Körlevél IV. - 2005. augusztus 20.

Tartalom:Székesegyházi Szent Mihály búcsúra és Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 25. éves évfordulói ünnepségére szóló meghívó

Szeptember 29-én – csütörtökön – délelőtt 11 órától tartjuk Székesegyházunk Szent Mihály napi búcsúját. Ezen a napon lesz Hittudományi Főiskolánk ünnepélyes tanévnyitója is.

Ebben az évben az ünnep jelentőségét emeli az a tény, hogy ekkor van Isten Szolgája Márton Áron püspök úr halálának 25. évfordulója.

Az ünnepi szentmisét Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek úr celebrálja és mond szentbeszédet is.

Jelen lesz az Apostoli Nuncius, a Romániai Püspöki Kar tagjai, a testvéregyházak képviselői, bel- és külföldi közéleti személyiségek stb.

Az ünnepségre szeretettel hívjuk és várjuk Tisztelendő Testvéreinket – a gondjaikra bízott hívekkel együtt!

Kérjük, hogy szervezzék meg a minél nagyobb számban való részvételt. Készítsék fel híveiket az ünnepi szentmisére. Tanítsák meg és gyakorolják az alábbi énekeket.

Az ünnepi programot úgy állítottuk össze, hogy a távolról jövők is részt tudjanak venni. Eszerint:
•    11 órától ünnepi szentmise;
•    ½-1-től zarándoklat a kriptába;
•    1 órától a Márton Áron emlékszoba megnyitója a Székesegyház északi tornya alatti helységben;
•    Ünnepi előadás a Székesegyházban: Márton Áron és az Oltáriszentség – címmel;
•    Meghívott vendégeink és az ünnepségen résztvevő paptestvérek az ünnepi előadás után állófogadáson vesznek részt a Teológián.

Az ünnepi program ezzel be is fejeződik. A búcsúra zarándokló hívek ezt követően imádkozhatnak a püspök úr sírjánál – a kriptában, és meglátogathatják a korábban megnyitott emlékszobát.

A szentmisén résztvevők ajándékba kapják az alkalomra kiadott kis emlékfüzetet (leporellót).

Fejezzük ki közös ünnepléssel és imádsággal tiszteletünket nagy Püspökünk iránt. Kérjük Istent – adja meg Főegyházmegyénknek a kegyet, hogy mielőbb a boldogok sorában tisztelhessük Áron püspököt és ezáltal:
„tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára!”Székesegyházi búcsú énekrendje 2005. szeptember 29-én


Bevonulásra: Ecce Sacerdos (Kórus)
Introitus: DU. (Dicsérjétek az Urat énekeskönyv)

228: b. Örvendezzünk mindnyájan

DU. 124: c. Veni Sancte

Bűnbánatra: DU. 407:
Kyrie:    DU. 495:
Gloria:   DU. 496:
Zsoltár:    DU. 423:
Alleluja:
Felajánlásra: Szent Mihály (Kórus)
Sanctus:     DU. 497:
Agnus Dei:     DU. 498:
Áldozásra:     DU. 160: f: Ízleljétek és lássátok

DU. 163: Itt jelen vagyon
DU. 160: h.: Aki nékem szolgál
DU. 187: Győzelemről énekeljen
(DU. 171: Üdvözlégy Oltáriszentség)

Hálaadás:    DU. 190: Az Úristent magasztalom
Angelus:    DU. 351: Az Úrangyala
Áldás után:    DU. 364: Pápai himnusz

DU. 365: Nemzeti imánk

Kivonulásra:         DU. 242: Angyaloknak királynőjeÁthelyezések 2005-ben

Ebben az évben az alábbi áthelyezésekre került sor Főegyházmegyénkben:

Újmisések kinevezése:
1. András Istvánt Sepsiszentgyörgy-I-re,
2. Apostolache Adriant Brassó-III-ba,
3. Göthér Gergelyt Négyfalu-Türkösre,
4. Tamás Hubát Barótra,
5. Táncos Leventét Petrozsényba.

Káplánok áthelyezése:
1. Bakó Csongort  Medgyesről – Gyimesközéplokra,
2. Becze Lórántot  Székelyudvarhely-I-ről – Gelencére,
3. Bilibók Gézát  Gyimesbükkről – Kolozsvár-I-re,
4. Farkas Lászlót  Barotról – Brassó-Belvárosba,
5. Karácson Tibort  Gyimesközéplokról – Szászrégenbe,
6. Keresztes Olivért  Sepsiszentgyörgy III-ból – Medgyesre,
7. Palcău Augustint  Petrozsényból – Gyimesbükkre,
8. Pál Vilmost  Gelencéről – Kézdivásárhely-I-re,
9. Sajgó Balázst  Sepsiszentgyörgy-I-ről – Székelyudvarhely-I-be,
10. Szász János ifj-t        Brassó-I-ből – Gyergyószentmiklósra.

Plébánosok-Lelkészek áthelyezése:
1. Bakos Balázst Kézdimartonosról – Borszékre,
2. Balázs Imrét  Radnótról – Magyarországi szolgálatra engedtem – egy évre,
3. Balla Árpádot  Kolozsvárról – Gyergyóhodosra,
4. Bara Ferencet  Szépvízről – Altorjára,
5. Boros Lászlót  Bögözből – Kézdimartonosra,
6. Gábor Zoltánt  Altorjáról – Szépvízre,
7. Kovács Árpádot  Kolozsvár I-ről – Kisbácsra,
8. Márton Istvánt  Négyfalu-Türkösből – Gödemesterházára,
9. Orbán László ifj-t  Gödemesterházáról – Kolozsvárra-Egyetemi lelkésznek,
10. Pál Ferencet  Szászrégenből – Bögözre,
11. Sánta Pált  Magyarországi szolgálatról – Radnótra helyeztem.

Nyugalomba vonult:
1. Ferencz István id.  Kisbácsról a székelyudvarhelyi „Pastor Bonus” Papi Otthonba,

Római tanulmányokat folytat ez év őszétől:
1. Robb Dan Dorin  Brassó-III-ból és
2. Veress Sándor  Gyergyószentmikosról.

Szerzetesek:
A Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartomány Főtisztelendő Provinciálisának előterjesztésére –
1. Fr. Albert István P. Leándert  Désről – Csíksomlyóra házfőnöknek,
2. Fr. Bakó Béla P. Pált  Csíksomlyóról – Déva-I-re segédlelkésznek és a sajátos tevékenységek koordinálására;
3. Fr. Benkő Attila P.Ferencet  Marosvásárhelyről – Vajdahunyadra segédlelkésznek,
4. Fr. Böjte Csabát  Déva-I-re segédlelkésznek neveztük ki és egyben a Szent Ferenc Alapítvány irányítása és iskolaszervezés a feladata,
5. Fr. Marek Ferenc P. Bernardint  Déva-I számú plébánia adminisztrátorává neveztem ki.

Elbocsátás a Főegyházmegyéből:
T. Szabó Gyula plébános ebben az évben exkardináció-t kért és kapott Főegyházmegyénkből. A székesfehérvári egyházmegyébe inkardinálták.Áttérés-rítusváltoztatás intézése

Vegyes vidéken lelkipásztori szolgálatot végzők gyakran találkoznak áttérőkkel. Elég gyakori a görögkeleti (ortodox) vallásúak áttérése is.

Görögkeleti vallásúak esetében a görög katolikus rítusra való áttérés lenne ajánlott.

A rítusváltoztatásra vonatkozó előírásokat a C.I.C. 111. és 112. és a C.C.E.O. 29–30. kánonjai körvonalazzák.

A 112. kánon 1.§-nak 1. pontja értelmében a rítusváltoztatás az Apostoli Szentszék engedélyével lehetséges.

Az esetek gyakorisága, valamint a körülményekre való tekintettel, Püspöki Karunk latin rítusú tagjainak álláspontja alapján, az írásban benyújtott kérés és előkészítés után, főpásztori engedéllyel átvehetők a görögkeleti áttérők – római katolikus – latin rítusba. Minden egyes alkalommal emlékeztetni kell az áttérni akarót, hogy neki elsődlegesen a görög katolikus rítusra kellene áttérnie!

Amennyiben kitart korábbi álláspontja mellett, abban az esetben a fenti eljárást kell alkalmazni.
Főpásztori vizitáció és bérmálás programja

Mellékelten közöljük az elkövetkező öt évre terjedő főpásztori vizitáció és bérmálási beosztás programját:

2006    Belső-szolnoki, Hunyadi, Székelyudvarhelyi kerületekben;
2007    Alcsík-kászoni, Felcsíki és Marosi kerületekben;
2008    Kézdi-orbai és Aranyos-tordai kerületekben;
2009    Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi-barcasági, valamint Szeben-fogarasi kerületekben.
2010    Küküllői, Kolozs-dobokai és Gyergyói kerületekben;

A 2006-os bérmálás programját az újév első napjaiban körlevélben is fogjuk közölni minden plébániával. Ennek a beosztásnak keretében minden plébániára ellátogatunk, és ünnepi szentmisét végzünk, még akkor is, ha nincs bérmálkozó.

A bérmálási alsó korhatár átmenetileg 15 év – 2007-ig bezárólag.

A bérmálástól és főpapi szentmisétől függetlenül egy más alkalmas időpontban főpásztori vizitációt is végzünk a bérmálási helyek plébániáin.

Főegyházmegyei Zsinatunk Közigazgatásról szóló dokumentuma világosan körülírja ennek kivitelezését. A Javaslatok 1. pontjában ez áll:

„Javasoljuk a főpásztori vizitáció visszaállítását a korábbi hagyományokhoz híven. Lehetőleg a bérmálástól függetlenül látogasson el a főpásztor vagy megbízottja az egyházközségekbe. A vizitációról készült jegyzőkönyvben szerepeljenek a felmerült nehézségek és az intézésükre vonatkozó javaslatok.”

A Zsinatunk által is szorgalmazott, régebben gyakorolt, de az utóbbi időben feledésbe merült előírást próbáljuk felújítani. Ez úgy történik, hogy a bérmálástól függetlenül – egy más időpontban – vizitációt is végzünk az egyházközségben. Általában egy napot szánunk egy plébániára. Személyesen vagy megbízott által végezzük a főpásztori vizitációt, ami nem azonos a főesperes által – évente végzett ellenőrzéssel. Ilyenkor hosszan elbeszélgetünk a plébánossal, lehetőleg minden lényeges dolgot helyszínen ellenőrzünk az előre kitöltött kérdőív alapján. A pénzügyvitel ellenőrzését külön szakember végzi, aki bennünket kísér.

A vizitációra vonatkozó egyéb részleteket a vizitáció időpontjával együtt később fogjuk közölni az illetékes helyek lelkipásztoraival.

Az iskolai hitoktatással párhuzamosan kell a bérmálási felkészítőket is tartani.
Székesegyházunk restaurálásához főegyházmegyei gyűjtést szervezünk

A P.K. 642-2004. május 3-án kelt körlevelünkben értesítettük Tisztelendő Testvéreinket, hogy 2004-el kezdődően minden év Szent Mihály napját megelőző, vagy követő vasárnapon plébániai gyűjtést kérünk Székesegyházunk restaurálására.

Ha a jó Isten is úgy akarja, akkor 2009-ben ünnepeljük főegyházmegyénk alapításának millenniumi ünnepségét. Az alkalomra szeretnénk Székesegyházunk és az érseki palota legfontosabb restaurálási munkálatait elvégezni. Ennek költségei a legszűkebb számítások szerint is 2 millió Eurót tesznek ki. Az összeg előteremtéséhez igénybe vesszük a Román Állam, az Anyaország, külföldi segélyszervek és nem utolsó sorban híveink hozzájárulását is.

Szeretettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy a fenti időpontban tartsák meg a templomi gyűjtést. A begyűlt összegről készítsenek jegyzőkönyvet és juttassák el a főesperesi központba – a gyűjtés összegével együtt. A főesperes urak pedig az érsekség BCR bankjában nyitott számlára „Székesegyház helyreállítása” címen fizessék be.
(B.C.R. – Banca Comercială Română Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu 35, RO20RNCB1100000001260001 „Restaurare Catedrală”).
Az elvégzett munkálatokról, megvalósításokról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket – érseki hivatalunk honlapján (www.hhrf.org/gyrke).
Kármelita kolostor építéséhez támogatást kérünk

A kármelita rend eredete a XI-XII. századig nyúlik vissza, amikor a Kármel hegyén remeték telepedtek le, hogy Illés próféta szellemében, az élő Isten színe előtt szolgáljanak. A rend női ágát Boldog Soreth János kármelita atya alapította 1452-ben és Avilai Nagy Szent Teréz (1515-1582) újította meg. A terézi kármelt egyszerre jellemzi a remete és a közösségi élet. A nővérek pápai klauzúrában élnek és a monasztikus szerzetesség hagyománya szerint kétkezi munkával keresik kenyerüket.

Az imádságot életcélként megélő női szerzetesrendet, a sarutlan kármelitákat Erdélybe már rég le szerették volna telepíteni. Legelőször Isten Szolgája Márton Áron püspök tett kísérletet. E szándék most megvalósíthatónak látszik a marosszentgyörgyi egyházközségben. A tervezett Lisieux-i Kis Szent Terézről nevezett kármelita kolostorban helyet kap kápolna, közösségi terem, ebédlő, konyha, cellák a nővérek részére, gyertyakészítő műhely, varroda és vendégfogadásra alkalmas helyiségek – a csendre vágyó, illetve a nővérekkel együtt imádkozni akaró embereknek.

A kolostor építésére vonatkozó szerződést 2005. július 27-én kötöttük meg az építő céggel. Ennek értelmében 2006. június 30-ig kell az építést befejezniök. Az építési költségek összege 322.560 Euró – ÁFA nélkül.

Az építési költségek lényeges részét külföldi segélyszervektől próbáljuk megszerezni.

A P.K. 810-2004. július 29-én kelt körlevelünkben arra kértük Tisztelendő Testvéreinket, hogy augusztus 15-én – Nagyboldogasszony ünnepén a templomi gyűjtést fordítsák a tervezett kármelita kolostor építésére. Jóllehet Nagyboldogasszony ünnepén túl vagyunk, de ennek ellenére szorgalmazzuk és kérjük, hogy egy ünnepi gyűjtést (a plébános által meghatározott napon) ebben az évben is fordítsanak a fent említett kolostor építésére.

A gyűjtésből származó adományt az eddigi gyakorlathoz híven – jegyzőkönyvvel kell beszolgáltatni a kerületi főesperesnek. Megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük.Államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó újabb jogszabályok

A Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial) 653. számában megjelent tulajdonreformra vonatkozó törvénycsomag (247/2005 sz. törvény) fontos része az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó törvény módosítása.

A fent említett jogszabály legfontosabb elemei a következők:
•    Vissza lehet igényelni a belterületeket is;
•    Újabb határidőt jelöltek ki az épületek és belterületek visszaigénylésére;
•    Újabb határidőt szabtak a törvénytelenül elidegenített ingatlanok bírósági megtámadására;
•    Olyan belterületek természetbeni visszaadását is igényelni lehet, amelyekre könnyű szerkezetű és lebontható épületeket emeltek;
•    Vissza lehet igényelni mindazokat az erdő- és földterületeket, amelyekre eddig nem volt lehetőség;
•    Az egyházi ingatlanok tulajdonjogát tanúvallomással is lehet igazolni;
•    Különböző szankciókat foganatosítanak abban az esetben, ha a visszaszolgáltatást akadályozzák.

Az épületek és belterületek visszaigénylése ugyanúgy történik, mint 2003-ban. A plébániák és az illetékes egyházi intézmények folyó év október 31-ig a mellékelt űrlap kitöltésével igényelhetik vissza az épületeket és belterületeket. A kitöltött űrlapon a visszaigényelt ingatlan adatait kell szerepeltetni, és ehhez mellékelni a bizonyító okiratokat. Ezeket folyó év szeptember 30-ig kell eljuttatni a Gyulafehérvári Érseki Hivatalba.
A bizonyító okiratok a következők lehetnek:

•    Telekkönyvi kivonat (eredeti példány);
•    Telekkönyv másolata – a telekkönyvvezető hitelesítésével. Abban az esetben, ha magyar nyelvű a telekkönyvi beírás – hiteles fordítóval le kell fordíttatni a szöveget;
•    Államosítást igazoló okiratok;
•    Szakvéleményezések;
•    Bármilyen irat, amivel bizonyítani lehet a tulajdonjogot;
•    Közjegyző által hitelesített román nyelvű tanúvallomások a tulajdonjogra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a tanú nem tud románul, le kell fordíttatni és hitelesítetni a vallomását.

A 2003-ban már visszaigényelt ingatlanokra nem kell újabb kérést benyújtani. Abban az esetben, ha voltak belterületekre vonatkozó elutasító határozatok, a belterületeket újra kell igényelni.

2006 január 22-ig meg lehet és meg is kell támadni bírósági úton a törvénytelen elidegenítéseket. Olyan esetben, ha tudomásuk van volt egyházi ingatlan állami elidegenítéséről jogi vagy természetes személyek részére, bírósági úton kell kérni az elidegenítés megszüntetését, illetve az iratok megsemmisítését. Mindaddig, amíg bírósági úton nem érvénytelenítik az elidegenítésre vonatkozó iratokat, a restitúciós bizottság nem tudja az ingatlanokat visszaszolgáltatni.

Erdő és földterületek esetében a plébániák és az érdekelt intézmények, a helyi Polgármesteri hivatalnál kell, hogy letegyék a visszaigénylési kérést – 2005. szeptember 22-ig.

Minden erdő- és mezőgazdasági terület, amely az egyház tulajdonát képezte, visszaigényelhető. A földosztó bizottságok kötelesek a régi helyen kimérni a földterületeket, amennyiben azokat már nem adták oda más személyeknek. Az eddig kiosztott egyházi földterületekre kiállított birtokleveleket meg lehet bírósági úton támadni.

A szoros határidők szem előtt tartásával kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy használják ki a rendelkezésükre álló időt, és minden egyházi ingatlant (épületet, belterületet, földet és erdőt) igényeljenek vissza. Elszegényedő világunkban szükség lesz ezekre az anyagi forrásokra, hogy Egyházunk tevékenységét és újraéledő intézményeink működését biztosítani tudjuk.Közösségi programok szervezésére alkalmas helyek nyilvántartásba vétele

Főegyházmegyénk Pasztorális Irodája szeretne kiadni egy szórólapot, amely tartalmazza főegyházmegyénk vendéglátásra és közösségi programok szervezésére alkalmas helyeit. A kiadvány célja a pasztorális munka összehangolása és segítése azáltal, hogy tájékoztatást nyújt mindazoknak, akik helyet keresnek kisebb-nagyobb csoportok különböző tevékenységének megszervezésére.

Megkérjük Tisztelendő Testvéreinket, ha van plébániájukon vagy hatáskörükbe tartozó területen táborozásra, lelkigyakorlatokra, továbbképzők szervezésére alkalmas hely, akkor a mellékelt kérdőívet töltsék ki és küldjék el 2005. szeptember 30-ig a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Irodához:

Postacím: 540053-Târgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor 61, jud. Mureş.
    E-mail: gyepi@easynet.ro

Gyulafehérvár, 2005. augusztus 20. – Szent István Király ünnepén.

†György
érsek