Körlevél I. - 2003. február 3.

Tartalom:
Kommunista rendszer vértanúinak boldoggá avatása
Papi lelkigyakorlatok idõpontja 2003-ban
Betegek világnapja
Papi jubileumok 2003-ban
Bérmálások 2003-ban
A székelyudvarhelyi Papi Otthon várja vendégeit
Elhunyt R.P. Werenfried van Straaten, a "Speckpater", fõegyházmegyénk nagy jótevõje
2002-ben elhunyt papok
 

Szám: 200-2003
Kommunista rendszer vértanúinak boldoggá avatása

2002. év õszén Bukarestben tartott Püspökkari Konferencián (CER Plenaria) a pápai nuncius továbbította Szentatyánk üzenetét, melynek értelmében, a közeljövõben sorra kerülõ romániai látogatása alkalmával - Õszentsége vagy utóda - szeretné boldoggá avatni a kommunista rendszer vértanú-áldozatait.

Ezt követõen 2002. november 6-án az egyházmegyék képviselõi gyûlést tartottak a bukaresti érsekségen, melyen összeállították a boldoggá avatásra jelöltek névsorát. Ezt minden egyes egyházmegyénél a fõpásztor fogadja el és véglegesíti. Terv szerint egy közös - nagy-méretû, mind román, mind magyar vértanúk - boldoggá avatása lenne. 

A Tanácsosok Testületének (Collegium Consultorum) megkérdezése után állítottuk össze azon személyek jegyzékét, akik a boldoggá avatásra esélyesek.

Fõegyházmegyénkbõl jelölt személyek a következõk:

1. Ambrus György plébános      (1923-1960)
2. Dr. Boga Alajos ordinárius substitutus    (1886-1954)
3. Bokor Sándor plébános      (1915-1972)
4. Dr. Boros Domokos P. Fortunát O.F.M. ferences pap  (1895-1953)
5. Fekete János fõesperes-plébános    (1908-1952)
6. Gajdátsy Béla teológiai rektor, kanonok    (1887-1953)
7. Hajdu Gabriella O.S.U. orsolyita nõvér    (1915-1963)
8. Dr. Maczalik Gyõzõ spirituális, titkos püspök   (1890-1953)
9. Pálffy János plébános      (1874-1958)
10. Sándor Imre ordinarius substitutus     (1893-1956)

A jelöltek névsora még lezáratlan. Szívesen vennénk civil személyek jelölését is, akik - mint családosok és elkötelezett keresztények - önfeláldozásukkal tettek tanúságot egyházunk és hitünk mellett. Amennyiben ilyen személyekrõl tudnak, kérjük, mielõbb jelentsék hivatalunknak.  Az elfogadáshoz szükséges, hogy bizonyítható legyen annak ténye, hogy vértanúságukat hitbeli meggyõzõdésükért és nem egyéb okok miatt szenvedték el. 

Fõegyházmegyénk vértanúi világító mécsesként szolgálnak a harmadik évezred útkeresõ keresztényeinek - erdélyi magyarságának. 
Imádkozzunk közösen, hogy a boldoggá avatás által meggyújtott mécsesek gyertyatartóra kerüljenek és világítsanak mindenkinek, akik erre igényt tartanak. 

Szám: 168-2003
Papi lelkigyakorlatok idõpontja 2003-ban

1. Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban
   2003. jún. 23. déltõl - jún. 26. délig.
Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalnál vagy a Felcsíki Fõesperesi Hivatalnál (csíktaplocai plébánia).

2. Õszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrácz Szt. István Tanulmányi Házban
   2003. szept. 1. déltõl - szept. 4. délig.
Jelentkezni lehet a Hittudományi Fõiskola Rektori Hivatalánál.

Mindkét lelkigyakorlatot Ft. Réthi György atya vezeti.

Felhívjuk a paptestvérek figyelmét, hogy a jezsuiták kolozsvári Manréza Lelkigyakorlatos Központjában három alkalommal szerveznek papi lelkigyakorlatot. Ezeket is szeretettel ajánljuk a paptestvérek figyelmébe, fõleg azok részére, akik a személyesen irányított lelkigyakorlatot jobban szeretik. Egyébként csendes visszavonulásra, személyesen irányított illet-ve egyénileg végzett lelkigyakorlatra mindig van lehetõség, de ezt elõre meg kell beszélni a ház vezetõségével (magyar részleg).

 E lelkigyakorlatok idõpontjai:
    2003 febr. 10-15, febr. 24-27, nov. 10-13.

 A Manréza Lelkigyakorlatos Központ címe:
 Centrul Manresa
 3400-Cluj-Napoca
Str. Tudor Arghezi Nr. 2
 Tel: 0264-406-471, Fax: 0264-406-469
 Email: centrum.manreza@mail.dntcj.ro
 Társigazgató: P. Szõcs E. László SJ

A napi gondok és elfoglaltságok közepette a paptestvérek közül sokan megfeledkeznek a lelkigyakorlat szükségességérõl. Ezért szeretettel felhívjuk azon testvéreink figyelmét, akik az utolsó három évben nem vettek részt lelkigyakorlaton, hogy az idei lehetõségek közül válasz-szanak és éljenek a lelkigyakorlat megújító kegyelmével. Tartsuk szem elõtt Szent Pál apostol figyelmeztetését: "hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak."(1Kor 9,27)

Szám: 108-2003
Betegek világnapja

Február 11-én lesz továbbra is a betegek világnapja. Elõtte vagy utána következõ vasárnap beszéljünk a betegekrõl, a gondos ápolásról, a lelki segítésrõl, az elsõpénteki áldozás lehetõ-ségeirõl, a betegek kenetérõl, a nagy betegek ellátásáról, a hozzátartozók felelõsségérõl.
A betegek napját ajánlott minden egyházközségben megszervezni egy késõbbi idõpontban. Jó alkalom arra, hogy híveink segítségével olyan személyeket is elhozzunk a templomba, akik egyébként az év folyamán betegség, öregség miatt nem jutnak el. Ilyenkor ünnepség keretében szolgáltassuk ki a szokott szentségek mellett a betegek kenetét is. Érezzék öregeink és betegeink, hogy fontosak számunkra. Mindennapi szenvedésük és békésen viselt kereszthor-dozásuk értékes kegyelmi forrás mindnyájunknak. Azzal, hogy rájuk figyelünk, bátorítjuk õket a további áldozatvállalásra.

Szám: 60-2003
Papi jubileumok 2003-ban

Paptestvéreink közül ebben az évben is többen ünneplik szentelésük jelesebb évfordulóját. Papi jubileumuk arra emlékezteti, hogy az Úr Jézus hívására igent mondtak és elkötelezettsé-gükrõl tettek tanúságot, amikor 25, 50 illetve 60 évvel ezelõtt Péter apostolhoz hasonlóan val-lották meg: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek." (Jn 21,15) Az akkor tett elkötelezõ hitvallásra adta meg a legfõbb Pásztor a szentelõ püspök kézfeltétele által a papi rend szentségét és az ezzel járó missziós küldetést: "Legeltesd bárányaimat!" - "Legeltesd juhaimat!" (Jn 21,15-17) megbízással.

A jubileum jó alkalom arra, hogy felélesszük a szenteléskor tett jó elhatározást és elkötele-zettséget a Szentlélek tüzétõl megerõsített szeretetszolgálatra. 

Testvéri szeretettel fejezzük ki jókívánságainkat jubiláló testvéreinknek, és azt kívánjuk, hogy a legfõbb Pásztor halmozza el kegyelmével mindnyájukat szép jubileumuk alkalmából. Köszönetünk és elismerésünk mellett legfõbb jutalmuk a hûséges szolgáknak járó krisztusi elismerés legyen.

Ezüstmisések (25)

1. Balogh Árpád  - Borszék

2. Kádár István  - Kolozsvár-Monostor

3. Máthé Vilmos  - Brassó-Bolonya

4. Mátyás Gábor  - Zeteváralja

5. Pénzes József  - Csíkszereda

6. Portik-Bakai Sándor - Szentkeresztbánya

7. Simó Sándor  - Jobbágytelke

8. Vakaria Béla  - Radnót

Aranymisés (50): 

1. Petres Károly  - Belényes

Gyémántmisések (60)

1. Ferencz Béla P. Ervin - Gyergyószárhegy

2. Erõss Lajos  - Gyulafehérvár

3. Orbán László  - Gyergyóremete

4. Pálffy József  - Gyergyószentmiklós

5. Szilágyi István  - Gyergyócsomafalva

Szeretettel hívjuk jubiláló testvéreinket közös hálaadó szentmise bemutataására, amelyre 2003. június 28-án, szombaton d.e. 11 órától kerül sor a gyulafehérvári székesegyházban. A szentmise után asztalközösségben szeretnénk az együttlétet folytatni, ahol visszaemlékezve az elmúlt idõre, közös élményeikrõl számolhatnak be.

Szám: 45-2003
Bérmálások 2003-ban

A BÉRMÁLÁSOK RENDJE


Aranyos-tordai kerületben:

 

1. Április 27. vasárnap délelõtt 10 Marosludas
      délután  látogatás Marosbogátra
2.  Április 27. vasárnap délután  5 Mezõszengyel
3. Április 28. hétfõ délelõtt  10 Torda
4. Április 28. hétfõ  délután  5 Harasztos
5. Május 1. csütörtök délelõtt 10  Marosújvár
6. Május 1. csütörtök délután látogatás a  filiákba
7. Május 2. péntek  délelõtt 10 Felvinc
8. Május 3. szombat délelõtt 10 Sinfalva
9. Május 3. szombat délután  5 Alsójára
10. Május 4. vasárnap délelõtt 10 Aranyosgyéres
11. Május 4.  vasárnap délután  5  Aranyosegerbegy
12. Május 5. hétfõ délelõtt 10 Tordatúr

 


   

Kézdi-orbai és marosi fõesperesi kerületben

 

13. Május 6.  kedd délelõtt 10  Kézdiszentkereszt
14. Május 7. szerda délelõtt 10 Bélafalva
15. Május 8.  csütörtök délelõtt 10 Alsócsernáton
16. Május 8. csütörtök délután  5 látog. Felsõcsernátonba és a többi filiába
17. Május 9. péntek délelõtt 10  Lemhény
18. Május 10. szombat délelõtt 10 Szentkatolna
19. Május 10.  szombat délután  5  Hatolyka
20. Május 11. vasárnap délelõtt 10 Marosvásárhely Szt. Kozma és Damján
21. Május 11. vasárnap délután  5 Marosvásárhely Szent Miklós
22. Május 12. hétfõ délelõtt 10 Nyújtód
23. Május 13. kedd  délelõtt 10 Kézdikõvár
24. Május 14.  szerda délelõtt  10 Kézdiszárazpatak
25. Május 15. csütörtök délelõtt 10  Altorja
26. Május 16. péntek délelõtt 10 Feltorja
27. Május 17. szombat délelõtt 10  Marosvásárhely Remete Szt. Antal
28. Május 17. szombat délután   5  Marosvásárhely Szent Imre
29. Május 18. vasárnap délelõtt 10 Marosvásárhely Ker. Szt. János
30. Május 18. vasárnap délután  5 Marosvásárhely Szent Erzsébet

 


Május 20-22 Püspökkari Konferencia
C.E.R. Plenaria - Balázsfalván)


 

 

31. Május 23. péntek délelõtt 10 Sárfalva
32. Május 24. szombat délelõtt 10 Gelence
33. Május 24. szombat délután  5 Haraly
34. Május 25. vasárnap délelõtt 10 Kovászna
35. Május  25. vasárnap délután  5 Zabola
36. Május 26. hétfõ délelõtt 10 Ozsdola
37. Május 27. kedd délelõtt 10 Kommandó
38. Május 28. szerda délelõtt 10 Imecsfalva
39. Május 28. szerda délután  5  látogatás Petõfalvára és Tamásfalvára
40. Május 29. csütörtök délelõtt 10 Kézdialmás (templombúcsú)
41.  Május 30. péntek délelõtt 10 Martonfalva
42. Május 31. szombat délelõtt 10 Bereck
43. Június 1. vasárnap délelõtt 10  Kézdivásárhely-I.
44. Június 1. vasárnap délután  5 Kézdivásárhely-II.
45. Június 2. hétfõ délelõtt 10 Futásfalva
46. Június 3. kedd délelõtt 10 Esztelnek
47. Június 4. szerda délelõtt 10 Zágon
48. Június 5. csütörtök délelõtt 10 Martonos
49. Június 6. péntek délelõtt 10 Ojtoz
50. Június 8. vasárnap délelõtt 10 Gyergyószentmiklós
51. Június 9. hétfõ délelõtt 10 Kézdiszentlélek (templombúcsú)
        délután   látogatás Kiskászonba

 


    

Szám: 188-2003
A székelyudvarhelyi Papi Otthon várja vendégeit

         
 A múlt év októberétõl beindult a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon, melynek megáldására múlt év december 14-én került sor, és ezt követõen mûködik a 23-ból 4 hely igénybevételével. 

Tisztelettel kérjük nyugdíjas és közelebbrõl nyugdíjba vonuló paptestvéreinket, hogy amennyiben szándékukba van a Papi Otthonba beköltözni, idõben jelezzék Érseki Hivatalunk Gazdasági Osztályánál. Amennyiben 2003. május 1-ig nem jelzik szándékukat, azt úgy fogjuk értelmezni, hogy nem tartanak igényt az otthon szolgáltatásaira. A fennmaradt üres helyeket egyházi civil alkalmazottakkal fogjuk betölteni. 

A székelyudvarhelyi Papi Otthon létesítése nagy megterhelést jelentett fõegyházmegyénknek. Ennek ellenére mindennél fontosabbnak tartottuk, hogy a lelkipásztori szolgálatból visszavonuló testvéreknek megfelelõ és elvárásaik szerinti otthont biztosítsunk. El kell mondanunk, hogy az otthon fenntartása és mûködtetése a fõegyházmegye számára nagy anyagi áldozatot jelent. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy üres szobákat fûtsünk és alkalmazottakat fizessünk. A meglévõ helyek betöltésével az otthon mûködtetése zökkenõmentesen történhet. 

A manzárd rész kiépítése is folyamatban van, amely által újabb 17 helyet nyerünk. Ezen helyek betöltésével a fizetési feltételek lényegesen meg fognak változni a lakók szempontjából. 

Szeretettel várjuk idõs paptestvéreink jelentkezését. 

Szám: 186-2003
Elhunyt R.P. Werenfried van Straaten, a "Speckpater", fõegyházmegyénk nagy jótevõje

P. Werenfried 1913. január 17-én Mijdrechtben, Hollandiában született. Keresztneve Fülöp-János-Henrik volt. Huszonegy évesen lép be a premontrei rendbe a belga Tongerloi apát-ságban. 1940-ben szentelték pappá. 1947-ben alapítja meg az Ostpriesterhilfe nevû "keleti papsegélyzõt". Mivel a német menekülttáborok javára a flamandoktól szalonnát gyûjtött, elnevezték "Szalonna-atyának" (Speckpater). 

1969-tõl tevékenységét kiterjeszti a harmadik világra is. Ekkor veszi fel mûve a kettõs nevet: Kirche in Not/Ostpriesterhilfe (OPH, Szükséget szenvedõ Egyház/Keleti papsegélyzõ). A világméretû segélyszervezet székhelye Tongerlo/B 1947-1964, Róma/I 1964-1975, Königstein im Taunus/D 1975-tõl. Amíg Rómában volt a székhely, szervezetének helyettes vezetõje a mi R. P. dr. Márton Hugó zetelaki premontrei atyánk volt. P. Werenfried részt vett a II. Vatikáni Zsinaton szakértõként. Az OPH 1964-ben pápai jogú "pium sodalitium", majd 1984-ben az új CIC szerint pápai jogú nyilvános egyesület lett. A kelet-európai kommunizmus bukása után újabb lendülettel indul a volt kommunista országok katolicizmusa, sõt összkereszténysége megsegítésére. Hosszas betegség, agyvérzés után még megülte 90. születésnapját a limburgi dómban. Kevéssel utána szenderült el 2003. január 31-én. Temetése február 7-én a limburgi dómban és a königsteini templomban lesz. Ha ISTEN is úgy akarja, képviselni fogom hálás fõegyházmegyénket.

A Speckpáter világméretû jótékonyságát mindenki ismeri. Fõegyházmegyénk - s elsõsorban Papjaink - évtizedeken át tapasztalhatták jóságát. Isten Szolgáját, Márton Áron püspököt külön is tisztelte hõsi kiállásáért. Elõször 1970-ben járt Erdélyben a romániai árvíz idején. Ekkor találkozott Gyulafehérváron Márton Áron püspökkel is.

Kérem a Paptestvéreket, emlékezzenek meg imáikban Jótevõnkrõl, P. Werenfriedrõl. 

Kérjük a jó ISTENT, hogy Egyházunk nagy jótevõi sorában - mint Calcuttai Teréz Anyát - egykor a Szentek között tisztelhessük.

Szám: 1-2003
2002-ben elhunyt papok

 1. HARNISCH József P. Placid OFM nyugdíjas ferences plébános, életének 88., ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 64. és papságának 63. évében halt meg 2002. január 13-án, vasárnap, Mária-Radnán. Ugyanott temették a kegytemplom-bazilika temetõjében 2002. január 16-án, szerdán. (Erdélyi kolostorokban mûködött 1939-1945 és 1949-1951 között. A II. világháború után mint németet deportálták a Szovjetunióba kényszermunkára.)

 2. HARAI János c. kanonok, tb. fõesperes, segesvári plébános, a fõegyházmegyei Kolpingegylet újraalapító prézese, életének 68. és papságának 44. évében halt meg 2002. ja-nuár 18-án, pénteken, Segesváron. Szentkatolnán temették január 22-én, kedden.

 3. BARABÁS József nyugalmazott plébános, életének 74., papságának 45. évében halt meg 2002. január 23-án, szerdán, a csíkszeredai kórházban. Szülõfalujában, Bétában (Vágás anyaegyház) temették január 25-én, pénteken.

 4. SIMONFI József szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános, életének 88. és papságának 65. évében halt meg 2002. június 15-én, szombaton, Medgyesen. (Vasmiséjét szobá-jában tartotta áprilisban.) Zetelakán temették június 18-án, kedden, a helyi temetõbe.

 5. CSENKEY Ágoston nyugalmazott fõesperes-plébános, életének 92.,  papságának 68. évében halt meg 2002. október 3-án, csütörtökön hajnalban, Besztercén. Vasmisés, piaris-ta confrater. Besztercén temették október 5-én, szombaton, a helyi temetõbe.

 6. BALÁZS András-Sándor tb. fõesperes, nyugalmazott plébános, életének 94., pap-ságának 71. évében halt meg 2002. október 24-én, csütörtökön, Nagyszebenben. Ugyanott temették 2002. október 26-án a Ferencrendi Nõvérek nagyszebeni sírkertjébe.

 7. Dr. DENDERLE József OSchP nyugalmazott piarista paptanár, életének 91., elsõ szerzetesi fogadalmának 74. és papságának 68. évében halt meg 2002. november 2-án, szombaton, Kolozsvárt. Ugyanott temették 2002. november 6-án a Házsongárdi temetõbe.

 8. TELEKY Dezsõ szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános, életének 94., papságának 71. évében halt meg 2002. november 13-án, szerdán, Gyulafehérváron. Ugyanott temették 2002. november 16-án a városi temetõbe.

Továbbá:
 
1. HONFI Imre Fr. Adauktusz ferences testvér életének 81. és szerzetesi életének 65. évében halt meg 2002. június 23-án Marosvásárhelyt. Ugyanott temették június 25-én.

 2. LÖKE Mátyás Fr. Paszkál ferences testvér életének 88. és szerzetesi életének 60. évében halt meg 2002. október 23-án, szerdán, Désen. Ugyanott temették október 25-én.

R. i .p. !
A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTÕ LEGYEN JUTALMUK!Gyulafehérvár, 2003. február 3.

Dr. Jakubinyi György s.k.
érsek