Körlevél II. - 2002. január 16.

D. a J. Kr.!

 

Szám: 60-2002.

 

Papi jubileumok 2002-ben

 

A feltámadt Üdvözítő mielőtt átadta volna a legfőbb pásztori megbízást Péternek, sürgető elvárásként azt kérdezte: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” (Jn 21,15). Ezzel akarta a korábbi háromszori tagadást kiigazítani. Alázatos hangon Péter ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” (Jn 21,15).

 

Ez a kérdés minden egyes jubiláló testvérem lelkében elhangzott 25, 50, 60 illetve 65 évvel ezelőtt. Az akkor tett elkötelező hitvallásra adta meg a legfőbb Pásztor a szentelő püspök kézfeltétele által a papi rend szentségét a „Legeltesd bárányaimat!” - „Legeltesd juhaimat!” (Jn 21,15-17) megbízással.

 

A jubileum jó alkalom arra, hogy felélesszük a szenteléskor tett jó elhatározást és elkötelezettséget a Szentlélek tűzétől megerősített szeretet szolgálatra.

 

Testvéri szeretettel fejezzük ki jókívánságainkat jubiláló testvéreinknek és azt kívánjuk, hogy a legfőbb Pásztor halmozza el kegyelmével mindnyájukat szép jubileumuk alkalmából.

Ezüstmisések:

1. Albert Imre -Kolozs

 

2. Darvas Kozma József-Csíkszereda – Szent Kereszt

 

3. Fábián Zoltán-Csíknagyboldogasszony

 

4. Péter Sándor-Atyha

 

5. Szabó Sándor-Nyárádremete

 

6. Vargha Béla-Gelence

 

7. Vízi Zakariás-Kolozsvár-Mária Szíve

Aranymisések:

1. Hajdú Gyula -Brassó-Bolonya (Papi Otthon)

 

2. Harai Pál-Medgyes

Gyémántmisés:

 

1. Zsók Ferenc-Gyergyószentmiklós - Árpádházi Szt. Erzsébet Öregotthon

Vasmisések:

 

1. Léstyán Ferenc-Gyulafehérvár

 

2. Simonfi József-Medgyes

Az eddigi szokástól eltérően szeretettel hívom jubiláló Testvéreimet 2002. július 29-ére Gyulafehérvárra hogy az apostolfejedelmek ünnepén d. e. 10 órától bemutatott hálaadó szentmisében megköszönjük a kapott kegyelmeket. Ezt követően szeretettel látom vendégül mindnyájukat az érsekségen.

Szám: 115-2002.

 

Betegek világnapja

II. János Pál pápa kérésére évek óta gyakorlat, hogy február 11-én megemlékezünk a betegekről. Beteg és szenvedő testvéreinket biztosítsuk együttérzésünkről. A szenvedés elviselése akkor hasznos és értelmes, ha Jézus keresztjével egyesítjük.

 

Az évforduló jó alkalom arra is, hogy tudatosítsuk szenvedő testvéreinkben azt az értéket, amelyet keresztjük békés viselésével képviselnek. Nagyon sok szenvedő embertestvérünket megkérhetnénk, hogy felajánlásukkal legyenek papjaink és kispapjaink kegyelmi hátvédjei.

 

Ez a jubileum arra is emlékeztessen, hogy a betegek kenetének közös kiszolgáltatását minden egyházközségben az esztendő alkalmas napján szervezzék meg. Ennek kivitelezéséhez az egyházközség híveinek szolgálatát is igénybe lehet venni, hogy a járni nem tudó betegek számára, legalább egy évben egyszer tegyék lehetővé a közös templomi ünneplés és kegyelmi töltekezés lehetőségét.

Ifjúsági nap főegyházmegyénkben

Főegyházmegyei Zsinatunk is szorgalmazta, hogy Szentatyánk buzdítása alapján a Világifjúsági Napot minden évben megtartsuk.

 

Főegyházmegyénk Ifjúsági Fórumain, valamint a Papi Szenátus keretében azt javasolták, hogy minden évben farsang utolsó vasárnapján tartsuk meg ezt a napot. Lehetőleg a szentmisék igehirdetése az ifjúsághoz vagy az ifjúságról szóljon. Ebben az évben különösen a liturgiára kell nagyobb hangsúlyt fektetni - elvezetni fiataljainkat az Istennel való mélyebb találkozás lehetőségéhez a liturgia ünneplésén keresztül.

 

Egyben arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy ezen a napon külön gyűjtést szervezzenek az ifjúsági pasztoráció támogatására. A gyűjtésből származó összeget a Főesperesi Hivatalok összesítsék és rendeltetésének megjelölésével továbbítsák a főegyházmegyei központba.

Könyvajánlás

Szám: 15-2002.

A kaposvári megyéspüspök atya, Msgr. Balás Béla, Az első plébániám című nagyszerű könyvét „kezdő papoknak” szánta. Beszámol arról, hogy újmisés vagy új plébános hogyan kezdjen a munkához. Könyve minden sorát az életből merítette. Ezért megküldtem karácsonyi ajándékként minden utolsó hat évben felszentelt paptestvérnek és minden évben a szentelendő szerpapok kezébe adom. Ajánlom az idősebb paptestvéreknek is! Megszerezhető Magyarországon az egyházi könyvterjesztőktől.

Szám: 2433-2001.

Megjelent Sebestyén Péter erdőszentgyörgyi plébános szerkesztésében Agapétól Zsoltárig című kiadvány. Teológiai címszavak és kifejezések kis szótára. Egy példány ára 50.000 lej. Utánvétellel megrendelhető a szerzőtől.

Szám: 1-2002.

 

Elhunyt papok 2001-ben

1. Dr. MOLNÁR Lajos teol. tanár, c. esperes, életének 51. és papságának 26. évében elhunyt 2001. március 17-én Gyulafehérvárt. Kapnikbányán temették 2001. március 20-án.

2. DÉNES Dávid szentszéki tanácsos, nyug. plébános, életének 77. és papságának 50. évében elhunyt 2001. április 16-án Gyergyószentmiklóson. Gyergyóújfaluban temették 2001. április 18-án.

3. LÁSZLÓ Sándor pápai káplán, c. esperes, nyug. plébános, életének 82. és papságának 57. évében 2001. július 30-án elhunyt Szászrégenben. Csíkszentkirályon temették 2001. augusztus 1-én. Utolsó tagja volt a hármas újmisés csoportnak, akiknek kolozsvári 1944, május 18-i szentelésén Isten Szolgája, Márton Áron püspök emlékezetes beszédét tartotta.

4. SZALONTAI Mihály P. Barnabás OFM szamosújvári latin szert. nyug. plébános, életének 77. ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 53. és papságának 52. évében 2001. október 27-én elhunyt a dési kórházban. Október 29-én temették Szamosújvárt, az örmény katolikus temető ferences parcellájába.

5. KÁDÁR Kálmán P. István OFM nyugdíjas ferences házfőnök, életének 78. ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 53. és papságának 52. évében elhunyt 2001. december 5-én Csíksomlyón. Ugyanott temették a kegytemplom kriptájába, december 7-én.

Továbbá:

1. STRÁTYA István Fr. Romuáld OFM ferences testvér életének 92. és szerzetesi életének 75. évében elhunyt 2001. május 14-én Csíksomlyón. Ugyanott temették a kegytemplom kriptájába, május 16-án.

R. I. P.!

A FELTÁMADT ÜDVŐZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

Gyulafehérvár, 2002. január 16.

Dr. Jakubinyi Györgys. k.

 

érsek