Körlevél IV. - 2003. szeptember 22.

Körlevél a Szentatya 25. éves jubileumára

Szentatyánkat 1978. október 16-án választották meg Szent Péter utódának és október 22-én kezdte meg ünnepélyesen az Egyetemes Egyház szolgálatát, ezért az idén kettõs ezüstjubileumot tart. Kérem Tisztelendõ Testvéreimet, hogy az október 19-i vasárnapon a "nagymisén" homiliájukat a Pápaság, a Primátus és Szentatyánk jubileumáról tartsák. Gondolom, elegendõ anyag áll rendelkezésükre, hogy azt híveikre alkalmazzák. Ezért kérem, hogy az alább közölt körlevelet október 19-én, vasárnap - nevezett nagymisén - a hirdetések elején olvassák fel.

Tekintettel arra, hogy Szentatyánk kettõs évfordulója között október 19-én, vasárnap fogja boldoggá avatni Calcuttai Terét Anyát, kérem, a Szentatya jubileumáról szóló homiliában ezt a tényt is említsék meg, hiszen Teréz Anya az elsõ kortárs Boldog, aki Fõegyházmegyénkben is járt és házat, templomot alapított.

Krisztusban Kedves Testvéreim!

Amióta Szent István királyunk a Szentszéknek ajánlotta fel országát, és az elnyert Szent Koronával biztosította Magyarhon függetlenségét a Német-Római Szent Birodalom és a Bizánci Császárság  (= Kelet-Római Birodalom) között, azóta áll fenn az 1009-ben alapított Erdélyi Püspökség (mai neve 1932, illetve 1991-tõl: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség).

Ezer éves történelmünkben mindig éreztük a római Pápa, vagyis a Szentatya támogatását. Az egyháztörténészek feladata mindezt összefoglalni, leírni. Országos szinten már megtették, pl. Tower Vilmos könyve a Szentszék és Magyarország kapcsolatáról. Szentatyánk a Pápák lajstromában rendkívüli helyet foglal el, hiszen csak néhány pápa érte el szolgálatában a 25. esztendõt. A régi pápa koronázási szertartás idején bemondták: "Annos Petri non videbis!" = Szent Péter éveit - a 25 éves római püspökséget - nem látod meg! A Szenthagyomány szerint ugyanis Szent Péter 37 évig volt pápa (Kr.u.30-67), ebbõl 12 évet Antiokhia püspöke, majd 25 évig Róma püspöke (Kr.u.42-67), amelyet vértanúságával zárt le. Ezért lett "pápai" utódja Róma püspöke, mert utoljára ott mûködött és halt vértanú halált.

Mivel Szentatyánkat jól ismerik kedves híveink az eltelt 25 év alatt, most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Fõegyházmegyénk irányában mennyi jót tett az eltelt idõben.

 II. János Pál pápa fogadta el ISTEN Szolgája MÁRTON Áron püspök lemondását - sürgetõ kérésére 1980-ban, halála elõtt öt hónappal! Az eltelt 25 év alatt Erdély püspökeit és segédpüspökeit mind Õ nevezte ki. 1991. augusztus 5-én Õ emelte exempt érsekség rangjára Fõegyházmegyénket. A változás után újraalakult a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája. A Szentatya 1991-ben, 1996-ban és 2003-ban fogadott minket (a CER-t=Conferentia Episcoporum Romaniae) és mindig élénk érdeklõdést tanúsított sajátos erdélyi kérdéseink irányában. Az 1999. májusi bukaresti látogatása során - nyilvánosan nem tehette - kifejezte fájdalmát, hogy nem látogathatja meg- mint ahogy kértük - Erdélyben, Balázsfalván görög katolikus híveit és a székely Csíksomlyón a négy erdélyi római katolikus egyházmegye híveit! Megértettük, hogy velünk érez, de az egyetemes ökumenikus célkitûzések érdekében elfogadta ezt a korlátozást, kérvén megértésünket. Idei februári utolsó Romániai Katolikus Püspökök "ad limina" látogatása alkalmával Szentatyánk kifejezte reményét, hogy ismét meglátogathat minket, de most már székhelyeinken!

Szentatyánk adta az elsõ hivatalos Szentet is Fõegyházmegyénknek, amikor Kassán szenté avatta a három kassai Vértanút, köztük Alvinc szülöttjét, Pongrácz Szent István jezsuita hitszónokot (Kassa, 1995. július 2-án). Õ avatta boldoggá az elsõ székelyt is. Altorjai báró Apor Boldog Vilmos gyõri püspök személyében (Róma, 1997. november 9-én). Õ engedélyezte 1991-ben ISTEN Szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatási perét is.

A nagy évforduló - Szentatyánk megválasztása és beiktatása "ezüst" évfordulója - alkalmával, kérem Tisztelendõ Testvéreimet, hogy imádkozzunk híveinkkel együtt a Szentatya szándékára, amely átöleli az egész világot. Imádkozzunk ÕÉRETTE is, hogy a jó ISTEN tartsa meg Õt a neki rendelt szolgálatban szent Akarata szerint "mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára".
 
 

Bérmálás rendje 2004-ben

 Az iskolai hitoktatás megkezdésével a bérmálási elõkészületeket is rendszeresen meg kell tartani. Ez a plébániai hitoktatástól függetlenül történik. 2004-ben az Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi-Barcasági, valamint Szeben-Fogarasi kerületekben lesz bérmálás.  Amennyiben rendkívüli bérmálást igényelnek valamelyik plébánián, azt mielõbb jelezzék a fõegyházmegyei hatóságnál. A bérmálási beosztást egyházközségekre lebontva az újesztendõ elsõ napjaiban készítjük el. 
 
 

Fõpásztor és segédpüspök meghívása rendezvényekre

Nagyon gyakran elõfordul, hogy meghívást kapunk - a legtöbb esetben néhány nappal az ünnepség elõtt - valamilyen rendezvényre. Nagyon kellemetlen, amikor elutasító választ kell adjunk, mert már egy korábbi meghívásra igent mondtunk. 
Szeretettel arra kérjük a Paptestvéreket, hogy ez év végéig jelezzék, ha valamilyen rendezvényre meg akarnak hívni a 2004-es esztendõben. A személyemnek szóló meghívást a gyulafehérvári érsekségre, míg a segédpüspök úrnak szólót a csíkszeredai segédpüspöki hivatalba postázzák. 
 

Elektronikus levelezés lehetõsége 

Egyre elterjedtebb és a mindennapi életben is nagyon praktikus az elektronikus úton történõ levélváltás. 

Fõegyházmegyei hivatalunk a hivatalos levelezést minden esetben a hagyományos formában fogadja. Ennek értelmében iktatott levél útján terjeszthetik fel szándékukat, melynek másolata a plébánia irattárában is megtalálható. 

Ez alkalommal is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az elektronikus levelezés nem tekinthetõ hivatalos ügyintézésnek. 
 
 

Preorator - új kiadása megjelent

A Liturgikus és Egyházmûvészeti Bizottság - nevezetesen Excellenciás és Fõtisztelendõ Tamás József püspök úr szerkesztésében, a napokban jön ki nyomdánkból az új PREORATOR. 

A fõesperesi központokon keresztül minden plébániának küldünk egy példányt. A Preorator árát a könyv kiküldésével együtt - mellékelt számlán fogjuk közölni. Ezen kívül bárki rendelhet saját használatra, vagy filia részére is a megadott áron. 

Egy Preorátor ára - 150.000 lei.
 

Római Katolikus Falinaptár 2004-re

Megjelent a 2004-es Római Katolikus Falinaptár, amelyet folyamatosan eljuttatunk a fõesperesi hivatalokba. A plébánosok ott vehetik át egyházközségeik részére - számla kísérettel. 

A naptár eladási ára 10.000 lej. Ebbõl 7.000 lejt a központba kell beküldeni, 3.000 lei minden naptár után, a forgalmazó plébániának marad. 

A sokféle ajánlat és lehetõség között kérjük Tisztelendõ Testvéreinket, hogy továbbra is fõegyházmegyénk kiadványát forgalmazzák és támogassák.
 

Örmény-katolikus plébános és általános helynök kinevezése

Ezúton közlöm Paptestvéreimmel az örmény-katolikus plébániáknak szétküldött körlevelemet - szíves tájékoztatásukra:

Tisztelendõ Örmény Katolikus Plébánia Hivatalnak

Örömmel közlöm, hogy az elárvult Romániai Katolikus Örmény Ordináriátus (Apostoli Kormányzóság) Ft. Sáska Jenõ, Ft. Armenag Diarian és Ft. Fogolyán Lukács Omech részben tragikus, részben váratlan halála után, ismét örmény rítusú papot kapott Ft. PUSKÁS ATTILA személyében.

Nevezett paptestvérünk a gyulafehérvári fõegyházmegye papja, a Szentszék engedélyével két rítusú pap (latin és örmény), akit erre a célra Õboldogsága XIX. Péter örmény-katolikus ciliciai pátriárka képzett ki ajándékként erdélyi magyarörmény közösségünknek. 

Ft. PUSKÁS Attila atyát 2003. szeptember 1. hatállyal kineveztem gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánosnak és ugyanakkor a Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa általános helynökének (vicarius generalis). Kérem megbízott örmény katolikus Ft. Plébános urakat, hogy a Vikárius urat fogadják szeretettel és közös megállapodás útján tegyék lehetõvé, hogy évente néhányszor az örmény katolikus plébánián, örmény rítusú katolikus szentmisét mutathasson be. Így remélem, hogy örmény katolikus híveink megtartják õseik rítusát - különben nem volna értelme fenntartani a külön Örmény Katolikus Ordináriátust - és ugyanakkor a helyi katolikus közösségben - örmények vagy magyarörmények - méltó helyet foglalnak el. 

ISTEN áldása kísérje lelkipásztori munkáját "mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára".

Tisztelettel és szeretettel :-
Dr. Jakubinyi György érsek,
örmény apostoli kormányzó