Körlevél IV. - 2002. május 7.

Szám: 702-2002.

Csíksomlyói búcsú – 2002.

A csíksomlyói ferences atyák, valamint a környékbeli lelkipásztorok külön összejövetelen tárgyalták meg a küszöbön álló pünkösdszombati búcsú megszervezésével kapcsolatos tennivalókat. Mellékelten hét pontban közöljük a fontosabb tudnivalókat, amelyek a megbeszélés keretében fogalmazódtak meg:

1. A papok és kántorok maradjanak a híveik mellett. Az énekeket tartalmazó prospektusokat kézhez kapva elõre gyakorolják el híveikkel a búcsús énekeket.

2. Tudjuk, hogy sok hívõ a búcsún idegen papnál szeretne gyónni, de mégis kérjük, hogy a papok búcsú elõtt és útközben is gyóntassanak és kapcsolódjanak be az áldoztatásba. Igazodjanak a sárga zászlós rendezõ fiatalok után, hogy a gyóntatás és az áldoztatás a kijelölt helyen történjen.

3. A rendezõk feladatát könnyebbíti, ha egy általunk kiadott és a prospektussal kiküldött adatlapra felírják a csoport adatait: Honnan jöttek? Hányan jöttek? Ki a csoportvezetõjük? Ezt a cédulát az illetékes rendezõnek kell átadni.

4. Szükség szerint a kispapok is kaphatnak megbízást az áldoztatásra. Erre a szolgálatra a Hittudományi Fõiskola elöljárói jelölik ki a személyeket.

5. A csíksomlyói kegytemplomnak van 2002-es évi és pünkösdi búcsús jelmondata: „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.” (Ef 4,3) Szeretnénk, ha ez hangsúlyt kapna a zarándokok körében.

6. A távolabbi vidékekrõl sokan már pénteken megérkeznek. A hagyomány szerint virrasztással, imádsággal töltik el az éjszakát a templomban. Ugyanígy a szombat éjszakáját is. A virrasztó Úrral együtt lenni szép és nemes cselekedet. Ezért kérjük az imádkozó testvéreket, hogy a templomban ne étkezzenek.

Erre alkalmas hely lehet a templom elõtti tér, vagy pedig a kolostor melletti fedett rész. Ezáltal is a templom tisztaságát szeretnénk biztosítani a másnapi szentmisékhez.

6. A papok és zarándoklatvezetõk hívják fel a hívek figyelmét az elõforduló lopásokra!

7. A búcsús zarándokok a papokkal együtt vegyék igénybe a rendezõk segítségét, hallgassanak rájuk és fogadják el irányításukat.

Szám: 737-2002.

Papi rekollekció.

A nyári papi rekollekció június 3-6. között lesz fõegyházmegyénkben.

Elsõ kör: -június 3-án, hétfõn - Marosvásárhelyen;

-június 4-én, kedden - Gyergyószentmiklóson;

-június 5-én, szerdán - Csíkszeredában;

-június 6-án, csütörtökön - Székelyudvarhelyen;

Elõadó: Ft. Dr. Székely Dénes kanonok, teológiai tanár

Téma: Dominus Jesus pápai nyilatkozat ismertetése

Második kör: -június 3-án, hétfõn - Kézdivásárhelyen;

-június 4-én, kedden - Brassóban;

-június 5-én, szerdán - Kolozsváron;

-június 6-án, csütörtökön - Gyulafehérváron.

Elõadó: Ft. László Áron spirituális, teológiai tanár

Téma: Mi a rekollekció?

Szám: 691-2002.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Fõiskolára.

- Aki a Teológiára akar jönni, köteles a plébánosánál jelentkezni.

- A helyi plébánosok kötelesek felterjeszteni a felvételizõk névsorát a Rektori Hivatalba 2002. július 10-ig. A felvételire való beiratkozás idõpontja 2002. július 20. Ezt megelõzõen 2002. július 15-20. között szemináriumi elõkészítõ van a felvételizõknek. Ennek végén van a beiratkozás. A felkészítõn a felvételizõk kötelesek részt venni.

- A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- Diplomã de bacalaureat – eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás;

- Certificat de naºtere – hiteles másolat;

- Adeverinþã medicalã – orvosi papír;

- Keresztelési és bérmálási igazolás;

- Szülõk egyházi házasságáról igazolás;

- A plébános ajánló levele;

- Adeverinþã de recrutare – besorolási papír, vagy katonai könyv (livret militar)

- Saját kezûleg írt kérvény az Érsek úrhoz címezve.

- A felvételi vizsga idõpontja: 2002. szeptember 5-6. között.

-A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy, a Hittan-erkölcstan írásbeli, valamint az Üdvösségtörténet írásbeli jegyeinek általánosa.

- Szakirodalom és tematika:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN

Katolikus dogmatika, tankönyv IX. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

- Jézus, az Istenember (24-25. oldal).

- Mária, Isten Anyja (26. oldal)

- Isten lelke a szentségekben (34-42. oldal)

Katolikus erkölcstan, tankönyv X. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

- Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal)

- A bûn (16-19. oldal).

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET

Isten népének története, tankönyv XI. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

-A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. oldal)

-A fogság kora (12-13. oldal)

-Jézus Krisztus. Az egyház születése (19-20. oldal)

-Szent Pál apostol mûködése (21-22. oldal)

-Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. oldal)

-A keleti egyházak (47-49 oldal)

-Koldulórendek (57-59. oldal)

- A missziók hõskora (73-74. oldal)

Alapvetõ hittan, tankönyv XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

-Jézus a történelem színe elõtt (49-54. oldal)

-Isten országa és az egyház (65-67. oldal)

Eredményhirdetés a felvételi vizsga után néhány nappal történik a Fõiskola részérõl a helyi plébánoson keresztül.

- Az Intézet elérhetõségi lehetõségei:

-Institutul Teologic Romano Catolic

2500-Alba Iulia

Str. Bibliotecii 3, jud. Alba

Tel: 058-811-688; Fax: 058-816-192

E-mail: sis@apulum.ro

-Rektori Hivatal, Ft. Peter Jäger rektor

2500-Alba Iulia

Str. Bibliotecii 3, jud. Alba

Tel: 058-813-908

- Ft. Tófalvi Géza tanulmányi prefektus

2500-Alba Iulia

Str. Mihai Viteazul 17., jud. Alba

Tel: 058-815-880; Mobil: 092-973-745

E-mail: tofigeza@apulum.ro

Szám: 680-2002.

Fõesperesi kinevezések öt éves mandátumi idõre.

Egyházi Törvénykönyvünk (CIC) 554. kánonjának, valamint a Zsinati Könyvünk (ZsK) Rendelkezések 115-117. pontjai értelmében ez év május 1-tõl öt éves mandátumi idõre neveztük ki a fõespereseket.

A kerületi papság elõzetes megkérdezése után a következõ plébánosokat bíztuk meg a fõesperesi szolgálattal:

1. Alcsík-kászoni fõesperesi kerületbe – Ft. Kosza Vilmos tb. kanonok, plébánost nyugdíjas korhatárának eléréséig.

2. Aranyos-tordai fõesperesi kerületbe – Ft. Ambrus Vilmos esperes-plébánost.

3. Belsõ-szolnoki fõesperesi kerületbe – Ft. Geréd Péter szentszéki tanácsos-

plébánost.

4. Erzsébetvárosi valamint Szeben-fogarasi fõesperesi kerületekbe – Ft. Raicea Onoriu-Oscar lelkészt – 2003 végéig azzal a feltétellel, hogy ez idõ alatt tegye le a plébánosi vizsgát. Ennek letétele után a megbízás érvényes mind az öt évre.

5. Felcsíki fõesperesi kerületbe – Ft. Boros Károly szentszéki tanácsos – plébánost.

6. Gyergyói fõesperesi kerületbe – Ft. Hajdó István plébánost.

7. Gyulafehérvári és Hunyadi fõesperesi kerületekbe - Ft. Gál Alajos

tb. kanonok, plébánost.

8. Kézdi-Orbai fõesperesi kerületbe – Ft. Bodó Imre szentszéki tanácsos, plébánost.

9. Kolozs-dobokai fõesperesi kerületbe – Ft. Msgr. Dr. Czirják Árpád pápai prelátus, érseki helynök, kanonok, plébánost.

10. Marosi és Küküllöi fõesperesi kerületekbe – Ft. Msgr. Csató Béla pápai

káplán, tb. kanonok, plébánost.

11. Sepsi-barcasági fõesperesi kerületbe – Ft. Csintalan László tb. kanonok,

plébánost.

12. Székelyudvarhelyi fõesperesi kerületbe Ft. Kovács Sándor tb.kanonok,

plébánost.

Megbízásuk 2007. április 30-ig terjed.

Szám: 736-2002.

Bínáció - trináció

Legutóbb az 1941-1998. számú körlevelünkben adunk utasítást a paptestvéreknek a binációk, trinációk intézésére.

A C.I.C. 905. kánonja értelmében paphiány és lelkipásztori szükségbõl a helyi ordinárius megengedheti, hogy a papok megfelelõ okból naponta kétszer, vasár és ünnepnap háromszor is misézzenek.

A 951. kánon elõírása szerint csak egy mise stipendiumát tarthatja meg a misézõ. A többit be kell fizesse az ordinárius által elõírt célra.

A 958. kánon elõírja, hogy a miseadományokról pontos kimutatást vezessenek. Ennek a kánonnak 2. paragrafusa ezek ellenõrzését szorgalmazza az ordináriustól vagy ennek megbízottjától.

Az 1385. kánon pedig kimondja, hogy aki a miseadományokból törvénytelen hasznot húz, cenzúrával vagy más megfelelõ büntetéssel büntethetõ.

Ezen kánonok szem elõtt tartásával kérem Tisztelendõ Testvéreimet, hogy a bináláshoz, trináláshoz kérjenek engedélyt.

Az egynél több elvégzett mise stipendiumát pedig fizessék be – az összeg eredetét megjelölve a Fõegyházmegye Pénzügyi Kamarájához.

Szám: PK 1299-2001.

Szórványplébániák támogatása

Folyó évi II. körlevelünkben a fenti szám alatt elrendeltük, hogy a fõegyházmegye azon plébániái, amelyek ingatlanok (bérházak, üzlethelységek stb.) bérbeadásából származó bevételekkel rendelkeznek, jövedelmük 30%-át kötelesek a fõegyházmegye diaspóra segélyalapjába befizetni.

Mivel egyesek ezt a rendelkezést nem tartották kivitelezhetõnek, az alábbiakban közöljük az ide vonatkozó törvényt, mely lehetõvé teszi ennek megvalósítását:

O.U. 246/Monitor Oficial nr.635/7.XII.2000.

Art. 1. Dupã litera f) al articolului 1 din Ordonanþa Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificãri ºi completãri se introduce litera f1) cu urmãtorul cuprins:

„f1) Unitãtile apartinând cultelor religioase, pentru veniturile obtinute din chirii, cu condiáia utilizãrii sumelor respective pentru întretinerea si functionarea unitãþilor de cult, pentru lucrãri de construire, de reparatie si de consolidare a lãcasurilor de cult si a clãdirilor ecleziastice, pentru învãtãmânt si pentru actiuni specifice cultelor religioase.”

Gyulafehérvár, 2002. május 7.

Dr. Jakubinyi György

s. k. érsek