat;

- Adeverinţă medicală – orvosi papír;

- Keresztelési és bérmálási igazolás;

- Szülők egyházi házasságáról igazolás;

- A plébános ajánló levele;

- Adeverinţă de recrutare – sorozási papír, vagy katonai könyv (livret militar);

- Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz (ill. az illetékes megyéspüspökhöz) címezve.

A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy, a Hittan-erkölcstan írásbeli, valamint az

Üdvösségtörténet írásbeli jegyeinek általánosa.

Felvételi kritérium az. 5.00 általános elérése.

 

A felvételi vizsga tételei:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN

Katolikus dogmatika, tankönyv IX. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

- Jézus, az Istenember (24-25. oldal).

- Mária, Isten Anyja (26. oldal)

- Isten Lelke a szentségekben (34-42. oldal)

Katolikus erkölcstan, tankönyv X. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

- Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal)

- A bűn (16-19 oldal).

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET

Isten népének története, tankönyv XI. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994

- A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. oldal)

- A fogság kora (12-13. oldal)

- Jézus Krisztus. Az Egyház születése (19-20. oldal)

- Szent Pál apostol működése (21-22. oldal)

- Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. oldal)

- A keleti egyházak (47-49. oldal)

- Koldulórendek (57-59. oldal)

- A missziók hőskora (73-74. oldal)

Alapvető hittan, tankönyv XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

- Jézus a történelem színe előtt (49-54. oldal)

- Isten országa és az egyház (65-67. oldal)

Eredményhirdetés a felvételi vizsga után néhány nappal történik a Főiskola részéről a helyi plébánosokon keresztül.

Az Intézet elérhetőségi lehetőségei:

Institutul Teologic Romano-Catolic

510009 – Alba Iulia

 

Str. Bibliotecii 3., jud. Alba

 

Tel: 0258-811688; Fax: 0258-816-192

 

E-mail:

sis@sis.uab.ro
Ft. Oláh Zoltán rektor

510009-Alba Iulia

 

Str. Bibliotecii 3., Jud. Alba

 

Tel: 0258-813-908

 

E-mail:

ozoli@sis.uab.ro
Egeli Ferenc tanulmányi titkár

510009 – Alba Iulia

 

Str. Bibliotecii 3., jud. Alba

 

Tel.: 0258-817-008

 

E-mail:

egferi@sis.uab.ro


Beiratkozás és felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly
Római Katolikus Líceumi Szemináriumba a 2005/2006-os tanévre

Iskolánk Erdély egyik legrégibb intézménye, mely már a középkori káptalanok idejében létesült és működött a gyulafehérvári Szent István-i székesegyház közelében. A régmúlt időktől kezdve itt képezték Erdély papjait és világi értelmiségét. 1583-ban a jezsuiták újraalapították, majd a 20. század hajnalán a Gróf Majláth Gusztáv Károly Főgimnázium nevet vette fel és viselte az államosításig. 1953-1990-ig Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskola-ként működött, mint a négy erdélyi magyar római katolikus egyházmegye fiúgimnáziuma és kisszemináriuma. Abban az időben ez volt az egyetlen erdélyi magyar katolikus gimnázium. Az 1990-es változások során a Román Oktatási Minisztérium az állami oktatási hálózatba sorolta be, és a Líceumi Szeminárium nevet adta neki. Az iskolát elsősorban azért működteti a gyulafehérvári érsekség, hogy ide jöjjenek azok a 18. életévüket még be nem töltött fiúk, akik a nyolcadik osztály utáni nemzeti tesztet sikeresen letették, és akik Isten hívó hangját érzik lelkükben, de jöhetnek olyanok is, akik mélyebben meg akarnak ismerkedni a kereszténységgel, és katolikus nevelésben szeretnének részesülni.

Az iskola teológiai profilja, mely a heti négy hittanórában különbözik a filológiától, felkészíti a diákokat, hogy teológiai vagy – ha azt nem óhajtják – bármely filológiai, történelmi, vagy más humán szakon folytathassák tanulmányaikat.

Az iskola szakképzett és választott tanári kara, mely kiváló pedagógusokkal rendelkezik, utóbbi időben bebizonyította, hogy olyan kompetenciával rendelkezik, amely képes a harmadik évezred diákjait kiváló felkészültséggel érettségi vizsgára bocsátani, és útnak indítani. (Tavalyi végzőseink közül mindenki továbbtanul.)

Iskolánk új épülete tantermekkel, 20 számítógéppel ellátott informatika teremmel, kápolnával, nyelvi laborral, könyvtárral, szép sportteremmel és erőteremmel, rendelkezik, hazai viszonylatban kiváló tanulási lehetőséget és minőségi ellátást nyújt a bennlakó diákoknak.

Azoknak, akik zenei hallással rendelkeznek, iskolánk tizenkét szintetizátorral fölszerelt zenetermet és oktatót biztosít, így szakképesítést – kántordiplomát – szerezhetnek. Ezenkívül intézetünkben kiváló kórus is működik, mely hazai kórusversenyeken többször felhívta magára a szakemberek figyelmét, és a külföldi turnék során még a strassburgi Európai Parlamentben is koncertezett. A Furulyával dicsérjük Istent csoportban a fúvószenekar iskolai ünnepeken már többször fellépett. A Kamarazene-együttesben húros hangszereken tanulnak és gyakorolnak művészhajlamú diákjaink szaktanár irányításával.

Erkölcsileg ingatag és a televízió által sokszor rossz irányba indított világunkban iskolánk kiemelten fontos tevékenysége a nevelés, mely a kipróbált és világszinten elismert krisztusi elveken nyugszik. A kisszemináriumi lelki nevelés tanulóinkat közelebb viszi Krisztushoz, Aki egész életükre gazdaggá teheti őket erkölcsileg és lelkileg. A keresztény és európai nevelés által pedig megtanulják a becsületes és illedelmes viselkedés szabályait és annak megvalósítását, mely a harmadik évezredben szintén nélkülözhetetlen.

A kisszemináriumban Dsida Jenő Önképző Kör is működik, mely szaktanár irányításával lehetőséget nyújt tanulóinknak, hogy irodalmi kincseinket mélyebben megismerjék vagy azokat – miközben tehetségüket fejlesztik – maguk is gyarapítsák. Az iskola diákjainak lehetősége nyílik a Szikra című iskolai lapban közölni, és ugyanakkor annak  szerkesztőségében tevékenykedni.

A diákok szabad idejükben – a heti tornaórákon kívül is – különféle sportágakban tornászhatnak. A Mozgó Iskola keretében hegyet mászhatnak és kirándulhatnak, táborozhatnak, megismerkedhetnek a természettel. A cserkészet keretében pedig megtanulják a bátor férfias viselkedést, a lovagiasságot és a természet szeretetét. Az országos kirándulások alkalmával osztályfőnökük és tanáraik kíséretében megismerik hazánk és országunk közelebbi és távolabbi kulturális és természeti szépségeit és nevezetességeit. Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiummal és a székesfehérvári Ciszterci Gimnáziummal. Évente kétszer, mikuláskor és farsangkor, diákkabarét is rendezünk.

Tanulóink már több alkalommal részt vettek külföldi zarándoklatokon és kirándulásokon, melyek szintén az európai nevelés jegyében történtek. Ezenkívül számos tudományos versenyen vettünk és veszünk részt, melyek szintén a diákok szabadidejének személyiségfejlesztő, hasznos felhasználását célozzák. Mindehhez számos külföldi és honi ösztöndíj-lehetőséget kínál az iskola azoknak, akik tanulmányi és magaviseleti előmenetelükkel tanúsítják szorgalmukat és elkötelezettségüket.

Mester, hol lakol? – kérdezte egyszer valaki az Úr Jézust. Jézus azt felelte: Gyere, nézd meg. Ha úgy gondolod, hogy Jézus ebbe az iskolába hív, gyere és felvételizz a kisszemináriumba. Az evangéliumban olvassuk, hogy Jézus sok ifjút meghívott tanítványai közé, a tanítványok hallgattak Jézusra, és boldogan a nyomába szegődtek. Ha netán így tennél te is, jelentkezz mihamarabb a plébániádon, szándékodat mondd el a pap bácsinak.

A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium felvételt hirdet 2005/2006-os iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúk számára, akik sikeresen végezték el a VIII. osztály utáni országos tesztet és 2005. augusztus 31-ig nem töltik be 18. életévüket, és papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen keresztény nevelésben szeretnének részesülni. A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb június 25-ig írásban jelentsék be szándékukat plébánosuk által az iskola igazgatóságának. A beiratkozás és a felvételi a törvényes állami keretek között történik: az első fordulóban: július 2-án iratkozás és 3-án szóbeli (vagy túljelentkezés esetén írásbeli!) képességpróba hittanból (probă de aptitudine), melynek anyagát az alábbiakban ismételten ismertetjük. A beiratkozás július 2-án 14-20 óráig történik az iskola titkárságán. Tehát a beiratkozásra és a felvételire elég egyszer eljönni. Július 2-án estétől szállást és ellátást biztosítunk a felvételizőknek. A képességpróba (APT) és a felvételi eredményeit (MFA) eredményeit július 6-án függesztjük ki, amit nem kell megvárni. Az iskola hasznos időn belől értesíti a szülőket a vizsga eredményeiről.

Július 3-án magyar nyelvi próbát is tartunk azok számára, akik az országos teszten magyar nyelvből nem vizsgáztak.

A dossziét a beiratkozáskor hozzuk, melynek az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

1.     

Igazolás a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen föl van tüntetve az V-VIII. osztályos média

2.     

A VIII. osztály utáni sikeres országos tesztről (Testele naţionale) igazolást, melynek tartalmaznia kell a teszt minősítését, minden vizsga eredményét és a vizsgák átlagát; vagy a – 2003-as ill. a 2002-es években végzettek esetében – kisérettségiről igazolás (Certificatul de capacitate)

3.     

Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott Beiratkozási ív (Cerere de înscriere), eredetiben, amelynek tartalmaznia kell az V-VIII. osztály médiáját, az abszolváló vizsga médiáját és a „felvételi médiát” (media de admitere), melyet az érvényben lévő felvételi szabályzatának megfelelően számított ki az iskola. A beiratkozási ívre nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képesítő vizsgát tartunk!

4.     

Orvosi igazolások (1. adeverinţa de vaccinări, 2. Adeverinţa coprologică, 3. adeverinţa epidemiologică)

5.     

Ellenőrző könyvecske

6.     

Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata

7.     

Keresztelési és bérmálási anyakönyv-kivonat

8.     

Szülők egyházi házassági igazolása

9.     

Plébánosi ajánlás (zárt borítékban)

10.   

Személyazonossági igazolvány (akinek már van!)

Bővebb felvilágosításért forduljunk a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához:

                                            SEMINARUL LICEAL ROMANO-CATOLIC,

                                       510009 Alba-Iulia, str. Păcii nr. 4, tel/fax: 058-819869,

                     E-mail: gmgk@apulum.ro

- http://www.hhrf.org/gyrke/majlath.html

N.B. Amennyiben a felvételi első szakasza után még maradnak helyek, július 13-án megtartjuk a felvételi második ciklusának képesítő próbáját, amelyre július 12-én estig kell személyesen beiratkozni a fenti iratokat tartalmazó dossziéval.

 

II. A képesítő vizsga tételei hittanból

Bajtai Zsigmond: „Aki hisz, üdvözül” című hittankönyvből:

Biblia (15-18. old. ) -Teremtés, gondviselés (28-33. old.) – Isten terve az emberrel (34-40. old.) –A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48. old.) - Legyen meg a te akaratod! (54-59. old.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66. old. ) – A Szentlélek ( 67-71. old.) – Jézus egyháza (79-83. old.) – Az egyház elöljárói (88-92. old) – Szentek közössége (93-97. old.) – A keresztség (115-120. old.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125. old.) –Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131. old. ) – Hiszem a bűnök bocsánatát (138-143. old. ) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147. old.)

Bajtai Zsigmond: „Tartsd meg a parancsokat!” című hittankönyvből:

A főparancs (15-19. old. ) – Tízparancsolat (19-23. old. ) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29. old. ) – Beszélő viszony Istennel (30-33. old. ) – A hit, remény, szeretet isteni erénye (35-41. old.) – Istennek szent Anyja (4-47. old.) – Isten nevét hiába ne vedd ! (54-58. old. ) – Az Úr napját szenteld meg! (60-65. old. ) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71. old. ) – Testi és lelkiélet védelme (86-92. old. )- Tiszta élet (93-98. old.) – Igazság és becsület (106-110. old.) – Az egyház parancsai (112-117. old.) – A bűn az emberi lélek sebe (130-134. old.)

Bajtai Zsigmond: „Krisztus tanúi a történelemben” című hittankönyvből:

István diakónus vértanúsága és Saul megtérése (12-13. old. ) – Szeretet ragyogja be a véres üldözést (22-24. old.) – A kereszténység felszabadul (26-28. old.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (46-49. old.) VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (55-57. old.) – Assis-i Szent Ferenc (66-68. old.) Mórus Szent Tamás, az angol szakadás vértanúja (86-88 old. ) – Loyolai Szent Ignác (88-91 old.) – Páli Szent Vince, az irgalmas szeretet apostola (113-114 old. ) – Bosco Szent János a fiúk apostola (128-131 old.)

Az iskola igazgatósága


 

Könyvajánlás

Az Eucharisztia éve tiszteletére jelent meg a kolozsvári Gloria Nyomda kiadásában:

 

Léstyán Ferenc:

AZ OLTÁRISZENTSÉG CSODÁIVAL KÖZÖTTÜNK ÉLŐ URUNK JÉZUS KRISZTUS

című kiadvány. A könyv tartalmazza a történelem folyamán – különböző korokban – az Oltáriszentséggel kapcsolatos csodákat, amelyeket egyházunk hitelesített.

A könyv beszerezhető a Főesperesi hivatalok közvetítésével, vagy magától a szerzőtől – Léstyán atyától.

Egy példány ára: 20.000 lej.

 

Gyulafehérvár, 2005. május 22. – Szentháromság vasárnapja.

†György s.k.

       érsek